14/1991. (VI. 29.) FM-PM együttes rendelet

az erdők fenntartásának és bővítésének pénzügyi rendjéről szóló 16/1985. (XII. 28.) MÉM-PM-ÁH együttes rendelet módosításáról

Az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény végrehajtásáról rendelkező 73/1981. (XII. 29.) MT rendelet 29/A. §-ának (10) bekezdésében, valamint 51. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel és érdekképviseleti szervekkel egyetértésben a következőket rendeljük:

1. §

A 17/1987. (XII. 31.) MÉM-PM-ÁH együttes rendelettel és a 2/1990. (I. 23.) MÉM-PM együttes rendelettel módosított 16/1985. (XII. 28.) MÉM-PM-ÁH együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Az R. hatálya az Erdőfenntartási Alap tagjainak az R. 2. § (1) bekezdésében felsorolt forrásból fedezett erdőművelési munkáira, továbbá az Erdőfenntartási Alapot illető jogszabályi kötelezettségből eredő erdőgazdálkodási befizetésekre terjed ki.

(2) Az R. alkalmazásában erdőművelési munkán az R. 4. §-ában felsorolt tevékenységeket kell érteni."

2. §

Az R. 3. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az erdőfelügyelőség határozatban közli az Alap tagjainak éves erdőfenntartási járulékfizetési kötelezettsége ütemét, mértékét, valamint a fizetés helyéül jelölt pénzintézet (a továbbiakban: Bank) megnevezését."

"(3) Az az erdőgazdálkodó, amelynél a tárgyévre tervezett járulék összegéből levont, az éves terv szerinti erdőművelési költségek egyenlege az Alapban befizetési kötelezettséget mutat, az egyenleg alapján negyedévenként egyenlő részletekben járulékelőleget köteles a tárgynegyedévet követő hónap végéig fizetni.

A negyedik negyedévi elszámolás - a tárgyévi tényleges termelési adatok figyelembevételével - legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-áig esedékes."

3. §

Az R. 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az erdőművelési munkáról költségvetést kell készíteni. A költségvetést az erdőfelügyelőség igazolása és jóváhagyása után az Alap számláját kezelő Bankhoz kell benyújtani. A Bank az erdőművelési munkák költségvetésébe betervezett és az erdő felügyelőség által jóváhagyott pénzösszeg mértékéig az erdőgazdálkodó kérelmére előleget folyósíthat. Erdőfelújítás esetén a tárgyévi előleg június elseje után folyósítható. A kifizethető előleg mértéke az elvégzendő munka értéke és az Alapba történő járulék befizetési kötelezettség különbözetének a 80%-a lehet."

4. §

Az R 1. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdése, 3. § (4) bekezdése, és (9) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése j) pontban a "- a PM-mel és az OT-vel egyetértésben -" szövegrész.

(3) A jogszabályban "erdőgazdálkodó szervezet" helyett erdőgazdálkodó, "célcsoportos állami beruházás" helyett "Erdőszerkezetátalakítás, fásítás kormányzati beruházás" értendő.

Dr. Kupa Mihály s. k.,

pénzügyminiszter

Melléklet a 14/1991. (VI. 29.) FM-PM együttes rendelethez

1. A R. 1. számú mellékletének II. címe és 1. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"Erdőművelési elszámoló árak és díjak

a) Mageredetű erdőfelújítások

Ezer Ft/ha

b) Állomány kiegészítő alátelepítés

Egy hektár állománykiegészítő alátelepítés 0,4 ha egyéb kemény lombos erdőfelújítással egyenértékű.

c) Sarjeredetű erdőfelújítás

II. Erdősítési elszámoló árak

1. Az erdőfelújítási elszámoló árak célállománytípus és technológia szerint differenciáltak.

A tuskózott területekért az első kivitel átvételekor a további fizikai talajféleség szerint differenciálva - pénzösszeg számolható el:

homok talajon 20 000 Ft/ha

vályog talajon 25 000 Ft/ha

agyagtalajon 30 000 Ft/ha.

Mélylazított, mélyforgatott területekért 12 ezer Ft/ha, meredek, 10% feletti lejtésű, ill. géppel nem járható lejtőkön hektáronként legalább 3500 fm hosszúságú padkakészítésért 18 000 Ft/ha számolható el az elszámoló áron felül. Mélyforgatás csak előzetes termőhelyfeltárás után, az erre alkalmas genetikai talajtípusokon végezhető.

Akác, szürke nyár fafajoknál a gyökérsarjfelújítás, az égernél a tuskósarjaztatás számolható el. Akácnál a szakszerűen elvégzett gyökérszaggatásért elszámolható a mélylazítás költsége.

Akácállományok csak azokon a területeken újíthatók fel gyökérsarjaztatással, melyeknél mageredetű, illetve első sarjról származó jó vagy közepes állományok kerültek véghasználatra."

2. A R. 1. számú mellékletének II. 2/a) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"2. Erdőtelepítési elszámoló árak

a) Összefüggő telepítés

Ezer Ft/ha

Meredek 10° feletti lejtésű (géppel nem járható) lejtőkön hektáronként legalább 3500 m hosszúságú padkakészítésért 18 ezer Ft/ha számolható el az elszámoló áron felül.

A szegélyként vagy foltokban telepített 10 000 db cserje egy hektár egyéb kemény lombos erdőtelepítéssel egyenértékű."

3. A R. 1. számú mellékletének II. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Minőségi díj számolható el az elszámoló áron felül a következő erdősítési munkákért:

- 10 000 Ft pénzösszeg számolható el hektáronként az I., II. fatermési osztályon a magról történt természetes tölgy és bükk befejezett erdőfelújításért, ha a mesterséges pótlás halmozott területe a befejezettként átvett terület 30%-át nem haladja meg és m-ként legalább 5 db csemete, életképes újulat állapítható meg;

- 10 000 Ft pénzösszeg számolható el hektáronként az államilag minősített és szaporításra ideiglenesen engedélyezett, vegetatív úton előállított tölgy, akác és fenyő szaporítóanyag felhasználásával az I., II. fatermési osztályú termőhelyen végzett erdősítésért; -

- 10 000 Ft pénzösszeg számolható el hektáronként az igazoltan magtermelő ültetvényből és törzskönyvezett magtermelő állományból származó tölgy és bükk szaporítóanyaggal az I., II. fatermési osztályú termőhelyeken végzett erdősítésért.

Az utóbbi két esetben a kifizetés feltétele, hogy a felárban részesített szaporítóanyag az első kivitel átvételekor az erdőrészletben egyenletes elosztásban, a főfajra megadott törzsszám legalább 70%-os mértékig jelen legyen és ennek növekedése, valamint minősége kifogástalan. Amennyiben a befejezett erdősítés átvételekor ezen mérték nincs meg, a felárat vissza kell fizetni."

4. A R. 1. számú mellékletének III/1-5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"III. Erdőfenntartási munkák elszámolói árai

1. Befejezett erdősítések ápolásának elszámoló árai

- Természetes mag, sarj újulatokban 7200 Ft/ha

- Mesterséges erdőfelújításokban 5200 Ft/ha

- Erdőtelepítésekben 4200 Ft/ha

- Nyárasokban (hálózattól függetlenül) 3600 Ft/ha

2. Tisztítási elszámoló árak

- Természetes sarjeredetű fiatalosokban 5200 Ft/ha

- Természetes mageredetű fiatalosokban 7200 Ft/ha

- Mesterséges, lomb erdősítésekben 5200 Ft/ha

- Nemesnyárasokban 3600 Ft/ha

- Fenyőerdősítésekben

- 2 fm-nél kisebb sortávolság esetén 6000 Ft/ha

- 2 fm-nél nagyobb sortávolság esetén 4500 Ft/ha

a) A fenyőtisztításokból kikerülő tisztítási anyag megsemmisítéséért 4000 Ft/ha.

b) A tisztítási elszámoló árakat mind a mechanikai, mind a vegyszeres úton szakszerűen végrehajtott törzsszámcsökkentés esetén el lehet számolni.

3. Minőségi törzsnevelést szolgáló nyesések elszámoló árai

- Fenyő állományokban 4000 Ft/ha

- Lombos állományokban 3000 Ft/ha

4. Törzskiválasztó gyérítések elszámoló ára

- Akác, cser és fenyő állományokban 1600 Ft/ha

- kocsányos, kocsánytalan tölgy, bükk állományokban 2000 Ft/ha

Egyszer lehet gyérítést elszámolni akác, cser, fenyő, kétszer kocsányos és kocsánytalan tölgy, bükk és ezek elegyes állományaiban, ha a főfaj(ok) életképes törzsszáma a modelltáblázatban előírt törzsszámnak legalább az 50%-át eléri.

Az elszámoló ár magában foglalja a jelölés (szükség esetén a "V" fák jelölése) és a tőtől való elválasztás költségeit.

5. Fenyőknél a nevelővágás során gyökérrontó gomba elleni védekezésért elszámolható 2000 Ft/ha."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére