32022L0542[1]

A Tanács (EU) 2022/542 irányelve (2022. április 5.) a 2006/112/EK és az (EU) 2020/285 irányelvnek a hozzáadottértékadó-mértékek tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS (EU) 2022/542 IRÁNYELVE

(2022. április 5.)

a 2006/112/EK és az (EU) 2020/285 irányelvnek a hozzáadottértékadó-mértékek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A hozzáadottérték-adó (héa) mértékére vonatkozóan a 2006/112/EK tanácsi irányelvben (3) meghatározott szabályok célja a belső piac működésének fenntartása és a verseny torzulásának elkerülése. Az említett szabályokat több mint két évtizeddel ezelőtt dolgozták ki a származási ország elve alapján. A Bizottság az "Úton egy egységes uniós héaövezet felé - új döntések szükségeltetnek" című, a héára vonatkozó cselekvési tervről szóló 2016. április 7-i közleményében, valamint az "Úton egy egységes uniós héaövezet felé - új döntések szükségeltetnek" című, a héára vonatkozó cselekvési terv nyomon követéséről szóló 2017. október 4-i közleményében bejelentette, hogy módosítani kívánja az említett szabályokat annak érdekében, hogy azok összeegyeztethetők legyenek egy olyan, a határokon átnyúló, vállalkozások közötti termékkereskedelem tagállamok közötti bonyolítására alkalmazandó, végleges héarendszerrel, amely a rendeltetési hely szerinti tagállamban történő adóztatáson alapulna.

(2) Egy olyan rendszerben, amelyben a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás a rendeltetési hely szerinti tagállamban lenne adóztatandó, a terméket értékesítőknek és a szolgáltatás nyújtóknak nem fűződne jelentős érdekük ahhoz, hogy alacsonyabb héamértéket alkalmazó tagállamokban legyenek letelepedve. Ha egy ilyen rendszer keretében többféle héamérték létezne, az nem okozna zavart a belső piac működésében, és nem vezetne a verseny torzulásához. E körülmények között helyénvaló lenne több rugalmasságot biztosítani a tagállamok számára a héamértékek meghatározására.

(3) A kedvezményes héamértékkel adóztatható termékeknek és szolgáltatásoknak a végső felhasználó javát kell szolgálniuk és a közérdeket kell célozniuk. A szabályok túlzott bonyolultságának és az üzleti költségek ebből származó növekedésének elkerülése érdekében - különösen a Közösségen belüli kereskedelem esetében - a tagállamok által ennek megfelelően kiválasztott termékek és szolgáltatások tekintetében a kedvezményes héamértékeknek normál esetben az értékesítési láncban mindvégig alkalmazandónak kell lenniük.

(4) A kedvezményes héamértékek alkalmazását lehetővé tevő jogi keretnek általánosságban összhangban kell lennie az egyéb uniós szakpolitikákkal, így az (EU) 2021/522 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4), valamint az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági közleménnyel. Annak érdekében, hogy a tagállamok az egészségügyi rendszereik teherbíró-képességének megerősítése céljából kedvezményes héamértékeket alkalmazhassanak, célszerű kibővíteni azon termékek és szolgáltatások körét, amelyek alapvető fontosságúnak tekintendők az egészségügyi ellátás biztosításának támogatása, valamint a fogyatékosságok kompenzálása és leküzdése szempontjából. Emellett lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra, hogy a kedvezményes héamértékek környezetbarát termékekre és szolgáltatásokra való alkalmazásával is hozzájáruljanak a klímasemleges és zöld gazdasághoz, és ezzel egyidejűleg felkészüljenek a környezetkárosító termékekre és szolgáltatásokra jelenleg vonatkozó kedvezményes héamértékek fokozatos kivezetésére.

(5) Valamennyi tagállammal szemben egyenlő bánásmódot kell alkalmazni, ezért a kedvezményes héamértékek alkalmazása tekintetében - amely mértékeknek továbbra is kivételt kell képezniük az általános héamértékhez képest - a tagállamoknak ugyanazokkal a lehetőségekkel kell rendelkezniük. Az említett egyenlő bánásmód úgy valósítható meg, ha a jogosult termékekre és szolgáltatásokra - meghatározott korlátok között - valamennyi tagállamnak lehetősége van alkalmazni legfeljebb két, legalább 5 %-os kedvezményes héamértéket, egy, az 5 %-os minimális mértéknél alacsonyabb kedvezményes héamértéket, valamint egy, az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet.

(6) Tekintettel arra, hogy költségvetési okokból el kell kerülni a kedvezményes héamértékek túlzottan széleskörű alkalmazását, valamint figyelembe véve az egyenlő bánásmód elvét, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a 2006/112/EK irányelv III. mellékletének legfeljebb 24 pontja alá tartozó termékértékesítésekre vagy szolgáltatásnyújtásokra alkalmazzanak a minimális 5 %-os mértéknél nem alacsonyabb kedvezményes héamértéket. Ugyanezen okokból a tagállamoknak lehetőséget kell adni az alkalmazandó határidők tiszteletben tartása mellett arra, hogy egy, az 5 %-os minimális mértéknél alacsonyabb kedvezményes héamértéket, valamint egy, az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet alkalmazzanak, ám a 2006/112/EK irányelv III. mellékletének csupán legfeljebb hét pontja alá tartozó termékértékesítésekre vagy szolgáltatásnyújtásokra, amelyeket vagy az alapvető szükségleteket kielégítőnek tekintendő termékértékesítések vagy szolgáltatásnyújtások közül választottak ki - ezek nevezetesen a következőkhöz kapcsolódhatnak: élelmiszer, víz, gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek, valamint egészségügyi és higiéniai termékek értékesítése, személyszállítás, továbbá egyes kulturális termékek (könyvek, újságok és folyóiratok) -, vagy pedig a 2006/112/EK irányelv III. mellékletében felsorolt olyan egyéb termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások közül választottak ki, amelyekre más tagállamok az 5 %-os minimális mértéknél alacsonyabb kedvezményes héamértéket, illetve az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet alkalmaznak. Azon tagállamok számára, amelyek már jelenleg is ilyen kedvezményes héamértékeket vagy mentességeket alkalmaznak, helyénvaló biztosítani a szükséges időt az említett korlátozásokhoz történő alkalmazkodásra.

(7) Indokolt, hogy a szolárpanelek bekerüljenek az említett hét pont közé, egyrészt az Unió karbonmentesítésre vonatkozó környezetvédelmi kötelezettségvállalásaival és az európai zöld megállapodással összhangban, másrészt pedig azért, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen a megújuló energiaforrások felhasználásának kedvezményes héamértékek révén történő előmozdítására is. A megújuló energiaforrások használatára történő átállás támogatása, valamint az Unió energiafüggetlenségének előmozdítása érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy javítsák a végső felhasználók zöld energiaforrásokhoz való hozzáférését.

(8) Az említett választási lehetőségek valamelyikének a tagállamok általi igénybevételét úgy kell tekinteni, mint a héamértékek rendszerének logikájába illeszkedő intézkedést, amelyet az adott tagállam egyértelműen meghatározott, a végső felhasználók javát, illetve közérdekű célt szolgáló szociális okok alapján fogad el.

(9) A héamértékekre vonatkozó általános szabályok mellett jelenleg hatályban van több olyan eltérés, amelyek alapján egyes tagállamok alacsonyabb héamértékeket alkalmazhatnak. Ezeket az alacsonyabb héamértékeket sajátos földrajzi jellemzők, illetve a végső felhasználók javát vagy közérdekű célt szolgáló szociális okok indokolják. Az említett alacsonyabb héamértékek más tagállamok számára is relevánsak lehetnek. Ezért - az egyenlő bánásmód elvével összhangban - helyénvaló biztosítani egy olyan, valamennyi tagállam számára rendelkezésre álló választási lehetőséget, amelynek értelmében alacsonyabb héamértékeket alkalmazhatnak ugyanazokra a termékekre és szolgáltatásokra, amelyekre más tagállamokban alacsonyabb héamérték alkalmazandó, mégpedig azonos feltételek mellett. A hét pontig terjedő felső határ tiszteletben tartása érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyek 2021. január 1-jén a 2006/112/EK irányelv III. mellékletében hétnél több pont alá tartozó termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra alkalmaztak az említettek szerinti alacsonyabb héamértéket, 2032. január 1-jéig vagy a végleges szabályozás elfogadásának időpontjáig - a kettő közül a korábbi időpontot figyelembe véve - a 2006/112/EK irányelv III. mellékletében hét pont alá tartozó termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra kell korlátozniuk a minimális 5 %-osnál alacsonyabb héamértékek, illetve az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességek alkalmazását. Az említett módosítások nem érintik az olyan mentességek alkalmazására vonatkozó eltérésekkel kapcsolatos, a 2006/112/EK irányelv X. mellékletében meghatározott szabályokat, amelyek nem jogosítanak fel az előzetesen felszámított héa levonására.

(10) Emellett jelenleg több másik eltérés lehetővé teszi egyes tagállamok számára, hogy 12 %-osnál nem alacsonyabb kedvezményes héamértékeket alkalmazzanak a 2006/112/EK irányelv III. mellékletében fel nem sorolt termékekre és szolgáltatásokra. Tekintettel arra, hogy ezen kedvezményes héamértékek szintje közel áll az általános héamértékhez, valamint az egyenlő bánásmód elvével összhangban, helyénvaló biztosítani egy olyan, valamennyi tagállam számára rendelkezésre álló választási lehetőséget, amelynek értelmében 12 %-osnál nem alacsonyabb kedvezményes héamértékeket alkalmazhatnak azokra a termékekre és szolgáltatásokra, amelyekre más tagállamokban is ilyen, azaz 12 %-osnál nem alacsonyabb kedvezményes héamértéket alkalmaznak, mégpedig azonos feltételek mellett.

(11) Más tagállamok is alkalmazhatnak legalább 12 %-os kedvezményes héamértékeket a 2006/112/EK irányelv III. mellékletében fel nem sorolt termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra, valamint 5 %-osnál alacsonyabb héamértékeket és az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességeket a 2006/112/EK irányelv III. mellékletének az 1-6. és a 10c. ponttól eltérő bármely más pontja alá tartozó termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra, feltéve, hogy tiszteletben tartják a héamértékek ezen irányelvben meghatározott struktúráját, valamint a 2021. január 1-jén kedvezményes héamértékeket vagy az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességeket alkalmazó tagállamok által alkalmazott megfelelő feltételeket. Az említett más tagállamok közé tartoznak azok a tagállamok, amelyek jelenleg kedvezményes héamértékeket és az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességeket alkalmaznak, és 12 %-osnál nem alacsonyabb kedvezményes héamértékeket szeretnének alkalmazni a 2006/112/EK irányelv III. mellékletében fel nem sorolt termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra, illetve más termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra a jelenleg általuk alkalmazottaktól eltérő, 5 %-osnál alacsonyabb héamértékeket és az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességeket szeretnének alkalmazni.

(12) Azoknak a tagállamoknak, amelyek 2021. január 1-jén eltérések alapján kedvezményes héamértékeket vagy az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességeket alkalmaztak, tájékoztatniuk kell a héabizottságot nemzeti joguknak az - a többi tagállam számára is alkalmazhatóvá váló - eltérésekkel kapcsolatos, 2021. január 1-jén alkalmazott főbb rendelkezéseiről és feltételeiről. A jogbiztonság garantálása és az említett eltérésekhez való, minden tagállam általi egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében, az érintett tagállamok által a rögzített határidőig benyújtott információk alapján, a Bizottságnak az említett információk kézhezvételét követően haladéktalanul el kell készítenie azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak a teljes felsorolását, amelyekre az említett kedvezményeket vagy mentességeket alkalmazzák, és azt meg kell küldenie minden tagállamnak. Az ilyen információk tagállamok általi megadására vonatkozó határidő tiszteletben tartása alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy az eltérésekhez minden tagállam egyenlően hozzáférhessen.

(13) A Bizottság által továbbított információk alapján a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy kedvezményes héamértékeket és az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességeket alkalmazzanak azokra a termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra, amelyekre más tagállamok az említett héamértékeket és mentességeket alkalmazzák, feltéve, hogy az említett kedvezményes héamértékeket és mentességeket ugyanazokkal a feltételekkel alkalmazzák, mint a szóban forgó héamértékeket és mentességeket már alkalmazó tagállamok. A tagállamoknak részletes szabályokat kell elfogadniuk e választási lehetőségek igénybevételére vonatkozóan, és az elfogadott rendelkezéseik szövegét továbbítaniuk kell a héabizottságnak. A Bizottságnak a továbbított információk alapján jelentést kell készítenie a Tanács részére, és abban meg kell adnia azon termékek és szolgáltatások átfogó listáját, amelyekre a tagállamok kedvezményes héamértékeket és az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességeket alkalmaznak.

(14) Tekintettel arra, hogy a kedvezményes héamértékekre jogosult termékek és szolgáltatások listáját korszerűsíteni és frissíteni kell, a 2006/112/EK irányelvet módosítani kell annak érdekében, hogy konkrét szociálpolitikai célokkal összefüggésben lehetővé váljon a kedvezményes héamértékek alkalmazása, továbbá az egyértelműség biztosítása és a versenysemlegesség elvének figyelembevétele érdekében, ami azt jelenti, hogy a héamértékek tekintetében ugyanolyan elbánást kell biztosítani meghatározott termékek bérlése vagy lízingelése, illetve értékesítése esetében.

(15) Annak érdekében, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen támogatni a környezetbarát fűtési rendszerek használatára való átállást, valamint az Unió karbonmentesítésre vonatkozó környezetvédelmi kötelezettségvállalásaival összhangban, a 2006/112/EK irányelv III. mellékletébe bele kell foglalni a tagállamok azon lehetőségét, hogy kedvezményes héamértéket alkalmazzanak a nagy hatékonyságú, alacsony kibocsátással járó, a környezetvédelmi jogszabályok kritériumainak megfelelő fűtési rendszerek értékesítésére és telepítésére.

(16) A digitalizáció kulcsszerepet játszik az értékteremtésben és a versenyképesség fokozásában. A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató - amely előzetesen meghatározott mutatók alapján méri és rangsorolja a tagállamok digitális teljesítményét - jelentős eltéréseket mutat a digitális fejlettség tekintetében. Az internet-hozzáférési szolgáltatások korlátozott elérhetőségének orvoslása és e szolgáltatások fejlesztésének előmozdítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok kedvezményes héamértéket alkalmazzanak ezen szolgáltatásokra. A kedvezményes héamérték internet-hozzáférési szolgáltatásokra történő alkalmazását a nemzeti digitalizációs politikákban meghatározott célkitűzésekhez kell igazítani, és a hatályát ennek megfelelően korlátozni kell. Az (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) összhangban az internet-hozzáférés konnektivitást biztosít, de nem terjed ki az interneten keresztül biztosított tartalmakra.

(17) Továbbá, tekintettel a gazdaság digitális transzformációjára, lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy ugyanolyan elbánást alkalmazzanak az online élőben közvetített tevékenységekre, többek között eseményekre, mint azokra, amelyek személyes jelenléttel való megrendezés esetén kedvezményes héamértékre jogosultak.

(18) A fogyasztás helye szerinti tagállamban történő adóztatás biztosítása érdekében szükséges, hogy minden olyan szolgáltatás, amely elektronikus eszközökön keresztül nyújtható az igénybevevő részére, ott legyen adóztatandó, ahol az igénybevevő letelepedett, állandó lakcímmel rendelkezik vagy a szokásos tartózkodási helye van. Ezért módosítani kell az említett tevékenységek vonatkozásában a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére irányadó szabályokat.

(19) A jogbiztonság garantálása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a társadalmi jóllétet szolgáló szervezetek esetében a szervezet egészének általános tevékenységét és céljait kell figyelembe venni - a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások végső kedvezményezettjétől függetlenül - a kedvezményes héamértékre való jogosultság mérlegelésekor.

(20) Továbbá, a 2006/112/EK irányelvet módosítani kell annak érdekében, hogy a végső felhasználók javát, illetve közérdekű célt szolgáló szociális okokkal összefüggő, korlátozott számú konkrét helyzetben lehetőség legyen kedvezményes héamértékek alkalmazására. Ezért a 2006/112/EK irányelv III. mellékletében található kedvezményes héamértékre jogosult termékek és szolgáltatások felsorolását ki kell bővíteni úgy, hogy az tartalmazzon korlátozott számú, már létező ilyen eltérést.

(21) A Covid19-világjárvány nyilvánvalóvá tette, hogy a 2006/112/EK irányelvet ki kell igazítani annak érdekében, hogy a jogi keret készen álljon a jövőbeli válságok kezelésére, és így lehetővé tegye, hogy a tagállamok gyorsan tudjanak reagálni az olyan kivételes körülményekre, mint a világjárványok, humanitárius válságok és természeti katasztrófák. E célból azon tagállamok számára, amelyeket a Bizottság felhatalmazott arra, hogy héamentességet alkalmazzanak a katasztrófák áldozatainak javát szolgáló termékek importálására, azonos feltételek mellett biztosítani kell a lehetőséget, hogy az említett termékeknek és az ilyen termékekhez kapcsolódó szolgáltatásoknak a jogosult szervezetek részére történő - az említett katasztrófák áldozatai támogatásának célját szolgáló - Közösségen belüli beszerzésére és belföldi értékesítésére az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet alkalmazzanak. Amennyiben a mentességek feltételei már nem állnak fenn, az említett termékértékesítéseket és szolgáltatásnyújtásokat héakötelessé kell tenni.

(22) mivel ezen irányelv céljait - nevezetesen a kedvezményes héamértékre jogosult termékek és szolgáltatások felsorolásának naprakésszé tételét, valamint az ahhoz szükséges feltételek biztosítását, hogy a tagállamok egyenlő lehetőségekkel rendelkezzenek a kedvezményes héamértékek alkalmazására - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a meglévő korlátozások miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(23) Az (EU) 2020/285 tanácsi irányelv (6) módosította a 2006/112/EK irányelvet. A héamértékek ezen irányelvben meghatározott eltérő struktúrája miatt módosítani kell az (EU) 2020/285 irányelvben szereplő hivatkozásokat.

(24) A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával (7) összhangban a tagállamok vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben egy vagy több olyan dokumentumot mellékelnek, amely megmagyarázza az irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy ilyen dokumentumok átadása indokolt.

(25) A 2006/112/EK és az (EU) 2020/285 irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv módosításai

A 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 53. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"Ez a cikk nem alkalmazandó az első bekezdésben említett eseményekre történő belépésre, ha a részvételre virtuális jelleggel kerül sor."

2. Az 54. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Amennyiben azonban a szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások olyan tevékenységekhez kapcsolódnak, amelyeket online közvetítés útján vagy egyéb virtuális megoldás segítségével tesznek hozzáférhetővé, a teljesítés helye az a hely, ahol az adott, adóalanynak nem minősülő személy letelepedett, állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van."

3. Az 59a. cikk bevezető szövegrészének helyébe a következő szöveg lép:

"A kettős adóztatás, a nem adóztatás, illetve a verseny torzulásának elkerülése érdekében a tagállamok - azon szolgáltatások nyújtása esetén, amelyek teljesítési helyét a 44. cikk, a 45. cikk, az 54. cikk (1) bekezdésének második albekezdése, valamint az 56., 58. és 59. cikk szabályozza - a következőképpen rendelkezhetnek:".

4. A 81. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Azon tagállamoknak, amelyek 1993. január 1-jén még nem éltek azzal lehetőséggel, hogy a 98. cikk szerinti kedvezményes adómértéket alkalmazzanak, lehetőségük van arra, hogy a 89. cikkben meghatározott lehetőség igénybevételekor úgy rendelkezzenek, hogy a III. melléklet 26. pontjában említett műalkotások értékesítése esetében az adóalap a 73., 74., 76., 78. és 79. cikk szerint meghatározott összeg bizonyos hányada legyen."

5. A 94. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A termékimportra ugyanazon héamértéket kell alkalmazni, mint amely az ugyanolyan termék tagállam területén történő értékesítésére vonatkozik.";

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) E cikk (2) bekezdésétől eltérve azok a tagállamok, amelyek általános héamértéket alkalmaznak a IX. melléklet A., B. és C. részében felsorolt műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek értékesítésére, a 98. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében meghatározottak szerint kedvezményes héamértéket alkalmazhatnak ezen termékeknek a tagállam területére történő importálására."

6. A 98. cikk helyébe a következő szöveg lép: "98. cikk (1) A tagállamok legfeljebb két kedvezményes héamértéket alkalmazhatnak. A kedvezményes héamértékeket az adóalap százalékában kell meghatározni, azoknak legalább 5 %-osnak kell lenniük, és azokat kizárólag a III. mellékletben felsorolt termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra lehet alkalmazni. A tagállamok a III. melléklet legfeljebb 24 pontja alá tartozó termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra alkalmazhatják a kedvezményes héamértékeket. (2) A tagállamok az e cikk (1) bekezdésében említett két kedvezményes héamérték mellett egy, az 5 %-os minimális mértéknél alacsonyabb kedvezményes héamértéket, valamint egy, az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet is alkalmazhatnak a III. melléklet legfeljebb hét pontja alá tartozó termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra. Az 5 %-os minimális mértéknél alacsonyabb kedvezményes héamérték és az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentesség kizárólag a III. melléklet következő pontjai alá tartozó termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra alkalmazható: a) 1 - 6. és 10c. pont; b) a III. melléklet bármely egyéb olyan pontja, amely a 105a. cikk (1) bekezdésében meghatározott választási lehetőségek körébe tartozik. E bekezdés második albekezdése b) pontjának alkalmazásában a 105a. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett lakóingatlan-ügyleteket a III. melléklet 10. pontjának hatálya alá tartozónak kell tekinteni. Azoknak a tagállamoknak, amelyek 2021. január 1-jén a III. melléklet hétnél több pontja alá tartozó termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra alkalmaztak az 5 %-os minimális mértéknél alacsonyabb kedvezményes héamértékeket vagy az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet, 2032. január 1-jéig vagy a 402. cikkben említett végleges szabályozás elfogadásának időpontjáig - a kettő közül a korábbi időpontot figyelembe véve - olyan módon kell korlátozniuk az említett héamértékek alkalmazását, illetve az említett mentességek nyújtását, hogy megfeleljenek e bekezdés első albekezdésének. A tagállamok szabadon határozhatják meg, hogy mely termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra alkalmazzák a továbbiakban is az említett kedvezményes héamértékeket vagy mentességeket. (3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett kedvezményes héamértékek és mentességek nem alkalmazhatók az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra, kivéve a III. melléklet 6., 7., 8. és 13. pontjában felsoroltakat. (4) Az ebben az irányelvben meghatározott kedvezményes héamértékek és mentességek alkalmazásakor a tagállamok a Kombinált Nómenklatúrát és/vagy a termékek tevékenység szerinti osztályozását alkalmazhatják az érintett kategória pontos tartalmának meghatározására."

7. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"98a. cikk

A 98. cikk (1) és (2) bekezdésében említett kedvezményes héamértékek és mentességek nem alkalmazhatók azoknak a műalkotásoknak, gyűjteménydaraboknak és régiségeknek az értékesítésére, amelyekre a XII. cím 4. fejezetében említett különös szabályozást alkalmazzák."

8. A 99. cikket el kell hagyni.

9. A 100. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"100. cikk

A Bizottság 2028. december 31-ig, majd azt követően ötévenként jelentést nyújt be a Tanácsnak a III. melléklet hatályáról, és a jelentéshez szükség esetén megfelelő javaslatokat csatol."

10. A 101. cikket el kell hagyni.

11. A VIII. cím 2. fejezete a következő szakasszal egészül ki:

" 2a. szakasz

Kivételes helyzetek

101a. cikk

(1) Amennyiben a Bizottság a 2009/132/EK tanácsi irányelv (*1) 53. cikkének első bekezdésével összhangban felhatalmazást adott egy tagállamnak arra, hogy mentességet alkalmazzon a katasztrófák áldozatainak javát szolgáló termékek importálására, az adott tagállam azonos feltételek mellett az előzetesen felszámított héa levonásának joga mellett mentesítheti az említett termékeknek és az ilyen termékekhez kapcsolódó szolgáltatásoknak - többek között bérbeadási szolgáltatásoknak - a Közösségen belüli beszerzését és értékesítését.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedést alkalmazni kívánó tagállamoknak tájékoztatniuk kell erről a héabizottságot.

(3) Amennyiben az e cikk (1) bekezdésében meghatározott mentességben részesülő szervezetek által beszerzett termékeket vagy igénybe vett szolgáltatásokat a 2009/132/EK irányelv VIII. címének 4. fejezetében előírtaktól eltérő célokra használják, a szóban forgó termékek és szolgáltatások felhasználásának adóztatandónak kell lennie, az abban az időpontban alkalmazandó feltételek szerint, amely időponttól kezdődően nem teljesülnek a mentesség feltételei.

(*1) A Tanács 2009/132/EK irányelve (2009. október 19.) a 2006/112/EK irányelv 143. cikke b) és c) pontja hatályának meghatározásáról bizonyos termékek végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentességek tekintetében (HL L 292., 2009.11.10., 5. o.).""

12. A 102. és a 103.cikket el kell hagyni.

13. A 104. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"104. cikk

(1) Ausztria Jungholz és Mittelberg településeken (Kleines Walsertal) egy második, az Ausztria többi részén alkalmazott általános héamértéknél alacsonyabb általános héamértéket alkalmazhat, amely azonban nem lehet kevesebb, mint 15 %.

(2) Görögország a görög kontinentális területen alkalmazottnál legfeljebb 30 %-kal alacsonyabb héamértéket alkalmazhat Leszbosz, Híosz, Számosz, Dodekanészosz és Kikládok tartományban, illetve a következő szigeteken: Thászosz, Északi Szporádok, Szamothráki és Szkírosz.

(3) Portugália az Azori-szigetek és Madeira autonóm régiókban teljesített ügyletekre és az e régiókba irányuló közvetlen importra a kontinentális területen alkalmazott héamértékeknél alacsonyabb héamértékeket alkalmazhat.

(4) Portugália a lisszaboni térségben lévő hidak használati díjára alkalmazhatja a 98. cikk (1) bekezdésében meghatározott két kedvezményes héamérték egyikét."

14. A 104a. és a 105. cikket el kell hagyni.

15. A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

"105a. cikk

(1) Azon tagállamok, amelyek az uniós joggal összhangban 2021. január 1-jén a III. melléklet 1-6. és 10c. pontjában felsoroltaktól eltérő termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozóan a 98. cikk (1) bekezdésében megállapított minimumnál alacsonyabb kedvezményes adómértékeket alkalmaztak vagy az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességeket biztosítottak, a 98. cikk (2) bekezdésével összhangban és e cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül továbbra is alkalmazhatják az említett kedvezményes adómértékeket, illetve biztosíthatják az említett mentességeket.

Azon tagállamok, amelyek az uniós joggal összhangban 2021. január 1-jén a nem a szociálpolitika keretében létrejött lakóingatlan-ügyletekre a 98. cikk (1) bekezdésében megállapított minimumnál alacsonyabb kedvezményes adómértékeket alkalmaztak, a 98. cikk (2) bekezdésével összhangban továbbra is alkalmazhatják az említett kedvezményes adómértékeket.

A tagállamok legkésőbb 2022. július 7-ig közlik a héabizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyek a 98. cikk (2) bekezdése második albekezdésének b) pontjával összefüggő kedvezményes adómértékek és mentességek alkalmazására és annak feltételeire vonatkoznak.

E cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, a 98. cikk (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban más tagállamok is alkalmazhatnak a 98. cikk (1) bekezdésében megállapított minimumnál alacsonyabb kedvezményes adómértéket, illetve az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet ugyanazon termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozóan, mint az e bekezdés első és második albekezdésében említettek és ugyanolyan feltételek mellett, mint amelyek az e bekezdés első és második albekezdésében említett tagállamokban 2021. január 1-jén alkalmazandók.

(2) Azon tagállamok, amelyek az uniós joggal összhangban 2021. január 1-jén a III. mellékletben felsorolt termékértékesítéseken és szolgáltatásnyújtásokon kívüli, egyéb termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozóan 12 %-nál alacsonyabb és ezen belül akár a 98. cikk (1) bekezdésében megállapított minimumnál is alacsonyabb kedvezményes adómértéket alkalmaztak vagy az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet biztosítottak, a 98. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban és e cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül 2032. január 1-je és a 402. cikkben említett végleges szabályozás elfogadása közül a korábbi időpontig továbbra is alkalmazhatják az említett kedvezményes adómértéket, illetve biztosíthatják az említett mentességet.

(3) Azon tagállamok, amelyek az uniós joggal összhangban 2021. január 1-jén a III. mellékletben felsorolt termékértékesítéseken és szolgáltatásnyújtásokon kívüli, egyéb termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozóan 12 %-nál nem alacsonyabb kedvezményes adómértéket alkalmaztak, a 98. cikk (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban és e cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül továbbra is alkalmazhatják az említett kedvezményes adómértéket.

A tagállamok legkésőbb 2022. július 7-ig közlik a héabizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyek az e bekezdés első albekezdésében említett kedvezményes adómértékek alkalmazására és annak feltételeire vonatkoznak.

E cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, a 98. cikk (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban más tagállamok is alkalmazhatnak 12 %-nál nem alacsonyabb kedvezményes adómértéket ugyanazon termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozóan, mint az e bekezdés első albekezdésében említettek és ugyanolyan feltételek mellett, mint amelyek az e bekezdés első albekezdésében említett tagállamokban 2021. január 1-jén alkalmazandók.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdéstől eltérve, a fosszilis tüzelőanyagokra, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás szempontjából hasonló hatású egyéb termékekre, például tőzegre, valamint a tűzifaként felhasznált fára vonatkozó kedvezményes adómértékek vagy az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességek 2030. január 1-jétől kezdődő hatállyal nem alkalmazhatók. A vegyi növényvédő szerekre és vegyi műtrágyákra vonatkozó kedvezményes adómértékek vagy az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességek pedig 2032. január 1-jétől kezdődő hatállyal nem alkalmazhatók.

(5) Azon tagállamok, amelyek e cikk (1) bekezdésének negyedik albekezdésével és (3) bekezdésének harmadik albekezdésével, valamint a 105b. cikkel összhangban alkalmazni kívánják a 12 %-nál nem alacsonyabb kedvezményes adómértékeket, a 98. cikk (1) bekezdésében meghatározott minimumnál alacsonyabb kedvezményes adómértékeket vagy az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességet, 2023. október 7-ig elfogadják az említett lehetőségek igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat. Az említett tagállamok közlik a héabizottsággal nemzeti joguk e célból elfogadott főbb rendelkezéseinek a szövegét.

(6) A Bizottság a tagállamok által szolgáltatott információk alapján 2025. július 1-jéig benyújtja a Tanácsnak az e cikk (1) és (3) bekezdésében, valamint a 105b. cikkben említett azon termékek és szolgáltatások átfogó jegyzékét tartalmazó jelentést, amelyekre a tagállamok a kedvezményes adómértékeket - ideértve a 98. cikk (1) bekezdésében megállapított minimumnál alacsonyabb kedvezményes adómértékeket is -, illetve az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó mentességeket alkalmazzák.

105b. cikk

Azon tagállamok, amelyek az uniós joggal összhangban 2021. január 1-jén a nem a szociálpolitika keretében létrejött lakóingatlan-ügyletekre legalább a minimális 5 %-ot elérő kedvezményes adómértéket alkalmaztak, a 98. cikk (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban továbbra is alkalmazhatják az említett kedvezményes adómértéket. Ilyen esetekben az említett ügyletekre alkalmazandó kedvezményes adómérték 2042. január 1-jétől kezdődően nem lehet 12 %-nál alacsonyabb.

A tagállamok legkésőbb 2022. július 7-ig közlik a héabizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyek az első bekezdésben említett kedvezményes adómértékek alkalmazására és annak feltételeire vonatkoznak.

A 98. cikk (1) bekezdése első albekezdésével összhangban más tagállamok is alkalmazhatnak 12 %-nál nem alacsonyabb kedvezményes adómértéket az e cikk első bekezdésében említett ügyletekre vonatkozóan, ugyanolyan feltételek mellett, mint amelyek az e cikk első bekezdésében említett tagállamokban 2021. január 1-jén alkalmazandók.

A 98. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésének alkalmazása céljából az e cikkben említett ügyleteket a III. melléklet 10. pontjának hatálya alá tartozónak kell tekinteni."

16. A VIII. cím 4. fejezetét el kell hagyni.

17. A 123., a 125., a 128. és a 129. cikket el kell hagyni.

18. A 221. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A tagállamok felmenthetik az adóalanyokat a 220. cikk (1) bekezdésében vagy a 220a. cikkben megállapított számlaadási kötelezettség alól a területükön teljesített olyan termékértékesítésekre vagy szolgáltatásnyújtásokra vonatkozóan, amelyek a 98. cikk (2) bekezdése, a 105a. és a 132. cikk, a 135. cikk (1) bekezdésének h)-l) pontja, a 136., a 371., a 375., a 376. és a 377. cikk, a 378. cikk (2) bekezdése, a 379. cikk (2) bekezdése és a 380-390c. cikk értelmében - az előzetesen felszámított héa levonásának jogával vagy anélkül - adómentesek."

19. A 288. cikk első bekezdése 2. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"2. a 98. cikk (2) bekezdése vagy a 105a. cikk értelmében az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó adómentes ügyletek értéke;".

20. A 316. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(1) A tagállamok - amennyiben az érintett műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek használtcikk-kereskedőnek történő értékesítésére vagy használtcikk-kereskedő általi importálására vonatkozóan nem alkalmaztak kedvezményes adómértéket - az alábbi ügyletek esetében biztosítják a használtcikk-kereskedők számára a jogot, hogy a különbözet szerinti szabályozás alkalmazását válasszák: a) a használtcikk-kereskedő által importált műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek értékesítése; b) az alkotótól vagy annak jogutódjaitól beszerzett műalkotások értékesítése; c) más, nem használtcikk-kereskedő adóalanytól beszerzett műalkotások értékesítése."

21. A 387. cikk c) pontját el kell hagyni.

22. A III. melléklet címének helyébe a következő cím lép:

"Azon termékek és szolgáltatások jegyzéke, amelyekre a 98. cikkben említett kedvezményes adómértékeket és a héalevonás jogával járó mentességet lehet alkalmazni".

23. A III. melléklet ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az (EU) 2020/285 irányelv módosításai

Az (EU) 2020/285 irányelv 1. cikke 15. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"15. A 288. cikk helyébe a következő szöveg lép: »288. cikk (1) A 284. cikkben meghatározott adómentesség alkalmazásának alapjául szolgáló éves árbevétel megállapításához az alábbi, héa nélküli összegeket kell figyelembe venni: a) a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások értéke, amennyiben adót kellene fizetni utánuk, ha nem mentesített adóalany teljesítené őket; b) a 98. cikk (2) bekezdése vagy a 105a. cikk értelmében az előzetesen felszámított héa levonásának jogával járó adómentes ügyletek értéke; c) a 146-149., valamint a 151., 152. és 153. cikk értelmében adómentes ügyletek értéke; d) a 138. cikk értelmében adómentes ügyletek értéke, amennyiben az említett cikkben meghatározott adómentesség alkalmazható; e) az ingatlanügyletek, a 135. cikk (1) bekezdésének b)-g) pontjában említett pénzügyi ügyletek, valamint a biztosítási és viszontbiztosítási szolgáltatások értéke, kivéve, ha ezek az ügyletek kiegészítő jellegűek. (2) Az adóalany materiális vagy immateriális tárgyi eszközeinek értékesítését az (1) bekezdésben említett árbevétel kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni.«"

3. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2024. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a 2006/112/EK irányelv 103. cikke elhagyását illetően az 1. cikk 1., 2., 5., 7., 12. pontjának, valamint 20. pontjának és a 2. cikknek.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2025. január 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok 2025. január 1-jétől alkalmazhatják a 2006/112/EK irányelv III. melléklete 7. és 13. pontjára - az említett pontok hatálya alá tartozó, ezen irányelv mellékletében felsorolt események vagy látogatások élő közvetítéséhez való hozzáféréssel kapcsolatban -, valamint a 26. pontjára vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

(2) A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseik szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) és a (2) bekezdésben említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság annak értékelése alapján, hogy lehetséges-e a digitális korhoz igazított és a rendeltetési hely elvén alapuló új héarendszer célkitűzésével összehangolt, időtálló megoldások megvalósítása, adott esetben jogalkotási javaslatot nyújt be ezen irányelv vonatkozó rendelkezéseinek a 2006/112/EK irányelv XII. címe 4. fejezetében meghatározott különbözet szerinti szabályozás tekintetében történő módosítására vonatkozóan.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

6. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2022. április 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. LE MAIRE

(1) A 2022. március 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL C 283., 2018.8.10., 35. o.

(3) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/522 rendelete (2021. március 24.) a 2021-2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program (az "EU az egészségért program") létrehozásáról és a 282/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 107., 2021.3.26., 1. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete (2015. november 25.) a nyílt internet-hozzáféréssel és az EU-n belüli szabályozott hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó kiskereskedelmi díjakkal kapcsolatos intézkedések meghozataláról, továbbá a 2002/22/EK irányelv és az 531/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 310., 2015.11.26., 1. o.).

(6) A Tanács (EU) 2020/285 irányelve (2020. február 18.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról és a 904/2010/EU rendeletnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás megfelelő alkalmazásának nyomon követését célzó közigazgatási együttműködés és információcsere tekintetében történő módosításáról (HL L 62., 2020.3.2., 13. o.).

(7) HL C 369., 2011.12.17., 14. o.

MELLÉKLET

A 2006/112/EK irányelv III. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 3-8. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. gyógyászati, illetve állatgyógyászati célra használt gyógyszerészeti termékek, beleértve a fogamzásgátló és női egészségügyi védekezésre használt termékeket, valamint a nedvszívó higiéniai termékeket;

4. általában egészségügyi ellátás céljára vagy fogyatékossággal élő személyek általi használatra szánt egészségügyi készülékek, eszközök, cikkek, segédeszközök, valamint védőeszközök - ideértve az egészségvédelmi célú maszkokat is -, a fogyatékosság kompenzálásához és leküzdéséhez nélkülözhetetlen termékek, továbbá ezen termékek adaptálása, javítása, bérlése és lízingje;

5. személyszállítás, valamint az utasokat kísérő tárgyak - például poggyász, kerékpár, beleértve az elektromos kerékpárt is, illetve gépjármű vagy egyéb jármű - szállítása, vagy a személyszállítással összefüggő szolgáltatások nyújtása;

6. könyvek, újságok és folyóiratok (ideértve a brosúrákat, röplapokat és más nyomtatott anyagokat, gyermekeknek szóló képes-, rajzoló-, illetve kifestőkönyveket, nyomtatott vagy kéziratos kottákat, térképeket és vízrajzi vagy hasonló ábrákat) akár fizikai adathordozón, akár elektronikus úton vagy mindkét módon történő értékesítése - beleértve a könyvtári kölcsönzést is -, kivéve a teljes egészében vagy túlnyomórészt reklámcélú kiadványokat, valamint a teljes egészében vagy túlnyomórészt videotartalomból vagy zenéből álló kiadványokat; nonprofit szervezetek kiadványainak előállítása, valamint azok előállításához kapcsolódó szolgáltatások;

7. előadásokra, színházba, cirkuszba vagy vásárokba, vidámparkba, koncertre, múzeumba, állatkertbe, moziba, kiállításra vagy más kulturális eseményre és létesítménybe, valamint ilyen esemény vagy látogatás online élő közvetítésére vagy mindkettőre szóló belépőjegyek;

8. rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatások vétele, valamint médiaszolgáltató által nyújtott ilyen programok internetes közvetítése; a tagállamok által meghatározott digitalizációs szakpolitikák részeként nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatások;".

2. A 10. és a 10a. pont helyébe a következő szöveg lép:

"10. lakóingatlan-értékesítés és -építés a tagállamok által meghatározott szociálpolitika részeként; felújítás és átalakítás, beleértve a bontást és az újjáépítést is, valamint a lakóingatlanokon és a magánlakásokon végzett javítás; ingatlan lakáscélú bérbeadása;

10a. középületek vagy egyéb, közérdekű tevékenység céljára használt épületek építése és felújítása;".

3. A szöveg a következő ponttal egészül ki:

"10c. szolárpanelek értékesítése és telepítése magánlakásokon, lakóingatlanokon, valamint köz- és egyéb, közérdekű tevékenységekre használt épületeken és azok mellett;".

4. A 11. pont helyébe a következő szöveg lép:

"11. olyan típusú termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása, amelyeket általában a mezőgazdasági termelésben használnak, kivéve az olyan tárgyi eszközöket, mint a gépek és épületek; valamint 2032. január 1-jéig a vegyi növényvédő szerek és vegyi műtrágyák értékesítése;".

5. A szöveg a következő ponttal egészül ki:

"11a. lófélék élő egyedei és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása;".

6. A 13. pont helyébe a következő szöveg lép:

"13. sporteseményekre való belépés vagy az ilyen események élő közvetítéséhez való hozzáférés, vagy mindkettő; sportlétesítmények használata, valamint sport- és testnevelésórák nyújtása, az élőben közvetített órákat is ideértve;".

7. A 14. pontot el kell hagyni.

8. A 15. pont helyébe a következő szöveg lép:

"15. a tagállamok meghatározása szerinti jóléti, illetve társadalombiztosítási munkát végző és a tagállamok által jótékonysági szervezetként elismert szervezetek által végzett termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások, amennyiben ezek a 132., a 135. és a 136. cikk értelmében nem élveznek mentességet;".

9. A 18. és 19. pont helyébe a következő szöveg lép:

"18. szennyvíztisztítással, közterületek tisztántartásával, háztartási szemét elszállításával és hulladékfeldolgozással vagy hulladék-újrafeldolgozással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, a 13. cikkben említett szervezetek által nyújtott szolgáltatások kivételével;

19. háztartásikészülék-, cipő- és bőráru-, ruházat- és háztartásitextília-javítási szolgáltatás nyújtása (beleértve a kisebb javításokat és az átalakítást is);".

10. A 21. pont helyébe a következő szöveg lép:

"21. fodrászat".

11. A szöveg a következő pontokkal egészül ki: (*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (átdolgozás) (HL L 328., 2018.12.21., 82. o.)." (*2) A Bizottság (EU) 2015/1189 rendelete (2015. április 28.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű kazánok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 193., 2015.7.21., 100. o.)." (*3) A Bizottság (EU) 2015/1185 rendelete (2015. április 24.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 193., 2015.7.21., 1. o.)." (*4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).""

"22. villamos energia, távfűtés, távhűtés és az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv (*1) IX. mellékletének A. részében felsorolt alapanyagokból előállított biogáz értékesítése; az (EU) 2015/1189 bizottsági rendelet (*2) V. mellékletében, illetve az (EU) 2015/1185 bizottsági rendelet (*3) V. mellékletében meghatározott kibocsátási referenciaértékeknek megfelelő, és uniós energiacímkével ellátott, az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet (*4) 7. cikkének (2) bekezdésében említett kritériumnak megfelelő, nagy hatásfokú, alacsony kibocsátású fűtési rendszerek értékesítése és telepítése; valamint 2030. január 1-jéig földgáz és tűzifaként felhasznált fa értékesítése;

23. élő növények, valamint a növénytermesztés egyéb termékei, beleértve a gumókat, gyapotot, gyökereket és hasonlókat, a vágott virágokat és a díszítő lombozatot is;

24. gyermekruházat és -cipő; autós gyermekülések értékesítése;

25. kerékpár - beleértve az elektromos kerékpárt is - értékesítése; az ilyen kerékpárok kölcsönzése és javítása;

26. a IX. melléklet A., B. és C. részében felsorolt műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek értékesítése;

27. munkaügyi bírósági eljárás keretében munkaszerződés hatálya alá tartozó és munkanélküli személyek számára nyújtott jogi szolgáltatások, valamint a tagállamok által meghatározott jogsegély keretében nyújtott jogi szolgáltatások;

28. általában mentési vagy elsősegélynyújtási célú felhasználásra szánt eszközök és egyéb felszerelések, amennyiben azokat a polgári vagy közösségi védelem területén működő közhatalmi szervek vagy nonprofit szervezetek részére értékesítik;

29. világítóhajók, világítótornyok vagy egyéb navigációs segédeszközök üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások, valamint életmentő szolgáltatások nyújtása, ideértve a mentőhajó-szolgálat megszervezését és fenntartását is.

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (átdolgozás) (HL L 328., 2018.12.21., 82. o.).

(*2) A Bizottság (EU) 2015/1189 rendelete (2015. április 28.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű kazánok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 193., 2015.7.21., 100. o.).

(*3) A Bizottság (EU) 2015/1185 rendelete (2015. április 24.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 193., 2015.7.21., 1. o.).

(*4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2017.7.28., 1. o.).""

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022L0542 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022L0542&locale=hu

Tartalomjegyzék