21/1992. (XII. 4.) KTM rendelet

a területi főépítészekről

Az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében és 17. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §

(1) A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) jogszabályban meghatározott területrendezési, illetőleg az építészeti értékek védelmével és építésügyi igazgatással kapcsolatos egyes feladatait a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a területi főépítészek (a továbbiakban: főépítészek) útján látja el.

(2) A főépítész alaptevékenysége keretében végzett feladatai:

a) a miniszter által jóváhagyott ügyrendje [2. § (2) bek.] szerint közreműködik a regionális fejlesztési és rendezési tervekkel összefüggő területi feladatok ellátásában, illetőleg az ezekkel kapcsolatos térségi koordinációban;

b) részt vesz a rendezési tervek jóváhagyása előtti egyeztetésben;

c) az egyeztetési eljárás befejezését követően a rendezési terveket véleményével az Országos Építésügyi Hivatalnak (a továbbiakban: OÉH) megküldi, illetőleg a miniszter által meghatározott körben azokat a minisztérium nevében szakmailag közvetlenül véleményezi;

d) felkérésre az önkormányzatok és a tervezők részére szakmai segítséget nyújt a területrendezési tervek elkészítéséhez;

e)[1]

f)[2]

g) vezeti - a külön jogszabályban meghatározott - Területi Tervtanácsot.

2. §[3]

3. §[4]

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

Keresztes K Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 21/1992. (XII. 4.) KTM rendelethez[5]

2. számú melléklet a 21/1992. (XII. 4.) KTM rendelethez[6]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.10.06.

[3] Hatályon kívül helyezte a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 10/2001. (II. 9.) FVM rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2001.03.11.

Tartalomjegyzék