297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közigazgatási hivatalokról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában és 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A közigazgatási hivatal jogállása

1. §

(1) A közigazgatási hivatalok a Kormány területi államigazgatási szervei.

(2) A közigazgatási hivatalokat a Kormány az önkormányzatokért felelős miniszter közreműködésével irányítja.

2. §

(1) A közigazgatási hivatal közvetlenül a közigazgatási hivatal vezetőjének (a továbbiakban: hivatalvezető) vezetése alatt álló szervezeti egységekből, továbbá az ágazati szakigazgatási szervekből (a továbbiakban: szakigazgatási szervek), valamint - a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal kivételével - kirendeltségekből áll.

(2) A kirendeltség a közigazgatási hivatal szervezeti egysége, amely a közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatokat lát el. Kirendeltségek e rendelet 1. mellékletében meghatározott megyeszékhely városokban működnek, megyére kiterjedő illetékességgel.

(3) A szakigazgatási feladatokat ellátó szerveknek a megyei kirendeltségen területi osztálya működhet. A szakigazgatási szervek tekintetében területi osztály működését kormányrendelet elrendelheti.

(4) A hivatalvezető vezetése alatt álló szervezeti egységek, a szakigazgatási szervek, valamint a kirendeltségek egy költségvetési szervet képeznek.

(5) Az államháztartásról szóló külön jogszabály rendelkezései alapján a közigazgatási hivatalok létszámát - szakigazgatási szervi bontásban - a Kormány külön határozatban állapítja meg.

(6) Amennyiben kormányrendelet kivételt nem tesz, a területi államigazgatási szervek és államigazgatási feladatot ellátó más szervek (a továbbiakban együtt: területi államigazgatási szervek) államigazgatási jogkörükben eljárva - szervezeti és szakmai önállóságuk megtartásával -a hivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartoznak.

3. §

(1) A hivatalvezetőt - pályázat alapján - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és az önkormányzatokért felelős miniszter együttes javaslatára a miniszterelnök bízza meg. A hivatalvezető megbízását - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és az önkormányzatokért felelős miniszter együttes javaslatára - a miniszterelnök vonja vissza.

(2) Az önkormányzatokért felelős miniszter - a vezetői megbízás és a vezetői megbízás visszavonása kivételével -gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatalvezető felett.

(3) A hivatalvezető minisztériumi főosztályvezetői besorolású köztisztviselő, megbízása határozatlan időre szól.

(4) Hivatalvezetői megbízást az a köztisztviselő kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

4. §

(1) A hivatalvezető munkáját hivatalvezető-helyettesek segítik. A hivatalvezető-helyettes ellátja a hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatokat, és távollétében a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint helyettesíti a hivatalvezetőt.

(2) A kirendeltséget a kirendeltségvezető hivatalvezető-helyettesként vezeti, aki ellátja a közigazgatási hivatal szervezeti és működései szabályzatában meghatározott feladatokat.

(3) A hivatalvezető-helyettest - a hivatalvezető javaslatára - az önkormányzatokért felelős miniszter bízza meg, illetve vonja vissza a megbízását. A hivatalvezető-helyettes feletti munkáltatói jogokat egyebekben a hivatalvezető gyakorolja.

(4) A hivatalvezető-helyettes minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású köztisztviselő.

(5) Hivatalvezető-helyettesi megbízást az a köztisztviselő kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

5. §

(1) A szakigazgatási szerv önállóan gyakorolja a jogszabályban megállapított hatáskörét.

(2) A szakigazgatási szerv vezetője minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású köztisztviselő.

(3) A szakigazgatási szerv vezetője gondoskodik a szakmai követelmények érvényesüléséről, gyakorolja a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv köztisztviselői felett.

6. §

A költségvetés előkészítése során az önkormányzatokért felelős miniszter kikéri a szakigazgatási szervek tevékenységének szakmai irányítását a 7. § (1) bekezdése szerint ellátó központi államigazgatási szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter) véleményét.

7. §

(1) Azokkal az ügyekkel összefüggésben,

a) amelyekben a közigazgatási hivatal hatósági jogkörben jár el, valamint

b) amelyekben a szakigazgatási szervek járnak el, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket - a hatékonysági és pénzügyi ellenőrzés kivételével - az adott ügycsoport tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter gyakorolja.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében

a) felhatalmazás alapján rendeletben meghatározza a közigazgatási hivatal, a szakigazgatási szerv államigazgatási feladatainak ellátására vonatkozó szakmai szabályokat;

b) a közigazgatási hivatal egyidejű tájékoztatása mellett utasíthatja a szakigazgatási szervet annak hatáskörébe tartozó ügyben, kivéve az egyedi hatósági ügyek tekintetében;

c) ellenőrzi az ágazati szakmai követelmények érvényesülését a közigazgatási hivatal tevékenységében.

(3) A miniszter írásban tájékoztatja a közigazgatási hivatalt, a feladatkörét érintő ágazati tervekről, ágazatpolitikai elképzelésekről, javaslatot tesz a megvalósítás szervezeti és intézményi feltételeire, valamint - a szakigazgatási szervek vezetőinek meghívásával egyidejűleg - az e szervek vezetői részére tartandó szakmai értekezletekről.

8. §

(1) Az önkormányzatokért felelős miniszter ellátja a helyi önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok és a helyi önkormányzatok társulásai törvényességi ellenőrzésének, továbbá a közigazgatási hivatalok és a területi államigazgatási szervek jogszabályban szereplő ellenőrzésének a szakmai irányítását, s ennek keretében gyakorolja a 7. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott jogokat.

(2) Az önkormányzatokért felelős miniszter ellátja a közigazgatási hivatalok tevékenységének törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzését.

(3) A törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzata határozza meg, amely az ott meghatározottak szerint átfogó-, téma-, cél- és utóellenőrzés lehet. Átfogó ellenőrzést legalább négyévenként, téma-, cél-, feladat- vagy utóellenőrzést a munkatervben meghatározott ütemezéssel kell tartani.

(4) A szakigazgatási szervekre is kiterjedő ellenőrzést az önkormányzatokért felelős miniszter a miniszter közreműködésével látja el.

(5) Az önkormányzatokért felelős miniszter négyévenként egy alkalommal a 13. §-ban meghatározottak alapján beszámol a Kormány előtt a hivatalok tevékenységéről és a területi államigazgatás helyzetéről.

(6) A területfejlesztésért felelős miniszter ellátja a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok, a térségi fejlesztési tanácsok és a regionális fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletét.

(7) A kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét a tanács székhelye szerint illetékes közigazgatási hivatal gyakorolja.

9. §

(1) A közigazgatási hivatalnak az

a) ügyviteli és informatikai feladatok szolgáltatásalapú ellátásának feltételeivel kapcsolatos feladataival összefüggő,

b) a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével, a szakember-utánpótlás megszervezésével, valamint a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos ügyek tekintetében a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket - a hatékonysági és pénzügyi ellenőrzés kivételével - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter gyakorolja.

(2) A 17-24. §-okban meghatározott feladatok ellátása körében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kezdeményezi és ellenőrzi

a) a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolását;

b) a közigazgatás korszerűsítésével kapcsolatos feladatok területi összehangolását;

c) a területi államigazgatási szervek informatikai fejlesztéseinek összehangolását a közigazgatási informatikai fejlesztési tervekkel, koncepcióval összhangban.

10. §

Az önkormányzatokért felelős miniszter meghatározott ügyben az illetékességgel rendelkező közigazgatási hivatal helyett más közigazgatási hivatalt jelölhet ki eljárásra.

A hivatalvezető feladatai

11. §

(1) A hivatalvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szervek vezetői, a közigazgatási hivatal - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott -szervezeti egységeinek köztisztviselői, valamint munkavállalói felett.

(2) A szakigazgatási szerv vezetőjének megbízásához, megbízásának visszavonásához a miniszter egyetértése szükséges.

(3) A közigazgatási hivatal gazdasági vezetője tekintetében az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály rendelkezései irányadók.

12. §

A hivatalvezető

a) vezeti a közigazgatási hivatalt, ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat;

b) gondoskodik a közigazgatási hivatal szakigazgatási szervei feladatainak ellátásáról;

c) elkészíti a közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatát, gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről.

13. §

(1) A hivatalvezető négyévenként egy alkalommal az önkormányzatokért felelős miniszter előterjesztésében beszámol a Kormány előtt a hivatal tevékenységéről és a területi államigazgatás helyzetéről, a (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2) A beszámolónak tartalmaznia kell:

a) az ágazatpolitikai célkitűzések érvényesülését;

b) a közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzési és törvényességi felügyeleti tevékenységének tapasztalatait;

c) a közigazgatási hivatalnak a jegyző és a polgármester államigazgatási tevékenységére vonatkozó tapasztalatait;

d) a (4) bekezdésben meghatározott államigazgatási szervek működésének, tevékenységének tapasztalatait;

e) egyéb, a Kormány által meghatározott szempontokat;

f) a b), c) és d) pontban meghatározott szerveknél a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos ügyek intézésének helyzetét.

(3) A hivatalvezető minden évben - a (4) bekezdésben meghatározott szervek bevonásával - az előző évről szóló összegző jelentést készít.

(4) A beszámolási kötelezettség kiterjed a közigazgatási hivatal területén működő államigazgatási feladatot ellátó szervre és személyre, a rendvédelmi szervekre, a polgármesterre, a jegyzőre az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően, a központi államigazgatási szervek bármely jogállású területi szerveire, kirendeltségére is.

A közigazgatási hivatal feladatai

14. §

(1) A közigazgatási hivatal véleményezi a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó, régión belüli székhellyel rendelkező megyei és az egy megyét meghaladó illetékességgel rendelkező területi államigazgatási szervek vezetőinek vezetői megbízását és megbízásuk visszavonását, javaslatot tehet megbízásuk visszavonására, kitüntetésükre, jutalmazásukra, kezdeményezheti fegyelmi felelősségre vonásukat.

(2) A közigazgatási hivatal véleményezi a területi államigazgatási szervek létrehozására, átszervezésére és megszüntetésére, valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására vonatkozó előterjesztést.

(3) A közigazgatási hivatal véleményezi a területi államigazgatási szervek létszámának megállapítására és költségvetése meghatározására vonatkozó előterjesztést, javaslatot.

(4) A közigazgatási hivatal a (2) és (3) bekezdésben meghatározott véleményét megküldi az önkormányzatokért felelős miniszternek, a pénzügyekért felelős miniszternek, valamint az érintett, a szakigazgatási szervek tevékenységének szakmai irányítását ellátó központi államigazgatási szerv vezetője és a területi államigazgatási szerv vezetője részére.

15. §

(1) A közigazgatási hivatal kérelemre vagy hivatalból a Kormánynak alárendelt, a működési területén lévő bármely területi államigazgatási szervtől, államigazgatási feladatkörben eljáró rendvédelmi szervtől, a polgármestertől és a jegyzőtől az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően, valamint államigazgatási feladatot ellátó más személytől bármely döntést bekérhet, a szerv intézkedéséről tájékoztatást kérhet, illetve az iratokba betekinthet.

(2) A közigazgatási hivatal az (1) bekezdésben meghatározott szerv felügyeleti szervénél - törvénysértés észlelése esetén - felügyeleti eljárást kezdeményez, illetve ennek eredménytelensége esetén a feladatkörében érintett miniszter eljárását kezdeményezi.

(3) A közigazgatási hivatal a (2) bekezdésben foglalt intézkedések eredménytelensége esetén az érintett döntést hozó szerv felügyeleti szerve és a feladatkörében érintett miniszter egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi az önkormányzatokért felelős miniszternél a (4) bekezdésben foglalt intézkedés megtételét.

(4) Ha a törvénysértés másként nem orvosolható, az önkormányzatokért felelős miniszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter együttesen tesz javaslatot a Kormánynak az Alkotmány 35. § (4) bekezdése alapján a Kormánynak alárendelt területi szervek törvénybe ütköző határozatának vagy intézkedésének megsemmisítésére, illetve megváltoztatására.

16. §

A közigazgatási hivatal, illetőleg a szakigazgatási szerv a törvényben vagy kormányrendeletben megállapított ügyekben hatósági jogkört gyakorol.

Koordináció

17. §

(1) A közigazgatási hivatal koordinációs feladat- és hatáskörében

a) gondoskodik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról;

b) gondoskodik a regionális államigazgatási kollégium (a továbbiakban: kollégium) létrehozásáról, működéséről, ügyrendjének előkészítéséről;

c) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által meghatározottak szerint közreműködik a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában;

d) gondoskodik a közigazgatás korszerűsítésével, az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok területi összehangolásáról, szervezéséről;

e) tájékoztatást kérhet a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetőitől;

f)[1] gondoskodik a kirendeltségen területi ügyfélszolgálati iroda működtetéséről;

g) kezdeményezheti a területi államigazgatási szervek ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszerének összehangolását, továbbá szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevékenység bővítéséhez;

h) gondoskodhat a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálásáról, ennek keretében elősegíti annak naprakész működését.

(2) A kollégium a közigazgatási hivatal véleményező, összehangolást elősegítő testülete. A hivatalvezető

a) vezeti a kollégiumot;

b) az ügyrendben meghatározott időközönként, illetve szükség szerint összehívja a kollégium ülését, gondoskodik a napirendek, az állásfoglalások előkészítéséről;

c) szükség szerint meghívja a kollégium ülésére a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe nem tartozó közigazgatási szervek vezetőit.

(3) A kollégium elnöke a hivatalvezető, tagjai a hivatalvezető-helyettes, a kirendeltségvezetők, a területi államigazgatási szervek vezetői, a szakigazgatási szervek vezetői, az államigazgatási feladatot ellátó rendvédelmi szervek vezetői és a közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szervezeti egységek vezetői.

(4) A kollégium ülésén tanácskozási joggal vesz részt az elnök által meghívott szervezet vezetője.

18. §

A kollégium ügyrendjét a hivatalvezető terjeszti elő és a kollégium állapítja meg. A kollégium testületként működik, működésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza.

19. §

A kollégium

a) elemzi és értékeli a közigazgatási hivatal, a területi államigazgatási szervek és a helyi önkormányzatok együttműködésének, továbbá az államigazgatási feladatok területi végrehajtásának tapasztalatait, a közigazgatási szervek államigazgatási hatósági ügyintézését;

b) egyezteti és értékeli az ellenőrzések tapasztalatait, állást foglal az ellenőrzési tervek tartalmáról, ütemezéséről, végrehajtásáról;

c) előmozdítja a területi informatikai kapcsolatok összehangolt fejlesztését és működését;

d) értékeli a képzési, továbbképzési tevékenységet, véleményezi az erre vonatkozó terveket, ajánlásokat dolgoz ki a képzés, továbbképzés tárgyköreire és módszereire vonatkozóan;

e) elemzi a területi államigazgatási szervek és az érdek-képviseleti szervek, köztestületek együttműködését, ajánlást dolgozhat ki az együttműködések továbbfejlesztésére;

f) véleményezi az egyes területi államigazgatási szervek ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztési döntéseinek tervezeteit;

g) értékeli és véleményezi a területi államigazgatási szervek ügyfélfogadási rendjét, ügyfélszolgálati tevékenységét.

20. §

A területi államigazgatási szervek feladataik ellátása során kötelesek együttműködni. A hivatalvezető szükség szerint regionális koordinációs értekezletet hívhat össze egyes, több ágazatot érintő feladat ellátásának előmozdítására, a területi államigazgatási szervek, valamint az államigazgatási feladatot ellátó más szervek vezetőit ideiglenes bizottság alakítására kérheti fel.

21. §

A kirendeltség a hivatalvezető által meghatározottak szerint vesz részt a közigazgatási hivatal koordinációs feladatai ellátásában.

Ellenőrzés

22. §

(1) A közigazgatási hivatal ellenőrzési feladat- és hatáskörében

a) gondoskodik a területi államigazgatási szervek ellenőrzési terveinek összehangolásáról, egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzéséről;

b) gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakításáról, alkalmazásáról;

c) ellenőrzi a közigazgatási szervek vezetőinek köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedései törvényességét;

d) ellenőrzi - az illetékes ügyészséggel egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - a területi államigazgatási szervek tevékenységében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény végrehajtását, ezen szervek hatósági tevékenységének jogszerűségét;

e) ellenőrzi az ügyiratkezelésről, valamint a közigazgatási szervek által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtását;

f) ellenőrzi a területi államigazgatási szervek által alkalmazott informatikai programok jogtisztaságát;

g) a közigazgatási informatikáért felelős miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételek keretei között ellenőrzi a területi közigazgatási szervek infokom-munikációs rendszereinek üzemeltetési, üzemmenet-folytonossági szabályait, ezek jogszabályoknak való megfelelőségét, illetve a személyi, szakmai feltételek meglétét.

(2) A közigazgatási hivatal az (1) bekezdés c)-g) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében jogosult a területi államigazgatási szervek vezetőitől e feladata tekintetében határidő tűzésével adatokat, felvilágosítást kérni, e szervek irataiba betekinteni.

(3) A közigazgatási hivatal az ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja a felügyeleti jogkört gyakorló szervet, illetve az ágazati minisztert, szükség esetén - különösen, ha jogszabálysértést tapasztal - kezdeményezi intézkedését, gyakorolja a 28. § (1) bekezdésében meghatározott jogait.

Informatika

23. §

(1) A közigazgatási hivatal az informatikai tevékenység összehangolása érdekében

a) kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását, előmozdítja annak egységes program szerinti ellátását, és a közigazgatási informatikáért felelős miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételeknek megfelelően biztosítja az ügyviteli és informatikai feladatok szolgáltatás alapú ellátásának kereteit;

b) előmozdítja a központi közszolgálati nyilvántartás hatékony működését és adattartalmának a területi államigazgatási szervek feladatával összefüggő használatát, illetve ellenőrzi a nyilvántartás adatainak védelmére vonatkozó szabályok érvényesülését;

c) gondoskodik arról, hogy az önkormányzati törzsadattárat, az önkormányzati törvényességi és hatósági statisztikai rendszer adatait a területi államigazgatási szervek használhassák;

d) a kollégium közreműködésével gondoskodik a közigazgatási informatika fejlesztésének összehangolásáról, kezdeményezheti ennek érdekében az ágazati miniszter intézkedését;

e) a közigazgatási informatikáért felelős miniszter irányítása mellett és az általa biztosított feltételek keretei között gondoskodik a területi államigazgatási szervek, valamint - igény esetén - az önkormányzatok és kistérségek informatikai rendszereinek távfelügyeleti rendszerben történő működtetéséről, ennek érdekében központi rendszergazdai és segítségnyújtó szolgáltatást biztosíthat.

(2) A közigazgatási hivatal ellátja a választásokkal, a népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatokat.

(3) A közigazgatási hivatal közreműködik az önkormányzati rendeletek elektronikus közzétételében.

Képzés, továbbképzés

24. §

(1) A közigazgatási hivatal a köztisztviselők képzése, továbbképzése körében

a) éves terv alapján szervezi a régióban az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését;

b) közreműködik a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a szakember-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában;

c) gondoskodik a közigazgatási alapvizsgák, szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, továbbá külön jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák, valamint az ezek előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és lebonyolításáról;

d) előmozdítja az ágazati, szakmai alapképzés rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati képzéseket a területi államigazgatási szerv vezetőinél, a miniszternél;

e) közreműködik a helyi önkormányzatok, valamint a kisebbségi önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében;

f) összehangolja az ágazati területi államigazgatási szervek feladatkörébe tartozó, köztisztviselőket érintő képzési, továbbképzési feladatok ellátását;

g) elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges intézkedéseket;

h) összehangolja, és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelően megszervezi a közigazgatási ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a köztisztviselői vizsgarendszerben az informatikai követelményeket.

(2) A hivatalvezető összehangolja a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzéseket, továbbképzéseket, biztosítja azok megfelelő nyilvánosságát, terjeszti az elektronikus ügyintézés módszereit.

Eljárási szabályok

25. §

(1) Ha a területi államigazgatási szerv illetékessége több régióra terjed ki, a közigazgatási hivatal jogköreit az államigazgatási szerv székhelye szerinti hivatal gyakorolja. E jogkörben tett intézkedésről a közigazgatási hivatal tájékoztatja az érintett közigazgatási hivatalokat.

(2) Ha a közigazgatási hivatal nem az (1) bekezdésben említett területi államigazgatási szerv székhelye szerinti régióban, de annak illetékességi területén működik, feladatainak ellátása érdekében gyakorolhatja az e rendelet 17. §-a (1) bekezdésének a), e), f) és g) pontjában meghatározott jogokat. E jogkörében tett intézkedéséről tájékoztatja az érintett szerv székhelye szerinti közigazgatási hivatalt.

26. §

(1) A jegyző - az ülést követő 15 napon belül - megküldi a közigazgatási hivatal részére a képviselő-testületnek, bizottságának, a részönkormányzat testületének üléséről készített jegyzőkönyvet, továbbá a polgármester saját és átruházott önkormányzati hatáskörben hozott határozatát.

(2) A kisebbségi önkormányzat testületének üléséről készített jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a helyi önkormányzat jegyzőjének, aki azt 5 napon belül megküldi a közigazgatási hivatalnak.

(3) A közigazgatási hivatal felhívására a jegyző a kitűzött határidőre köteles rendelkezésre bocsátani azokat az iratokat, egyéb információkat, amelyek az önkormányzati döntés és működés jogszerűségének vizsgálatához szükségesek.

(4) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint megalakult társulás tanácsának üléséről készült jegyzőkönyvet, társulási megállapodást 15 napon belül meg kell küldeni a közigazgatási hivatalnak.

27. §

A közigazgatási hivatal, valamint a szakigazgatási szerv vezetője az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult

a) szakmai-koordinációs értekezletet összehívni;

b) a polgármesteri hivatalnál, körjegyzőségnél, megyei közgyűlés hivatalánál, fővárosi főpolgármesteri hivatalnál, hatósági igazgatási társulásnál felügyeleti szervként ellenőrzést tartani.

28. §

(1) A közigazgatási hivatal, a szakigazgatási szerv a 27. §-ban meghatározott szervek ellenőrzése során feltárt vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén

a) felügyeleti eljárást kezdeményez vagy felügyeleti eljárás keretében megteszi a szükséges intézkedéseket;

b) felhívja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a tapasztalt jogszabálysértésre;

c) megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet;

d) intézkedést kezdeményez a munkáltatói jogkör gyakorlójánál a köztisztviselő, közalkalmazott javára történő jogszabálysértés esetén;

e) fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megkeresett szerv köteles a közigazgatási hivatal, a szakigazgatási szerv megkeresését érdemben megvizsgálni, és saját intézkedéséről vagy annak mellőzése okáról a hivatalt, a szakigazgatási szervet - a megkereséstől számított 30 napon belül - tájékoztatni.

Értelmező és záró rendelkezések

29. §

(1) A közigazgatási hivatal alapító okiratát az önkormányzatokért felelős miniszter adja ki.

(2) A közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatát az önkormányzatokért felelős miniszter a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter előzetes véleményének figyelembevételével hagyja jóvá, a szakigazgatási szervekre vonatkozó rendelkezések tekintetében az érdekelt miniszterek egyetértésével. Az önkormányzatokért felelős miniszter és a miniszter közötti vitás kérdésekben a miniszterelnök dönt.

(3) A közigazgatási hivatal vezetője és a miniszter között a szakigazgatási szerv vezetőjének kinevezésével kapcsolatos vitás kérdésekben a miniszterelnök dönt.

30. §

(1) A Kormány közigazgatási hivatalként a regionális közigazgatási hivatalt jelöli ki.

(2) A közigazgatási hivatal az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat VI. fejezetében meghatározott azon statisztikai tervezési régiónak a közigazgatási területén jogosult eljárni, melynek területén a székhelye van.

(3) A közigazgatási hivatal székhelye:

a) a Nyugat-dunántúli Régióban Győr;

b) a Közép-dunántúli Régióban Székesfehérvár;

c) a Dél-dunántúli Régióban Kaposvár;

d) a Közép-magyarországi Régióban Budapest;

e) az Észak-magyarországi Régióban Eger;

f) az Észak-alföldi Régióban Debrecen;

g) a Dél-alföldi Régióban Szeged.

(4) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok jogutódlásáról a 2. melléklet rendelkezik.

31. §

(1) E rendelet alkalmazásában államigazgatási feladatot ellátó, államigazgatási hatáskörrel, hatósági jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati szerven polgármestert, főpolgármestert, megyei közgyűlés elnökét, jegyzőt, körjegyzőt, főjegyzőt és a képviselő-testület hivatala ügyintézőjét, valamint önkormányzati intézmény vezetőjét kell érteni.

(2) E rendeletben polgármester alatt a főpolgármestert és a megyei közgyűlés elnökét, jegyző alatt a főjegyzőt és a körjegyzőt is érteni kell.

(3) E rendelet alkalmazásában területi államigazgatási szerv alatt a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény hatálya alá tartozó központi közigazgatási szervek területi államigazgatási szerveit kell érteni.

(4) A területi szinten működő állami főépítész a hivatal szervezeti keretében működik, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik, illetékessége megegyezik a közigazgatási hivatal illetékességével.

(5) A (4) bekezdésben meghatározottakon kívül a Dél-dunántúli Régió állami főépítésze különös illetékességgel rendelkezik, amely a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1. számú melléklete szerinti településekre terjed ki.

(6) A területi főépítészi irodák jogutódlásáról a 3. melléklet rendelkezik.

(7) Amennyiben rendelet eltérően nem rendelkezik, a szakigazgatási szervvé váló területi államigazgatási szerv jogutóda a közigazgatási hivatal.

(8) Ahol rendelet fővárosi, megyei közigazgatási hivatalt említ, ott a közigazgatási hivatalt kell érteni.

(9) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal jogutóda a közigazgatási hivatal.

32. §

(1) Ez a rendelet - a 17. § (1) bekezdés f) pontja kivételével - 2007. január 1. napján lép hatályba.

(2) A 17. § (1) bekezdés f) pontja 2008. január 1. napján lép hatályba.

(3) A Kormány elrendeli, hogy a közigazgatási hivatal alapító okiratát az önkormányzatokért felelős miniszter e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül adja ki.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hatályát veszti:

a) a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet;

b) a területi főépítészekről szóló 21/1992. (XII. 4.) KTM rendelet 2-3. §-a és az 1. sz. melléklete.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A közigazgatási hivatalok kirendeltségei

KirendeltségIlletékességRégió
SzombathelyVas megyeNyugat-dunántúli Régió
ZalaegerszegZala megyeNyugat-dunántúli Régió
TatabányaKomárom-Esztergom megyeKözép-dunántúli Régió
VeszprémVeszprém megyeKözép-dunántúli Régió
PécsBaranya megyeDél-dunántúli Régió
SzekszárdTolna megyeDél-dunántúli Régió
MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén megyeÉszak-magyarországi Régió
SalgótarjánNógrád megyeÉszak-magyarországi Régió
SzolnokJász-Nagykun-Szolnok megyeÉszak-alföldi Régió
NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg megyeÉszak-alföldi Régió
KecskemétBács-Kiskun megyeDél-alföldi Régió
BékéscsabaBékés megyeDél-alföldi Régió

2. melléklet a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok jogutódai

Közigazgatási hivatalJogutód
Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási HivatalNyugat-dunántúli Regionális
Vas Megyei Közigazgatási HivatalKözigazgatási Hivatal
Zala Megyei Közigazgatási Hivatal
Fejér Megyei Közigazgatási HivatalKözép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal
Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal
Baranya Megyei Közigazgatási HivatalDél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal
Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal
Pest Megyei Közigazgatási HivatalKözép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási HivatalÉszak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Heves Megyei Közigazgatási Hivatal
Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal
Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási HivatalÉszak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal
Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási HivatalDél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Békés Megyei Közigazgatási Hivatal
Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal

3. melléklet a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A területi főépítészi irodák jogutódai

Területi főépítészi irodaJogutód
Nyugat-dunántúli Területi Főépítészi IrodaNyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Közép-dunántúli Területi Főépítészi IrodaKözép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Dél-dunántúli Területi Főépítészi IrodaDél-dunántúli
Balatoni Területi Főépítészi IrodaRegionális Közigazgatási Hivatal
Közép-magyarországi Területi Főépítészi IrodaKözép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Területi főépítészi irodaJogutód
Észak-magyarországi Területi Főépítészi IrodaÉszak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Észak-alföldi Területi Főépítészi IrodaÉszak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Dél-alföldi Területi Főépítészi IrodaDél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

Lábjegyzetek:

[1] E rendelet 32. § (2) bekezdése alapján 2008. január 1-jén lép hatályba.

Tartalomjegyzék