32019D1885[1]

A Bizottság (EU) 2019/1885 végrehajtási határozata (2019. november 6.) a hulladéklerakóban lerakott települési hulladékra vonatkozó adatoknak az 1999/31/EK tanácsi irányelvvel összhangban történő kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok meghatározásáról és a 2000/738/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2019) 7874. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1885 végrehajtási határozata

(2019. november 6.)

a hulladéklerakóban lerakott települési hulladékra vonatkozó adatoknak az 1999/31/EK tanácsi irányelvvel összhangban történő kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok meghatározásáról és a 2000/738/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2019) 7874. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5a. cikke (4) bekezdésére és 15 cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A tagállamok kötelesek jelenteni a hulladéklerakóban lerakott települési hulladék mennyiségét annak bizonyítása érdekében, hogy teljesítik az 1999/31/EK irányelvben meghatározott célértékeket. Az említett célértékek kiszámítására vonatkozó szabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a tagállamok által szolgáltatott adatok érvényesek és összehasonlíthatók legyenek.

(2) Annak érdekében, hogy a számítások tükrözzék a hulladéklerakás tényleges mértékét, a hulladéklerakóban lerakottként bejelentett hulladék mennyiségének magában kell foglalnia az 1999/31/EK irányelv 5a. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett összes, hulladéklerakóban lerakott települési hulladékot, és e mennyiséget nem lehet korrigálni a nedvességtartalommal. Bizonyos esetekben a hulladéklerakókban átvett és lerakott kezelt települési hulladék (például a stabilizált biológiailag lebontható települési hulladék) is hozzájárul az 1999/31/EK irányelv I. mellékletének a hulladéklerakókra visszavezethető zavaró hatások és veszélyek minimalizálására irányuló intézkedésekről szóló 5. pontjában meghatározott követelmények teljesítéséhez. Mivel az ilyen települési hulladékot ténylegesen lerakják a hulladéklerakókban, ezt is bele kell számítani a hulladéklerakókban lerakottként bejelentett települési hulladék mennyiségébe, és nem lehet a hasznosítási műveletek során keletkezett hulladékhoz számítani.

(3) mivel az 1999/31/EK irányelvben meghatározott, a települési hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésére vonatkozó célértékek ugyanazt a hulladékáramot érintik, mint a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) a települési hulladék újrafeldolgozására vonatkozóan meghatározott célértékek, a hulladéklerakókban lerakottként bejelentett települési hulladék mennyiségének kiszámítására vonatkozó szabályoknak összhangban kell lenniük a 2008/98/EK irányelvben és az (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozatban (3) a települési hulladék újrafeldolgozásának kiszámítására vonatkozóan meghatározott szabályokkal.

Ezért abban az esetben, ha a települési hulladékot az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) összhangban az egyik tagállamból egy másik tagállamba vagy egy harmadik országba szállítják újrafeldolgozás vagy egyéb hasznosítás céljából, akkor azt a hulladékmennyiséget, amelyet a célországban előzetes kezelés során eltávolítanak, mielőtt a települési hulladék belépne az újrafeldolgozási műveletbe, és amelyet ezt követően hulladéklerakóban helyeznek el, bele kell számítani a települési hulladék gyűjtési helye szerinti tagállam által hulladéklerakóban lerakott települési hulladékként bejelentett mennyiségbe.

(4) Az 1999/31/EK irányelv 5a. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban hulladéklerakóban lerakott hulladékként kell bejelenteni a hulladékégetési műveletek révén ártalmatlanított, később hulladéklerakóban elhelyezendő települési hulladék mennyiségét. Annak biztosítása érdekében, hogy a hulladéklerakókban lerakottként bejelentett települési hulladék mennyisége ne tartalmazza a települési hulladék hulladékégetési műveletek révén ártalmatlanított, de hulladéklerakóban ténylegesen el nem helyezett frakcióit, a települési hulladékból származó olyan anyagokat, amelyeket később a hulladékégetési műveletek révén történő ártalmatlanításból eredő hulladékból kinyernek, ki kell vonni a hulladékégetési műveletek révén történő ártalmatlanításba belépő mennyiségből.

(5) A 2008/98/EK irányelv 11a. cikke egyedi szabályt határoz meg a települési hulladék azon mennyiségének kiszámítására, amelyet újrahasználatra készítenek elő: a mennyiségbe nem számít bele semmilyen olyan hulladék, amelyet a hulladék további válogatás vagy előfeldolgozás nélküli újrahasználatához szükséges ellenőrzési, tisztítási vagy javítási művelet során eltávolítanak. Amennyiben az ilyen eltávolított hulladékot a későbbiekben hulladéklerakóban helyezik el, akkor bele kell számítani a hulladéklerakóban lerakott települési hulladékként bejelentett mennyiségbe annak elkerülése érdekében, hogy sem újrahasználatra előkészítettként, sem hulladéklerakóban lerakottként ne kerüljön bejelentésre, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a települési hulladékra vonatkozó adatok egységesek legyenek, és tükrözzék a hulladéklerakás tényleges mértékét.

(6) Az (EU) 2019/1004 végrehajtási határozat 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban a települési biohulladék újrafeldolgozása során eltávolított hulladék nem számítható bele a települési hulladék újrafeldolgozási arányába. Amennyiben az ilyen eltávolított hulladékot később hulladéklerakóban helyezik el, akkor bele kell számítani a hulladéklerakóban lerakott települési hulladékként bejelentett mennyiségbe annak elkerülése érdekében, hogy sem újrafeldolgozottként, sem hulladéklerakóban lerakottként ne kerüljön bejelentésre, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a települési hulladékra vonatkozó adatok egységesek legyenek, és tükrözzék a hulladéklerakás tényleges mértékét.

(7) Az 1999/31/EK irányelv 5a. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban a lerakásra került települési hulladék mennyiségébe nem kell beleszámítani a települési hulladék újrafeldolgozására irányuló műveletek során keletkezett azon hulladék mennyiségét, mely később lerakásra kerül. A települési hulladék újrafeldolgozására vonatkozó, az (EU) 2019/1004 végrehajtási határozatban megállapított számítási pontokkal való összhang biztosítása érdekében meg kell határozni, hogy az újrafeldolgozási műveletek során keletkező hulladék azt a hulladékot jelenti, amely az említett számítási pontokat követő átalakítás során keletkezik.

(8) A tagállamoknak adatokat kell szolgáltatniuk az 1999/31/EK irányelv 5. cikkének (2), (5) és (6) bekezdésében foglaltak végrehajtásáról a Bizottság által meghatározott formátumban. Az adatokhoz minőség-ellenőrzési jelentést kell mellékelni. A formátum hivatott biztosítani, hogy a bejelentett információk elégséges alapot biztosítsanak az említett irányelv 5. cikkének (2), (5) és (6) bekezdésében meghatározott célértékek elérésének ellenőrzéséhez és nyomon követéséhez.

(9) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, a biológiailag lebontható települési hulladék lerakására vonatkozó célértékek elérésével kapcsolatos adatszolgáltatás céljából a tagállamok jelenleg a 2000/738/EK bizottsági határozatban (5) előírt formátumot használják. Mivel az említett határozatnak az 1999/31/EK irányelv végrehajtására vonatkozó jelentések benyújtásáról szóló rendelkezései elavulttá váltak, a határozatot hatályon kívül kell helyezni. A folytonosság biztosítása érdekében átmeneti rendelkezéseket kell elfogadni az 1999/31/EK irányelv (5) cikke (2) bekezdésének a 2016-os és 2017-es tárgyév tekintetében való végrehajtására vonatkozó adatszolgáltatás határideje tekintetében.

(10) Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (5) és (6) bekezdésének végrehajtására vonatkozó adatok kiszámításának, ellenőrzésének és jelentésének szabályai szorosan kapcsolódnak az érintett adatok, valamint az említett irányelv 5. cikke (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó adatok bejelentésére szolgáló jelentéstételi formátumot meghatározó szabályokhoz. Az említett szabályok közötti összhang és az azokhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a két szabályrendszert egyetlen határozatban kell rögzíteni.

(11) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/98/EK irányelv 39. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározás

E határozat alkalmazásában a "mennyiség" a tonnában mért tömeget jelenti.

2. cikk

A hulladéklerakóban lerakott települési hulladék bejelentendő mennyiségének kiszámítása az 1999/31/EK irányelv 5a. cikkének megfelelően

(1) A hulladéklerakóban lerakott települési hulladék bejelentendő mennyiségébe bele kell számítani az 1999/31/EK irányelv 5a. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett összes, hulladéklerakóban lerakott települési hulladékot, beleértve azokat az eseteket is, amikor a hulladéklerakóban lerakott, kezelt települési hulladék biztosítja az 1999/31/EK irányelv I. melléklete 5. pontjának való megfelelést.

A hulladéklerakóban lerakott települési hulladék bejelentendő mennyiségét nem lehet a hulladék nedvességtartalmának levonásával korrigálni.

(2) Az 1999/31/EK irányelv 5a. cikke (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában, amennyiben a települési hulladékot az 1013/2006/EK rendelettel összhangban másik tagállamba szállítják vagy az Unióból harmadik országba exportálják újrafeldolgozás vagy egyéb hasznosítás céljából, azt a hulladékmennyiséget, amely az újrafeldolgozást vagy az egyéb hasznosítást megelőző kezelési műveletből keletkezik, és ezt követően a célországban hulladéklerakóba kerül, vagy hulladékégetési műveletek révén ártalmatlanítják, és később a célországban hulladéklerakóban helyezik el, bele kell számítani a települési hulladék gyűjtési helye szerinti tagállam által hulladéklerakóban lerakott települési hulladékként bejelentett mennyiségbe.

(3) Az 1999/31/EK irányelv 5a. cikke (1) bekezdésének c) pontja alkalmazásában a hulladékégetési műveletek révén ártalmatlanított, később hulladéklerakóban elhelyezendő települési hulladék mennyisége egyenlő a települési hulladék azon mennyiségével, amely a 2008/98/EK irányelv I. melléklete alapján a hulladékártalmatlanítási műveletek D10 kategóriájába sorolt hulladékégetést végző létesítményekbe belép, a települési hulladékból származó, az említett hulladékégetési műveletek révén történő ártalmatlanításból keletkező hulladékból később kinyert anyagok levonása után.

A levonandó anyagok mennyiségének kiszámításakor figyelembe kell venni a települési hulladéknak a létesítménybe belépő összes hulladékban képviselt részarányát, és adott esetben a létesítménybe belépő, települési hulladéktól eltérő hulladékok összetételét.

(4) Az 1999/31/EK irányelv 5a. cikke (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában:

a) a települési hulladék újrahasználatra való előkészítéséhez szükséges ellenőrzési, tisztítási és javítási műveletekből származó és később hulladéklerakóban lerakott hulladékot bele kell számítani a települési hulladék hulladéklerakóban lerakottként bejelentendő mennyiségébe. A tagállamok levonhatják a települési hulladék hulladéklerakóban lerakottként bejelentendő mennyiségéből a termékek vagy termékösszetevők azon részeit, amelyeket a települési hulladék újrahasználatra való előkészítéséhez szükséges javítási műveletek közben eltávolítanak;

b) a települési biohulladék aerob vagy anaerob kezelése során vagy azt követően mechanikusan eltávolított és később hulladéklerakóban lerakott anyagokat bele kell számítani a települési hulladék hulladéklerakóban lerakottként bejelentendő mennyiségébe;

c) a települési hulladék újrafeldolgozási műveletei során keletkező hulladék alatt az a hulladék értendő, amely a települési hulladéknak az (EU) 2019/1004 végrehajtási határozat 3. és 4. cikkében meghatározott számítási pontot követő újrafeldolgozási műveletei során keletkezik.

3. cikk

Adatszolgáltatás

(1) A tagállamok az I. mellékletben előírt formátumban jelentik az adatokat és nyújtják be a minőség-ellenőrzési jelentést az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról.

(2) A tagállamok a II. mellékletben előírt formátumban jelentik az adatokat és nyújtanak be minőség-ellenőrzési jelentést az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (5) és (6) bekezdésének végrehajtásáról.

(3) A tagállamok által bejelentett adatokat a Bizottság közzéteszi, kivéve, ha a minőség-ellenőrzési jelentésben foglalt információk tekintetében a tagállamok indokokkal alátámasztott kérelmet nyújtanak be bizonyos adatok titokban tartására.

4. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2000/738/EK határozat hatályát veszti.

5. cikk

Átmeneti rendelkezés

Az 1999/31/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének a 2016-os és 2017-es tárgyév tekintetében való végrehajtására vonatkozó adatokat 2019. december 31-ig kell bejelenteni a Bizottságnak.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 6-án.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja

(1) HL L 182., 1999.7.16., 1. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

(3) A Bizottság (EU) 2019/1004 végrehajtási határozata (2019. június 7.) a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 163., 2019.6.20., 66. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról (HL L 190., 2006.7.12., 1. o.).

(5) A Bizottság 2000/738/EK határozata (2000. november 17.) a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről (HL L 298., 2000.11.25., 24. o.).

I. melléklet

A 3. cikk (1) bekezdésében említett biológiailag lebontható települési hulladék lerakására vonatkozó adatok bejelentésének formátuma

1. Az adatszolgáltatás formátuma

Az 1995-ben vagy az 1995-öt megelőző utolsó, szabványos Eurostat-adatokkal rendelkező évben vagy az EU-hoz az 1999/31/EK tanácsi irányelv 1 elfogadása után csatlakozó tagállamok esetében a vonatkozó csatlakozási szerződésben meghatározott évben keletkezett biológiailag lebontható települési hulladékA tárgyévben hulladéklerakóban lerakott biológiailag lebontható települési hulladék
Év(t)(t)

2. Az adatokat kísérő minőség-ellenőrzési jelentés formátuma

I. Általános információk

1. Tagállam:

2. Az adatokat és a leírást benyújtó szervezet:

3. Kapcsolattartó neve/elérhetősége:

4. Tárgyév:

5. Benyújtás napja/verzió:

6. A tagállam által közzétett adatokra mutató link (amennyiben van ilyen):

II. Információk a biológiailag lebontható települési hulladék lerakásáról

1. Az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és az alkalmazott módszertannak az ismertetése

2. A nemzeti szinten biológiailag lebontható települési hulladékként besorolt hulladékok típusainak ismertetése

3. Az adatokban mutatkozó hiányosságok pótlására alkalmazott becslések ismertetése

4. Az előző tárgyév adataihoz képest mutatkozó jelentős eltérések magyarázata

5. Az adatok pontosságát befolyásoló főbb szempontok ismertetése

(1) A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).

II. melléklet

A 3. cikk (2) bekezdésében említett települési hulladékra vonatkozó adatok bejelentésének formátuma

1. Az adatszolgáltatás formátuma

Települési hulladék keletkezése
(t)
Hulladéklerakás (1)
t)
Hulladékégetés révén történő ártalmatlanítás (2)
t)
A hulladékégetés révén történő ártalmatlanításból származó hulladék anyagi hasznosítása
(t)

Annak kiszámítása céljából, hogy a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.) 5. cikkének (5) és (6) bekezdésében meghatározott célértékek teljesültek-e, a hulladéklerakóba kerülő települési hulladék mennyiségének és a hulladékégetési műveletek révén ártalmatlanításra kerülő, később hulladéklerakóban elhelyezendő települési hulladék mennyiségének - melyből levonták az említett hulladékégetési műveletek révén történő ártalmatlanításból keletkező hulladékból később kinyert anyagokat - összegét el kell osztani a keletkezett települési hulladék mennyiségével.

2. Az adatokat kísérő minőség-ellenőrzési jelentés formátuma

I. Általános információk

1. Tagállam:

2. Az adatokat és a leírást benyújtó szervezet:

3. Kapcsolattartó neve/elérhetősége:

4. Tárgyév:

5. Benyújtás napja/verzió:

6. A tagállam által közzétett adatokra mutató link (amennyiben van ilyen):

II. Információk a települési hulladék lerakásáról

1. Az adatgyűjtésben közreműködő felek ismertetése

Az intézmény neveFő feladatainak ismertetése
A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

2. Az alkalmazott módszerek leírása

2.1. A települési hulladék hulladéklerakóban való lerakására vonatkozó adatgyűjtés általános ismertetése, beleérve az adatok forrását is (adminisztratív adatok, felmérések, elektronikus nyilvántartások, a hulladékgazdálkodók adatai, a települési önkormányzatok adatai)

2.2. A települési hulladék újrafeldolgozását vagy egyéb hasznosítását megelőző kezelési műveletekből keletkező és ezt követően hulladéklerakóba kerülő hulladék beszámítására alkalmazott módszertan ismertetése

2.2.1. A kezelés során a települési hulladék nyomon követhetőségét biztosító megközelítés ismertetése, beleértve a települési hulladék keletkezésére vonatkozó kódok (például a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2000. május 3-i 2000/532/EK bizottsági határozat [HL L 226., 2000.9.6., 3. o.] által létrehozott hulladékjegyzék 20. fejezetében szereplő kódok) és a hulladékkezelésből származó hulladékra vonatkozó kódok (például az említett határozat által létrehozott hulladékjegyzék 19. fejezetében szereplő kódok) alkalmazásának ismertetését

2.3. A települési hulladék újrafeldolgozását vagy egyéb hasznosítását megelőző kezelési műveletekből keletkező és ezt követően a tagállam területén kívüli hulladéklerakóba kerülő hulladék beszámítására alkalmazott megközelítés ismertetése

2.4. A hulladékégetési műveletek révén történő ártalmatlanításba belépő, később hulladéklerakóban elhelyezendő települési hulladékra vonatkozó adatgyűjtés ismertetése, beleértve a települési hulladékból származó, a hulladékégetési műveletek révén történő ártalmatlanításból keletkező hulladékból kinyert anyagok mennyiségének kiszámításához alkalmazott módszer ismertetését

2.5. A hulladéklerakóban lerakott települési hulladékra vonatkozó adatokban mutatkozó hiányosságok pótlására alkalmazott becslések ismertetése

2.6. Eltérések az előző tárgyév adataihoz képest

A jelenlegi tárgyévre alkalmazott számítási módszerben bekövetkezett jelentős módszertani változások, ha vannak ilyenek (különösen az utólagos vizsgálatok, ezek jellege, és annak feltüntetése, ha egy adott évtől új módszert alkalmaztak).

Az eltérés magyarázata, amennyiben a hulladéklerakóba kerülő vagy a hulladékégetési műveletek révén ártalmatlanításra kerülő, később hulladéklerakóban elhelyezendő települési hulladék mennyisége az előző tárgyévre vonatkozóan benyújtott adatokhoz (tonna) képest 10 %-nál nagyobb eltérést mutat

3. Az adatok pontossága

3.1. A települési hulladék hulladéklerakóban való lerakására vonatkozó adatok pontosságát befolyásoló főbb szempontok ismertetése

3.2. A települési hulladék hulladéklerakóban való lerakására vonatkozó adatok gyűjtésére szolgáló felmérések körének és megbízhatóságának leírása

4. Titoktartás

A jelentés egyes részeinek kérelmezett titokban tartására vonatkozó indoklás.

5. Főbb nemzeti honlapok, referenciadokumentumok és kiadványok

(1) Ez az oszlop nem tartalmazza a hulladékégetési műveletek révén történő ártalmatlanításba belépő, később hulladéklerakóban elhelyezendő hulladékot.

(2) A hulladékégetés révén történő ártalmatlanítás a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.) I. melléklete alapján D10 kategóriába sorolt létesítményekben végzett műveleteket jelenti.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019D1885 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019D1885&locale=hu