2380/1949. (III. 12.) Korm. rendelet

a fekáliatárolók kiürítésének és tőzeggel való kezelésének, valamint a fekáltrágyák gyűjtésének és forgalombahozatalának szabályozásáról

(Közigazgatási rendszám: 8.221.)

A magyar köztársaság kormánya az 1946. XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1948. LVI. tc. 1. §-ában meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § (1) A főldmívelésügyi miniszter - a belügy- és népjóléti miniszterekkel egyetértésben - egyes városok és községek területén az árnyékszékek (pöcegödrök, emésztőgödrök stb. továbbiakban: fekáliatárolók) első kiürítését, tőzeggel való kezelését, fertőtlenítését, szagtalanítását, további folyamatos kiürítését, úgyszintén a fekáltrágya forgalmát és felhasználását rendeletben szabályozhatja. )

(2) Az előző bekezdésben foglalt feladatokat - az ország egész területére kiterjedő ügykörrel - a Szervestrágyagyűjtő és Kereskedelmi Nemzeti Vállalat (Budapest, V., Tükör-utca 4. sz., továbbiakban: Nemzeti Vállalat) végzi.

(3) Az (1) bekezdés alapján kijelölendő város (község) területén lévő fekáliatárolókban felgyülemlett fekália a Nemzeti Vállalat tulajdonát képezi.

2. § (1) A fekáliatárolók tisztítására - abban a városban (községben), ahol működését megkezdte - kizárólag a Nemzeti Vállalat jogosult.

(2) A fekáliatárolók tisztítására a város (község) és magánosok között kötött szerződések azt követően, hogy a Nemzeti Vállalat a városban (községben) működését megkezdte, a tizenötödik napon hatályukat vesztik. A szerződés időelőtti megszűnése miatt kártérítést követelni nem lehet.

3. § (1) A fekáliatárolók kiürítésének, valamint az ezzel összefüggő munkálatoknak céljait szolgáló városi vagy községi tulajdonban lévő ingatlanok és ingóságok a Nemzeti Vállalat működése megkezdésének időpontjában, az 1949. évi január hó 1. napján fennálló leltári értékkel, térítés nélkül a Nemzeti Vállalat tulajdonába mennek át.

(2) Az (1) bekezdés értelmében a Nemzeti Vállalat tulajdonába kerülő ingatlanokra a tulajdonjogot a telekkönyvi hatóság a földmívelésügyi miniszter megkeresésére a Nemzeti Vállalat javára kebelezi be. A miniszter megkeresése telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirat.

(3) A város (község) tulajdonában lévő azt az ingatlant és ingóságot, amely csak részben szolgál fekáliatárolók kiürítésének, illetőleg ezzel összefüggő munkálatoknak céljaira, a Nemzeti Vállalat kívánságára, ennek bérbe kell adni.

4. § (1) A fekáliatárolók első kiürítéséért, valamint folyamatos tovább kezeléséért (kiürítéséért) annak az ingatlannak a tulajdonosa (haszonélvezője), amelynek területén a fekáliatároló fekszik, a Nemzeti Vállalat javára díjat tartozik fizetni.

(2) Az első kiürítési díj a munkálat elvégzése után azonnal, a folyamatos további kezelési (ürítési) díj pedig tizenkét havi egyenlő részletben minden hónap 1. napján előre esedékes. Az első kiürítési díj az esedékességtől számított két hónapon belül, a folyamatos további kezelési (ürítési) díj részletei pedig az esedékesség havának 15. napjáig pótlékmentesen fizethetők.

(3) A díjat, illetőleg részleteit, annak az ingatlannak a tulajdonosa (haszonélvezője) köteles a (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően a Nemzeti Vállalat javára befizetni, amelynek területén a fekáliatároló fekszik.

(4) Az (1) bekezdésben említett díjak mértékét a földmívelésügyi miniszterrel egyetértésben az Országos Árhivatal állapítja meg. )

5. § (1) A fekáliatárolók első kiürítésének díja a tulajdonost (haszonélvezőt) terheli. Ez a költség a bérlőre (használóra) csak abban az esetben hárítható át, ha az ilyen költség, a jelen rendelet hatálybalépését megelőzőleg is - jogszabály (szabályrendelet) vagy szerződés (megállapodás) alapján - a bérlőt (használót) terhelte.

(2) A folyamatos kezelési (ürítési) díj - közös használat esetén annak aránylagos része - abban az esetben is a bérlőt (használót) terheli, ha az ilyen költséget a jelen rendelet hatálybalépését megelőzőleg jogszabály (szabályrendelet) vagy szerződés (megállapodás) értelmében a tulajdonos (haszonélvező) tartozott viselni.

(3) A bérlő köteles az (1)-(2) bekezdések értelmében őt terhelő összegnek esedékessé vált részletét legkésőbb a hónap 12. napjáig a bérbeadó, vagy bér átvételére jogosult személy kezéhez megfizetni. A nemfizetés, vagy késedelmes fizetés a bér nemfizetésének, illetőleg késedelmes fizetésének a jogkövetkezményeivel jár.

(4) A folyamatos kezelési (ürítési) díjat, illetőleg annak részleteit a tulajdonos (haszonélvező) köteles a bérlőtől (használótól) beszedni és a 4. §-ban megszabott díjfizetési kötelezettsége alapján befizetni.

6. § A bérlő által a bérleti jogviszonyból kifolyólag bármilyen címen fizetett és a bérbeadóhoz befolyó összeg felhasználására a 9910/1948. Korm. rendelet (Magyar Közlöny - Rendeletek Tára 217. szám) 10. §-ában foglalt rendelkezés azzal a kiegészítéssel irányadó, hogy a jelen rendeleten alapuló díj sorrendben a lakáshelyreállítási hozzájárulás után következik.

7. § (1) Az a város (község), amelynek egész területén a Nemzeti Vállalat működését megkezdte, köteles az 1949. évi költségvetésében a fekáliatárolók tisztításának céljára előirányzott hitelösszeget a Nemzeti Vállalat működéséhez szükséges mértékben annak rendelkezésére bocsátani.

(2) Az (1) bekezdésben említett hitelösszegeknek a Nemzeti Vállalat részére való átengedésével felmerült vitás kérdésekben a belügyminiszter a földmívelésügyi miniszterrel egyetértésben végérvényesen határoz.

8. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő, aki a földmívelésügyi miniszter által e rendelet alapján kiadott rendelkezéseket megszegi, vagy kijátssza.

(2) A pénzbüntetésre az 1928. X. törvénycikk, valamint a 8960/1946. ME rendelet (Magyar Közlöny 173. szám) rendelkezései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a pénzbüntetés legmagasabb összege huszonnégyezer forint.

(3) A kihágási eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak a hatáskörébe tartozik. Szakminiszternek az 1929. XXX. törvénycikk 59. § (1) bekezdése 3. pontjának alkalmazása szempontjából a földmívelésügyi minisztert kell tekinteni.

9. § Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Végrehajtásáról az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a földmívelésügyi miniszter gondoskodik.

Budapest, 1949. évi március hó 4-én.

Dobi István s. k.

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére