32013L0063[1]

A Bizottság 2013/63/EU végrehajtási irányelve ( 2013. december 17. ) a 2002/56/EK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a vetőburgonyára és a vetőburgonya-tételekre vonatkozó minimális feltételek tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2013/63/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2013. december 17.)

a 2002/56/EK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a vetőburgonyára és a vetőburgonya-tételekre vonatkozó minimális feltételek tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vetőburgonya forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/56/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 24. cikkére,

mivel:

(1) A 2002/56/EK irányelv elfogadása óta új burgonyanemesítési módszereket dolgoztak ki, továbbá fejlődtek a károsítók azonosítását szolgáló diagnosztikai eszközök és a károsítók terjedését gátló mezőgazdasági gyakorlatok.

(2) Ezek a technikai előrelépések olyan vetőburgonya termesztését teszik lehetővé, amely a 2002/56/EK irányelv I. és II. mellékletében meghatározott követelményeknél szigorúbb követelményeknek is megfelel. Egyúttal új kórokozókra vonatkozó adatok állnak rendelkezésre, és bővültek a létező betegségekre vonatkozó ismeretek, amelyek arra utalnak, hogy egyes betegségek esetében szigorúbb intézkedések bevezetésére van szükség.

(3) Ezért, tekintettel az említett technikai és tudományos előrelépésekre, az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) módosította a vetőburgonya forgalmazására és kereskedelmi minőség-ellenőrzésére vonatkozó szabványát (2).

(4) Az említett fejlemények fényében frissíteni kell bizonyos, a 2002/56/EK irányelv I. és II. mellékletében meghatározott minimális feltételeket és tűréshatárokat, továbbá korlátozásokat kell felvenni a II. mellékletbe a burgonyahimlőre, a poros varasodásra, valamint a túlzott mértékben kiszáradt, fonnyadt vetőburgonyára vonatkozóan.

(5) A 2002/56/EK irányelv elfogadása óta bővültek a generációk száma és a vetőburgonya károsítóinak előfordulási valószínűsége közötti összefüggésre vonatkozó tudományos ismeretek. A látens formában előforduló károsítók jelentette növény-egészségügyi kockázatok csökkentéséhez a generációk számának korlátozására van szükség. Az említett korlátozás elengedhetetlen a szóban forgó kockázatok csökkentéséhez, és nincs olyan kevésbé szigorú intézkedés, amely azt helyettesíthetné. Az elit és szuperelit vetőburgonya generációinak hétre való korlátozása teremtheti meg az egyensúlyt a vetőburgonya növény-egészségügyi állapotának védelme, valamint annak szükségessége között, hogy a minősített vetőburgonya termesztéséhez elegendő mennyiségű vetőburgonya-gumó álljon rendelkezésre.

(6) A Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. károsítóra vonatkozó követelményeket az I. mellékletből törölni kell, mivel e károsító vetőburgonyában való előfordulását a 69/464/EGK tanácsi irányelv (3) szabályozza. A Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. és Burkh. károsítóra - amelynek tudományos neve a Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al. névre módosult - vonatkozó követelményeket az I. és II. mellékletből törölni kell, mivel e károsító vetőburgonyában való előfordulását a 93/85/EGK tanácsi irányelv (4) szabályozza. A Heterodera rostochiensis Woll. károsítóra - amelynek tudományos neve a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens névre módosult - vonatkozó követelményeket a II. mellékletből törölni kell, mivel e károsító vetőburgonyában való előfordulását a 2007/33/EK tanácsi irányelv (5) szabályozza. A Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith károsítóra - amelynek tudományos neve a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. névre módosult - vonatkozó követelményeket a II. mellékletből törölni kell, mivel e károsító vetőburgonyában való előfordulását a 98/57/EK tanácsi irányelv (6) szabályozza.

(7) Ezért a 2002/56/EK határozat I. és II. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/56/EK irányelv módosításai

A 2002/56/EK irányelv I. és II. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

A tagállamok legkésőbb 2015. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2016. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 193., 2002.7.20., 60. o.

(2) UNECE STANDARD S-1 concerning the marketing and commercial quality control of seed potatoes (a vetőburgonya forgalmazására és kereskedelmi minőség-ellenőrzésére vonatkozó S-1 ENSZ-EGB-szabvány), 2011. évi kiadás, New York.

(3) A Tanács 1969. december 8-i 69/464/EGK irányelve a burgonyarák elleni védekezésről (HL L 323., 1969.12.24., 1. o.).

(4) A Tanács 1993. október 4-i 93/85/EGK irányelve a burgonya gyűrűs rothadása elleni védekezésről (HL L 259., 1993.10.18., 1. o.).

(5) A Tanács 2007. június 11-i 2007/33/EK irányelve a burgonya-fonálféreg elleni védekezésről és a 69/465/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 156., 2007.6.16., 12. o.).

(6) A Tanács 1998. július 20-i 98/57/EK irányelve a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elleni védekezésről (HL L 235., 1998.8.21., 1. o.).

MELLÉKLET

A 2002/56/EK irányelv I. és II. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az 1. és 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1. Az elit vetőburgonyának meg kell felelnie az alábbi minimális feltételeknek:

a) a fejlődésben lévő növények hatósági vizsgálatakor a feketerothadás által érintett egyedek aránya nem lehet nagyobb 1,0 %-nál;

b) a fejlődésben lévő, nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,1 %-ot, és ez az összesített arány a közvetlen utódnemzedékben nem haladhatja meg a 0,25 %-ot;

c) a közvetlen utódnemzedékben a vírusfertőzés tüneteit mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 4,0 %-ot;

d) a fejlődésben lévő növények hatósági vizsgálatakor a mozaikos tüneteket mutató egyedek aránya és a levélsodró vírusos (PLRV) fertőzés okozta tüneteket mutató egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,8 %-ot.

2. A minősített vetőburgonyának meg kell felelnie az alábbi minimális feltételeknek:

a) a fejlődésben lévő növények hatósági vizsgálatakor a feketerothadás által érintett egyedek aránya nem lehet nagyobb 4,0 %-nál;

b) a nem fajtatiszta egyedek aránya és a más fajtába tartozó egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 0,5 %-ot, és ez az összesített arány a közvetlen utódnemzedékben nem haladhatja meg a 0,5 %-ot;

c) a közvetlen utódnemzedékben a vírusfertőzés tüneteit mutató egyedek aránya nem haladhatja meg a 10,0 %-ot;

d) a fejlődésben lévő növények hatósági vizsgálatakor a mozaikos tüneteket mutató egyedek aránya és a levélsodró vírusos (PLRV) fertőzés okozta tüneteket mutató egyedek aránya összesen nem haladhatja meg a 6,0 %-ot."

b) A 3. pontot el kell hagyni.

c) A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4. Az 1. pont c) és d) alpontjában, valamint a 2. pont c) és d) alpontjában megengedett tűréshatárok csak akkor alkalmazhatók, ha a vírusbetegséget Európában jelen lévő vírus okozza."

d) Az 5. és 6. pontot el kell hagyni.

e) A melléklet a következő ponttal egészül ki:

"7. Az elit vetőburgonya generációinak száma legfeljebb négy lehet; a szántóföldi szuperelit vetőburgonya és az elit vetőburgonya kombinált generációinak száma legfeljebb hét lehet.

A minősített vetőburgonya generációinak száma legfeljebb kettő lehet.

Amennyiben a hatósági címkén nem szerepel a generáció, az érintett burgonyát az adott kategóriában megengedett legutolsó generációhoz tartozónak kell tekinteni."

2. A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "II. MELLÉKLET A VETŐBURGONYA TÉTELEIRE VONATKOZÓ MINIMÁLIS MINŐSÉGI FELTÉTELEK Szennyeződéssel, hibákkal és betegségekkel kapcsolatosan az alábbi tűréshatárok megengedettek a vetőburgonya esetében: 1. föld és idegen anyag jelenléte: 1,0 tömegszázalék az elit vetőburgonya esetében és 2,0 tömegszázalék a minősített vetőburgonya esetében; 2. száraz és nedves rothadás együttesen, kivéve, ha azt a Synchytrium endobioticum, a Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus vagy a Ralstonia solanacearum okozza: 0,5 tömegszázalék, amelyen belül a nedves rothadás 0,2 tömegszázalék; 3. külső hibák, pl. torzult vagy sérült gumók: 3,0 tömegszázalék; 4. a közönséges varasodás által felületük egyharmadánál nagyobb mértékben érintett gumók: 5,0 tömegszázalék; 5. a burgonyahimlő által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók: 5,0 tömegszázalék; 6. a poros varasodás által felületük 10 %-ánál nagyobb mértékben érintett gumók: 3,0 tömegszázalék; 7. túlzott kiszáradás vagy ezüstfoltosság okozta kiszáradás miatt fonnyadt gumók: 1,0 tömegszázalék. A 2-7. pontban felsoroltak tűréshatára összesen: 6,0 tömegszázalék az elit vetőburgonya esetében és 8,0 tömegszázalék a minősített vetőburgonya esetében."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013L0063 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013L0063&locale=hu

Tartalomjegyzék