2/1990. (I. 23.) MÉM-PM együttes rendelet

az erdők fenntartásának és bővítésének pénzügyi rendjéről szóló 16/1985. (XII. 28.) MÉM-PM-ÁH együttes rendelet módosításáról

Az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény végrehajtásáról rendelkező 73/1981. (XII. 29.) MT rendelet 51. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségével egyetértésben a következőket rendeljük:

1. §

A 17/1987. (XII. 31.) MÉM-PM-ÁH együttes rendelettel módosított 16/1985. (XII. 28.) MÉM-PM-ÁH együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (2)-(4) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a 3. § kiegészül a (9) bekezdéssel:

"(2) Az erdőfelügyelőség a fakitermelési és termőhelyi adottságok figyelembevételével évente február 28-ig közli az erdőgazdálkodó szervezettel a tárgyévben az Alapba fizetendő erdőfenntartási járulék kiszámításának alapját képező, fafajonként m3-énként megállapított forint összeget. Ezen összeget kell alapul venni a fakitermelési tervben szereplő famennyiség figyelembevételével negyedévenkénti pénzügyi elszámolásnál. A tárgyévi járulék végleges összegéi a ténylegesen kitermelt gyérítési és véghasználati bruttó fatérfogat alapján az erdőfelügyelőség az év végi elszámoláskor állapítja meg és az erdőgazdálkodó szervezettel határozatban közli.

(3) Az az erdőgazdálkodó szervezet, amelynél a tárgyévre tervezett járulék összegéből levont, az éves terv szerinti erdőművelési költségek egyenlege az Alapba befizetési kötelezettséget mutat, az egyenleg alapján, negyedévenként egyenlő részletekben járulékelőleget köteles fizetni. A negyedik negyedévi elszámolás - a tárgyévi tényleges termelési adatok figyelembevételével - legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig esedékes.

(4) Az Alapba kell befizetni az erdőfelügyelőségek által jogszabályok rendelkezései alapján határozatban előírt befizetési kötelezettségeket is."

"(7) Az erdőgazdálkodó szervezet az erdő más célra történő igénybevételéért, vagy megállapodás alapján, más célra való átadásáért az erdőért kapott kártalanítás összegéből az Alapba köteles befizetni az erdő pótlásához szükséges, az igénybevett, vagy átadott erdő területével azonos területen és azonos fafajjal végzendő erdőfelújításnak és erdőnevelésnek az erdőfelügyelőség által megállapított költségét, amely költség azonban a kártalanítás összegét nem haladhatja meg. A kártalanítás összegének és az Alapba befizetett összegnek a különbözetét csak az erdőgazdálkodási alaptevékenység fejlesztésére lehet felhasználni. A felhasználást az erdőfelügyelőség köteles ellenőrizni."

"(9) Az Alapot a MÉM kezeli és annak felhasználásáról évente az erdőgazdálkodó szervezeteknek tájékoztatást ad."

2. §

(1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése a következő k) és l) pontokkal egészül ki:

(Az Alapból fedezhető)

"k) a hosszútávú erdőállománygazdálkodás érdekében végzett műszaki fejlesztési és szakmai, kutatási tevékenység;

l) a 100/1989. (IX. 24.) MT rendelet alapján a tölgyerdők tömeges elhalásából származó károk csökkentésére a kármentést elősegítő munkák fejlesztéséhez nyújtott rendkívüli támogatás. E jogcímen nyújtott támogatási a felhalmozott vagyon javára kell elszámolni."[1]

(2) Az R. 4. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A MÉM költségvetése terhére lehet elszámolni az erdőfelügyelőség által nyilvántartásba vett:)

"b) üdülő- és parkerdők közjóléti műszaki létesítményei és berendezései fenntartásának és üzemeltetésének költségeit."

3. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az erdőművelési munkákról költségvetést kell készíteni. A költségvetést az erdőfelügyelőség igazolása és jóváhagyása után az Alap számláját kezelő Bankhoz kell benyújtani. A Bank az erdőművelési munkák költségvetésébe betervezett és az erdőfelügyelőség által jóváhagyott pénzösszeg mértékéig előleget folyósíthat. A kifizethető előleg mértéke az elvégzendő munka értéke és az Alapba történő befizetési kötelezettség különbözetének a 80%-a lehet."

4. §

Az R. 1. és 2. számú melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

5. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Hütter Csaba s. k.,

mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter

Dr. Békesi László s. k.,

pénzügyminiszter

Melléklet a 2/1990. (I. 23.) MÉM-PM együttes rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Erdőtelepítési elszámoló árak

a) Összefüggő telepítés

Ezer Ft/ha

Célállománytípus
Lejtés,
készültségi fok
tölgy és
bükk
akácegyéb
kemény
lombos
nemes
nyár
egyéb
lágy
lombos
fenyő
10°-os és ez alatti
lejtésű ill. géppel
járható
Befejezett583245504344
Több éves452635403233
Egy éves402230342728
10° feletti lejtésű,
ill. géppel nem
járható
Befejezett663653-5152
Több éves533043-4041
Egy éves482638-3536
 

Meredek, 10° feletti lejtésű (géppel nem járható) lejtőkön hektáronként legalább 3500 m hosszúságú padkakészítésért 15 ezer Ft/ha számolható el az elszámoló áron felül.

A szegélyként, vagy foltokban telepített 10 000 db cserje egy ha egyéb kemény lombos erdőtelepítéssel egyenértékű.

b) Egyedi telepítés

Ft/db

Készültségi
fok
Nemes
nyár
Egyéb
fafaj
Szoliter
cserje
Befejezett527020
Több éves405012
Egy éves30408
 

Egyedi telepítést suhánggal, sorfával, vagy szoliter cserjével kell végezni. A szoliter cserje 2-3 éves, iskolázott ismételt visszametszéssel többszörösen elágaztatott. Az elszámoló árak csak a telepítés, ápolás és védekezés költségeit tartalmazzák, az ültetési anyag termelői árát külön el lehet számolni. Az egyedi telepítés elszámoló árait csak akkor szabad alkalmazni, ha a telepítés területtel nem számolható el. Ezt az erdőfelügyelőség állapítja meg. Az ültetési elszámoló árat és anyagárat csak az eredményes telepítés (megmaradt egyedek) után lehet elszámolni.

2. Az R. 2. számú melléklete B. része V.3. pontjának második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A felülvizsgálatkor meg kell állapítani a keletkezett kár okát. Amennyiben a kár elhárítható okból következett be, az erdősítésnek e rendelet alapján kiszámított befejezett értékét, kétszeri befejezett ápolás és az erdősítés befejezésétől a felülvizsgálatig keletkezett növedékveszteség értékét az erdőgazdálkodó szervezet köteles az Alapba befizetni."

3. Az R. 2. számú mellékletének B. VI. 4. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"4. Az erdőgazdaságok és állami gazdaságok az erdőfenntartási járulék időarányos részét havonta, a többi - az erdőfenntartási járulék fizetésére kötelezett szerv-negyedévenként számolja el költségként. Az erdőfenntartási járulék illetőleg előlegének az Alapba történő befizetésére az e rendelet 3. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltak az irányadók."

Lábjegyzetek:

[1] 1988. évi IX. törvény 25. § (3) bekezdés d) pontja.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére