Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

1952. évi 22. törvényerejű rendelet

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről és végrehajtásáról

A polgári perrendtartás hatálybalépése

1. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) az 1953. évi január hó 1. napján lép hatályba.

[1]

2. §[2]

3. §[3] A jelen törvényerejű rendelet hatálybalépése után a bíróságok a munkaügyi és társadalombiztosítási perekben is a Pp. és a jelen törvényerejű rendelet rendelkezései szerint járnak el.

4. § (1)[4]

(2) A társadalombiztosítási szervek által kibocsátott fizetési meghagyás ellen irányuló fellebbezést a járásbíróság az elsőfokú eljárás szabályai szerint bírálja el; egyébként a bírói eljárást a társadalombiztosítási ügyekben is mindig keresetlevéllel kell megindítani.

5. §[5]

6. §[6]

[7]

7. §[8]

[9]

8. §[10]

[11]

9. §[12]

Személyállapotra vonatkozó perek

10. §[13]

11. §[14]

12. §[15]

13. §[16]

Külföldiek perképessége

14. §[17]

Joghatóság - Külföldi bírósági ítéletek hatálya

15. §[18]

16. §[19]

Választottbírósági eljárás

17. §[20]

18. §[21]

19. §[22]

A Magyar Kereskedelmi Kamara mellett szervezett Kamarai Választottbíróság

20. §[23]

Népi ülnökök

21. §[24]

Átmeneti rendelkezések

22. §[25] A Pp.-nek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő gondnokság alá helyezési eljárásokban, valamint felülvizsgálati eljárásokban is alkalmazni kell.

23. §[26] (1) A Pp.-nek az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCV. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCV. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) A Pp.-nek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

23. §[27] A Pp.-nek az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvénnyel módosított 23. § (1) bekezdés a) pontját az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény 16. § a) pontjának hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

24. §[28] A Pp.-nek az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvénnyel megállapított 271. § (1) bekezdés c), d) és i) pontját, 271. § (2) és (4) bekezdését, 272. §-át, 275. § (4) bekezdését, 340/A. §-át és 358. § (2) és (3) bekezdését az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény 6-10., 12. és 13. §-ának hatályba lépését követő 60. nap után jogerőre emelkedett határozatok tekintetében kell alkalmazni.

25. §[29]

26. §[30]

27. §[31]

28. § A Pp. hatálybalépése előtt hozott határozatok megtartják hatályukat akkor is, ha a Pp.-nek nem felelnek meg (pl. a pergátló kifogás tárgyában hozott ítélet), ellenük a korábbi szabályok szerint van helye perorvoslatnak; a perorvoslat elbírálására és a további eljárásra azonban már a Pp. rendelkezései irányadók. Ehhez képest a Pp. hatálybalépése előtt hozott mulasztási ítélet ellen - a megszabott határidőn belül - a Pp. hatálybalépése után is ellentmondásnak van helye, de az ellentmondás folytán kitűzött tárgyalásra már a Pp.-nek az első tárgyalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Ugyanígy a Pp. hatálybalépése előtt közölt végzés ellen csak a korábbi jogszabályokban meghatározott határidő alatt benyujtható felfolyamodásnak van helye, annak elbírálására azonban már a Pp. rendelkezései irányadók.

29. §[32]

30. §[33]

31. §[34]

32. §[35]

33. §[36]

34. § (1) A Pp. hatálybalépése előtt a bírósághoz letett választottbírósági ítéletek hatályukat a Pp. hatálybalépése után is megtartják.

(2) A Pp. hatálybalépése kötött választottbírósági szerződések, amennyiben a 17. § (1) bekezdésének megfelelnek, továbbra is hatályban maradnak, a 17-19. §-okban foglalt rendelkezéseket azonban az e választottbírósági szerződések alapján keletkezett ügyekben is alkalmazni kell.

35. §[37] A Pp.-nek a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 29. §-ával módosított 339/A. §-a a módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó.

35/A. §[38] A Pp.-nek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 2. §-ával és 5. §-ával módosított rendelkezéseit a módosítások hatálybalépését követően indult közigazgatási hatósági ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perekben kell alkalmazni.

35/B. §[39] (1) A Pp.-nek az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) Az első fokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig, de legkésőbb az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül van helye perbehívásnak azokban az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor már folyamatban lévő eljárásokban, amelyekben a Pp. 58. § (2) és (3) bekezdése, illetve a Pp. 386/N. §-a szerinti határidő az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor már eltelt.

(3) Az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor már előterjesztett perbehívási kérelmek tekintetében a perbehívó az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépését követő 30 napon belül köteles az eljáró bíróság felé igazolni azt, hogy a perbehívást a perbehívottal közölte.

Hatálybalépés

36. § A jelen törvényerejű rendelet az 1953. évi január hó 1. napján lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1972. évi 26. törvényerejű rendelet 64. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1973.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1972. évi 26. törvényerejű rendelet 64. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1973.01.01.

[7] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 18. törvényerejű rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[9] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 18. törvényerejű rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 18. törvényerejű rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 18. törvényerejű rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 18. törvényerejű rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 18. törvényerejű rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1979.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1979.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1979.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1972. évi 26. törvényerejű rendelet 64. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1973.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1972. évi 26. törvényerejű rendelet 64. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1973.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1972. évi 26. törvényerejű rendelet 64. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1973.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1972. évi 26. törvényerejű rendelet 64. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1973.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Beiktatta a 2011. évi CCI. törvény 6. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[26] Beiktatta a 2012. évi LXXVI. törvény 11. §-a. Hatályos 2012.06.27.

[27] Imételten beiktatta a 2012. évi CXVII. törvény 17. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[28] Beiktatta a 2012. évi CXVII. törvény 17. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Beiktatta a 2010. évi CXXVI. törvény 30. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[38] Beiktatta a 2011. évi CLXXIV. törvény 8. §-a. Hatályos 2012.02.01.

[39] Beiktatta a 2012. évi CCVIII. törvény 59. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.12.23.

Tartalomjegyzék