1/1990. (I. 23.) SZEM rendelet

a közforgalmú gyógyszertárak dolgozóinak leltárhiányért való anyagi felelősségéről[1]

A raktári dolgozók leltárhiányáért való anyagi felelősségéről szóló 11/1987. (IV. 3.) MT rendelet 13. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel, országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetével egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A rendelet hatálya, a közforgalmú gyógyszertárakban, gyógyszeres premix- és egyéb kiadóhelyeken (a továbbiakban: gyógyszertárban) foglalkoztatott dolgozókra terjed ki.

2. §

(1) Leltárhiány az értékesítésre, forgalmazásra, kezelésre átadott és átvett gyógyszerekben és egyéb anyagokban ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség (a továbbiakban: forgalmazási veszteség) mértékét meghaladó hiány.

(2) A leltárhiányért felelős dolgozók körét (munkaköri besorolás szerint), valamint az anyagi felelősség egyes feltételeit (figyelembe véve pl. a leltáridőszakban a gyógyszertárban eltöltött időt) a kollektív szerződésben, a leltározási szabályzatban, illetőleg ezek hiányában a munkaszerződésben (a továbbiakban: kollektív szerződés) kell meghatározni.

(3) A forgalmazási veszteség egyes gyógyszertárakban elszámolható mértékét - a rendelet mellékletében meghatározott %-os határok között - a gyógyszertárat fenntartó szerv igazgatója, illetve vezetője (a továbbiakban: igazgató) állapítja meg.

(4) Nem számolható el a forgalmazási veszteség terhére a káresetből, selejtezésből, jogtalan eltulajdonításból eredő hiány.

(5) A leltár elszámolásakor az igazgató - indokolt esetben - a gyógyszertárra megállapított forgalmazási veszteség mértékét meghaladó hiányt a (3) bekezdésben meghatározott felső határig számolhatja el.

3. §

(1) A forgalmazási veszteség mértékét a gyógyszertár leltárhiányért felelős dolgozóival a leltáridőszak előtt írásban kell közölni, s az a megváltoztatásáig érvényes. Az elszámolható forgalmazási veszteség mértéke a leltáridőszak alatt nem változtatható meg.

(2) Az anyagi felelősség, valamint a forgalmazási veszteség mértékére és formájára vonatkozó írásbeli értesítés elmulasztása esetén a leltárhiányért anyagi felelősséget nem lehet érvényesíteni.

(3) A forgalmazási veszteség mértékét á leltáridőszakra vonatkozó - magisztrális díjtétellel csökkentett - fogyasztói áron számított értékesítés összege alapján kell számolni.

(4) A leltárhiány összegét - a könyv szerinti készlet és a leltárkészlet értékének egybevetése alapján - fogyasztói áron, göngyölegeknél nyilvántartási áron, gyógyszeres üvegeknél betéti díjon kell megállapítani. Az elszámolás módját a kollektív szerződésben kell rögzíteni.

(5) A különböző időben felvett leltárak között a többlet a hiánnyal, vagy a hiány a többlettel nem egyenlíthető ki.

4. §

(1) Gyógyszertárakban évente legalább egyszer - illetve a gyógyszertárvezető személyében bekövetkező változáskor - elszámoltató leltárt kell készíteni.

(2) Egy vagy két gyógyszerésszel működő gyógyszertárban a gyógyszertárvezető és a beosztott gyógyszerész együttes helyettesítése esetén a leltárhiányért felelős dolgozók többségének írásbeli kérelmére leltárt kell készíteni.

(3) Kétheti időtartamot meg nem haladó helyettesítés esetén csak rendkívül indokolt esetben kérhető leltár.

(4) A leltározási terv szerint végzett leltárokról a gyógyszertár ellátási körébe tartozó lakosságot és az egészségügyi intézményeket a leltár megkezdését megelőzően legalább egy héttel tájékoztatni kell.

(5) A gyógyszertár vezetője (megbízottja), valamint az anyagi felelősséggel bíró dolgozók, továbbá a leltározó csoport vezetője a leltározással kapcsolatosan észrevételt tehet. Ha a leltárfelvétel során olyan szabálytalanságot követtek el, amely a leltár hitelességét kétségessé teszi, az igazgató a leltározás megismétlését rendelheti el.

5. §

(1) A leltárhiányért anyagi felelősséget csak elszámoltató leltár alapján lehet megállapítani. Elszámoltató leltárt. - a gyógyszerész, illetve okleveles gyógyszertári asszisztens által vezetett - leltározó csoport a gyógyszertár vezetője vagy megbízottja, illetve a gyógyszertár vezetését átmenetileg végző gyógyszerész jelenlétében végezhet.

(2) Egy gyógyszerésszel működő gyógyszertár esetében a gyógyszertárvezető akadályoztatása esetén az igazgatónak kell megbízottat kirendelnie.

(3) Leltározó csoport vezetésével gyógyszerész, illetve legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező gyógyszertári asszisztens bízható meg.

(4) Valamennyi gyógyszertár egyidőben történő leltározási kötelezettsége esetén az igazgató megbízása alapján a leltározó csoport helyett a (3) bekezdésben előírt feltételeknek megfelelő szakdolgozó is vezetheti az elszámoltató leltárt.

6. §

(1) A leltárhiányért a dolgozók egy havi átlagkeresetük erejéig - átlagkeresetük arányában - felelnek. A megtérítés együttes összege nem haladhatja meg a leltárhiány összegét. A kollektív szerződés indokolt esetben a felelősség felső határát a dolgozó 3 havi átlagkeresete erejéig terjedő összegben is megállapíthatja.

(2) A megtérítés mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a dolgozó felelősségére kiható - a gyógyszertári készletek kezelésével - összefüggő körülményeket, így különösen a dolgozó leltáridőszak alatti távollétének időtartamát és a készletkezelés tárgyi adottságait.

(3) A leltárelszámolás eredménye alapján az igazgató indokolással ellátott írásbeli határozatban kötelezi a dolgozót a leltárhiány megtérítésére. A határozathozatal előtt a leltárelszámolást és annak eredményét az érintett dolgozókkal ismertetni kell és módot kell adni észrevételeik írásbeli megtételére.

(4) A határozatot a leltárfelvétel befejezését követő hatvan napon belül kell a dolgozóval írásban közölni. Büntetőeljárás esetén a határidő a nyomozóhatóság, illetőleg a bíróság jogerős határozatának közlését követő nappal kezdődik. A határidő lejárta után a dolgozó a leltárhiányért anyagilag nem tehető felelőssé. Az igazgató megtérítésre kötelező határozatával szemben az érdekelt dolgozó a Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint élhet jogorvoslattal.

7. §

Ez a rendelet 1990. február 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az 1990. március 31. napja után kezdődő leltáridőszakra kell alkalmazni. Egyidejűleg a közforgalmú gyógyszertárak dolgozóinak leltárhiányért való anyagi felelősségéről szóló 11/1970. (X. 17.) EüM rendelet a hatályát veszti.

Dr. Csehák Judit s. k.,

szociális és egészségügyi miniszter

Melléklet az 1/1990. (I. 23) SZEM rendelethez

A forgalmazási veszteség mértéke

1. Kizárólag gyógyszertárak által forgalmazható gyógyszerek, anyagok és készítmények

Magyarországon forgalomba hozatalra
engedélyezett
embergyógyászati gyógyszer-
készítmények
immunbiológiai gyógyszerkészítmények
gyógytápszerek
állatgyógyászati gyógyszerkészítmények
gyógyszeres tápszerek
állatgyógyászati immunbiológiai
készítmények
gyógyszeres premixek*
gyógyszert tartalmazó takarmány-
kiegészítők*
sebészeti kötözőszerek
varróanyagok03-05%

2. Gyógyszertárban is forgalmazható gyógyászati, egészségügyi cikkek és eszközök

gyógyászati segédeszközök
mesterséges édesítőszerek
orvosi kéziműszerek
egészségügyi, betegápolási cikkek
gyógyszertári forgalmazásra
engedélyezett nem törzskönyvezett
készítmények
egészségügyi rendeltetésű
kötözőanyagok
kötésrögzítők, nem steril vatta,
papírvatta, egyéb vattaféleség
orvosi laboratóriumi vizsgálatokhoz
szükséges vegyszerek, vegyszer
oldatok
diagnosztikumok
hatóságilag engedélyezett sebészeti
fertőtlenítőszerek
elsősegély felszerelés és tartozékai,
mentőládák
gyógyvizek
véralkohol vizsgálati doboz
egyszerhasználatos higiénés anyagok,
eszközök03-05%

3. Gyógyászati célra alkalmazható

gyógyszeranyagok
drogok
galenusi gyógyszerkészítmények
a hatályos Formulae Normalesben
hivatalos gyógyszerek orvosi vényen
rendelt egyedi összetételű gyógyszer-
készítmények
árunak minősülő csomagolóanyagok6,0-8,0%

4. Gyógyszertárban is forgalmazható**

higiénés, illetőleg egészségmegőrzési

célokat szolgáló termékek esetében

a forgalmazási veszteség diétás élelmiszerek

5. Göngyöleg**

6. Gyógyszeres üveg**

* kiszerelése esetében**

** a forgalmazási veszteség mértékét a Kollektív Szerződésben, illetve a leltározási szabályzatban kell meghatározni.

Lábjegyzetek:

[1] A jogszabályt korábban hatályon kívül helyező 34/1990. (II. 25.) MT rendeletet megsemmisítette az 1/1991. (I. 29.) AB határozat.

Tartalomjegyzék