20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről

A Kormány a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 147. §-ának (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról rendelkező 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, továbbá 98. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A jegyző, főjegyző

a)[1] tájékoztatja a vármegyei hatókörű városi múzeumot az önkormányzatnak muzeális gyűjtemény létesítését szolgáló gyűjtési tevékenység folytatására vonatkozó döntéséről,

b)[2] tájékoztatja a kulturális örökség védelméért felelős minisztert a kulturális javak gyűjtésének megszüntetése tárgyában hozott önkormányzati döntésről,

c)[3] közli a vármegyei hatókörű városi múzeummal a muzeális gyűjtemény céljára gyűjtött anyaggal kapcsolatban kért adatokat és gondoskodik - a múzeumokkal azonos módon, a vármegyei hatókörű városi múzeum által hitelesített leltárkönyvben - a gyűjtemény nyilvántartásáról,

d)[4] kikéri a kultúráért felelős miniszter véleményét a hivatásos művészeti intézmény (színház, szimfonikus zenekar, ének- és táncegyüttes), a közművelődési intézmény (művelődési otthon) létesítésével, megszüntetésével, illetőleg működésének szüneteltetésével, valamint az önkormányzat által fenntartott, kétszáz főt meghaladó befogadóképességű mozi (videomozi) megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati döntés előkészítése során.

(2)[5]

2. §[6]

3. §

(1) Ez a rendelet 1992. február 15. napján lép hatályba[7]

a)[8]

b)[9]

c)[10]

d)[11]

e)[12]

(2)[13]

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[2] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 141. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[3] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 141. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése 8. pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[7] A nyitó szövegrészt módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1486. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi LXVI. törvény 35. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1486. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1486. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.