Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

28/1973. (IX. 7.) PM rendelet

egyes eljárási illetékek módosításáról

A 4/1960. (II. 4.) Korm. rendelettel módosított s az illetékekre vonatkozó szabályok módosításáról és a díjakról szóló 295/1950. (XII. 23.) MT rendelet 11. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Az illetékekről szóló 11/1966. (VI. 29.) PM rendelet (a következőkben: R.) 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az államigazgatási alapeljárást megindító beadvány illetéke - ha jogszabály kivételt nem tesz - 20 forint (általános tételű beadványi illeték).

(2) Az első fokon eljárt államigazgatási hatóság határozata (intézkedése, rendelkezése) ellen intézett fellebbezés illetéke - ha jogszabály kivételt nem tesz - és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke

a) pénzben megállapítható, az érték minden megkezdett 10 000 forintja után 50 forint;

b) pénzben nem állapítható meg, 50 forint.

(3) Az ügy érdemében hozott államigazgatási határozat (intézkedés, rendelkezés) elleni panasz illetéke - ha jogszabály kivételt nem tesz - a fellebbezés illetékének háromszorosa, az ugyanabban az ügyben benyújtott ismételt panasz illetéke a panasz illetékének kétszerese.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján lerótt illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára jogszabálysértő volt. A visszatérítés iránt hivatalból, a fellebbezés vagy panasz tárgyában hozott határozatban kell intézkedni. Visszatérítés végett a határozat egy példányát az ügyfél lakóhelye szerint illetékes illetékhivatalnak is meg kell küldeni."

2. §

A R-nek a 35/1967. (XII. 28.) PM r. 9. §-ával kiegészített 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Lakásügyben első fokon eljáró államigazgatási hatósághoz intézett beadványon

a) lakásigénylés esetében 50 forint,

b) egyéb ügyben az általános tételű beadványi illetéket (67. §) kell leróni.

(2) a) Közületi szerv elhelyezése céljára helyiség vagy telek, kisiparos és magánkereskedő részére műhely- és üzlethelyiség, valamint magánszemély részére műterem és garázshelyiség kiutalása iránt az első fokon eljáró államigazgatási hatósághoz intézett beadvány illetéke 200 forint.

b) Az a) pontban megállapított illetéket kell leróni a közületi szerv részére kiutalt helyiség (telek) bérének megállapítása iránt előterjesztett kérelemre is.

(3) A kiutalási és bérmegállapítási ügyben [(2) bek.] hozott elutasító határozat ellen irányuló fellebbezés illetéke 300 forint.

(4) a) A névváltoztatás iránt előterjesztett kérelem illetéke 100 forint. Egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérvénye esetén az illetéket minden nagykorúra nézve külön-külön kell leróni.

b) Az utónév törlés és az utónevek sorrendjének felcserélése iránti kérelem az általános tételű beadványi illeték (67. §) alá esik.

(5) a) A külkereskedelmi áruforgalomban behozatalra kerülő, illetve behozott vámáruval kapcsolatban egyedi vámmentesség, vámkedvezmény, vámelengedés, vámmérséklés, illetőleg vámvisszatérítés iránt előterjesztett kérelem illetéke

25 000 forintot meg nem haladó vámösszeg esetén 1000 Ft

25 001- 50 000 forint vámösszeg esetén 1400 Ft

50 001-100 000 forint vámösszeg esetén 2000 Ft

100 001-200 000 forint vámösszeg esetén 3000 Ft

200 000 forintot meghaladó vámösszeg esetén 4000 Ft.

Ha a vámösszeg megállapítása még nem történt meg, azt valószínűsíteni kell.

b) Az a) pont alatti rendelkezés nem vonatkozik az olyan kérelemre, amelyet kooperációs megállapodás alapján beérkező vámárura vonatkozóan nyújtanak be.

c) Az a) pontban megjelölt kérelem, a kapcsolatos fellebbezés és panasz illetékét - ha ez 1000 forintot meghalad - az illetékhivatalnál pénzzel is le lehet róni (meg lehet fizetni).

(6) A szabálysértési eljárás során kiszabott pénzbírság elengedésére, illetve csökkentésére irányuló

a) kérelem illetéke, ha a bírság 1000 forintot nem halad meg, 50 forint; ha 1000 forintot meghalad 100 forint;

b) fellebbezés illetéke 100, illetve 200 forint.

(7) A szakértői tevékenységre jogosító engedély iránti kérelem elutasítása elleni fellebbezés illetéke 100 forint.

(8) Állami levéltárban őrzött irat másolata iránt előterjesztett kérelem illetéke fejében a 92. §-ban a másolat első oldalára megállapított - de legalább az általános tételű beadványi (67. §) - illetéket kell leróni. A másolat illetékébe azonban az így lerótt illetéket be kell tudni.

(9) Muzeális tárgy külföldre szállításához kért kiviteli bizonylat megtagadása ellen intézett fellebbezés illetéke a műtárgy értékének 10%-a.

(10) Az iparigazolvány (iparosi vagy kereskedői) kiadása és az igazolványon feltüntetett szakma bővítése, elveszett, megsemmisült igazolvány (engedély) pótlása iránti kérelem illetéke 100 forint. A kiadást (bővítést) megtagadó határozat elleni fellebbezés illetéke 150 forint."

3. §

A R. 69. §-ának (3) bekezdésében megállapított költség 5 forintra módosul.

4. §

(1) A R-nek a 15/1971. (IV. 3.) PM r. 3. §-ával módosított 71. §-a a) pontjának 4. alpontja és b), továbbá h)-k) pontja hatályát veszti.

(2) A R. 71. §-a d) pontjának 5. alpontja a következőképpen módosul:

(Tárgyánál fogva illetékmentes:)

"5. a szabálysértési eljárásban az elkövetőnek, a kitiltási és rendőrhatósági felügyelet alá helyezési eljárásban az eljárás alá vont személynek a beadványa, a kedvezményt kérő beadvány kivételével;"

(3) A R. 71. §-a e) pontjának 4. bb) alpontja a következőképpen módosul:

(Tárgyánál fogva illetékmentes:)

"bb) a tanulóotthonba, kollégiumba, diákotthonba és az állami gondozás körén kívüli nevelőotthonba felvétel iránti kérvény;"

(4) A R. 71. §-ának f) pontja a következőképpen módosul:

(Tárgyánál fogva illetékmentes:)

"f) a tartási és életjáradéki szerződéssel kapcsolatban a tanács végrehajtó bizottságának szakigazgatási szervéhez, illetőleg a megyei városi kerületi hivatalhoz az eltartott által intézett beadvány;".

5. §

A R-nek a 15/1971. (IV. 3.) PM r. 4. §-ával módosított 73. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az államigazgatási kiadvány illetéke - ha jogszabály kivételt nem tesz - 50 forint (általános tételű kiadványi illeték).

(2) Az a kiadvány (bizonyítvány, tanúsítvány, igazolvány stb.), amely tényt, személyes vagy tárgyi tulajdonságot, vagy körülményt vagy értéket bizonyít, vagy tanúsít 20 forint illeték alá esik.

(3) Az anyakönyvi kivonat második és további példányainak illetéke 50 forint.

(4) Egyesületnek az állami felügyelő szerv által nyilvántartásba vételéért 200 forint illetéket kell leróni. Többszörös nyilvántartásba vétel esetén az illetéket minden egyes nyilvántartásba vétel után külön kell leróni.

(5) a) Az üzleti könyv és hitelesítési kényszer alá eső egyéb nyilvántartás (segédkönyv) hitelesítésének illetéke könyvenként 30 forint.

b) A könyvelési szabadív hitelesítésének illetéke ívenként 1 forint.

(6) Az iparigazolvánnyal rendelkező mutatványos helyre és napra szóló hatósági engedélyének illetéke Budapesten a legmagasabb belépődíj nyolcszorosa, egyéb helyen a legmagasabb belépődíj négyszerese. Több üzlet esetében az illeték alapja a legmagasabb belépődíjjal működő egységnél érvényes belépődíj.

(7) A fegyvervásárlási és fegyvertartási, valamint a magáncélra kiadott fegyverkísérői engedély illetéke 100 forint, légfegyver esetében 50 forint.

(8) A hatósági erkölcsi bizonyítvány illetéke 50 forint."

6. §

A R. 74. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"a) A honosítási, illetve visszahonosítási okirat, valamint az állampolgársági bizonyítvány illetéke 50 forint;

b) az állampolgárságból történt elbocsátásról kiállított okirat illetéke 1000 forint."

7. §

A R. 77. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) a) Az iparigazolvány (iparosi vagy kereskedői) illetéke 500 forint.

b) A kisipari működési és a vándoripari engedélyért az általános tételű kiadványi illetéket (73. §) kell leróni. Ezt az illetéket kell leróni a nyugdíjazás folytán visszaadott iparigazolvány (engedély) helyébe kiváltott, továbbá az iparnak vagy a kereskedésnek özvegyi jogon, valamint a meghalt jogosítványos le- vagy felmenője által történő, folytatására adott igazolványért (engedélyért), illetve az elhalt jogosítványos iparigazolványának záradékolásáért.

c) Az igazolványon (engedélyen) feltüntetett szakma bővítése mint új iparigazolvány (működési engedély) esik illeték alá.

d) Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült iparigazolvány (engedély) illetéke fejében az a), illetőleg a b) pontban megállapított illeték kétszeresét kell leróni. Ha igazolják, hogy ezek a körülmények erőhatalom vagy bűncselekmény következtében álltak elő, csak az általános tételű kiadványi illeték (73. §) lerovása követelhető meg.

(2) a) A vállalkozáshoz vagy kereső tevékenység folytatásához - az iparigazolványon (kisipari működési engedélyen) kívül - megkívánt hatósági engedély, továbbá a vállalkozásnak vagy kereső tevékenységnek külön hatósági engedélyhez kötött módon vagy időben gyakorlására irányuló hatósági engedély, ha ez a § vagy a 73., 78., 80. § az engedélyre más illetéket nem állapít meg, Budapesten 150 forint, városokban 100 forint, egyéb helyen 50 forint illeték alá esik.

b) A felszíni bányászati tevékenység folytatására adott engedély illetéke 500 forint.

c) A bor- és gyümölcsszeszfőzde (pálinkafőzde) létesítéséhez és üzemben tartásához szükséges engedély illetéke 500 forint.

d) A gyógynövény beváltására jogosító engedély illetéke 50 forint, az engedély érvénye meghosszabbításának illetéke 30 forint.

e) A termelői borkimérési engedély illetéke 500 forint; az engedély érvénye meghosszabbításának illetéke 200 forint.

(3) a) Az ipari vagy kereskedelmi átképző tanfolyamról kiállított bizonyítvány illetéke 3 forint.

b) A mestervizsgáról kiállított bizonyítvány - ha jogszabály kivételt nem tesz - az általános tételű kiadványi illeték (73. §) alá esik.

(4) Energiahordozó felhasználását engedélyező, illetőleg villamosenergiát hőfejlesztési célú felhasználásra kijelölő határozat illetéke 100 forint."

8. §

A R-nek a 15/1971. (IV. 3.) PM r. 5. §-ával módosított 78. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vágási engedély illetéke szarvasmarhára darabonként 200 forint, borjúra darabonként 100 forint."

9. §

A R-nek a 24/1969. (VII. 27.) PM r. 1. §-ával és a 15/1971. (IV. 3.) PM r. 6. §-ával kiegészített 81. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) a) Az orvosi magángyakorlat engedélyezésének illetéke 500 forint.

b) Orvosi magánrendelő áthelyezésének illetéke 200 forint.

(2) A hatósági orvosi vagy gyógyintézeti (kórházi) bizonyítvány illetéke:

a) vérrokon házasulók vizsgálatáról 100 forint;

b) magánfél kérelmére lakás helyszíni vizsgálatáról nem lakásügyi hatósági eljárás keretében 100 forint;

c) a magán- és hivatásos gépjárművezető alkalmassági orvosi vizsgálatáról 50 forint;

d) fennálló betegség egyszerű igazolásáról 50 forint;

e) fegyvertartási engedély kiadásához 100 forint:

f) meghatározott betegségmentes állapot igazolásáról 100 forint;

g) büntetés kitöltésének elhalasztásához 100 forint;

h) magánfél kérelmére orvosi látlelet 100 forint;

i) iparjogosítvány kiadásához egészségi állapotról 300 forint;

j) minden egyéb vizsgálatról az általános tételű kiadványi illeték (73. §).

(3) a) A halottszállítás engedélyének illetéke - a hamvasztás, tudományos vagy oktatási célra történő szállítás kivételével - 50 forint. A hamvasztás céljára, valamint a tudományos vagy oktatási célra történő halottszállítási engedély illetékmentes.

b) Magánfél kérelmére hatósági orvosi közreműködés illetéke sírbolt létesítésénél, valamint sír vagy sírbolt kinyitásánál és exhumálásnál síronként 100 forint.

(4) Rovar- és rágcsálóirtószerek forgalombahozatali engedélyének illetéke 2500 forint. A meghatározott időre szóló vagy korlátozott érvénnyel kiadott engedély, továbbá az engedély módosításának illetéke 500 forint."

10. §

A R. 83. §-ának (2) bekezdésében megállapított költség 5 forintra módosul.

11. §

A R. 85. §-ának i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Feltétlenül illetékmentes:)

"i) a határsáv belépési engedély;"

12. §

A R. 86. §-ának h) pontja a következőképpen módosul:

(Feltételesen illetékmentes:)

"h) a gyámhatóság előtti eljárásban való felhasználásra és az állami gondozás körén kívüli nevelőotthoni térítési díj megállapításához kiállított kiadvány:".

13. §

A R-nek a 35/1967. (XII. 28.) PM. r. 12. §-ával és a 49/1972. (XII. 31.) PM r. 2. §-ával módosított 87. §-a (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Illetékmentes:)

"c) a szocialista szervezetek egymás közötti jogvitás ügyeiben folyó bírósági tárgyalásról a felek és a beavatkozó képviselőjének rendelkezésére bocsátott egy-egy jegyzőkönyvmásolat."

14. §

A R. a következő 98/A. §-sal egészül ki:

"A tanácsi vízügyi szakigazgatási szervek előtti, a helyi vízgazdálkodási közfeladatokkal összefüggő eljárások illetéke

98/A. §

(1) A létesítési engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 100 forint.

(2) A használatbavételi engedély kiadására, valamint a szolgalmi jog alapítására irányuló eljárás illetéke 50 forint.

(3) A csatornabírság elleni fellebbezési eljárásban a 67. § (2) bekezdése szerinti illetéket, de legalább 100 forintot kell leróni.

(4) A vízfogyasztási keret megállapítására irányuló eljárásban a fellebbezés illetéke a fellebbezés tárgyát képező havi vízmennyiség minden megkezdett 100 m3-e után 50 forint."

15. §

A R. 99. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"A vízügyi hatóság előtti eljárások illetéke

99. §

(1) A vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához vagy megszüntetéséhez, valamint a vízhasználathoz szükséges

a) előmunkálati engedélyért 100 forint, az engedély érvényének meghosszabbításáért 50 forint,

b) vízjogi létesítési engedélyért 200 forint, napi 100 m3 teljesítmény feletti létesítmény, vízhasználat esetében 1000 forint,

c) vízjogi üzemeltetési engedélyért 100 forint, napi 100 m3 teljesítmény feletti létesítmény, vízhasználat esetében 500 forint,

d) a b) és c) pontban meghatározott engedély módosításáért vagy érvényének meghosszabbításáért 100 forint illetéket kell leróni.

(2) Az ásvány-, illetőleg gyógyvíz kutatására és feltárására irányuló fúráshoz szükséges előzetes hozzájárulás illetéke 50 forint.

(3) Közcélú vízvezetéki ivóvízellátásra vagy gyógyászati célra szolgáló víznyerő helyek védőterületének, védősávjának, illetőleg védőidomának kijelöléséért 200 forint illetéket kell leróni.

(4) A vízügyi államigazgatási eljárásban igénybe vett fellebbezés illetéke - az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - 100 forint

(5) A fellebbezés illetéke

a) a szennyvízbírság kiszabására irányuló eljárásban a fellebbezés tárgyát képező bírságösszeg minden megkezdett 1000 forintja után 10 forint, de legalább 200 forint;

b) vízkészlethasználati díj (pótdíj, késedelmi pótlék) fizetésére irányuló eljárásban a 67. § (2) bekezdése szerinti illetéket, de legalább 100 forintot kell leróni.

(6) Illetékmentes a fellebbezés, ha a vízügyi hatóság az érdekeltet meghatározott vízi munka elvégzésére, illetőleg vízilétesítmény megépítésére, átalakítására vagy megszüntetésére hivatalból kötelezte.

(7) A 98/A. § (1)-(2) és a 99. § (1)-(3) bekezdése szerint járó illetéket az eljárás megindítására irányuló beadványon (beadványt pótló iraton) bélyeggel kell leróni. Az illeték lerovása előtt eljárási cselekményt foganatosítani, illetőleg az engedélyt (határozatot) kiadni nem szabad. A lerótt illeték a kiadványi illetéket is magában foglalja."

16. §

A R. a következő 99/B. §-sal egészül ki:

"A nyomvonal jellegű vasúti létesítmények hatósági engedélyezésének illetéke

99/B. §

(1) a) Az építési és a bontási engedély illetéke 200 forint;

b) a használatbavételi engedély illetéke 100 forint;

c) az engedély érvénye meghosszabbításának és az engedély átruházásának illetéke 50 forint:

(2) A fellebbezés illetéke 100 forint."

17. §

(1) A R. 100 §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A marhalevél és ennek másolata a következő illeték alá esik:

a marhalevélbe bejegyzett minden egyes

a) juh, kecske és féléves korig malac után 10 forint;

b) félévesnél idősebb sertés után 30 forint;

c) szarvasmarha, bivaly, szamár és öszvér után 40 forint;

d) ló után 100 forint.

A felsorolt illetékeket az új marhalevélűrlapok forgalomba bocsátásáig az állat fajának (korának) megfelelő űrlapon, illetékbélyeg felragasztása útján történő kiegészítéssel kell leróni."

(2) A R. 100. §-ának (3) és (5) bekezdésében megállapított illeték 5 forintra módosul.

18. §

A R. a következő 104/A-104/D. §-okkal egészül ki:

"8. Az ingatlannyilvántartási (telekkönyvi) eljárás illetéke

104/A. §

A bejegyzés és törlés illetéke

(1) Az ingatlan tulajdonjogának bejegyzésére irányuló eljárás illetéke 0,5%, de legalább 100 és legfeljebb 500 forint.

(2) A jelzálogjog keletkezésének és módosulásának bejegyzésére irányuló eljárás illetéke 5%, de legalább 100 és legfeljebb 1000 forint.

(3) Az ingatlan tulajdonosa által, jogának teljes vagy részbeni átruházásakor a maga részére fenntartott vagy kikötött jognak (például vételárkövetelésnek, járadéknak vagy más kikötésnek az ingatlant átruházó javára történő) bejegyzésére irányuló eljárás illetéke 0,5%), de legfeljebb 100 forint.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben megjelöltektől különböző egyéb jogok és a tények bejegyzésére irányuló eljárás illetéke 100 forint.

(5) Az ingatlan adataiban történt változás átvezetésére irányuló eljárás illetéke 50 forint.

(6) Az ingatlannal kapcsolatos jogok és tények törlésére irányuló eljárás illetéke 100 forint.

104/B. §

Az illeték alapja

(1) Az illeték alapja bejegyzés esetében a bejegyzendő jog, valamint a járulékoknak a kérelem előterjesztéséig lejárt - a beadványban megjelölt - összege. Jelzálogjog részleges átszállása esetében az egyes átszálló részjelzálogjogok értéke. A bejegyzésre irányuló eljárás illetékének alapjául szolgáló érték nem lehet nagyobb annak az ingatlannak az értékénél, amelyre a bejegyzést kérik.

(2) Ha egy földhivatalnál több jog vagy tény keletkezésének, módosulásának vagy megszűnésének bejegyzését, vagy a bejegyzett ilyen jog vagy tény törlését egy beadványban kérik - a 104/A. § (3) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve - azt az értéket kell az illeték alapjául venni, amely után a legmagasabb illeték jár.

(3) Illetékmentes:

a) a kiskorú javára megállapított tartásdíj biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésére irányuló eljárás;

b) az a bejegyzés, amelynek illetékmentességét az e rendelet mellékletében felsorolt jogszabály állapítja meg;

c) a jogosult nevének és lakáscímének (székhelyének, üzemi központjának) bejelentését tartartalmazó beadvány.

104/C. §

Az illeték lerovása és visszatérítése

(1) Az eljárási illetéket a bejegyzés iránti beadványon bélyeggel kell leróni. Az illetéket a bejegyzést kérő fél köteles leróni, de az illetékért a jogot nyerő vagy jogot adó fél is egyetemlegesen felelős. Ha azonban a jogot nyerő fél személyes illetékmentességet élvez, a bejegyzés után illeték nem jár.

(2) Ha az illetékköteles bejegyzést fellebbezés, illetőleg bírósági jogorvoslati kérelem következtében változtatják vagy törlik, az eljárási illetéket, illetőleg ennek arányos részét a fél kérelmére vissza kell téríteni, a kiszabott és be nem fizetett illetéket pedig törölni kell. Nincs helye az illeték visszatérítésének vagy törlésének, ha a bíróság a bejegyzés törlését vagy módosítását nem jogorvoslati kérelem következtében, hanem ítélet vagy a felek között létrejött egyezség alapján rendeli el.

(3) A bírósági jogorvoslati kérelem alapján induló eljárásban lerovandó illetékekre vonatkozó szabályokat a 114., 116. és 120. § tartalmazza.

104/D. §

A tulajdoni lapról kiadott másolat illetéke

(1) A tulajdoni lapról (telekkönyvi betétről, telekjegyzőkönyvről) kiadott hiteles másolat az első oldala után 50 forint, minden további megkezdett oldala után 10 forint illeték alá esik.

(2) Ha a már kiadott hiteles másolatra a későbbi változást vezetik rá, csak a kiegészített rész esik illeték alá. Annak feltüntetése pedig, hogy változás nem következett be, 20 forint illeték alá esik.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti illeték átalányban nem fizethető."

19. §

A R-nek a 41/1969. (XII. 31.) PM r. 1. §-ával módosított 106. §-a (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A fenntartási illetéket az Országos Találmányi Hivatal 232-901 507 142. számú "külön díjak letéti számla, Budapest" megjelölésű MNB számlájára kell befizetni és a számlán fel kell tüntetni a szabadalmi ügy azonosításához szükséges adatokat (az ügyiratszámot, a lajstromszámot vagy a közzétételi nyilvántartás sorszámát). Az így befizetett illetéket az Országos Találmányi Hivatal havonta egyszer a Fővárosi Illetékhivatal 548-90 649-9505 számú illetékbeszedési számlájára utalja át."

20. §

A R-nek a 27/1970. (VIII. 28.) PM r. 1. §-ával módosított 107. §-ának címe a következőképpen változik és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Védjegy- és eredetmegjelölési illeték

(8) A nemzetközi lajstromozás és a megújítás iránti kérelem továbbításának illetéke védjegyenként 600 forint. Ugyanennyi illetéket kell leróni a nemzetközi védjegy átruházásának feljegyzésére irányuló kérelem és a nemzetközi eredetmegjelölési bejelentés továbbításáért is. A nemzetközi védjeggyel kapcsolatos módosítás feljegyzésére irányuló kérelem továbbítása pedig módosításonként 200 forint illeték alá esik."

21. §

A R. 118. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A sajtóhelyreigazítási per illetéke 200 forint."

22. §

A R. 120. §-ának a 35/1967. (XII. 28.) PM r. 16. § (1) bekezdésével módosított (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

"f) sajtóhelyreigazítási perben 400 forint."

23. §

A R-nek a 41/1969. (XII. 31.) PM r. 2. §-ával módosított 138. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"138. § Szabadalommal, védjeggyel és mintaoltalommal kapcsolatos peres eljárásban ennek a rendeletnek a peres eljárásra, a bíróság előtti nemperes eljárásban pedig ennek a rendeletnek a nemperes eljárásra irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a per vagy az eljárás értékeként szabadalmi ügyekben 50 000 forintot, védjegy- és mintaoltalmi ügyekben 30 000 forintot kell alapul venni."

24. §

A R. 142. §-ának a 49/1972. (XII. 31.) PM r. 11. §-ával módosított (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) a) A büntető ügyben előterjesztett kegyelmi kérelem, valamint a bírósági mentesítés iránti kérelem illetéke 100 forint.

b) Vagyoni jellegű joghátrány elengedése iránt az igazságügyminiszterhez előterjesztett kérelem illetéke az elengedni kért tartozás 1%-a, de legalább 20, legfeljebb 500 forint."

25. §

A 43/1968. (XII. 30.) PM r. 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdésben említett kérelem illetéke az idegen állam pénznemében megjelölt és a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett középárfolyamon (pótlékolt árfolyamon) forintra átszámított érték 2%-a, de legalább 500 forint. Ugyanennyi illetéket kell leróni a fellebbezésért is."

26. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit az 1973. szeptember 15-e után benyújtott (előterjesztett) kérelmek, keletkezett iratok, illetve végzett cselekmények esetében kell alkalmazni. Egyidejűleg a R. 129-133. §-a hatályát veszti.

Garamvölgyi Károly s. k.,

a pénzügyminiszter első helyettese