1987. évi 14. törvényerejű rendelet

az általános forgalmi adóról és a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvények hatálybalépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről és jogszabály-módosításokról

1. §[1]

2. §[2]

3. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 535. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A magánszemélyek - ideértve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is -külön jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség alá tartozó bankszámlaszerződéseire az 533. § (4) bekezdésében foglaltakat és a bankszámlaszerződés szabályait kell alkalmazni."

4. § (1) A szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § Pénzügyi szabálysértés miatt - a 31. §-ban foglalt kivétellel - első fokon a városi, a fővárosi kerületi és a városi jogú nagyközségi tanács végrehajtó bizottságának pénzügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, a megyei városi hivatal, a pénzügyminiszter által kijelölt illetékhivatal, a hatáskörükbe tartozó adók és adózók tekintetében az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal megyei, fővárosi adófelügyelősége, illetve megyei (fővárosi) igazgatósága, másodfokon a megyei, a megyei városi és a fővárosi tanács végrehajtó bizottságának pénzügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal megyei, fővárosi igazgatósága, illetve az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal jár el."

(2)[3]

(3) Az Sztv. 113. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Nem minősül pénzügyi szabálysértésnek az adóra vonatkozó jogszabály megsértése, ha amiatt a magánszeméllyel szemben az adó százalékában megállapított jogkövetkezménynek van helye."

5. § Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről szóló 1981. évi I. törvény 80. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a bankszámlaszerződés-kötési kötelezettség alá tartozó magánszemélyekre, ideértve a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is."

6. § A takarékbetétekről és a takarékbetétesek jogairól szóló 1952. évi 9. törvényerejű rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"7. § (1) A takarékbetét mentes mindennemű adó alól.

(2) A takarékbetét és annak kamata mentes az öröklési illeték alól."

7. §[4]

8. §[5]

9. § A kötvényről szóló 1982. évi 28. törvényerejű rendelet 7. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az illetékmentesség magánszemélyek esetében a kötvény után járó kamatra is kiterjed."

10. § Ez a törvényerejű rendelet 1988. január hó 1. napján, 11. §-a pedig a kihirdetés napján lép hatályba.

11. § E törvényerejű rendelet kihirdetését követően felhívásra be kell jelentkeznie az adóhatóságnál annak a magánszemélynek és költségvetési szervnek, aki 1988. január 1-jétől az általános forgalmi adóról, illetve a vállalkozói adóról szóló jogszabályok hatálya alá tartozik. A bejelentkezéssel egyidejűleg nyilatkozni kell arról, hogy az általános forgalmi adóról szóló jogszabályok szerint jogosult-e adómentességre és azt választja-e.

Németh Károly s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi C. törvény 210. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1996.04.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi C. törvény 210. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1996.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi C. törvény 210. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi LX. törvény 88. §-a. Hatálytalan 1991.12.01.