49/1997. (III. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről szóló 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996. évi LXIII. törvény 13. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről szóló - a 139/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelettel módosított - 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a az alábbi e) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"e) alapellátás: a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a védőnői szolgálat, iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat, foglalkozás-egészségügyi alapellátás, a házi ápolás, továbbá a fegyveres erők és rendvédelmi szervek alapellátást végző szolgálatai által nyújtott ellátás, valamint a külön jogszabály szerint alapellátásnak minősülő fogászati ellátás."[1]

2. § (1) Az R. 4. §-ának (2)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(2) Az alapellátás keretébe tartozó, továbbá - a mentés és betegszállítás kivételével - az egy egészségügyi szakfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtására jogosító működési engedélyezési eljárást az ÁNTSZ-nek az egészségügyi szolgáltató telephelye - telephely hiányában székhelye - szerint illetékes városi (fővárosi kerületi) intézete (a továbbiakban: városi intézet) folytatja le, a működési engedély kiadása kérdésében a városi (fővárosi kerületi) tisztifőorvos (a továbbiakban: városi tisztifőorvos) határozatban dönt.

(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó szolgáltatások nyújtására jogosító működési engedélyezési eljárást az ÁNTSZ-nek az egészségügyi szolgáltató telephelye - telephely hiányában székhelye - szerint illetékes megyei (fővárosi) intézete (a továbbiakban: megyei intézet) folytatja le, a működési engedély kiadása kérdésében a megyei (fővárosi) tisztifőorvos (a továbbiakban: megyei tisztifőorvos) határozatban dönt."

(2) Az R. 4. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Amennyiben a szolgáltató a (2) és (3) bekezdés hatálya alá tartozó szolgáltatást nyújt, a működési engedélyezési eljárást mindkét ellátási formára vonatkozóan az ÁNTSZ megyei intézete - a fegyveres erők és rendvédelmi szervek esetén a fegyveres erők és rendvédelmi szervek szakközegeivel együttműködve - folytatja le, és a működési engedély kiadása kérdésében a megyei tisztifőorvos határozatban dönt. Ebben az esetben a működési engedély kiadásáról az alapellátási tevékenység szerint illetékes városi intézetet a határozat egy példányának megküldésével értesíteni kell."

3. § Az R. 9. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az ideiglenes működési engedély a (2) bekezdésben megjelölt határidőt követő 4. hónap 1. napjáig érvényes."

4. § Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi (2)-(5) bekezdések lépnek:

"(2) A külön jogszabályban, illetve az ideiglenes működési engedélyben előírt feltételeknek határidőre történő megvalósítása esetén az ideiglenes működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a feltételek megvalósítását is bejelenti az engedély kibocsátójának.[2]

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján az engedélyező helyszíni vizsgálat lefolytatásával vagy - amennyiben a bejelentés jellegéből adódóan az nem szükséges - annak mellőzésével

a) a bejelentést írásban tudomásul veszi,

b) a működési engedélyt módosítja, vagy azt visszavonja.

(4) A (2) bekezdés szerinti bejelentés esetén a helyszíni vizsgálat lefolytatása nem mellőzhető, azt az engedélyező a bejelentéstől számított 3 hónapon belül elvégzi, és annak eredménye alapján a (3) bekezdés szerinti intézkedést hozza meg.

(5) Az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti népjóléti miniszteri rendeletben meghatározott határidő lejártát követően is - legfeljebb azonban a 9. § (5) bekezdésében megjelölt határidőig - jogosult egészségügyi szolgáltatás nyújtására, kivéve, ha az engedélyező a működési engedélyt visszavonta."

5. § Az R. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügyi szolgáltató működési engedélyében foglaltak szerinti működését a több szakfeladatot ellátó szolgáltatók tekintetében az illetékes megyei intézet legalább évente, az alapellátás keretébe tartozó, továbbá az egy szakfeladathoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók tekintetében az illetékes városi intézet legalább kétévente ellenőrzi."

6. § (1) Az R. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az egészségügyi és szociális vállalkozásról szóló 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet (a továbbiakban: Vr.), valamint az orvosi, a klinikai szakpszichológusi, illetve az egyéb egészségügyi és szociális tevékenység gyakorlásáról szóló 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendelet alapján kiadott engedéllyel rendelkező szolgáltató a szakmai minimumfeltételek kiadásáról, illetve módosításáról szóló népjóléti miniszteri rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül adhatja be működési engedély iránti kérelmét. Az ÁNTSZ illetékes intézete e kérelmet 90 napon belül bírálja el."

(2) Az R. 13. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Amennyiben a (2)-(3) bekezdések, valamint a 9. § (4) bekezdése szerinti határidőn belül a kötelezett működési engedély kiadását nem kéri, az ott megjelölt határidőt követően egészségügyi szolgáltatást nem nyújthat. Ebben az esetben a (3) bekezdésben foglalt jogszabályok alapján kiadott engedélyek a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő naptól külön intézkedés hiányában is érvénytelenek."

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg az R. 10. §-ának a) pontjából az "és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat" szövegrész, valamint a 13. § (4) bekezdése hatályát veszti, továbbá a 13. § (7) bekezdésében az "(5) bekezdés" szövegrész helyébe a "(6) bekezdés" szövegrész lép.

(2) Az R. alapján kiadott, 1997. június 30. napjáig érvényes működési, illetve ideiglenes működési engedélyek az engedélyezőnek e rendelet 4. §-ával megállapított 11. § (4) bekezdése szerinti intézkedéséig meghosszabbodnak.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Vr. 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Ha az intézmény az (1) bekezdésben említett feltételeknek megfelel és

a) alapellátás keretében, illetve - a mentés és betegszállítás kivételével - egy szakfeladathoz tartozó szolgáltatást nyújt, az intézmény telephelye - telephely hiányában székhelye - szerint illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) városi (fővárosi kerületi) intézete,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ellátást nyújt, az intézmény telephelye - telephely hiányában székhelye - szerint illetékes ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézete

ad engedélyt az egészségügyi intézmény működésének megkezdéséhez, illetve az egészségügyi szolgáltatást is végző egyéni és társas vállalkozók ez irányú tevékenységének megkezdéséhez."

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvényvégrehajtásáról rendelkező 89/1990. (V. 1.) MT rendelet.

[2] Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények működésének szakmai minimumfeltételeiről szóló 19/1996. (VII. 26.) NM rendelet.