1/1959. (I. 10.) KipM rendelet

a zajos, bűzös vagy veszélyes kisipari üzemek telepengedélyezési eljárásáról

A kisiparosok ipargyakorlásáról szóló 1958. évi 9. törvényerejű rendelet 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel egyetértésben az alábbiakat rendelem:

1. § (1) Kisiparos a jelen rendelet mellékletében felsorolt zajos, bűzös, vagy veszélyes üzemet (a továbbiakban: kijelölt üzem) csak telepengedéllyel létesíthet és helyezhet át.

(2) Ha a kisiparos által létesíteni tervezett kijelölt üzem építkezéssel jár, úgy az építésügyi hatóságok által kiadott területfelhasználási vagy építési engedély kézhezvétele után - még az építési munkák megkezdése előtt - kell a telepengedélyezési eljárást lefolytatni.

2. § (1) A telepengedélyt a területileg illetékes elsőfokú iparhatóság (járási, városi, városi kerületi tanács végrehajtó bizottsága ipari osztálya) adja ki a kisiparos kérelmére. A telepengedély kiadása iránt előterjesztett beadványon illetéket leróni nem kell.

(2) A beadványhoz csatolni kell:

a) a telep telekkönyvi helyszínrajzát,

b) a termelő folyamat műszaki leírását,

c) annak a háznak, amelyben a telepet létesíteni kívánják, továbbá a szomszédos házak és telkek tulajdonosainak, illetőleg házkezelőinek név- és címjegyzékét.

3. § (1) Az elsőfokú iparhatóság az előírt mellékletekkel felszerelt beadvány beérkezése után legfeljebb négy héten belül a hely és idő pontos megjelölésével helyszíni szemlét rendel el és arra az alábbiakat hívja meg:

a) a folyamodót,

b) az illetékes elsőfokú tűzrendészeti hatóságot,

c) a járási (városi, kerületi) főorvost,

d) a járási (városi, kerületi) építésügyi hatóságot,

e) a járási (városi, kerületi) rendőrkapitányságot,

f) a helyi (városi, kerületi) légoltalmi parancsnokságot,

g) a járási (városi, kerületi) tanács végrehajtó bizottsága munkaügyi csoportját,

h) Budapesten a Helyi Ipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezetének munkavédelmi felügyelőjét, az ország egyéb területén a Szakszervezetek Megyei Tanácsának munkavédelmi felügyelőjét,

i) annak a háznak, amelyben a telepet létesíteni kívánják, továbbá a szomszédos házak és telkek tulajdonosait, illetőleg házkezelőit, valamint a lakóbizottság képviselőjét.

(2) A helyszíni szemle kitűzésével egyidejűleg fel kell kérni a járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának építési szakigazga-tási szervét, hogy a telep engedélyezése kérdésében építésrendészeti, illetőleg városrendezési szem-pontból tegye meg észrevételét.

(3) A helyszíni szemlén a meghívott szakszervek által megkívánt feltételeket, az érdekeltek kifogásait és a tárgyalás eredményét jegyzőkönyvbe kell foglalni.

4. § (1) Az elsőfokú iparhatóság a helyszíni szemle során készült jegyzőkönyvbe foglaltak alapján a kérelmet elbírálja és a telepengedély kiadását a szakszervek által előírt esetleges feltételekkel, vagy a kérelem elutasítását határozatban közli a 3. § (1) bekezdésében felsorolt érdekeltekkel. A szakszervek ellenvéleményének figyelmen kívül hagyásával hozott határozat ellen az érdekelt szerv halasztó hatályú fellebbezéssel élhet. A folyamodó részére kiadandó határozaton Budapesten 60.-, az ország egyéb területén 30.- forint kiadmányi illetéket kell bélyegben leróni.

(2) Az engedélyezési eljárás költségei az engedélyest terhelik.

(3) A telepengedélyezési eljárásra egyebekben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezései irányadók.

5. § Telepengedélyhez kötött iparoknál, az iparigazolvány kiadásakor, az iparigazolványra rá kell vezetni: "Ipart csak telepengedély birtokában gyakorolhat."

6. § (1) Az 1958. évi 9. törvényerejű rendelet 27. § (1) bekezdésének e) pontjába ütköző szabálysértést követ el és 3000.- forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható az a kisiparos, aki kijelölt üzemet telepengedély nélkül létesít vagy áthelyez.

(2) Az 1958. évi 9. törvényerejű rendelet 27. § (2) bekezdésének f) pontjába ütköző szabálysértést követ el és 1000.- forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható az a kisiparos, aki az üzem létesítésével kapcsolatos feltételeket határidőn belül nem teljesíti, vagy az előírt feltételeket nem tartja be.

(3) A szabálysértés miatt az eljárás a járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága igazgatási osztályának hatáskörébe tartozik.

7. § Azoknak a kisiparosoknak, akik kijelölt üzemmel rendelkeznek és telepengedélyük nincs, a rendelet megjelenésétől számított 3 napon belül az elsőfokú iparhatóságtól a telepengedélyezési eljárás lefolytatását kell kérniük.

8. § (1) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A jelen rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt kiadott telepengedélyek érvényét.

(3) A rendelet hatálybalépésével a 170/1950. (VI. 17.) MT rendeletet, a 240/1950. (IX. 23.) MT rendelet 4. §-át és az 52.600/1948. (VIII. 11.) IpM rendeletet kisipari üzemekre nem lehet alkalmazni.

Nagy Józsefné s. k.,

könnyűipari miniszter

Melléklet az 1/1959. (I. 10.) KipM rendelethez.

Zajos, bűzös vagy veszélyes kisipari üzemek

1. asztalosüzemek, ha az alkalmazott elektromotorok összteljesítménye az öt lóerőt meghaladja, más meghajtású erőgépek alkalmazása esetén azok teljesítőképességére való tekintet nélkül,

2. bádogos,

3. bélhúrkészítő üzemek,

4. béltisztító üzemek,

5. celluloidot feldolgozó üzemek,

6. darálók és hántolók,

7. fatömegcikk-készítő üzemek, ha az alkalmazott elektromotorok összteljesítménye az öt lóerőt meghaladja, egyéb meghajtású erőgépek alkalmazása esetén azok teljesítőképességére való tekintet nélkül.

8. fekália telepek,

9. festékszóró (dukkozó) üzemek,

10. fémöntő üzemek,

11. fésűs (szaruműves) üzemek,

12. fűrészüzemek,

13. galvanizáló üzemek,

14. gépjárműjavító és szerelő üzemek (gépjármű service),

15. gumiáru előállító és javító üzemek,

16. kártoló és fonó üzemek,*

17. kovács üzemek,

18. lakatos üzemek,

19. mész- és gipszégető kemencék,

20. mosodai üzemek,

21. műanyagfeldolgozó üzemek, amennyiben a gyártás vegyi átalakulással kapcsolatos (phenol kondenzációs termékek, stb.),

22. műszerész,

23. orvosi műszerész,

24. sütőipari üzemek,

25. szappanfőzők és gyertyamártók,

26. textilhulladékot tépő és feldolgozó üzemek,

27. timárműhelyek,

28. tükörkészítő üzemek,

29. vegyészeti üzemek, amennyiben az előállító munka közben vegyi folyamatok mennek végbe,

30. vegytisztító üzemek,

31. vízvezetékszerelő,

32. zsákjavító üzemek.

* A kártoló és fonó ipar az 1958. évi 9. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 2/1958. (V. 1.) KipM rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében már nem kisipari tevékenység, tehát ezek gyakorlására jogosító iparigazolványt a jövőben kiadni sem lehet.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére