9/1978. (XI. 29.) EüM rendelet

a szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséről és a képesítésről, továbbá az orvosok, a fogorvosok és a gyógyszerészek továbbképzéséről

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról és a szociális- és egészségügyi miniszter jogköréről szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 30. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az orvosok és a gyógyszerészek munka mellett történő szakképesítéséről és képesítéséről, továbbá az orvosok és a gyógyszerészek továbbképzéséről - az érdekelt miniszterekkel, a belügyminiszterrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a következőket rendelem:[1][2]

I. A szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzése és a képesítés

1. § A szakorvosi és a szakgyógyszerészi cím használatára az jogosult, aki e rendelet és végrehajtási utasításának rendelkezései alapján szakképesítést szerez, vagy e rendelet hatálybalépése előtt a szakorvosi, illetőleg a szakgyógyszerészi cím használatára jogosultságot szerzett.

2. § (1) Szakorvosi szakképesítést szerezhetnek az általános orvosi, a fogorvosi, a higiénikus orvosi és az egyéb (külföldön szerzett) orvosi oklevéllel rendelkezők.

(2) Az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok az 1., a fogorvosi oklevéllel rendelkezők a 2., a higiénikus orvosi oklevéllel rendelkezők pedig a 3. számú mellékletben felsorolt szakmákból szerezhetnek szakorvosi képesítést.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon kívül egyéni indokok és a közérdek figyelembevétele alapján - az alapképzettségnek megfelelően - a népjóléti miniszter adhat engedélyt más szakképesítés megszerzésére.

(4) Az egyéb orvosi oklevéllel rendelkezők szakképesítésének lehetőségeit - egyéni elbírálás alapján - a népjóléti miniszter határozza meg.

(5) A gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők a 4. számú mellékletben felsorolt szakmákból szerezhetnek szakgyógyszerészi szakképesítést.

3. § A szakorvosi és a szakgyógyszerészi szakképesítéssel kapcsolatos feladatokat a Népjóléti Minisztérium irányításával az Orvostovábbképző Egyetem (a továbbiakban: OTE) - a szervezeti keretébe tartozó Országos Szakképesítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) útján - látja el.

4. § Az 1-4. számú mellékletekben felsorolt szakképesítést az a jelölt szerezheti meg, aki a Bizottság kijelölt vizsgabizottsága előtt az előírt szakvizsgát sikerrel leteszi.

5. §[3] (1) A szakvizsga előtt a jelölt szakképzésben vesz részt.

(2) A képzési követelményeket, valamint az egyes ráépített szakképesítésekhez szükséges első szakképesítéseket orvosi oklevéllel rendelkezők tekintetében az 5-8., gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők tekintetében pedig a 9. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1)[4] Azok az orvosok, akik valamely szakma, illetőleg tudományág egy-egy részterületével elmélyülten, tudományos felkészültséget bizonyítóan foglalkoznak, és abban minimálisan 4 éves gyakorlatuk van, az 10. számú mellékletben felsorolt szakterületeken cím használatára jogosító képesítést szerezhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt képesítést - az OTE rektorának eseti engedélye alapján - a gyógyszerészek is megszerezhetik.

6/A. §[5] (1) Általános orvostanból 1993. december 31-ig lehet szakorvosi szakképesítést szerezni.

(2) Ha a jelölt általános orvostanból a szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlatot 1993. március 1. napjáig megkezdte, azonban a szakorvosi szakképesítést 1993. december 31-ig nem szerzi meg, a teljesített gyakorlat a háziorvostan előírt szakgyakorlati idejébe beszámít.

6/B. § Aki 1993. március 1. napján háziorvosi feladatokat lát el, háziorvostanból 1998. december 31-ig - mind elsőként, mind ráépítettként - az 5., illetőleg a 6. számú mellékletben foglalt képzési rend szerint szerezhet szakképesítést.

7. § (1) A szakorvosi és a szakgyógyszerészi cím használatára jogosító szakképesítés megszerzéséről az OTKE oklevelet állít ki.

(2) A képesítést az OTKE a szakorvosi oklevélre vezeti rá. Szakorvosi oklevél hiányában az OTKE igazolást ad a képesítés megszerzéséről.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cím csak azzal a szakmával kapcsolatban használható, amelyből az orvos és a gyógyszerész a szakképesítést, illetőleg a képesítést megszerezte.

8. § Külföldön szerzett szakképesítés elismerése kérdésében a népjóléti miniszter dönt.

9. § (1)[6] A szakorvosi és a szakgyógyszerészi vizsga díja (a továbbiakban: szakvizsga-díj) 5000 Ft. A sikertelen szakvizsga megismétlése esetén a szakvizsga-díjat újra meg kell fizetni.

(2) A képesítés díja 2500 Ft.

(3)[7] Külföldi állampolgár szakvizsga díja 100, képesítési díja 50 USA dollár, vagy ezzel azonos értékű konvertibilis valuta.

(4)[8] Azok a külföldi állampolgárok, akiknek a magyar állam ösztöndíjat biztosít, továbbá akik magyar munkáltatóval belföldön munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban állnak, az (1) bekezdésben meghatározott szakvizsga-díjat, illetőleg a (2) bekezdés szerinti képesítési díjat fizetik.

(5)[9] A Bizottság elnökét havonta legalább 2500 Ft, elnökhelyettesét pedig havonta legalább 2000 Ft tiszteletdíj illeti meg.

(6)[10] A szakvizsgáztatásért a vizsgáztató bizottság elnökét - vizsgázónként - 800 Ft, tagjait pedig 500 Ft illeti meg.

II. Az orvosok és a gyógyszerészek továbbképzése

10. § (1) Az egészségügy területén dolgozó orvosok és gyógyszerészek közül a nők 55., a férfiak 60. életévük betöltéséig kötelesek szervezett továbbképzésben részt venni.

(2)[11] A továbbképzésben az orvosoknak, a fogorvosoknak és a gyógyszerészeknek ötévenként kell részt venniük.

(3) A továbbképzésben való részvétel ingyenes.

11. § (1) A továbbképzést az OTKE az országos intézetekkel együttműködve szervezi, irányítja és ellenőrzi.

(2)[12] A továbbképzés az OTKI klinikáin, intézeteiben, tanszékein, az orvostudományi egyetemek klinikáin, az országos intézetekben, a Budapesti Igazságügyi Orvosszakértői Intézetben, a gyógyszertári központokban, továbbá a népjóléti miniszter által kijelölt más intézményekben, valamint vállalatoknál történik.

(3) A továbbképzésben való eredményes részvételről az OTKE igazolást ad ki.

12. § (1) Ez a rendelet 1979. január 1-jén lép hatályba; egyidejűleg az 1/1968. (IV. 9.) EüM rendelettel és az 1/1974. (II. 6.) EüM rendelettel módosított és kiegészített 7/1960. (VIII. 24.) EüM rendelet, valamint a 16/1972. (X. 8.) EüM rendelet hatályát veszti. A rendeletnek az orvosok és a gyógyszerészek továbbképzésére vonatkozó rendelkezéseit 1980. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Azok a jelöltek, akik a szakorvosi és a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlatot e rendelet hatálybalépése előtt megkezdték, a szakvizsgát a korábbi rendelkezések szerint tehetik le.

(3)[13] A szakképesítés és a képesítés megszerzésének és a továbbképzésnek részletes szabályait külön jogszabályok állapítják meg.

1. számú melléklet a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelethez[14]

Általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által elsőként, illetve ráépítettként megszerezhető szakorvosi képesítések

*1. Anaesthesiológia - intenzív terápia

2. Audiológia

*3.[15]

*4. Belgyógyászat

*5. Bőrgyógyászat (bőr-, nemibetegségek és kozmetológia)

*6. Csecsemő-gyermekgyógyászat

7. Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat

8. Csecsemő és gyermek kardiológia

9. Endokrinológia

10. Érsebészet

**11. Fertőző betegségek

*12. Fog- és szájbetegségek

13. Foniátria

*14. Fül-orr-gégegyógyászat

15. Gastroenterológia

16. Gyermekneurológia

17. Gyermeknőgyógyászat

18. Gyermekpszichiátria

19. Gyermektüdőgyógyászat

**20. Gyermeksebészet

21. Haematológia

*22. Igazságügyi orvostan

23. Igazságügyi elmeorvostan

*24. Idegsebészet

25. Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem

**26. Izotópdiagnosztika

27. Kardiológia

**28. Klinikai farmakológia

29. Klinikai immunológia és allergológia

*30. Klinikai laboratóriumi vizsgálatok

31. Klinikai onkológia

*32. Kórbonctan-kórszövettan

*33. Közegészségtan-járványtan

*34. Közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi vizsgálatok

35. Mellkassebészet

36. Mozgásszervi rehabilitáció

37. Neonatológia

38. Nephrológia

*39. Neurológia

**40. Sugártherápia

*41. Ortopédia

**42. Orvosi mikrobiológia

*43. Oxyológia (mentőorvostan)

44. Plasztikai (égési) sebészet

*45. Psychiatria

*46. Radiológia

**47. Repülőorvostan

**48. Reumatológia és fizioterápia

*49. Sebészet

**50. Sportorvostan

51. Sugárbiológia-sugáregészségügy

52. Szájsebészet

*53. Szemészet

54. Szívsebészet

*55. Szülészet-nőgyógyászat

*56. Társadalomorvostan

*57. Transfuziológia

**58. Traumatológia

59. Trópusi betegségek

**60. Tüdőgyógyászat

*61. Urológia

**62. Üzemorvostan

63. Addiktológia

64. Fizioterápia

**65. Háziorvostan

**66. Honvédorvostan-katasztrófaorvostan

67. Kézsebészet

68. Pszichoterápia

* Első szakképesítésként megszerezhető szakmák.

** Első, illetve ráépített szakképesítésként is megszerezhető szakmák.

2. számú melléklet a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelethez

Fogorvosi oklevéllel rendelkező orvosok által első, illetve ráépítettként megszerezhető szakorvosi képesítések

1. Fogászati anaesthesiológia

*2. Fog- és szájbetegségek

3. Gyermekfogászat

4. Fogszabályozás

5. Szájsebészet

6. Társadalomorvostan

3. számú melléklet a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelethez

A higiénikus orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által első, illetve ráépítettként megszerezhető szakorvosi képesítések

*1. Közegészségtan-járványtan

*2. Közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi vizsgálatok

3. Fertőző betegségek

4. Klinikai laboratóriumi vizsgálatok

**5. Orvosi mikrobiológia

6. Társadalomorvostan

* Első szakképesítésként megszerezhető szakmák.

** Első, illetve ráépített szakképesítésként is megszerezhető szakmák.

4. számú melléklet a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelethez

A gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítések

1. Gyógyszertechnológia

2. Kémiai (fizikai-kémiai) gyógyszerellenőrzés

3. Biológiai gyógyszerellenőrzés

4. Mikrobiológiai gyógyszerellenőrzés

5. Gyógyszerhatástan

6. Toxikológia

7. Praeparatív-kémiai laboratóriumi vizsgálatok

8. Közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi vizsgálatok

9. Klinikai laboratóriumi vizsgálatok

10. Farmakognózia (gyógynövényismeret)

11. Gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezés

12. Egészségügyi-gyógyszerügyi igazgatás

13. Radiofarmakológia[16]

5. számú melléklet a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelethez[17]

Az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által első szakképesítésként megszerezhető szakmák

SzakmaSzakképzési idő (év)Szakképzési időn belül végzendő minimális kötelező kiegészítő szakgyakorlat és tanfolyam
Aneszteziológia-intenzív terápia5(4)3 év alapképzés (3 hó fakultatív mentőgyakorlat beszámítható),
ebből 3 hó kardiológiai belgyógyászati osztályon,
transzfúziós tanfolyam,
2 év speciális képzés megadott szakképzési helyen
Általános orvostan
Belgyógyászat5(1)2 hó kórházi fertőző osztályon (részlegen),
5 hó körzeti orvosi (háziorvosi) vagy üzemorvosi munkakörben,
1 hó klinikai laboratóriumi vizsgálatok munkakörben,
transzfúziós tanfolyam,
EKG tanfolyam
Bőrgyógyászat (bőr-, nemibetegségek és kozmetológia)5(1)2 hó bőr-, nemibeteg járóbeteg-rendelésen,
12 hét megadott bőrgyógyászati sebészeti osztályon, a végzett kisműtétek igazolásával,
2 hó gyermekbőrgyógyászati osztályon,
6 hó belgyógyászati osztályon,
2 hó STD ambulancián, AIDS laboratóriumban és a Szent László Kórház AIDS osztályán,
transzfúziós tanfolyam,
a gyakorlati idő többi része kijelölt bőrgyógyászati osztályon töltendő el
Csecsemő-gyermekgyógyászat5(1)Az 1-3. évben alapképzés:
az 1. év megadott csecsemő-gyermekosztályokon, 3-6 hónapos váltással
a 2-3. évben:
6 hó egészséges és patológiás újszülött osztályon, koraszülött és újszülött intenzív osztályon,
3 hó gyermek-intenzív, -sebészeti-intenzív, -fülészet, -ortopédia, -aneszteziológia osztályon,
6 hó területi gyermekellátás,
3 hó neuropszichiátria,
3 hó infektológia lázas beteg osztályon,
3 hó radiomorfológiai osztályon és klinikai kémiai laboratóriumban,
transzfúziós tanfolyam
a 4-5. évben:
ajánlott szubspecialitások [kardiológia, pulmonológia, hematológia, onkológia, gasztroenterológia, nefrológia, genetika, bőrgyógyászat (amb), gyermeknőgyógyászat] 3-6 hónapos váltással választhatók
Fertőző betegségek4(1)3 hó belgyógyászati osztályon,
3 hó gyermekgyógyászati osztályon,
3 hó körzeti orvosi (háziorvosi) munkakörben,
2 hó járványügyi-mikrobiológiai orvosi munkakörben,
transzfúziós tanfolyam
Fog- és szájbetegségek4(3)1 év gyermek-iskolafogászati rendelésen
Fül-orr-gégegyógyászat4(1)3 hó egyetemi klinikán,
6 hó szakrendelésen (ambulancián),
audiológiai tanfolyam,
transzfúziós tanfolyam,
szakvizsga előtti tanfolyam
Gyermeksebészet5(1)36 hó megadott gyermeksebészeti osztályon,
18 hó megadott általános sebészeti osztályon,
6 hó gyermek-intenzív osztályon,
transzfúziós tanfolyam
Háziorvostan5(3)Az 1-2. év kórházban vagy egyetemi klinikán, melyből
8 hó belgyógyászat,
4 hó gyermekgyógyászat, 3 hó szülészet-nőgyógyászat (terhes gondozó, járóbeteg-rendelés),
3 hó sebészet,
1 hó ideggyógyászat,
1 hó elme- vagy mentálhigiénés osztályon vagy ambulancián,
4 hó oktatásra kijelölt háziorvosi körzetben, majd vizsga
a 3-5. évet háziorvosi körzetben mentor irányítása mellett kell eltölteni + előírt gyakorlatok, konzultációk, tanfolyamok
1993. március 1-jén a háziorvosi szolgálatban dolgozó orvosok 1998. december 31-ig a korábbi szakmai gyakorlattól függő egyéni képzési program teljesítése után tehetnek szakvizsgát.
Honvédorvostan-katasztrófaorvostan4, max 5(3)15 hó előírt gyakorlatból, tanfolyamokból és egyéni felkészüléssel egybekötött, egymásra épülő képzési blokkokból álló elméleti és gyakorlati képzés az OTE Katasztrófa Orvostani Intézetében, a MH kórházában és egyéb egészségügyi intézményeiben
Idegsebészet6(5)36 hó a szakképesítéshez elfogadott idegsebészeti osztályon,
36 hó egyénileg tervezetten 6-6 hó neurológia, neuro-radiológia, neuro-intenzív gyakorlat, gyermekidegsebészet, 3-6 hó sebészet, traumatológiai ortopédia),
kötelező műtéti lista teljesítése,
transzfúziós tanfolyam
Izotópdiagnosztika4(3)33 hó izotópdiagnosztikai,
9 hó belgyógyászati,
6 hó radiológiai munkahelyen,
izotóptechnikai tanfolyam,
klinikai alapszakmában eltöltött gyakorlatból a képzési időbe 1 év beszámítható.
Igazságügyi orvostan4(2)4 hó kórházi belgyógyászati osztályon,
2 hó kórházi baleseti sebészeti osztályon (részlegen),
1 hó az OTF Orvosszakértői Intézetben (OTF OSZI)
2 hét az Országos Igazságügyi Vegyészeti Intézetben (OIVI),
2 hó pszichiátriai osztályon
Klinikai farmakológia43 év gyógyszergyári munka (gyógyszerkutatás, gyógyszerkinetika),
1 év klinikai területen végzett munka
Klinikai laboratóriumi vizsgálatok4(5)3 hó kórházi belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati osztályon (részlegen),
3 hó mikrobiológiai laboratóriumban, transzfúziós tanfolyam,
3 év elméleti intézetben eltöltött munka után (ahol az adott tárgyból nem lehet szakképesítést szerezni) vagy 3 év tudományos továbbképzési ösztöndíjasként eltöltött idő után + 1 év klinikai laboratóriumban végzett munka lehetőséget teremt a szakképesítés megszerzésére
Kórbonctan-kórszövettan4(5)
Közegészségtan-járványtan4(3)3 hó kórházi fertőző osztályon,
3 hó közegészségügyi-járványügyi laboratórium,
közegészségtan járványtan tanfolyam
Közegészségügyi-járványügyi Laboratóriumi vizsgálatok4(5)4 hó higienikus epidemiológus orvosi munkakörben
3 hó klinikai laboratóriumban
Neurológia4(1)6 hó szakrendelésen (ambulancián), illetve gondozóban,
transzfúziós tanfolyam
Ortopédia4,5(1)3 év ortopédiai osztályon,
1/2 év sebészeti osztályon,
1/2 év traumatológiai osztályon (részlegen),
1/2 év gyermekortopédiai osztályon (részlegen)
Orvosi mikrobiológia4(5)
Oxyológia (mentőorvostan)4(3)3 hó kórházi belgyógyászati osztályon,
3 hó intenzív terápiás részlegen
3 hó kórházi baleseti sebészeti osztályon,
3 hó gyermekgyógyászati osztályon,
transzfúziós tanfolyam,
oxyológiai tanfolyam
Pszichiátria4(1)12 hó megfelelő általános pszichiátriai osztályon, majd 3 hó neurológiai osztályon,
3 hó alkohol-drog osztályon (vegyes profilú osztályon is eltölthető),
3 hó gyermek/serdülő osztályon vagy ambulancián,
3 hó belgyógyászati osztályon,
3 hó rehabilitációs osztályon,
3 hó pszichiátriai járóbeteg-rendelésen,
transzfúziós tanfolyam,
elméleti képzés meghatározott témákból,
pszichoterápiás képzés propedeutikai fázisa
Radiológia4(1)3 hó kórházi belgyógyászati osztályon,
3 hó kórházi sebészeti vagy baleseti sebészeti osztályon (részlegen)
Repülőorvostan4(3)3 hó repülőalkalmassági vizsgálatok munkakörben,
3 hó startorvosi munkakörben,
repülőorvostan tanfolyam
Reumatológia430 hó megadott reumatológiai osztályon,
6 hó reumatológiai járóbeteg-rendelésen,
12 hó belgyógyászati osztályon,
transzfúziós tanfolyam
Sebészet5(1)39 hó általános sebészeti osztályon,
6 hó traumatológia,
6 hó aneszteziológia,
3 hó érsebészet,
2 hó mellkassebészet/tüdősebészet,
1 hó gyermeksebészet,
3 hó rendelőintézeti vagy kórházi nagyforgalmú járóbeteg-rendelés, általános sebészet helyett legfeljebb 6 hó fakultatíve az alábbi társszakmák területén is eltölthető: urológia, szülészet, kézsebészet, idegsebészet, plasztikai sebészet, szívsebészet, endoszkópia, oxyológia,
a 24-36. hó között írásbeli tesztvizsga,
megadott számú és típusú műtét elvégzése,
transzfúziós tanfolyam
Sportorvostan4(3)6 hó belgyógyászat és gyermekgyógyászat,
6 hó baleseti sebészet és ortopédia,
3 hó fizioterápiás szakrendelés, sportorvosi és transzfúziós tanfolyam
Sugárterápia42 év fizikai radiológiai röntgen diagnosztikai és általános onkológiai osztályon,
2 év radioterápiás osztályon
Szemészet4(1)3 év szemészeti osztályon, ebből
Szülészet-nőgyógyászat5(1)12 hó kórházi sebészeti osztályon,
3 hó szakrendelésen, tanácsadóban, gondozóban,
transzfúziós tanfolyam,
neonatológiai tanfolyam,
onkológiai tanfolyam (kolposzkópia)
Társadalomorvostan4(3)3 hó körzeti (háziorvosi), üzemorvosi munkakörben, társadalomorvostani tanfolyam
Transzfúziológia4(5)6 hó kórházi belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati osztályon vagy klinikai laboratóriumban,
6 hó OHVII
Traumatológia5(1)2 év általános sebészet, 3 év traumatológia
Tüdőgyógyászat4(1)2 hó tüdőgondozóban,
2 hó kardiológiai osztályon,
2 hó körzeti orvosi (háziorvosi) munkakörben,
3 hó belgyógyászati osztályon,
1 hó klinikai laboratóriumban,
transzfúziós tanfolyam
Urológia6(1)2 év sebészet, ebből 2 hó érsebészeti és 2 hó traumatológiai osztályon,
4 év urológiai osztályon, ebbe 1/2 év belgyógyászat, gyermekgyógyászat vagy intenzív terápia beszámítható, 4 hó ambulancián vagy szakrendelésen kötelező,
megadott számú és típusú műtét,
1 hó urológiai ultrahangos gyakorlat,
ultrahangos alapismeretek tanfolyam,
transzfúziós tanfolyam
Üzemorvostan4(3)5 hó kórházi belgyógyászati osztályon,
1 hó kórházi baleseti sebészeti osztályon,
2 hó ÁNTSZ megyei intézetében (munkaegészségügyi osztályon),
oxyológiai és üzemorvosi tanfolyam

Megjegyzés:

(1) a szaknak megfelelő osztályon, klinikán töltendő a szakgyakorlat.

(2) a szaknak megfelelő intézetben főállásban rendőrorvosi munkakörben, igazságügyi orvosszakértői intézetben (irodában) az OTF OSZI-ben és az OIVI-ben töltendő a szakgyakorlat.

(3) a szaknak megfelelő munkakörben töltendő el a szakgyakorlat.

(4) aneszteziológus munkakörben töltendő el a szakgyakorlat, melyből minimum 50% kórházi, klinikai intenzív osztályon (részlegen) töltendő el.

(5) a szaknak megfelelő osztályon, intézetben töltendő el a szakgyakorlat.

6. számú melléklet a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelethez

Az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által ráépített szakképesítésként megszerezhető szakmák

SzakmaSzakképzési idő (év)Szakképzési időn belül végzendő minimális kötelező gyakorlat és tanfolyamRáépített szakképesítéshez szükséges első szakképesítés
Addiktológia2pszichiátereknek:pszichiátria
12 hó speciális belgyógyászati osztályon (kardiológia, gasztroenterológia),
6 hó alkohol-drog osztályon vagy részlegen,
6 hó ambuláns gyakorlat drogambulancián és gondozóban
a többi megjelölt szakképesítéssel rendelkezőknek: 18 hó pszichiátriai jellegű alkoholdrog osztályon,általános orvostan, háziorvosian, belgyógyászat, csecsemő-gyermekgyógyászai, neurológia, pulmonológia
6 hó gondozóbán vagy drogambulancián,
központi pszichoterápiás és speciális addiktológiai továbbképző tanfolyamok, szakvizsga előtti tutoriális program teljesítése
Audiológia2audiológiai állomásonfül-orr-gégegyógyászat
Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat22 év gyermek fül-orr-gégészeti osztályon (részlegen),fül-orr-gégegyógyászat
2 hó gyermekosztályon
Endokrinológia2belosztály endokrinológiai részlegénbelgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő-gyermekgyógyászat
Érsebészet2érsebészeti osztályonsebészet
Fertőző betegségek2fertőző osztályonbelgyógyászat, csecsemő-gyermekgyógyászat, általános orvostan, háziorvostan, üzemorvostan
Fizioterápia2kijelölt, különböző klinikai szakmáknak megfelelő fizioterápiás és rehabilitációs képzőhelyeken, ebből legalább 3 hónap az ORFI-ban,minden elsőként megszerezhető klinikai szakképesítés, általános orvostan, háziorvostan, üzemorvostan
fizioterápiás módszerek tanfolyam a képzés megkezdésekor,
egyes klinikai szakmák speciális fizioterápiája tanfolyam
Foniátria2foniátriai állomásonfül-orr-gégegyógyászat
Gasztroenterológia224 hó belgyógyászati osztály megfelelő gasztroenterológia részlegénbelgyógyászat
2sebészeknek és gyermekgyógyászoknak:sebészet, csecsemő-gyermekgyógyászat
6 hó megadott gasztroenterológia centrumban,
6 hó szakkonzíliáriusként gasztroenterológiai osztályon,
12 hó sebészeti, illetve gyermekgyógyászati gasztroenterológiai profilú osztályon,
kötelező tanfolyamok elvégzése mindhárom szakképesítés esetén
Csecsemő- és gyermekkardiológia318 hó legfeljebb 2 részletben megadott gyermekkardiológiai centrumban,csecsemő-gyermekgyógyászat
18 hó megadott kórház-rendelőintézeti egységben, gyermekkardiológiai vagy szívszanatóriumi osztályon
Gyermeknőgyógyászat31 év gyermeknőgyógyászati részlegen,csecsemő-gyermekgyógyászat
2 év nőgyógyászati osztályon
32 év gyermeknőgyógyászati részlegen,szülészet-nőgyógyászat
1 év gyermekgyógyászati osztályon
Gyermekneurológia2gyermekgyógyászati szakképesítés esetén:csecsemő-gyermekgyógyászat, neurológia
1 év felnőtt neurológia és 1 év gyermekneurológia,
neurológiai szakképesítés esetén:
1 1/2 év gyermekgyógyászat és
1/2 gyermekneurológia
Gyermekpszichiátria2,56 hó gyermekpszichiátriai osztályon,csecsemő-gyermekgyógyászat, pszichiátria
6 hó serdülő pszichiátriai osztályon,
6 hó gyermek- és ifjúság pszichiátriai gondozóban vagy szakambulancián,
6 hó kiképző- vagy munkahelyen,
pszichiátriai szakképesítés esetén:
6 hó csecsemő-gyermekosztály
gyermekgyógyász szakképesítés esetén:
6 hó felnőtt pszichiátriai akut osztályon,
mindkét szakképesítés esetén:
elméleti képzés havonkénti tanfolyamokon, megadott tematika szerint
Gyermeksebészet36 hó megadott gyermekgyógyászati intenzív osztályon,sebészet
30 hó megadott gyermeksebészeti osztályon
312 hó megadott általános sebészeti osztályoncsecsemő-gyermekgyógyászat
24 hó megadott gyermeksebészeti osztályon
Gyermektüdőgyógyászat2gyermektüdőgyógyászati osztályoncsecsemő-gyermekgyógyászat
Hematológia221 hó megadott klinikai hematológiai részlegen vagy hematológiai profilú osztályon,belgyógyászat, gyermekgyógyászat, klinikai laboratóriumi vizsgálatok
ez alatt 3 hetes kötelező előkészítő tanfolyam az OHVH-ben
3 hó OHVH-ben (hematológiai osztályon)
Háziorvostan3,5szakképesítéstől függően eltérő szakmai gyakorlat teljesítése kórházi osztályokon, járóbeteg-rendelésen, intézményekben.
A háziorvosi munka megkezdése előtt + szakvizsgáig szükséges szakgyakorlat:aneszteziológia-intenzív terápia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő-gyermekgyógyászat, fertőző betegségek, fül-orr-gégegyógyászat, gyermeksebészet, honvédorvostan-katasztrófaorvostan, idegsebészet, neurológia, ortopédia, oxyológia, pszichiátria, reumatológia, reumatológia és fizioterápia, sebészet, sportorvostan, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, tüdőgyógyászat, urológia, traumatológia, üzemorvostan
6 hét belgyógyászat,
2 hét + 4 hét csecsemő-gyermekgyógyászat
2 hét + 4 hét sebészet,
2 hét + 2 hét szülészet-nőgyógyászat
2 hét elmegyógyászat/mentálhigiénés gyakorlat egyetemi klinikán vagy kórházban,
(a fenti szakirányú gyakorlat teljesítése alól a megfelelő szakvizsgával rendelkező mentesül),
4 hét oktatásra kijelölt háziorvosi körzetben,
3 év háziorvosi gyakorlat, kötelező tanfolyamok elvégzése
1993. március 1-jén a háziorvosi szolgálatban dolgozó orvosok 1998. december 31-ig a korábbi szakmai gyakorlattól függd egyéni képzési program teljesítési után tehetnek szakvizsgát.
Honvédorvostan-katasztrófaorvostan2, max. 315 hó az OTE Katasztrófa Orvostani Intézetében vagy a MH kórházaiban, illetve egyéb eü. intézményeiben elvégzett elméleti tanfolyamok és gyakorlatok, megadott tematika szerintminden elsőként megszerezhető szakképesítés
Igazságügyi elmeorvostan3állandó vagy kijelölt igazságügyi elmeorvosszakértői tevékenységelmegyógyászat
Iskolaegészségtan és ifjúságvédelem2iskolaorvosi vagy gyermek-körzeti munkakörbe közben iskolaorvos tanfolyamcsecsemő-gyermekgyógyászat, belgyógyászat
Izotópdiagnosztika2izotópdiagosztikai laboratóriumbanradiológia, klinikai szakmák, klinikai laboratóriumi vizsgálatok
Kardiológia214 hó kardiológiai osztályon vagy belgyógyászati osztály kardiológiai részlegén (ebből 2 hó koronaria őrzőben),belgyógyászat
3 hó kardiológiai ambulancián vagy önálló szakrendelésen,
6 hó aktív tevékenység kardiológiai regionális centrumban,
1 hó rehabilitációs centrumban
312 hó belgyógyászati osztályon,tüdőgyógyászat, aneszteziológia-intenzív terápia
24 hó kardiológiai gyakorlat a fentiek szerint
Kézsebészet2kézsebészeti osztályon (részlegen)sebészet, traumatológia, ortopédia
Klinikai farmatológia2klinikai farmatológiai hálózatbananeszteziológia-intenzív terápia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő-gyermekgyógyászat, fertőző betegségek,fül-orr-gégegyógyászat, neurológia, ortopédia, pszichiátria, reumatológia és fizioterápia, sebészet, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, tüdőgyógyászat, urológia, traumatológja, idegsebészet
Klinikai immunológiai és allergológia2immunológiai osztályon (részlegen)belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő-gyermekgyógyászat, neurológia, reumatológia és fizioterápia, szülészet-nőgyógyászat, transzfúziológia, tüdőgyógyászat
Klinikai onkológia26 hó Országos Onkológiai Intézetben, a többi kórház klinikai onkológiai osztályán vagy klinikai szak onkológiai részlegénminden elsőként megszerezhető klinikai szakképesítés
Mellkassebészet2mellkassebészeti osztályon (részlegen)sebészet
Mozgásszervi rehabilitáció2mozgásszervi rehabilitációs, illetve fizioterápiás osztályon, rendelésenminden elsőként megszerezhető klinikai szakképesítés, általános orvostan, háziorvosian, üzemorvostan
Neonatológia2neonetológiai osztályon, a 2 év egy részét PIC-ben kell eltöltenicsecsemő-gyermekgyógyászat
Nefrológia2nefrológiai osztályon (részlegen)belgyógyászat, csecsemő-gyermekgyógyászat, sebészet
Orvosi mikrobiológia2mikrobiológiai laborban vagy egyetemi mikrobiológiai intézetbenklinikai laboratórium vizsgálatok, közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi vizsgálatok
Plasztikai (égési) sebészet2plasztikai sebészeti osztályon (részlegen)traumatológia, sebészet
Pszichoterápia3klinikai pszichoterápiás képzőhelyen (propedeutikai és klinikai fázis), módszerspecifikus képzőhelyeken (módszerspecifikus fázis az első két fázissal párhuzamosan)minden elsőként megszerezhető klinikai szakképesítés
2klinikai pszichoterápiás képzőhelyeken (klinikai fázis), módszerspecifikus képzőhelyeken (módszerspecifikus fázis az első fázissal párhuzamosan)pszichiátria
Repülőorvostan2speciális intézet, osztály részlegén, repülőorvostani tanfolyamminden elsőként megszerezhető klinikai szakma
továbbá: klinikai laboratóriumi vizsgálatok, általános orvostan, háziorvosian, üzemorvostan
Reumatológia224 hó megadott reumatológiai osztályonbelgyógyászat, általános orvostan, háziorvostan, üzemorvostan, ortopédia, sebészet
Sportorvostan2OTSI osztályain, részlegein vagy sportorvosi szakrendelésen, sportorvosi tanfolyamminden elsőként megszerezhető klinikai szakma, általános orvostan, háziorvostan, üzemorvostan
Sugárterápia2sugárterápiás osztályonradiológia
3sugárterápiás osztályonbelgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő-gyermekgyógyászat, más klinikai szakma külön engedély esetén
Sugárbiológia-sugáregészségügy2OSSKI, ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézetei sugáregészségügyi osztályán, csoportjánközegészségtan járványtan
Szájsebészet2szájsebészeti osztályon, ebből 3 hó fogászati osztályon (rendelésen)sebészet
32 év szájsebészeti osztályon,fog- és szájbetegségek
1 év sebészeti vagy baleseti sebészeti osztályon
Szívsebészet33 év szívsebészeti osztályon (részlegen)sebészet
Trópusi betegségek2Trópusi Betegségek Intézetébenbelgyógyászat, fertőző betegségek
Tüdőgyógyászat2tüdőgyógyászati osztályonbelgyógyászat
Traumatológia2baleseti sebészeti osztályon (részlegen), ebből 2 hó idegsebészeti osztályonsebészet, ortopédia
Üzemorvostan2OMÜI betegellátó részlegén vagy üzemorvosi munkakörben,belgyógyászat, általános orvostan, háziorvostan
1 hó kórházi baleseti sebészeti osztályon,
1 hó ÁNTSZ megyei intézetében,
üzemorvosi tanfolyam

7. számú melléklet a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelethez

A fogorvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítések

SzakmaSzakképzési idő (év)Szakképzésen belül kötelező kiegészítő gyakorlatokMilyen szakorvosi képesítésként szerezhető
Fogászati aneszteziológia3szájsebészeti osztályon, transzfúziós tanfolyamfog- és szájbetegségek szakképesítésre ráépítetten
Fogszabályozás3megadott kiképzőhelyenfog- és szájbetegségek szakképesítésre ráépítetten
Szájsebészet43 hó traumatológiai osztályon,fog- és szájbetegségek
6 hó általános sebészeti osztályon,szakképesítésre ráépítetten
6 hó fül-orr-gégészeti osztályon,
transzfúziós tanfolyam
Gyermekfogászat2gyermekfogászati rendelésen vagy iskolafogászatonfog- és szájbetegségek szakképesítésre ráépítetten
Társadalom-orvostan3a szaknak megfelelő munkakörben,fog- és szájbetegségek szakképesítésre ráépítetten
3 hó egyetemi szervezéstani intézetben,
társadalomorvostani tanfolyam
Fog- és szájbetegségek22 hó gyermek- vagy iskolafogászatonelső szakképesítésként

8. számú melléklet a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelethez

A higiénikus orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által megszerezhető szakképesítések

SzakmaSzakképzési idő (év)Szakképzésen belül kötelező kiegészítő gyakorlatokMilyen szakorvosi képesítésként szerezhető
Közegészségtan járványtan23 hó kórházi fertőzőosztályon,első szakképesítésként
2 hó az ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézeteinek laboratóriumaiban
Közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi vizsgálatok23 hó higiénikus munkakörben,első szakképesítésként
3 hó klinikai laboratóriumban
Orvosi mikrobiológia4az ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézeteinek mikrobiológiai laboratóriumaibanelső szakképesítésként
Fertőző betegségek41 év belgyógyászati osztályon,ráépített szakképesítés a közegészségtan járványtanra
1 év gyermekosztályon,
3 hó klinikai laborban,
transzfúziós tanfolyam
Klinikai laboratóriumi vizsgálatok32 hó belgyógyászati osztályon,ráépített szakképesítés a közegészségtan járványtanra
2 hó gyermekosztályon,
transzfúziós tanfolyam
22 hó belgyógyászati osztályon,ráépített szakképesítés a közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi vizsgálatra
2 hó gyermekosztályon,
transzfúziós tanfolyam
Orvosi mikrobiológia2laboratórium mikrobiológiai részlegén vagy egyetemi mikrobiológiai intézetbenráépített szakképesítés a közegészségügyi járványügyi laboratóriumi vizsgálatra
Társadalomorvostan23 hó beoszlott üzemorvosi munkakörben,ráépített szakképesítés a közegészségtan-járványtanra
2 hó egyetemi szervezéstani intézetben,
társadalomorvostani tanfolyam
33 hó egyetemi szervezéstani intézetbenráépített szakképesítés a közegészségügyi járványügyi laboratóriumi vizsgálatokra
3 hó beosztott üzemorvosi munkakörben,
társadalomorvostani tanfolyam

9. számú melléklet a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelethez

A gyógyszerészi diplomával rendelkezők által megszerezhető szakképesítések

SzakmaSzakképzési idő (év)Szakképzés helyeSzakképzési időn belül kötelező kiegészítő szakgyakorlatok és -tanfolyam
Gyógyszertechnológia4nagyüzemi gyógyszertechnológia munkahely, egyetemi gyógyszertechnológiai intézet, gyógyszertechnológiai kutató laboratórium, galenusi laboratórium, infúziós laboratórium, intézeti, illetve közforgalmú gyógyszertárban megbízott gyógyszertechnológusi munkakörbiogyógyszerészeti tanfolyam, gyógyszerstabilitási tanfolyam, az ellenőrzött gyógyszergyártás (GMP) előírásai és azok alkalmazásának módjai
(1),
(2)
Kémiai (fizikai-kémiai) gyógyszerellenőzés4kémiai (fizikai-kémiai) gyógyszerellenőrző laboratórium (egyetemi, országos kutatóintézeti szakfelügyelői, nagykereskedelmi stb.), intézeti, illetve közforgalmú gyógyszertárban megbízott gyógyszerellenőrző munkakörgyógyszerek műszeres vizsgálata, az ellenőrzött gyógyszergyártás (GMP) előírásai és azok alkalmazásának módjai
(1),
(2)
Biológiai gyógyszerellenőrzés4biológiai gyógyszerellenőrző laboratóriumbiometria tanfolyam
Mikrobiológiai gyógyszerellenőrzés3mikrobiológiai gyógyszerellenőrző laboratóriumspeciális gyógyszerészeti mikrobiológiai vizsgálatok, az ellenőrzött gyógyszergyártás (GMP) előírásai és azok alkalmazásának módjai
Gyógyszerhatástan4farmakológiai laboratórium, egyetemi gyógyszertani intézet vagy országos intézetben, illetve gyógyszergyárban, gyógyszer-nagykereskedelemben farmakológiai gyógyszerismertetői munkakör, intézeti, illetve közforgalmú gyógyszertárban megbízott gyógyszerismertető munkakörgyógyszeres interakció tanfolyam, újabb eredmények (ismeretek) a gyógyszerhatástanban (1)
Toxikológia4toxikológiai laboratórium, az ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézeténél, országos intézetben toxikológiai munkakör, gyógyszertárban toxikológus gyógyszerészi munkakör, idevonatkozó feladatok ellátásaáltalános toxikológiai tanfolyam (1)
Praeparatív kémiai laboratóriumi vizsgálatok3egyetemi, kutatóintézeti vagy ipari praeparatív kémiai laboratórium(1), (2)
Közegészségügyi járványügyi laboratóriumi vizsgálatok4közegészségügyi járványügyi vizsgálatokat végző laboratórium (OKI, OMÜI, OÉTI, ÁNTSZ megyei, fővárosi intézete), egyetemi közegészségtani vagy mikrobiológiai intézet(1), (2)
Farmakognózia (gyógynövény-ismeret)3egyetemi gyógynövény és drogismereti intézet, gyógynövény minősítő, ellenőrző laboratórium, gyógynövény üzem, illetve egyéb, a farmakognóziával szoros kapcsolatban álló munkakör(2)
Klinikai laboratóriumi vizsgálatok4klinikai, kórházi rendelőintézeti, szakorvosi, országos intézeti, egyetemi stb. orvosi laboratóriumlaboratóriumi diagnosztikai tanfolyam, 3 hó mikrobiológiai laboratóriumban
Gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezés5gyógyszer és egészségügyi anyagellátás, gyógyszer-nagykereskedelem, intézeti, illetve közforgalmú gyógyszertárgyógyszerügyi szervezési tanfolyam (1)
Egészségügyi-gyógyszerügyi igazgatás4egészségügyi szakigazgatás, államigazgatás, gyógyszer-nagykereskedelem, érdekképviseleti szerveknél, egyetemi egészségügyi szervezési intézetben, országos intézetben szervezési munkaköregészségügyi és gyógyszerügyi szervezési tanfolyam 3 hónap egyetemi szervezési intézetben
Radiofarmakológia442 hó izotópdiagnosztikai laborban, illetve kutatóintézeti, egyetemi, országos intézeti, gyógyszergyári izotóplaboratóriumban, 6 hó heti bontásban teljes munkaidőben megadott laboratóriumokbansugárvédelmi tanfolyam, izotóptechnikai tanfolyam, az ellenőrzött gyógyszergyártás (GMP) előírásai és azok alkalmazásának módjai

Megjegyzés:

(1) és a szakgyógyszerész jelöltek számára szervezett tanfolyam, illetve kiegészítő tanfolyam eredményes elvégzése kötelező.

(2) és egyes esetekben (munkakörtől függően) kötelező kiegészítő gyakorlat (1-3 hónap) egyéni továbbképzés keretében.

10. számú melléklet a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelethez

Általános orvosi, fogorvosi, higiénikus orvosi és egyéb orvosi oklevéllel rendelkező orvosok - eseti elbírálás alapján gyógyszerészek - által megszerezhető képesítések

1. Bakteriológia

2. Biofizika

3. Biokémia

4. Egészségnevelés

5. Elektroencephalografia

6. Elektrodiagnostika

7. Farmakológia

8. Fiziológia

9. Histológia-pathostológia-cytológia

10. Humángenetika

11. Immunológia

12. Mycológia

13. Neurobiológia

14. Neuroendokrinológia

15. Neurofiziológia

16. Neuropatológia

17. Neuroradiológia

18. Orvosi biometria

19. Orvosi pszichológia

20. Orvosi szociológia

21. Patofiziológia

22. Parazitológia

23. Rehabilitáció

24. Sportfiziológia

25. Toxikológia

26. Virológia

27.[18]

Lábjegyzetek:

[1] A népjóléti miniszter feladat- és hatásköréről lásd még a 49/1990. (XI. 15.) Korm. rendeletet.

[2] A SZOT megszűnt.

[3] Az 5. § a 6/1993. (II. 19.) NM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

[4] A 6/1993. (II. 19) NM rendelet 5. §-ának (2) bekezdésével módosított szöveg.

[5] A 6/A-6/B. §-t a 6/1993. (II. 19.) NM rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

[6] A 9. § (1)-(2) bekezdése a 6/1993. (II. 19.) NM rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 9. § (3) bekezdése a 18/1983. (XII. 29.) EüM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 9. § (4) bekezdése a 6/1993. (II. 19.) NM rendelet 4. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 9. §-t az (5) és a (6) bekezdéssel a 16/1987. (XII. 10.) EüM rendelet 3. §-a egészítette ki.

[10] A 9. § (6) bekezdése a 6/1993. (II. 19.) NM rendelet 4. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 10. § (2) bekezdése a 19/1983. (XII. 29.) EüM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

[12] A 11. § (2) bekezdése a 18/1983. (XII. 29.) EüM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

[13] a 18/1983. (XII. 29.) EüM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése érelmében az 1984. január 1. napjától bevezetett - a rendelet mellékleteiben felsorolt - új, továbbá az új módon (elsőként vagy ráépítettként) megszerezhető szakképesítéseknek megfelelő szakorvosi cím - vizsga letétele nélkül - a rendelet 5. §-ában foglaltak szerint volt megkapható. Utóbb a 4. § (3) bekezdését a 6/1993. (II. 19.) NM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

[14] A rendelet 1-4., valamint 10. számú melléklete a 18/1983. (XII. 29.) EüM rendelet 1-5. számú mellékletével megállapított, s a 6/1993. (II. 19.) NM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

[15] A 3. pont a 6/1993. (II. 19.) NM rendelet 7. § (4) bekezdésének megfelelően 1994. január 1. napján hatályát vesztette.

[16] A 13. pontot a 6/1993. (II. 19.) NM rendelet 1. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

[17] Az 5-9. számú mellékleteket a 6/1993. (II. 19.) NM rendelet 5. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti 5. számú melléklet 10. számú mellékletre változik.

[18] A 27. pontot a 6/1993. (II. 19.) NM rendelet 7. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

Tartalomjegyzék