31996L0059[1]

A Tanács 96/59/EK irányelve(1996. szeptember 16.) a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról

A TANÁCS 96/59/EK IRÁNYELVE (1996. szeptember 16.)

a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés ( 3 ) 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően,

(1)

mivel a poliklórozott difenilek és a poliklórozott terfenilek ártalmatlanításáról szóló, 1976. április 6-i 76/403/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) közelítette e területen a tagállamok által alkotott jogszabályokat; mivel ezek a szabályok nem bizonyultak elegendőnek; mivel a tudomány fejlődése már elért egy olyan pontra, ahol a PCB-k ártalmatlanítási feltételei javíthatók; mivel ezt az irányelvet ebből következően egy új irányelvvel kell felváltani;

(2)

mivel az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és használatának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) hangsúlyozza a tárgykör egészének rendszeres felülvizsgálatának szükségességét a PCB-k és PCT-k teljes betiltásának fokozatos eléréséig;

(3)

mivel a hulladékpolitikáról szóló, 1990. május 7-i tanácsi állásfoglalás ( 6 ) egyik célja a nem újrahasznosítható és nem újrahasználható hulladék biztonságos elhelyezése úgy, ahogyan ezt az ötödik környezetvédelemmel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos közösségi politikai és cselekvési program megerősíti, amelynek alapvető irányultságát és stratégiáját a Tanács, valamint a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselőinek 1993. február 1-jei állásfoglalása ( 7 ) hagyott jóvá;

(4)

mivel a hulladékokról szóló, 1975. júliusi 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv ( 8 ) szerint megfelelő intézkedéseket kell tenni a hulladék elhagyása, kiborítása vagy ellenőrzés nélküli lerakása és az olyan eljárások vagy módszerek használatának elkerülésére, amelyek károsíthatják a környezetet;

(5)

mivel a PCB-k ártalmatlanítása érdekében, az olyan veszélyek miatt, amelyeket a környezet és az emberi egészség számára jelentenek, általános kötelezettségek szükségesek a PCB-k ellenőrzött elhelyezésére és a berendezések megtisztítására vagy ártalmatlanítására vonatkozóan;

(6)

mivel az ilyen intézkedéseket a lehető leghamarabb meg kell hozni anélkül, hogy ez csökkentené a tagállamok nemzetközi kötelezettségeit, különös tekintettel a 92/3 PARCOM határozatban ( 9 ) ismertetett kötelezettségekre; mivel azokat a PCB-ket, amelyek nyilvántartásban szerepelnek, legkésőbb 2010 végéig ártalmatlanítani kell;

(7)

mivel a PCB-k ártalmatlanítása átmeneti és ideiglenes problémát jelent és néhány tagállam, mely nem rendelkezik PCB elhelyezési kapacitással, vis maiorral áll szembe; mivel a közelség elvét rugalmasan kell értelmezni azért, hogy lehetővé váljon e területen az európai szolidaritás; mivel ezenkívül létesítményeket kell létrehozni a Közösségben a PCB-k ártalmatlanítására, megtisztítására és tárolására;

(8)

mivel a fáradt olaj ártalmatlanításáról szóló 1975. június 16-i 75/439/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) 50 ppm-et határoz meg a regenerált olajok vagy tüzelőanyagként használt olajok PCB vagy PCT tartalmának maximális határértékeként;

(9)

mivel az 1991. június 18-i 91/339/EGK tanácsi irányelv ( 11 ) a 76/769/EGK irányelv tizenegyedik módosításáról tiltja vagy korlátozza bizonyos PCB helyettesítők forgalombahozatalát és mivel ebből következően ezeket is teljes mértékben ártalmatlanítani kell;

(10)

mivel tudni kell a meglévő PCB-mennyiséget azért, hogy az ártalmatlanítási kapacitást az igényekhez lehessen igazítani; mivel ebből következően, címkézni kell a PCB-ket tartalmazó berendezéseket és össze kell állítani az ilyen berendezések jegyzékeit; mivel rendszeres időközönként frissíteni kell az ilyen jegyzékeket;

(11)

mivel szem előtt tartva a PCB vegyületekkel kismértékben szennyeződött berendezés nyilvántartásba vételével kapcsolatos költségeket és technikai nehézségeket, egyszerűsített nyilvántartást kell használni; mivel ezenkívül gondoskodni kell a PCB vegyületekkel kismértékben szennyeződött berendezések elhelyezéséről a hasznos élettartamuk végén, szem előtt tartva azt a kis kockázatot, amelyet ez a környezet számára jelent;

(12)

mivel tilos a PCB-k piaci értékesítése és mivel ebből következően, meg kell tiltani a PCB-k szétválasztását más anyagoktól és újrafelhasználásukat PCB-ket tartalmazó transzformátorok feltöltésére; mivel azonban biztonsági okok miatt a transzformátorokat továbbiakban is karban lehet tartani a bennük lévő PCB-k dielektromos tulajdonságainak fenntartása végett;

(13)

mivel a PCB-k ártalmatlanítását és/vagy megtisztítását végrehajtó vállalkozásoknak engedélyeket kell beszerezniük;

(14)

mivel meg kell határozni a PCB-ket tartalmazó berendezés megtisztításának feltételeit és mivel a berendezést feltétlenül címkével kell ellátni;

(15)

mivel az ezen irányelv végrehajtásához szükséges bizonyos technikai feladatokat a Bizottságnak kell végrehajtania, a 75/442/EKG irányelv 18. cikkében előírt bizottsági eljárással összhangban;

(16)

mivel a PCB ártalmatlanításával és megtisztításával foglalkozó üzemek kis számban léteznek és korlátozott a kapacitásuk, ezért a nyilvántartásba vett PCB-k elhelyezését és/vagy szennyezés-mentesítését megfelelően kell tervezni; mivel ezenkívül ki kell dolgozni a jegyzékbe fel nem vett berendezések összegyűjtéséhez és ezt követő ártalmatlanításához a főbb intézkedési pontokat; mivel az ilyen főbb intézkedési pontok végrehajtásához, ha szükséges, használhatók az általában a hulladékokra vonatkozó meglévő eljárások és nem kell figyelembe venni azokat a nagyon csekély PCB mennyiségeket, melyek gyakorlatilag nem azonosíthatók,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv célja a PCB-k ellenőrzött ártalmatlanításával, a PCB-ket tartalmazó berendezések megtisztításával vagy ártalmatlanításával és/vagy az elhasználódott PCB-k ártalmatlanításával foglalkozó tagállami jogszabályok közelítése, és a felsoroltak teljes ártalmatlanítása ezen irányelv alapján.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "PCB":

- a poliklórozott bifenilek,

- a poliklórozott terfenilek,

- a monometil-tetraklór-difenil-metán, monometildiklór-difenil-metán, monometil-dibróm-difenil metán,

- bármilyen keverék, mely ezen anyagok bármelyikét tartalmazza összesen 0,005 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban;

b) "PCB-t tartalmazó berendezés": nem megtisztított, korábban és jelenleg is PCB-t tartalmazó bármilyen berendezés (transzformátorok, kondenzátorok, maradék PCB-készleteket tartalmazó gyűjtőedények). Azokat a berendezéseket, amelyek PCB-t tartalmazhatnak PCB-t tartalmazó berendezéseknek kell tekinteni, kivéve, ha bizonyítottan nem tartalmaznak PCB-t;

c) "elhasználódott PCB": a 75/442/EGK irányelv értelmében hulladékká vált PCB-k;

d) "birtokos": az a természetes vagy jogi személy, akinek PCB, elhasználódott PCB és/vagy PCB-ket tartalmazó berendezés van a birtokában.

e) "megtisztítás": minden olyan művelet, amely lehetővé teszi a PCB-vel szennyezett berendezés, tárgyak, anyagok vagy folyadékok újrafelhasználását, anyagában történő újrahasznosítását, biztonságos körülmények közötti ártalmatlanítását. Ide értve a cserét is, mely minden olyan művelet, amelynek során a PCB-t tartalmazó folyadékokat kicserélik PCB-t nem tartalmazó alkalmas folyadékokra.

f) "ártalmatlanítás": a 75/442/EGK irányelv II. A. mellékletében felsorolt D8, D9, D10, D12 (csak kőzet képződményekben kialakított biztonságos, mély, föld alatti tárolókban és csak nem megtisztítható PCB-t vagy elhasználódott PCB-t tartalmazó berendezésekhez) és D15 műveleteket jelenti.

3. cikk

Anélkül, hogy ez befolyásolná a nemzetközi kötelezettségeiket, a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az elhasználódott PCB-k ártalmatlanításáról és a PCB-k és PCB-t tartalmazó berendezések megtisztításáról a lehető leghamarabb gondoskodjanak. A 4. cikk 1. bekezdésével összhangban nyilvántartásba vett berendezések és a bennük lévő PCB-k megtisztítását és/vagy ártalmatlanítását legkésőbb 2010 végéig végzik el.

4. cikk

(1) A 3. cikk előírásainak való megfelelés érdekében a tagállamok biztosítják, hogy nyilvántartást állítanak össze azokról a berendezésekről, amelyek több, mint 5 dm3 PCB-t tartalmaznak és elküldik az ilyen nyilvántartások összesítéseit a Bizottságnak legkésőbb 3 évvel ezen irányelv elfogadásától számítva. Kondenzátorok esetén az 5 dm3-es határérték az összekapcsolt készülékcsoportra vonatkozik, valamennyi részegységére együttesen.

(2) Az a berendezés, mellyel kapcsolatban megalapozott az a feltételezés, hogy a folyadékok amelyeket tartalmaz 0,05 és 0,005 tömegszázalék közötti koncentrációban tartalmaznak PCB-t, a 3. bekezdés 3. és 4. francia bekezdésében előírt adatok nélkül vehető nyilvántartásba és "< 0,05 % PCB szennyezettséggel" címkével látható el. Ezeknek a megtisztítása vagy ártalmatlanítása a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban történik.

(3) A nyilvántartások legalább a következőket tartalmazzák:

- a birtokos neve és címe,

- a berendezés helye és leírása,

- a berendezésben lévő PCB mennyisége,

- a végrehajtott vagy tervezett kezelés vagy helyettesítés (csere) dátuma és típusa,

- a nyilvántartásba vétel időpontja.

Ha egy tagállam már összeállított egy hasonló nyilvántartást, nincs szükség új nyilvántartásra. A nyilvántartásokat rendszeres időközönként frissíteni kell.

(4) Az 1. bekezdés követelményeinek kielégítése érdekében a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az ilyen berendezések birtokosai értesítsék a hatáskörrel rendelkező hatóságokat a birtokukban lévő mennyiségekről, és az ezzel kapcsolatos minden változásról.

(5) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy minden berendezést, amit az (1) bekezdés értelmében nyilvántartásba kell venni, címkével lássanak el. Hasonló címkét kell erősíteni azoknak a helyiségeknek az ajtajára is, ahol ilyen berendezés található.

(6) A PCB ártalmatlanítással foglalkozó vállalkozások nyilvántartást vezetnek a számukra leszállított, elhasználódott PCB-k mennyiségéről, eredetéről, természetéről és PCB tartalmáról. Ezt az információt közlik a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal. A nyilvántartás nyilvános a helyi hatóságok és a lakosság számára. A vállalkozások a használt PCB-t szállító birtokosok számára átvételi elismervényeket is kiadnak, melyeken szerepel a PCB-k fajtája és mennyisége.

(7) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok figyelemmel kísérjék azokat a mennyiségeket, amelyekről értesítést kapnak.

5. cikk

(1) A 75/442/EGK irányelv 3. cikkétől eltérően a tagállamok megtiltják a PCB-k más anyagoktól való újrafelhasználási célú való elkülönítését.

(2) A tagállamok megtiltják a transzformátorok feltöltését PCB-vel.

(3) A PCB-t tartalmazó transzformátorokat abban az esetben lehet ezen irányelv rendelkezéseinek betartásával megtisztításukig, üzemen kívül helyezésükig illetve ártalmatlanításukig továbbra is szervízelni, ha a cél annak biztosítása, hogy a bennük lévő PCB-k megfeleljenek a dielektromos minőségre vonatkozó műszaki szabványoknak vagy előírásoknak és feltéve, hogy a transzformátorok kifogástalan állapotban vannak és nem szivárognak.

6. cikk

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az elhasználódott PCB-k és PCB-ket tartalmazó berendezések, melyekre a 4. cikk (1) bekezdésével összhangban a nyilvántartásba vételi kötelezettség vonatkozik, a lehető leghamarabb átadásra kerüljenek egy a 8. cikk értelmében engedélyezett vállalkozás számára.

(2) Mielőtt a PCB-ket, elhasználódott PCB-ket és/vagy PCB-ket tartalmazó berendezéseket átvenné egy engedéllyel rendelkező vállalkozás, minden óvintézkedést meg kell tenni, mely minden fajta tűzveszély elkerüléséhez szükséges. Ennek érdekében távol kell tárolni ezeket minden tűzveszélyes terméktől.

(3) Ahol ez elfogadható módon megvalósítható, az olyan, PCB-ket tartalmazó berendezéseket, amelyekre nem érvényes a 4. cikk (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi kötelezettség, és amelyek egy másik berendezésnek a részét képezik, el kell távolítani és külön kell gyűjteni, amikor az utóbbi berendezést üzemen kívül helyezik, anyagában újrahasznosítják vagy ártalmatlanítják.

7. cikk

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak megtiltására, hogy PCB-ket és/vagy elhasználódott PCB-ket hajókon égessenek.

8. cikk

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy a PCB-k, elhasználódott PCB-k és/vagy PCB-ket tartalmazó berendezések megtisztításával és/vagy ártalmatlanításával foglalkozó minden vállalkozás engedélyköteles legyen, a 75/442/EGK irányelv 9. cikkével összhangban.

(2) Ha az ártalmatlanítás égetéssel történik, a veszélyes hulladékok égetéséről szóló, 1994. december 16-i 94/67/EK tanácsi irányelv ( 12 ) rendelkezései érvényesek. A PCB-k, elhasználódott PCB-k és/vagy PCB-ket tartalmazó berendezések egyéb ártalmatlanítási módszerei elfogadhatók, feltéve, hogy környezetvédelmi biztonságuk- legalább egyenértékű az égetés biztonságával, és megfelelnek az elérhető legjobb technológia követelményének megfelelő technikai szabványoknak.

(3) A tagállamok egyenként vagy közösen meghozzák a szükséges intézkedéseket a PCB-k, elhasználódott PCB-k és/vagy PCB-ket tartalmazó berendezések ártalmatlanításához, megtisztításához és biztonságos tárolásához szükséges létesítmények létrehozására a 259/93/EGK ( 13 ) rendelet 4. cikke (3) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és a 75/442/EGK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe vételével.

9. cikk

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a több, mint 0,05 tömegszázalékban PCB-ket tartalmazó transzformátorok szennyezés-mentesítése a következő körülmények között történjen:

a) a megtisztítás célja a PCB-k szintjének kevesebb, mint 0,05 tömegszázalékra és ha lehetséges, 0,005 tömegszázalék alá csökkentése;

b) a PCB-ket nem tartalmazó helyettesítő folyadék jelentősen kevésbé veszélyes kell legyen;

c) a folyadék cseréje nem hátráltathatja a PCB-k ezt követő ártalmatlanítását;

d) a transzformátor címke feliratát a megtisztítás után meg kell változtatni az ezen irányelv mellékletében megadott címke feliratra.

(2) A 3. cikktől eltérően a tagállamok biztosítják, hogy azokat a transzformátorokat, amelyekben a folyadékok 0,05 és 0,005 tömegszázalék közötti koncentrációban tartalmaznak PCB-ket vagy megtisztítsák az (1) bekezdés b) - d) alpontjaiban megállapított feltételek mellett, vagy ártalmatlanítsák hasznos élettartamuk végén.

10. cikk

(1) A Bizottság a 10a. cikk (2) bekezdésében meghatározott szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően hozzáférhetővé teszi a PCB-ket tartalmazó kondenzátorok, ellenállások és induktív tekercsek gyártási nevének jegyzékét.

(2) A Bizottság

a) megállapítja a szennyezett anyagok PCB tartalmának meghatározására szolgáló mérés referencia-módszereit. A referencia-módszerek meghatározása előtt végrehajtott mérések érvényesek maradnak;

b) ha szükséges, kizárólag a 9. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjának alkalmazásában meghatározza, a PCB-k egyéb, kevésbé veszélyes helyettesítőit.

A Bizottság műszaki szabványokat állapíthat meg a PCB 8. cikk (2) bekezdése második mondatában említett ártalmatlanításának egyéb módszereire.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló, az első és a második albekezdésben említett intézkedéseket a 10a. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

10a. cikk

(1) A Bizottságot a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 14 ) 18. cikkével létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

11. cikk

(1) A tagállamok ezen irányelv elfogadása után három éven belül elkészítik:

- a terveket a nyilvántartásba vett berendezések és az általuk tartalmazott PCB megtisztításáról és/vagy ártalmatlanításáról;

- a vázlatos terveket az olyan berendezések összegyűjtéséről és ezt követő ártalmatlanításáról, amelyekre a 6. cikk (3) bekezdése értelmében nem vonatkozik a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba vételi kötelezettség.

(2) A tagállamok haladéktalanul közlik ezeket a terveket és a vázlatos terveket a Bizottsággal.

12. cikk

(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az elfogadástól számított 18 hónapon belül megfeleljenek ezen irányelvnek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

13. cikk

(1) Ez az irányelv az elfogadása napján lép hatályba és a 76/403/EGK irányelv ettől a naptól kezdve hatályát veszti.

(2) Az 1. bekezdésben említett időponttól kezdve:

a) A 87/101/EGK irányelv ( 15 ) 10. cikkében a 76/403/EGK irányelv értelmében a PCB-kre és PCT-kre történő hivatkozást, ezen irányelv értelmében a PCB-kre történő hivatkozásként kell értelmezni;

b) A 87/101/EGK irányelv 10. cikke (2) bekezdésében a 76/403/EGK irányelvre való hivatkozást erre az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni;

c) A 259/93/EGK rendelet 2. cikkének j) ponjában a 76/403/EGK irányelv 6. cikkére való hivatkozást ezen irányelv 8. cikkére való hivatkozásként kell értelmezni.

14. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

PCB-től megtisztított berendezés címkézése

A PCB-től megtisztított berendezés minden egyes tételét világosan meg kell jelölni letörölhetetlen domborított vagy bevésett jellel, melynek a következő információkat kell tartalmaznia és annak az országnak a nyelvén kell megfogalmazni, ahol a berendezést használják:

PCB-TŐL MEGTISZTÍTOTT BERENDEZÉS

A PCB-t tartalmazó folyadék cseréje megtörtént

- ...helyettesítő anyag neve:

- ...a csere dátuma:

- ...a cserét elvégezte:

PCB koncentrációja:

- a régi ...folyadékban tömegszázalék

- az új ...folyadékban tömegszázalék

( 1 ) HL C 319., 1988.12.12., 57. o.

HL C 299., 1991.11.20., 9. o.

( 2 ) HL C 139., 1989.6.5., 1. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1990. május 17-i (HL C 149., 1990.6.18., 150. o.) és 1990. december 12-i (HL C 19., 1991.1.28., 83. o.) véleménye. A Tanács 1995. november 27-i közös álláspontja (HL C 87., 1996.3.25., 1. o.) és az Európai Parlament 1996. május 22-i határozata (HL C 166., 1996.6.10, 76. o.)

( 4 ) HL L 108., 1976.4.26., 41. o.

( 5 ) HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 94/60/EK irányelvvel (HL L 365., 1994.12.31., 1. o.) módosított irányelv

( 6 ) HL C 122., 1990.5.18., 2. o.

( 7 ) HL C 138., 1993.5.17., 1. o.

( 8 ) HL L 194., 1975.7.25, 39. o. A legutóbb a 94/3/EK bizottsági határozattal (HL L 5., 1994.1.7, 15. o.) módosított irányelv

( 9 ) Az Oszló és Párizsi Bizottságok 1992. szeptember 21-22-i miniszteri ülése.

( 10 ) HL L 194., 1975.7.25., 23. o. A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel (HL L 377., 1991.12.31., 48. o.) módosított irányelv

( 11 ) HL L 186., 1991.7.12, 64. o.

( 12 ) HL L 365., 1994.12.31., 34. o.

( 13 ) HL 30., 1993.2.6, 1. o. A 94/721/EK bizottsági határozat által (HL 288., 1994.11.9., 36. o.) módosított rendelet

( 14 ) HL L 114., 2006.4.27., 9. o.

( 15 ) HL L 42., 1987.2.12., 43. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0059 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0059&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996L0059-20090807 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996L0059-20090807&locale=hu

Tartalomjegyzék