1994. évi XIII. törvény

egyes nemzetközi tartozások ellentételeként beérkező szállítások pénzügyi elszámolásáról[1]

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított, 1992. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: KT) 46. §-ának (3) bekezdése alapján az Orosz Köztársasággal szembeni - 1991 végéig keletkezett és az 1992. év végi hatállyal az állam által megvásárolt - követelés egy részének törlesztéseként szállítandó haditechnikai termékek pénzügyi elszámolásáról a következő törvényt alkotja:

1. §[2] (1) Az orosz haditechnikai termékek - az USD, a szállítmány magyar vámkezelése napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamának, a Kormány által meghatározott arányban átszámított - forintértéke a központi költségvetésben

a)[3] a XLI. az Államadósság költségvetési elszámolásai fejezet bevételeit,

b) a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet bevételeit,

c) a XI. Belügyminisztérium fejezet és a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadásait az a)-b) pontokban szereplő bevételek együttes összegével növeli.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint elszámolandó bevétel és a szállítmányokat terhelő importilleték, valamint általános forgalmi adó fizetési kötelezettségek összege erejéig a Kormány az (1) bekezdés c) pontjában foglalt kiadások fedezetére költségvetési támogatást biztosít.

(3)[4] A (2) bekezdés szerinti költségvetési támogatást az 1. § c) pontjában jelölt fejezet(ek) a termékek vámkezeléséhez és az okmányok rendelkezésre állásához igazodó időpontjában, az (1) bekezdésben meghatározott árfolyamon igényelheti(k). Az igénylést és a hozzá tartozó dokumentumokat ellenjegyzésre a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalhoz be kell nyújtani.

(4)[5] A Pénzügyminisztérium a Magyar Államkincstár útján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által ellenjegyzett támogatási igénylést teljesítheti.

(5) Az 1. § c) pontjában megjelölt fejezet(ek) a rendelkezésre bocsátott támogatásból azonnal teljesíti(k) az 1. § a) és b) pontokkal kapcsolatos kiadásokat.

2. § (1)[6] Az Országgyűlés az orosz haditechnikai termékek pénzügyi elszámolására való felhatalmazásként a 800 millió USD tartozás ellentételeként 1993. december 31-ig beérkező első szállítmány magyar vámkezelésekori [a vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a vámeljárás szabályozásáról szóló, többször módosított 39/1976. (XI. 11.) PM-KkM együttes rendelet 93. §-a alapján számított] forintértékével, 69 316 448,1 millió forinttal felemeli az 1. § (1) bekezdés a) és c) pontjában megnevezett, az 1993. évi LXXII. törvény 2., illetőleg 1. számú mellékletében szereplő előirányzatokat. Ezen túl a IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő kiemelt előirányzatának kiadását az 1. § (2) bekezdése szerinti vám-, vámkezelési díj, statisztikai illeték, engedélyezési illeték, valamint import általános forgalmi adó kötelezettségek összegével is fel kell emelni.

(2)[7] Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az orosz haditechnikai szállítások tárgyévi szállításai ütemezésének megfelelően az áruellenérték és a járulékos költségek elszámolása során utólagosan megnövelje a XIII. Honvédelmi Minisztérium, a XI. Belügyminisztérium, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezetek, illetve a XL. Nemzetközi elszámolások fejezet e törvény 1. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban foglalt előirányzatait.

3. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit az első szállítmányok magyar vámkezelésétől kezdődően a központi költségvetés mindenkori megfelelő előirányzataira értelmezve kell alkalmazni.

(2)[8] Az e törvény által előírt elszámolási rendet kell alkalmazni a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a háborúkban elesett katonák és polgári áldozatok emlékének megörökítéséről, valamint sírjaik jogi helyzetéről kötött Megállapodás végrehajtása során is, az abban foglalt eltérések figyelembevételével.

(3)[9] Az e törvényben foglaltak végrehajtásáról a Kormány a költségvetési zárszámadás keretében az Országgyűlésnek részletesen beszámol.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1994. március 1-jei ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította az 1996. évi CXXIV. törvény 88. § (1) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[3] Megállapította az 1999. évi CXXV. törvény 79. §-a. Hatályos 2000.01.01.

[4] Lásd a 61/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdését.

[5] Lásd a 61/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdését.

[6] A Magyar Közlöny 1994. évi 45. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

[7] Megállapította az 1996. évi CXXIV. törvény 88. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[8] Beiktatta az 1995. évi CXXI. törvény 84. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.01.01.

[9] Számozását módosította az 1995. évi CXXI. törvény 84. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.01.01.