32006R0089[1]

A Bizottság 89/2006/EK rendelete ( 2006. január 19. ) a tyúkok szabadtartásának korlátozása esetén a 2295/2003/EK rendeletnek a tojás forgalmazása során alkalmazható megjelölések tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG 89/2006/EK RENDELETE

(2006. január 19.)

a tyúkok szabadtartásának korlátozása esetén a 2295/2003/EK rendeletnek a tojás forgalmazása során alkalmazható megjelölések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló, 1990. június 26-i 1907/90/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének d) pontjára és 10. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2295/2003/EK bizottsági rendelet (2) megállapította az 1907/90/EGK rendelet végrehajtásának részletes szabályait.

(2) Az 1999/74/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó, tojótyúkokat tartó létesítmények nyilvántartásáról szóló, 2002. január 30-i 2002/4/EK bizottsági irányelv (3) meghatározza a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket.

(3) Annak érdekében, hogy a fogyasztókat megóvjuk az olyan állításoktól, amelyeket egyesek megtévesztési szándékkal tehetnek abból a célból, hogy magasabb árakat érjenek el, mint a ketreces tartásból származó tojás és a szabványminőségű tojás mindenkori ára, a 2295/2003/EK rendelet meghatározza az állattartásra vonatkozó minimumkövetelményeket, amelyeket az állattartóknak be kell tartaniuk ahhoz, hogy valamely speciális tartási módra hivatkozhassanak. Ennek megfelelően csak az említett rendelet II. mellékletében szereplő megjelölések alkalmazhatók, továbbá a rendelet III. melléklete előirányoz egy követelménylistát, amelynek minden pontját teljesíteni kell ahhoz, hogy az így nyert előnyöket érvényesíthessék.

(4) A tojás kereskedelmi forgalomba kerülésének előírásait meghatározó lényeges feltételek között a "szabad tartásból származó tyúktojások" megjelölés esetében a szabadtartás elengedhetetlen feltétel.

(5) A közegészségügyi és állat-egészségügyi szempontokból a közösségi jog alapján előírt korlátozások, beleértve az állat-egészségügyi hatóságok által előírt korlátozásokat is, megrövidíthetik a baromfik szabadtartásban töltött idejét.

(6) Abban az esetben, ha az állattenyésztőnek a 2295/2003/EK rendelet III. mellékletében meghatározott feltételek mindegyikét nem áll módjában teljesíteni, az állattenyésztőnek a fogyasztó érdekét figyelembe véve az állatartás módjára vonatkozó kötelező jellegű címkézési tevékenységet be kell szüntetnie.

(7) A korlátozások gazdasági következményeinek figyelembevétele céljából, valamint tekintettel arra, hogy az ágazat egészének szüksége van egy elfogadható hosszúságú átállási időszakra, különösen a címkézési tevékenység terén, továbbá azzal a feltétellel, hogy a termékek minősége ne romoljon jelentős mértékben, indokolt előírni egy átállási időszakot, amely során a termelő a tartási módra vonatkozó címkézés előnyét továbbra is érvényesítheti; jelen esetben a címkézés tekintetében a "szabadtartású" megjelölést kell érteni.

(8) A 2295/2003/EK rendelet III. melléklete 1a. pontjának első francia bekezdése világosan meghatározza az eltérés lehetőségét arra az esetre, ha az állat-egészségügyi hatóságok a szabadtartást ideiglenesen korlátozzák.

(9) Mivel nincs meghatározva az ideiglenes korlátozási időszak hossza, amely alatt az állattenyésztők a "szabad tartásból származó" címkézést annak ellenére alkalmazhatják, hogy a tojótyúkok nincsenek szabadtartásban, ezért indokolt, hogy a fogyasztók érdekében az említett időszak hosszát korlátozzák.

(10) A 2295/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2295/2003/EK rendelet III. melléklete 1a. pontjának első francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- A tyúkokat nappal megszakítás nélkül szabadtartásban kell tartani; az e követelménytől való eltérés a közösségi jog alapján előírt korlátozások tekintetében, beleértve az állat-egészségügyi hatóságok által előírt korlátozásokat is, nem haladhatja meg a tizenkét hetet."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 19-én.

a Bizottság részérol

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 173., 1990.7.6., 5. o. A legutóbb az 1039/2005/EK rendelettel (HL L 172., 2005.7.5., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 340., 2003.12.24., 16. o. A legutóbb az 1515/2004/EK rendelettel (HL L 278., 2004.8.27., 7. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 30., 2002.1.31., 44. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0089 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0089&locale=hu