1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet

a Munka Törvénykönyvének az ipari és kereskedelmi ágazatban történő végrehajtásáról

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet (Mt. V.) 100. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a munkaügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel s az érdekelt miniszterekkel, és országos hatáskörű szervek vezetőivel, továbbá az érintett szakszervezetekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az ipari és kereskedelmi miniszter által irányított ipari és kereskedelmi ágazatokhoz tartozó munkáltatókra, a velük munkaviszonyban álló dolgozókra, továbbá a 7. § tekintetében a nyugdíjas dolgozókra.

2. §[1]

3. §[2]

4. §[3]

5. §

(1) Természetbeni juttatás adható a dolgozóknak a bányászat (111) alágazatba tartozó vállalatoknál és azoknál a gazdálkodó szervezeteknél - a tanbányákat is ideértve - ahol e rendelet hatálybalépéséig, de már 1987. január 1-je előtt is, természetbeni juttatást (háztartási tüzelőanyagot) adtak.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett vállalat valamely egysége - átszervezés következtében - bármely más gazdálkodó szervezethez kerül, a dolgozót a természetbeni juttatás továbbra is megilleti, feltéve, ha az átvevő gazdálkodó szervezet másként nem rendelkezik.

(3) Azoknál a vállalatoknál, amelyeknél a természetbeni juttatást a kollektív szerződésben 1989. július 1. előtt nem természetes mértékegységben (tonna stb.), hanem forintösszegben (Ft/fő/év) határozták meg, az 1989. évi XLV. törvény 7. § (2) bek. 11. pontja szerinti mértéknek az 1989. július 1. előtti összeg (Ft/fő/év) és a juttatás - 1989. június 1. előtti - fogyasztói ára (pl. Ft/tonna) hányadosát (egy tizedes kerekítéssel) kell tekinteni.

(4) A természetbeni juttatás pénzbeni megváltása esetén a fizethető összeget az adható tüzelőanyag mindenkori fogyasztói ára alapján - kerekített összegben - kell megállapítani.

6. §

A szakmányos (bányász-darabbéres) dolgozónak a földalatti pótléka alapbérjellegű.

7. §[4]

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1990. évi elszámolásoknál is alkalmazni kell.

(2)[5]

Auth Henrik s. k.,

közigazgatási államtitkár

Melléklet az 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelethez[6]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 103/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. § III/19. pontja. Hatálytalan 1992.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 103/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. § III/19. pontja. Hatálytalan 1992.07.01.

[3] Megsemmisítette a 15/2008. (II. 28.) AB határozat. Hatálytalan 2008.06.30.

[4] Hatályon kívül helyezte a 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1992.11.04.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 17. § 15. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Megsemmisítette a 15/2008. (II. 28.) AB határozat. Hatálytalan 2008.06.30.

Tartalomjegyzék