5/1994. (II. 25.) BM rendelet

az 1994. május 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választások választási szervei mellett működő választási munkacsoportok feladatairól

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvénynek (a továbbiakban: Vjt.) az 1994. évi III. törvénnyel módosított 53. § (1) bekezdésének b)-d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a választási szervek mellett működő munkacsoportok feladatairól, tagjainak képzéséről, a választások állami feladatainak, számítástechnikai, szavazatösszesítési rendjének megszervezéséről, a végleges eredményt tartalmazó jegyzőkönyvek összesítéséről és szállítási rendjéről, valamint a nyomtatványok mintáiról a következőket rendelem el:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) A választások szervezési előkészítését és technikai lebonyolítását az alábbi választási munkacsoportok [Vjt. 35. § (1) bek.] látják el:

a) minden településen (község, város, megyei jogú város, fővárosi kerület) helyi választási munkacsoport (a továbbiakban: HVM);

b) az országgyűlési egyéni választókerületi bizottság (a továbbiakban: OEVB) mellett az országgyűlési egyéni választókerület (a továbbiakban: OEVK) székhelyén helyi választási munkacsoport (a továbbiakban: OEVM);

c) a területi választókerületi bizottságok mellett (a továbbiakban: TVB) területi választási munkacsoport (a továbbiakban: TVM);

d) az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) mellett országos választási munkacsoport (a továbbiakban: OVM).

(2) A HVM vezetője a jegyző (körjegyző). A munkacsoport tagja a szavazatszámláló bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető, valamint az esetleges számítógépes rögzítő és ellenőrző rendszert üzemeltető személy is.

(3) Az OEVM vezetője az OEVK székhelye szerint illetékes jegyző. Azonos településhez (fővárosi kerülethez) tartozó több OEVK esetén az OEVM feladatait összevont választási munkacsoport látja el. Az OEVM tagjai a számítógépes rögzítő és ellenőrző és összesítő rendszert üzemeltető személyek is.

(4) A TVM vezetője a megyei (fővárosi) főjegyző. A TVM tagjai a Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat, illetőleg a fővárosban Fővárosi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (a továbbiakban együtt: TÁKISZ) kijelölt dolgozói is.

(5) Az OVM vezetője a belügyminiszter által kijelölt köztisztviselő. Az OVM tagjai, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei TÁKISZ (a továbbiakban: Szolnok megyei TÁKISZ), valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Iroda vezetője.

2. §

(1) A munkacsoportok

a) ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat;

b) közreműködnek a szavazatok összesítésében;

c) működtetik a választási informatikai rendszereket;

d) biztosítják a választási szervek működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi, technikai feltételeit;

e) ellátják az egyéni és a területi választókerületi bizottságok és az OVB titkársági feladatait;

f) döntésre előkészítik a választási szervekhez érkező beadványokat, kifogásokat elbíráló, illetve egyéb előterjesztések tervezetét;

g) gondoskodnak a választási iratok ügykezeléséről, biztonságos őrzéséről, a levéltárnak történő átadásáról és a szavazólap megsemmisítéséről.

(2) A TVM és az OVM 1994. február 28-tól a választás második fordulója végleges eredményének kihirdetéséig e rendelet 31. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően működteti a számítógépes hálózatot.

Értelmező rendelkezések

3. §

(1) A választás második fordulója előtti feladatok a választás első fordulójának napjától a második forduló napján 05.00 óráig terjedő időtartam alatt, a második forduló előkészítésével kapcsolatos feladatok.

(2) A választás második fordulójának napján és a választás napja után - eltérő rendelkezés hiányában - az első fordulóra irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni.

II.

HELYI VÁLASZTÁSI MUNKACSOPORT

A munkacsoport feladatai a választás napját megelőzően

4. §

(1) A H VM-nek a névjegyzék elkészítésével kapcsolatos feladatai:

a) elkészíti vagy elkészítteti az 1. számú melléklet szerint [lásd: 4/1994. (II. 11.) BM r. 7. § (2)-(3) bek.] a választójoggal rendelkezők nyilvántartását (a továbbiakban: névjegyzék), a névjegyzékbe történő felvételről szőlő értesítőket és az ajánlószelvényeket;

b) fogadja a TÁKISZ-tól - a fővárosban az OSZH-tól - a választójoggal nem rendelkező személyek adatairól szóló értesítőket [1/1994. (I. 27.) BM r. 2. § (1)-(2) bek.]. Ennek alapján elkészíti és folyamatosan karbantartja a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartását, és gondoskodik a választójoggal nem rendelkezőknek névjegyzékből való törléséről, a választójogot nyertek (visszanyertek) felvételéről. Folyamatosan tájékoztatja a Szolnok megyei TÁKISZ-l a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos adatok változásáról;

c) a névjegyzék közszemlére tétele időpontjáról hirdetményt bocsát ki. Közszemlére teszi a névjegyzéket;

d) az értesítő megküldésével tájékoztatja a választójoggal rendelkező személyeket a névjegyzékbe történt felvételükről. Egyidejűleg megküldi a jelöltajánló szelvényeket [4/1994. (II. 11.) BM r. 8. § (1)-(2) bek.];

e) döntésre előkészíti a névjegyzékből történt kihagyás vagy az abba történt felvétel miatt érkező kifogásokat [ Vjt. 38. § (1) bek., 4/1994. (II. 11.) BM r. 8. § (3) bek.];

f) gondoskodik az 1. számú mellékletben foglaltak szerint a névjegyzék folyamatos továbbvezetéséről, pontosításáról (felvétel, törlés).

(2) A HVM folyamatosan ellátja az igazolásokkal kapcsolatos ügyintézést az alábbiak szerint:

a) a választás második fordulóját megelőző nap 16.00 óráig igazolást ad ki azoknak a választójogosultaknak, akik lakóhelyüket a település területén megszüntették, egyidejűleg nevüket mind az első, mind a második fordulóhoz készülő névjegyzékből törli;

b) a választás első fordulója előtti nap 16.00 óráig az 1. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével igazolást ad ki azoknak a választójogosultaknak, akik a választás első vagy második fordulóján vagy mindkét alkalommal lakóhelyüktől távol tartózkodnak, egyidejűleg nevüket a megfelelő névjegyzékből törli;

c) külön az első és külön a második választási fordulóra vonatkozó névjegyzékbe felveszi az igazolással rendelkező és felvételét kérő, választójoggal rendelkező személyeket;

d) fordulónként külön-külön jegyzéket vezet a választók nyilvántartásába utólag felvett, valamint az onnan törölt választópolgárokról;

e) megszervezi az illetékességi területén a mozgásukban korlátozott vagy fogva tartásuk miatt személyi szabadságukban akadályozott, de választójoggal rendelkező állampolgárok igazolás alapján történő (mozgóurnás) szavazását.

5. §

(1) A HVM előkészíti a szavazatszámláló bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) tagjainak, póttagjainak [Vjt. 30. § (2) bek.] választását, gondoskodik eskü-/fogadalomtételükről.

(2) Nyilvántartásba veszi a független jelöltek és a pártok által az SZSZB-ba megbízott tagokat.

6. §

(1) Ellenőrzi, pontosítja és az OEVM részére megküldi a szavazóhelyiségek adatait tartalmazó listát (a továbbiakban: szavazóköri törzsadat), és ezek változásáról folyamatosan tájékoztatja az OEVM-t.

(2) Gondoskodik a TVM által megjelölt helyen és időben a központi nyomtatványok (10. számú melléklet) átvételéről, ezekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról, valamint előállítja a helyben készülő nyomtatványokat (11. számú melléklet).

(3) Fogadja a választás lebonyolításához szükséges központilag összeállított szavazóköröknek megcímzett szállítódobozokat, és elhelyezi abban a jelszót tartalmazó lezárt borítékot. Gondoskodik ezeknek a szavazás napjáig történő tárolásáról, őrzéséről.

(4) A választást megelőző napon előkészíti és átvételi elismervénnyel átveteti az SZSZB elnökével vagy titkárával a szavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványokat, iratokat, bélyegzőt.

(5) Gondoskodik a választás napján felmerülő feladatok lebonyolításához, így az SZSZB-től érkező napközbeni jelentés, az adatlapok, valamint a szavazóköri jegyzőkönyvek fogadásához, összesítéséhez és továbbításához szükséges technikai feltételek (telefon, telefax) számítógép, gépkocsi biztosításáról.

(6) Biztosítja a szavazóhelyiségek technikai felszerelését.

A helyi választási munkacsoport vezetőjének feladatai a választást napját megelőzően

7. §

(1) Kialakítja a lakóterületi szavazóköröket, megállapítja azok sorszámát és területi beosztását [14/1993. (XII. 6.) BM r. 4. §; 4/1994. (II. 11.) BM r. 7. § (1) bek.].

(2) Gondoskodik a Vjt. 36. § (2) bekezdése alapján az intézményi (szociális otthon, laktanya stb.) szavazókörök kialakításáról és azok sorszámának megállapításáról is. Az intézmény vezetőjével közösen gondoskodik arról, hogy az ott tartózkodó érintett választópolgárok igazolást kérhessenek.

(3) Szavazókörönként megállapítja a szavazást megelőző nap 16.00 órájáig nyilvántartásba vett választópolgárok számát és az felvezeti a napközbeni jelentés jelentőlapjára (3. számú melléklet szerint).

8. §

(1) Igényelheti a TÁKISZ-tól a központilag biztosított helyi rögzítő, ellenőrző számítógépes programot. A programok igénylését a TVM-nek a szoftvertelepítéseket megelőzően, legkésőbb a főpróba előtt 5 nappal kell bejelenteni.

(2) A HVM az SZSZB tagjaival együtt végrehajtja a főpróba forgatókönyve alapján előírt feladatokat.

(3) Előzetesen egyezteti az OEVM vezetőjével az adatlapok, valamint a jegyzőkönyvek továbbításának módját.

9. §

(1) Gondoskodik a munkacsoport és a szavazatszámláló bizottság oktatásáról.

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületben indult jelölteknek kérelem alapján - díjfizetés ellenében - azonos feltételekkel átadja a választópolgárok névjegyzékének másolatát [Vjt. 37. § (10) bek.].

(3) Megadja a szükséges tájékoztatást a HVM-hez forduló választópolgárok, egyéni választókerületi jelöltek és pártok részére.

A munkacsoport feladatai a választás napján

10. §

(1) Biztosítja az SZSZB-k működéséhez szükséges feltételeket.

(2) Tájékoztatja az SZSZB-t a szavazólap elkészülte utáni jelölt vagy pártlista kieséséről.

(3) Gondoskodik a szavazóköri törzsadat véglegesítéséről, a változásokat jelenti az OEVM-nek.

(4) Gondoskodik valamennyi SZSZB-től érkező adat fogadásához, összesítéséhez, továbbításához szükséges technikai eszközök (pl. telefon, számítógép, telefax, szállítóeszköz) működtetéséről.

11. §

(1) A választás napján a HVM gondoskodik az SZSZB-ktől érkező adatok fogadásához, összesítéséhez, továbbításához szükséges technikai eszközök (pl. telefon, számítógép, telefax, szállítóeszköz) működtetéséről.

(2) Fogadja a szavazókörökből érkező jelentéseket, illetőleg teljesít az OEVM részére az alábbiak szerint:

a) telefonon 06.30 óráig jelenti az előző nap 10.00 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok településre összesített adatait (3. számú melléklet), valamint azoknak a szavazóköröknek a sorszámát, amelyekben a szavazás megindulásának akadálya van;

b) gondoskodik a szavazóköri törzsadat véglegesítéséről és a változásokat jelenti;

c) fogadja a szavazókörökből érkező adatokat az adott időpontig szavazáson megjelent választók számáról és a rendkívüli eseményekről. A napközbeni jelentés rendjének megfelelően (3. számú melléklet) összesíti az adatokat és továbbítja az OEVM felé.

12. §

(1) A szavazás befejezése után

a) fogadja az egyéni és listás előzetes eredményt tartalmazó adatlapokat (10. számú melléklet, 13., 14. számú nyomtatvány);

b) az adatlapokon ellenőrzi az alaki és számszaki összefüggéseket, és elírási, összeadási hiba esetén helyesbíti az adatokat, amelyről értesíti az az kiállító jegyzőkönyvvezetőt;

c) az egyéni és területi listás adatlapokat - az esetleges módosításokkal - haladéktalanul továbbítja (telefonon, telefaxon vagy mágneslemezen, esetleg gépkocsival) az OEVM-hez. Az adatlap továbbítási módját az OEVM vezetője határozza meg.

(2) Fogadja, ellenőrzi, szükség esetén az SZSZB-vel javíttatja a szavazókörökből érkező jegyzőkönyveket, majd az egyéni választókerületi jegyzőkönyveket az OEVM-hez, a területi listás jegyzőkönyveket - a TVM vezetőjével történt egyeztetés alapján - meghatározott módon továbbítja a TVM-hez vagy az OEVM-hez.

(3) Ha a szavazóköri adatlap és a jegyzőkönyv adata érdemben (az érvényességet - az egyéni jelöltek eredményét, továbbá a listák választási eredményét - befolyásoló módon) eltér egymástól, a HVM a jegyző döntése alapján új adatlapot küld az OEVM-nek.

(4) Gondoskodik a szavazóköri adatlapok választási iratokkal együtt történő őrzéséről.

A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető feladatai

13. §

(1) A jegyzőkönyvvezető a szavazás napján a szavazás idején

a) gondoskodik a névjegyzék és e rendelet 3. § (1) bekezdés i) pontjában megjelölt jegyzékek továbbvezetéséről;

b) vezeti a jegyzőkönyvet a szavazás napi eseményekről, az elrontott szavazólapok cseréjéről, továbbá a napközbeni jelentés számláló lapját (3. számú melléklet);

c) adatot szolgáltat a választáson megjelent és a szavazólapot átvevő választópolgárok számáról, meghatározott rendben a HVM-nek, illetve a több OEVK-ra osztott település, vagy fővárosi kerület esetén a saját székhelye szerinti OEVM-nek (3. számú melléklet).

(2) A szavazókörök bezárását követően kiállítja az adatlapokat a következők szerint:

a) azonnal két-két példányban kitölti az adatlapok "A-H" rovatait. A külön válogatott érvényes szavazólapok szerint kitölti az adatlap előzőekben ki nem töltött rovatait, továbbá a "K" jelű - vitatott szavazólapok - című rovatot;

b) az általa az adatlapra írt adatokról (előzetes eredmény), valamint ennek a HVM-hez történő továbbításáról egyidejűleg tájékoztatja a SZSZB elnökét;

c) a kitöltött adatlapok 1-1 példányát (egy egyéni és egy területi listás) haladéktalanul - mielőtt a szavazatszámláló bizottság a szavazatok végleges megszámlálását, a vitatott szavazatok elbírálását és a jegyzőkönyvek kitöltését elkezdené - továbbítja (telefon, telefax, egyéb) a helyi választási munkacsoport vezetőjéhez Az adatlapot akkor is továbbítani kell, ha azzal vagy annak tartalmával az SZSZB nem ért egyet, erről azonban egyidejűleg tájékoztatni kell a HVM vezetőjét.

A telefonon történt jelentéstétel módja

14. §

(1) Az adatlap adatainak jelentése során, a telefonon történt adatközlések esetén, az adatvédelem biztosítása céljából mind az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezetők, mind a munkacsoportok tagjai a (2) bekezdés szabályai szerint kötelesek eljárni.

(2) Adatközlés - a hívó és a hívott fél közötti azonosítási utasítás - betartásával történik. Az azonosítás annak megállapítására szolgál, hogy ellenőrizhető legyen, melyik szavazókörből vagy helyi választási munkacsoportból ki vagy kik adhatnak és ki vagy kik fogadhatnak adatot. A hívó és a hívott fél azonosítása során be kell mondani a jegyző által előre megadott jelszót. A felsoroltakat azonosítónak kell tekinteti és ellenőrizni kell egyezőségüket. Az adatlap teljes adattartalmának bemondása, illetve leírása után az adatokat a hívott félnek a hívó részére vissza kell olvasni és szükség esetén pontosítani kell az adatokat.

15. §

(1) A jegyzőkönyvvezető a szavazókör bezárása után az SZSZB erre kijelölt tagjával (elnök, titkár) a jegyzőkönyveket, valamint annak mellékleteit beszállítja a polgármesteri hivatalba és az a HVM vezetőjének átadja.

(2) Az (1) bekezdésben említett személyek abban az esetben tekintheti befejezettnek feladataik végrehajtását, ha az általuk kiállított jegyzőkönyvek és a szükséges mellékletek a HVM vezetőjének döntése szerint alakilag és számszakilag is megfelelőek.

A munkacsoport feladatai a választás napja után

16. §

(1) A HVM vezetője (a jegyző)

a) köteles gondoskodni az SZSZB-től átvett hibátlan jegyzőkönyvek és jegyzékek biztonságos tárolásáról;

b) egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint a jegyzékeket (igazolással szavazókról felvett és igazolás alapján töröltekről készített jegyzékek első példánya) a szavazást követő napon (az első forduló után legkésőbb május 9-én 15.00 óráig) - az OEVM-hez eljuttatja;

c) végrehajtja a TVM vezetőjének a területi listás jegyzőkönyvek szállítására és az átvétel rendjére vonatkozó döntését.

(2) A HVM

a) közreműködik a választással kapcsolatos jogorvoslati eljárásban;

b) a TVM által átadott lista alapján ellenőrzi a névjegyzékbe kétszer, többször vagy oda jogosulatlanul felvettek adatait. A vizsgálat eredményét jelenti a TVM-nek;

c) a választási jegyzőkönyveket átadja a levéltárnak, illetve a szavazólapokat megsemmisíti [4/1994. (II. 11.) BM r. 10. §].

III.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET SZÉKHELYÉN MŰKÖDŐ HELYI VÁLASZTÁSI MUNKACSOPORT EGYÉB FELADATAI

A választás napját megelőző feladatok

17. §

(1) Segíti az OEVK székhelyén működő választási bizottság munkáját, ellátja a szükséges titkársági feladatokat. Ennek során:

a) közzéteszi a választási bizottság tagjainak nevét, valamint hivatali helyiségük címét;

b) előkészíti az OEVB számára az ajánlásokkal és az igazolással történő szavazásokkal kapcsolatos kifogások tárgyalását;

c) átveszi az egyéni választókerület jelöltjeinek ajánlószelvényeit tartalmazó csomagot és a jelöléshez szükséges iratokat. Tájékoztatja az átadót az OEVB legközelebbi ülésének időpontjáról, melyre egyben meg is hívja az átadót vagy a jelöltet, illetőleg megbízottját;

d) fogadja a pártok által indított közös jelöltek töredékszavazatai megosztásának bejelentését.

(2) Közzéteszi a választókerület jelöltjeinek nevét, a támogató pártok nevét, illetőleg a független jelölés tényét.

(3) Választási közszolgálati tájékoztatás céljából önkéntes adatszolgáltatás alapján gyűjti a jelöltek fényképét, rövid önéletrajzát és az OVM-hez továbbítja.

18. §

Az OEVM vezetője

a) gondoskodik az OEVM működéséhez szükséges helyi nyomtatványok előállításáról;

b) a HVM tagjaival közösen gondoskodik a főpróba forgatókönyve szerint megállapított feladatok végrehajtásáról;

c) ellenőrzi a HVM-nél a napközbeni jelentés, az előzetes és végleges eredmény megállapításához szükséges technikai és szervezési feltételek meglétét, tapasztalatairól tájékoztatja a TVM-et;

d) megállapítja az a jelszót, aminek alapján telefonon fogadja a HVM-től az adatlap adatait.

A választás napjának feladatai

19. §

Az OEVM további feladatai:

a) 06.00 órától 19.00 óráig működteti a napközbeni jelentések rendszerét (3. számú melléklet), átvezeti a szavazóköri azonosító és a jelölt adatbázis módosításait;

b) 19.00 órától május 9-én 06.00 óráig működteti az előzetes szavazatösszesítés és tájékoztatás számítógépes rendszerét;

c) fogadja, rögzíti és továbbítja a napközbeni jelentéseket, valamint az egyéni választókerületi és a területi listás adatlapokat;

d) a számítógépből kinyomtatott adatlapokat és összesítő tablókat átadja a választási bizottságnak. Hibás adat esetén az e rendelet 4. § (2) bek. c) pontjában foglaltak szerint jár el, melyről értesíti a HVM vezetőjét;

e) gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség szerint intézkedik a zavar vagy vészhelyzet esetére előírt tartalékmegoldások alkalmazásáról (5. számú melléklet). Ezekről az intézkedésekről tájékoztatja a TVM vezetőjét;

f) gondoskodik az ajánlószelvények megsemmisítéséről.

A választás napját követő feladatok

20. §

(1) Az OEVM

a) működteti az előzetes szavazatösszesítő rendszert május 9-én 12.00-16.00 óra között, ha a korábban rögzített adatok módosítására vagy javítására van szükség;

b) gondoskodik a beérkező szavazóköri egyéni - és döntés szerint a listás - jegyzőkönyvek, valamint jegyzékek fogadásáról, amelyeknek a választást követő napon 15.00 óráig meg kell érkezni.

(2) Az OEVM az OEVB döntésének megfelelően közreműködik a választás végleges eredményének megállapításában. A OEVB döntése szerint a végleges eredmény megállapítható manuálisan vagy számítógépes összesítéssel. Ennek megfelelően:

a) amennyiben az OEVB a manuális összesítés módszerét választja, ehhez a munkacsoport bocsátja rendelkezésre a jegyzőkönyveket, valamint a feladat ellátásához szükséges irodaszert;

b) ha az OEVB a végleges eredmény megállapításához a számítógépes összesítés rendszerét választja, abban az esetben a munkacsoport működteti a választás végleges eredményét megállapító számítógépes rendszert.

(3) Az OEVM gondoskodik - legkésőbb a szavazást követő második nap 16.00 órájáig - az igazolással szavazók jegyzékei adatainak rögzítéséről és továbbításáról.

21. §

(1) Az OEVM egyéni választókerületi eredmény ellen benyújtott kifogásról haladéktalanul (telefon, telefax) tájékoztatja az OVM-et, gondoskodik a kifogás, valamint a szükséges dokumentumoknak az OVM részére történő azonnali továbbításáról.

(2) Az egyéni választókerületi választás eredményét megállapító összesítő jegyzőkönyvet és a hozzá tartozó szavazóköri jegyzőkönyveket - a TVM által meghatározott módon - a választást követő 5. nap 15.00 órájáig, amennyiben jogorvoslati eljárás indult és az 5. napig nem zárult le, a jogerős döntés után haladéktalanul eljuttatja az OVM-hez.

(3) Amennyiben nem érkezett kifogás az első forduló egyéni választókerületi eredménye ellen a választást követő 8. nap 12.00 órájáig az OVM tudomására hozza - a jelölt adatbázis útján - a második fordulóban induló jelöltek neveit és adatait.

(4) A kiadványkészítés és választástörténeti adatbázis létrehozása céljából számítógépen rögzíti a jegyzőkönyvek adatait.

IV.

A TERÜLETI VÁLASZTÁSI MUNKACSOPORT FELADATAI

A területi választási munkacsoport feladatai a választás napja előtt

22. §

(1) Segíti a TVB munkáját, ellátja a titkársági feladatokat. Ennek során:

a) átveszi a pártoktól a területi listák és azon szereplő jelöltek bejelentéseit, valamint azok mellékleteit. Tájékoztatja a listát állító pártot a TVB legközelebbi ülésének időpontjáról, melyre egyben meghívja az illetékes pártot vagy annak megbízottját;

b) közreműködik a pártlisták sorszámának sorsolásában;

c) üzemelteti a jelölt adatbázis rendszert, abból igény szerint adatot szolgáltat;

d) fogadja a pártok bejelentéseit a listakapcsolásra vonatkozóan.

(2) A TVM vezetője megszervezi az egyéni és a területi választási bizottságok tagjainak megválasztását, valamint eskü-/fogadalomtételét.

(3) Nyilvántartásba veszi az egyéni és a területi választási bizottságokba a független jelöltek és a pártok által megbízott tagokat, és gondoskodik eskü-/fogadalomtételükről.

(4) A fővárosi, megyei közgyűlés hivatalos lapjában közzéteszi a választási szervek tagjainak nevét, valamint hivatali helyiségük címét.

23. §

(1) Irányítja az OEVM és a HVM tevékenységét, vezetőik részére oktatást szervez, értekezletet tart.

(2) Meghatározza a központi nyomtatványok elosztásának rendjét. Fogadja a szavazóköri törzsadatokat, azokat ellenőrzés után továbbítja az OVM részére.

(3) Elkészíti és a HVM részére megküldi a szavazóköri törzsadatok jelentéséhez szükséges listákat és a szavazóköri azonosítókat.

(4) A HVM részére megküldi a szavazóköri azonosítókat.

(5) Működteti a jelölt adatbázis rendszert és az OEVB döntése szerint a jelöltajánlás ellenőrző rendszerét.

24. §

A TVM a technikai feladatok ellátása során

a) közreműködik a számítógépek, a számítógépes programok telepítésében, segítséget nyújt azok üzemeltetéséhez Igény szerint előállítja a helyi rögzítő számítógépek, valamint az OEVM-ben üzemelő számítógépes rendszerek működtetéséhez szükséges adathordozókat. Az OEVM középkategóriájú számítógéphez illeszti a személyi számítógépeket;

b) gondoskodik a napközbeni tájékoztatáshoz, a választás előzetes és végleges eredményének megállapításához szükséges adatok fogadásához, összesítéséhez, továbbításához szükséges feltételek (telefonvonalak, számítógépek, számítástechnikai segédanyagok, hálózati elemek, telefax, szállítóeszközök) biztosításáról, a biztonságos működés háttérkapacitásának, ügyeleti, készenléti rendjének megszervezéséről;

c) elvégzi a főpróbával kapcsolatos számítógépes és jogi feladatokat.

A területi választási munkacsoport feladata a választás napján

25. §

(1) TVM működteti

a) a napközbeni jelentés rendszerét;

b) a választás előzetes eredményének megállapításához szükséges számítógépes szavazatösszesítő rendszert;

c) a választás napjának 06.00 órától május 9-én 16.00 óráig a TVB tájékoztató rendszerét;

d) a választás végleges eredményének megállapításához szükséges számítógépes szavazatösszesítő rendszert.

(2) Gondoskodik a szavazatösszesítést akadályozó zavarok, vészhelyzetek elhárításáról, szükség esetén intézkedik a zavar, vészhelyzet tartalékmegoldásának alkalmazásáról (5. számú melléklet). Ezen intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja az OVM vezetőjét.

(3) Közzéteszi a választással kapcsolatos tájékoztató adatokat és tájékoztatja a TVB-t az előzetes eredményről.

(4) Jelenti az OVM-nek a területi lista eredményének megállapításával kapcsolatosan kezdeményezett jogorvoslati eljárásokat és a területén történt rendkívüli eseményeket.

A területi választási munkacsoport feladatai a választás napját követően

26. §

(1) Működteti az előzetes szavazatösszesítő rendszert az OVM vezetőjének utasításáig.

(2) A TVM vezetőjének döntése szerint biztosítja, hogy május 10-én 15.00 óráig a területi listás szavazóköri jegyzőkönyvek a TVB-hez érkezzenek.

(3) A TVM a TVB döntésének megfelelően közreműködik a választás végleges eredményének megállapításában. A TVB döntése szerint a végleges eredmény megállapítható manuálisan vagy számítógépes összesítéssel:

a) ha a TVB a manuális összesítés módszerét határozza meg, ehhez a munkacsoport bocsátja rendelkezésére a jegyzőkönyveket, valamint a feladat ellátásához szükséges irodaszert;

b) amennyiben a TVB a végleges eredmény megállapításához a számítógépes összesítés rendszerét választja, abban az esetben a munkacsoport működteti a végleges eredményt megállapító számítógépes rendszert;

(4) A munkacsoport közreműködik a TVB számára a választás választókerületi eredményét tartalmazó jegyzőkönyvek kitöltésében, amelyből a bizottság legkésőbb a választást követő harmadik nap délelőtt eredményt hirdet.

(5) A TVM a területi választókerületi eredmény ellen benyújtott kifogásról haladéktalanul (telefon, telefax) tájékoztatja az OVM-et, gondoskodik a kifogás, valamint a szükséges dokumentumok részére történő azonnali továbbításról.

(6) A választás eredményéi megállapító jogerős jegyzőkönyveket és a hozzá tartozó listás szavazóköri jegyzőkönyveket, az egyéni választókerületi jegyzőkönyvekkel együtt, a választást követő 5. nap 15.00 órájáig az OVM-hez szállítja (Budapest IX., Balázs Béla u. 35.).

(7) A kiadványkészítés és választástörténeti adatbázis kiegészítése céljából számítógépen elvégzi az adatrögzítést.

V.

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI MUNKABIZOTTSÁG FELADATAI

A választás napját megelőző feladatok

27. §

(1) Az OVM ellátja az OVB melletti titkársági és adminisztratív feladatokat. Ennek során:

a) nyilvántartásba veszi a pártok által kijelölt bizottsági tagokat és szervezi eskü-/fogadalomtételüket;

b) előkészíti az OVB állásfoglalásait, döntéseit;

c) közreműködik az országos listák, továbbá az azon szereplő jelöltek nyilvántartásba vételi eljárásában, valamint a listák sorszámának kisorsolásában, fogadja a pártok nyilvántartásához szükséges adatokat, átveszi a pártemblémákat;

d) közzéteszi az OVB tagjainak nevét, valamint hivatali helyiségük címét.

(2) Irányítja a TVM-ek tevékenységét, szakmai tájékoztatókat, útmutatókat készít, értekezletet tart, továbbá

a) gondoskodik a választáshoz szükséges központi nyomtatványok előállíttatásáról;

b) fogadja a szavazóköri törzsadatokat, azzal együtt nyilvántartásba veszi az OEVK székhely településeket, valamint a hozzájuk tartozó településeket, képezteti és ellenőrzi, a szavazóköri azonosítókat és megküldi azokat a TVM-nek;

c) működteti a jelölt adatbázis rendszert és számítógépes hálózatot; eljuttatja az OEVB-khez és TVB-khez az induló egyéni jelöltek és indított pártlisták neveit;

d) kidolgozza a választás eredményének számítógépes feldolgozásához szükséges azonosító kódrendszereket;

e) gondoskodik az előzetes szavazatösszesítő és a végleges szavazatösszesítő számítógépes rendszerek kidolgozásáról és működtetéséről, a távadatfeldolgozó hálózat felépítéséről, továbbá a központi összesítő és a központi tájékoztató rendszerek működtetéséről;

f) gondoskodik a választási pénzeszközök leutalásáról.

Az Országos Választási Munkabizottság feladata a választás napján

28. §

(1) Fogadja és összesíti a napközbeni tájékoztató adatokat, és ezeket nyilvánosságra hozza.

(2) Tájékoztatja az OVB-t a napközben történt rendkívüli eseményekről.

(3) Az OEVM és a TVM által közölt adatok alapján adatokat szolgáltat a választás előzetes országos eredményéről, folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt az összesített adatokról.

Az Országos Választási Munkacsoport feladata a választás napja után

29. §

(1) Fogadja és összesíti a pontosított előzetes eredmény adatokat, és legkésőbb május 9-én 18.00 óráig átadja az OVB elnökének.

(2) Gondoskodik az OEVM által megküldött jegyzékek rögzített adatait tartalmazó állomány feldolgozásáról a többször szavazók kiszűrése érdekében.

(3) A jogorvoslati eljárás jogerős befejezése után - az OEVM és a TVM összesítő adatai alapján - adatokat szolgáltat az O VB-nek a választás végleges adatainak megállapításához.

(4) A választás első fordulóját követő 5. napon átveszi az egyéni választókerületi és területi választási eredményt megállapító, továbbá a hozzájuk tartozó egyéni és listás szavazóköri jegyzőkönyveket.

(5) Statisztikát, kimutatásokat készít.

(6) Gondoskodik a választási iratok törvényben előírt határidőig történő őrzéséről, az követően levéltárba helyezéséről.

(7) Gondoskodik a választás pénzügyi elszámolásának összesítéséről, a választás költségvetési beszámolójának elkészítéséről.

(8) Gondoskodik az előzetes és végleges országos választási eredménynek a sajtó útján való közzétételéről.

(9) Ellenőrzi, ellenőrizteti a névjegyzéken kétszer, többször szereplő szavazópolgárok adatait.

VI.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A választás második fordulójával kapcsolatos egyéb feladatok

30. §

(1) A HVM

a) a választás második fordulója előtt ellátja a 4. § (1) bekezdés b), e) és f), valamint a (2) bekezdésben c), d) és e), továbbá a 6. § (1) és (5)-(6) bekezdésében meghatározott feladatokat. A választás második fordulójának napja előtt csak a 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján lehet igazolást kiadni;

b) a választás második fordulója után gondoskodik a pénzügyi elszámolásról.

(2) Az OEVM

a) a választás második fordulójának napja előtt ellátja az 17. § (1) bekezdés d) és a 18. § a) és c) pontjaiban felsorolt feladatokat, valamint beviszi a jelölt adatbázis rendszerbe a második fordulón induló jelöltek és listák adatait;

b) a választás második fordulójának napján az összesítő rendszerbe beviszi az első forduló hivatalos eredményét;

c) a választás második fordulója után gondoskodik a pénzügyi elszámolásról.

(3) A TVM

a) a választás második fordulója előtt ellátja a 23. § (2) bekezdésében b), l), m) pontjaiban meghatározott feladatokat, és beviszi a jelölt adatbázis rendszerbe a második forduló adatait;

b) a választás második fordulójának napján ellátja, beviszi az összesítő rendszerbe az első forduló hivatalos eredményét.

(4) Az OVM a választás második fordulója előtt ellátja a 27. § (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdés a), c) és d) pontjában megjelölt feladatokat.

31. §

(1) E rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt folyamatos számítógépes hálózat működtetését a következők szerint kell biztosítani:

a) 1994. 02. 28-tól 03. 07-ig a napközbeni adatközléssel;

b) 1994. 03. 08-tól 04. 01-ig a választási bizottság intézkedése szerint;

c) 1994. 04. 01-től 04. 07-ig ügyeleti rend szerint;

d) 1994. 04. 08-tól 04. 12. minden nap éjfélig;

e) 1994. 04. 13-tól 04. 30-ig ügyeleti rend szerint;

f) 1994. 05. 01-től 05. 09-ig 24 órás üzemben;

g) 1994. 05.10-tőI 05. 15-ig ügyeleti rend szerint;

h) 1994. 05. 16-tól 05. 24-ig 24 órás üzemben;

i) 1994. 05. 25-től 05. 31-ig ügyeleti rend szerint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ügyeleti rendet az illetékes választási munkabizottság vezetője saját hatáskörében határozza meg.

(3) Az OVM 1994. február 28-tól május 31-ig 24 órás folyamatos üzemmódban működteti a számítógépes hálózatot.

32. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet mellékletei:

1. A választójogosultak, valamint a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartásával kapcsolatos feladatok;

2. Országgyűlési képviselő-választás tájékoztatási, oktatási rendje;

3. Napközbeni jelentés a szavazáson megjelentek számáról és a rendkívüli eseményekről;

4. Számítógépes előzetes szavazatösszesítő rendszer működése;

5. Számítógépes előzetes szavazatösszesítő és a napközbeni jelentések rendszer működése vészhelyzet esetén;

6. A személyi igazolvány vagy igazolás alapján a választójogosultak nyilvántartásában utólag felvettek vagy abból utólag töröltek adatait tartalmazó jegyzékek vezetése, kezelése és feldolgozása az első és a második fordulóban;

7. A területi választási munkacsoport vezetőjének ellenőrzési és jelentési kötelezettségei;

8. A szavazatösszesítés jogi rendszere;

9. Az 1994. évi országgyűlési képviselő-választás előzetes és végleges eredménye;

10. A központilag előállított nyomtatványok és eszközök jegyzéke;

11. Helyben előállítandó nyomtatványok listája és mintái.

Dr. Kónya Imre s. k.,

belügyminiszter

1. számú melléklet az 5/1994. (II. 25.) BM rendelethez

A választójogosultak, valamint a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartásával kapcsolatos feladatok

A jegyző fővárosi kerületenként, városonként, községenként, azon belül szavazókörönként elkészíti vagy elkészítteti a választójogosultak nyilvántartását, a nyilvántartásba való felvételről szóló értesítőket, valamint a bianco ajánlószelvényeket. A választójoggal nem rendelkezők nyilvántartását a TÁKISZ, a fővárosban az OSZH adja át a jegyzőnek.

I.

A választók nyilvántartása

1. A jegyző a választók nyilvántartását (a továbbiakban: névjegyzék) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatainak felhasználásával 2 példányban készíti vagy készítteti el. Az első példányt az első fordulóra, a második példányt a második fordulóra kell felhasználni. Az első példány szolgál a közszemlére tételre is.

Munkapéldány(ok) ezen felül használható(k) - saját költség terhére -, megrendelhető(k), készíthető(k).

2. A névjegyzék tartalmazza: az 1994. évi országgyűlési képviselő-választás területi választókerületének megnevezését, egyéni választókerületének sorszámát, ezen belül a település megnevezését, a szavazókör sorszámát, továbbá egytől induló folyamatos sorszámmal ellátva, családi és utónév abc sorrendben a választójogosult nevét (nőnél a leánykori nevet is), lakóhelyének (ennek hiányában tartózkodási helyének) címét. Az azonos nevű, egy lakásban lakó választójogosultaknál, az egyértelmű azonosítás céljából, a névjegyzékben a polgár születési ideje is szerepel, amely a névjegyzéken év, hó és év, hó, nap megjelöléssel szerepelhet. (Az értesítő választópolgárokra vonatkozó adattartalma a fentiekkel megegyező.)

II.

A névjegyzékek vezetése a választás (első forduló) napjáig

1. Az elkészült névjegyzékeket a választás első, illetve második fordulójának napjáig az 5. pontban leírtak szerint aktualizálni kell.

2. A helyben készült névjegyzékből a megyei TÁKISZ, illetve az OSZH által készített és a jegyző által felülvizsgált választójoggal nem rendelkező polgárok névjegyzéke alapján - az 5. pontban leírt karbantartási szabályok szerint - ki kell húzni azokat az állampolgárokat, akik választójoggal nem rendelkeznek, és egyidejűleg az értesítőjüket is meg kell semmisíteni.

3. A jegyző a névjegyzékbe történt felvételről a választópolgárokat a közszemlére tétel időpontjával egyidejűleg értesítő és bianco ajánlószelvény megküldésével értesíti. Ha a névjegyzék nem helyben készült, az előzetesen elvégzett felülvizsgálat alapján a törölt személyek értesítőjét szintén meg kell semmisíteni.

4. Az értesítések rendje a második forduló napjáig

A jegyző a megyei TÁKISZ-nak (a fővárosban a FÁ-KlSZ-nak) az 1994. február 8-a, illetőleg - helyi rögzítés esetén - február 10-e után továbbított adatváltozások közül a nála lakóhellyel - ennek hiányában tartózkodási hellyel - nem rendelkező

a) polgár elhalálozásáról;

b) kiskorú házasságkötéséről, illetve nagykorú névváltoztatásáról, nőknél a névviselési forma megváltozásáról az érintett polgár személyi igazolványában szereplő lakóhely - ennek hiányában tartózkodási hely - szerint illetékes jegyzőt értesíti; valamint

c) a hozzá új lakóhely-ennek hiányában új tartózkodási hely - létesítése miatt bejelentkező polgár esetében az érintett polgár volt lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt értesíti. A jegyző akkor is a tartózkodási hely szerinti jegyzőt értesíti, ha a nála lakóhelyet bejelentő polgár a bejelentkezéskor csak tartózkodási hellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy az egyidejűleg megszünteti-e vagy sem.

5. A névjegyzék karbantartása

5.1. A jegyző az első forduló névjegyzékén a közszemlére tétel napjáig, a második forduló névjegyzékén az első forduló napjáig bekövetkezett lakcímváltozásokat hivatalból vezeti át.

A jegyző hivatalból vezeti át a névjegyzékeken az adatváltozás időpontjától függetlenül:

a) a nála lakóhellyel - ennek hiányában tartózkodási hellyel - rendelkező polgárok tekintetében a névváltozásokat, nőknél a névviselési forma megváltozását, az elhalálozást, a magyar állampolgárság megszerzését vagy elvesztését, a nagykorúság házasságkötés útján történő megszerzését;

b) a megyei TÁKISZ-tól, illetőleg az OSZH-tól kapott értesítések alapján a választójogukat elvesztett vagy az visszanyert polgárok adatváltozásait;

c) törli a névjegyzékből azt, akinek igazolást adott ki.

5.2. A jegyző az első forduló névjegyzékén a közszemlére tétel napján vagy az követően, a második forduló névjegyzékén az első forduló napja után bekövetkezett lakcímváltozásokat az érintett polgárok kezdeményezésére vezeti át, az alábbiak szerint:

a) az első forduló névjegyzékébe felveszi az a választópolgárt, aki a közszemlére tétel napján vagy az követően lakóhelyét-ennek hiányában tartózkodási helyét - megváltoztatta, és erről az első fordulóra szóló igazolással rendelkezik;

b) a második forduló névjegyzékébe felveszi az a választópolgárt, aki lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - az első forduló után változtatta meg, és erről a második fordulóra szóló igazolással rendelkezik.

5.3. A jegyző kérelemre

a) az ideiglenesen tartózkodási helyen történő szavazás miatt igazolással rendelkező polgárok közül az első forduló névjegyzékébe felveszi az a választópolgárt, akinek igazolása az első fordulóra; a második forduló névjegyzékébe pedig az a választópolgárt, akinek igazolása a második fordulóra szól;

b) a polgár által benyújtott kifogásnak helyt adó jegyzői vagy bírósági döntés alapján - a döntés tartalmának megfelelően - az érintettet az első és második forduló névjegyzékébe kell felvenni, abból adatait törölni vagy abban adatait helyesbíteni kell, ha kifogását az első forduló napja előtt; mindezeket a második forduló névjegyzékén kell átvezetni, ha kifogását az első forduló után jelentette be.

A felvételről, a helyesbítésről a jegyző az első forduló előtt értesítőt küld.

A névjegyzék karbantartásának szabályai

A névjegyzék karbantartásának szabályai attól függnek, hogy a névjegyzéket a jegyző fordulónként csak egy példányban vezeti (azaz csak a közszemlére szánt példányt) vagy munkapéldányt is vezet.

5.4. Ha a jegyző csak egy példányt vezet, akkor a névjegyzékből

a) a választójoggal nem rendelkezők, választójogukat a választásig elvesztők adatainak törlését leragasztással, lefestéssel vagy más egyéb - az eredeti adatok olvashatatlanná tételét biztosító módon - törli,

b) a választójogát visszanyerő személy adatait - a felvétel okának megjelölése nélkül - felveszi,

c) az egyéb okból történt felvételeknél a felvenni kívánt személy adatait az utolsó sorszám után következő sorszámmal, a felvétel okának feltüntetésével kell felvenni; törléseknél vagy helyesbítéseknél a törlendő személy adatait, illetve a helyesbíteni kívánt adatot - az eredeti adatok olvashatóságát nem érintő módon - a névjegyzékben át kell húzni. Törlésnél, felvételnél a törlés, felvétel okát is fel kell tüntetni.

A felvételt, a törlést és a helyesbítést dátummal és aláírással kell hitelesíteni.

5.5. Amennyiben a jegyző munkapéldányt is vezet, abban a felvételeket, törléseket és helyesbítéseket a c) pont szerint végzi.

III.

A névjegyzék vezetése a választás első fordulójának napján

1. A jegyző a választás napján a lezárt és hitelesített névjegyzéket a szavazatszámláló bizottság elnökének adja át. A névjegyzéket a szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető vezeti tovább.

2. A jegyzőkönyvvezető a szavazatszámláló bizottság döntése alapján

a) törli a hozzátartozók hitelt érdemlő jelzése alapján azokat, akik elhaláloztak;

b) felveszi a névjegyzékbe azokat, akik az személyi igazolványuk vagy az első fordulóra szóló igazolás alapján kérik.

Személyi igazolvány alapján a névjegyzékbe az a választópolgár vehető fel, aki a választójogai nem rendelkezők nyilvántartásában nem szerepel és lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - a névjegyzék közszemlére tételének napján már a lakóterületi szavazókörben volt.

Az első fordulóra szóló igazolás és a személyi igazolvány (sorkatonák esetén katonakönyv) egyidejű bemutatásával kell felvenni a névjegyzékbe az a választópolgárt, akinek az igazolását lakcímváltozás miatt vagy ideiglenes tartózkodási helyen történő szavazás miatt állították ki.

IV.

A névjegyzékkel kapcsolatos teendők a választás napja után, a második forduló előtt

1. A választás befejezése után az első forduló névjegyzéke alapján a jegyző - a megfelelő változásjelentő lap kitöltésével és rögzítésével vagy rögzíttetésével - gondoskodik a névjegyzékbe személyi igazolvány, kifogás alapján felvett vagy törölt, illetve adathelyesbítéssel érintett polgárok adatainak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás részére történő jelentéséről.

2. A jegyző az első forduló névjegyzékét a választási iratok között megőrzi, majd a megőrzési idő lejártakor az megsemmisíti.

V.

A második forduló névjegyzékének vezetése

1. A jegyző a második fordulóra készült névjegyzéket az első forduló napjáig az első forduló névjegyzékével együtt, azzal párhuzamosan vezeti azzal az eltéréssel, hogy abban a csak az első fordulóra vonatkozóan kiadott igazolások miatti törlést, illetve igazolás alapján végrehajtott felvételt nem vezeti át.

2. A jegyző a második forduló névjegyzékét a második forduló napjáig az 5. pontban leírtak szerint aktualizálja.

3. Az első forduló napját követően a második forduló névjegyzékébe a jegyző felveszi azokat, akik a második forduló napjáig töltik be a 18. életévüket.

4. A szavazatszámláló bizottság a második forduló napján

a) a második fordulóra szóló igazolás alapján azokat a választópolgárokat veszi fel a névjegyzékbe, akiknek az igazolását az első és második forduló között történt lakóhely - ennek hiányában tartózkodási hely - változás miatt állították ki, illetőleg azokat a személyeket is felveszi, akiknek az igazolását az első fordulót megelőző időpontban ideiglenes tartózkodási helyen történő szavazás céljából állították ki a második fordulóra vonatkozóan; továbbá

b) személyi igazolványa alapján felveszi a névjegyzékbe az a polgárt, aki a lakóhelyét - ennek hiányában a tartózkodási helyét - az érintett településen az első forduló napja előtt létesítette és a névjegyzékben nem szerepel;

c) törli a névjegyzékből - a hozzátartozók hitelt érdemlő jelzése alapján - az a személyt, aki elhalálozott.

5. A választás befejezése után a jegyző gondoskodik a 3. b) és c) pont alapján felvett, törölt polgár adatainak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás részére történő jelentéséről.

6. A jegyző a névjegyzéket a választási iratok között megőrzi, majd a megőrzési idő lejártakor vagy, ha a jogorvoslati eljárás addig nem fejeződik be, annak jogerős lezárásakor megsemmisíti.

VI.

A választójoggal nem rendelkező személyek jegyzékének vezetése az első és második fordulóban

1. A választójoggal nem rendelkező személyek jegyzéke (a továbbiakban NESZA-jegyzék) az 1994. évi országgyűlési képviselő-választás területi és egyéni választókerületnek megjelölését, a település nevét, ezen belül a szavazókör sorszámát, valamint a választójoggal nem rendelkező polgár nevét (leánykori nevét), anyja nevét, születési helyét és idejét, a kizárás kezdetének és várható megszűnésének időpontját, lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét -, személyazonosító jelét, a választójog gyakorlásából való kizárás okát, a kizáró okot elrendelő bíróság megnevezését, az ítélet ügyiratszámát, keltét és jogerőre emelkedésének időpontját, a kizárás kezdetének és várható megszűnésének időpontját tartalmazza. A NESZA-jegyzék rendezettsége családi és utónév abc.

2. A jegyző a megyei TÁKISZ-tól, illetve az OSZH-tól az első fordulóra kapott és a második fordulóra is felhasználható NESZA-jegyzéket saját nyilvántartásával összeveti, maid a szükséges korrekciókat a II. fejezet 5.1. pont szerint elvégzi.

3. A megyei TÁKISZ-tól, illetve az OSZH-tól a választás napját megelőző napig folyamatosan érkező értesítés alapján a jegyző:

a) törli a NESZA-jegyzékből azokat, akik választójogukat visszanyerték és egyidejűleg felveszi őket a névjegyzék soron következő sorszáma alá;

b) felveszi a NESZA-jegyzékbe azokat, akik választójogukat elveszítették és egyidejűleg a névjegyzék megfelelő sorszámánál elvégzi a törlést.

4. A választás második fordulója után a NESZA-jegyzéket a választási iratok között meg kell őrizni, majd a megőrzési idő lejártakor, illetve ha a jogorvoslati eljárás addig nem fejeződött be, annak jogerős lezárásakor meg kell semmisíteni.

5. A NESZA-jegyzék titkos, abba az érintett személyen, a bíróságon, a választási szerv elnökén, titkárán és tagjain, a választási munkacsoport vezetőjén és tagjain kívül más személy nem tekinthet be.

2. számú melléklet az 5/1994. (II. 25.) BM rendelethez

Országgyűlési képviselő-választás tájékoztatási, oktatási rendje

Alapelvek

- A jogi és informatikai oktatást a választási munkacsoportok jogi és informatikai szakemberei számára együttesen kell megtartani;

- A megvalósítás során az oktatók oktatásán alapuló rendszert kell működtetni.

I. A választással összefüggő tájékoztatás és oktatás szintjei és felelősei

Tájékoztatók

1. Az Országos Választási Munkacsoport (a továbbiakban: OVM) vezetője felelős:

- az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB),

- a pártok és független képviselőjelöltek,

- a főjegyzők és a Területi/Fővárosi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (a továbbiakban: TÁKISZ/FÁKISZ) igazgatók

tájékoztatásáért.

2. A főjegyző felelős:

- a Területi Választási Bizottságok (a továbbiakban: TVB),

- területi szinten a pártok és független képviselőjelöltek

tájékoztatásáért.

3. Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi (a továbbiakban: OEVK) jegyző felelős:

- az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB),

- OEVK szinten a pártok és független jelöltek

tájékoztatásáért.

Oktatás

1. Az OVM vezetője felelős:

- a Területi Választási Munkacsoport (a továbbiakban: TVM) vezetőinek oktatásáért.

2. A TVM vezetője felelős:

- az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Munkacsoportok (a továbbiakban: OEVM) vezetőinek oktatásáért,

- a jegyzők oktatásáért.

3. A jegyzők felelősek a Szavazatszámláló Bizottságok (a továbbiakban: SZSZB) oktatásáért.

II. A technikai fejlesztéssel összefüggő oktatás

1. Az új technika (OEVK számítógépek) oktatása az IBM Magyarország Kft. közreműködésével az OVM - kiemelten az Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal (a továbbiakban: OSZH) - szervezésében történik a TÁKISZ/FÁKISZ informatikusok számára.

2. Az OEVK informatikusainak és a körjegyzőségek PC kezelőinek technikai oktatásáért a TÁKISZ/FÁKISZ felelősek.

III. Az oktatást végzők

1. Az OVM oktatását a munkacsoport vezetője végzi;

2. A TVM oktatását a munkacsoport vezetője végzi;

3. Az OEVM oktatását a munkacsoport vezetője végzi;

4. A HVM tagjainak, illetve az SZSZB elnökének és tagjainak oktatását a munkacsoport vezetője végzi.

Az oktatásba bevonhatók az illetékes választási munkacsoport egyes tagjai.

IV. A választással kapcsolatos számítástechnikai (felhasználói) rendszerek oktatása

A választással kapcsolatos rendszerek oktatását az OVM - az OSZH és a TÁKISZ/FÁKISZ bevonásával, a rendszerfejlesztők közreműködésével - hajtja végre.

Az oktatás a következő felhasználói rendszerekre terjed ki:

Választási adatbázis kezelése; Jelölt ajánlások ellenőrzése; Jelölt adatbázis kezelése; Névjegyzék összeállításának rendszere; Kétszer, többször felvettek rendszere; Előzetes szavazatösszesítő rendszer; Napközbeni jelentések rendszere;

OEVK, továbbá fővárosi, megyei tájékoztató rendszer; Végleges jogi eredményt előállító rendszer; Költségvetési rendszer.

V: Az oktatás jogi tematikája

1. Az OVM jogi képzése felöleli a választásokkal kapcsolatos tennivalók teljes körét.

Dokumentáció: a törvény, a végrehajtási rendeletek, oktatási anyagok.

2. A TVM jogi képzése átfogja

- Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény (a továbbiakban: választási törvény) és a vonatkozó belügyminiszteri rendeletek ismeretét;

- Az OEVK székhelye szerinti választási bizottság döntése ellen benyújtott kifogások kezelésének módját, döntésre való előkészítésüket;

- Az előzetes és végleges szavazatösszesítéssel összefüggő feladatokat;

- A TÁKISZ-szal, FÁKISZ-szal való munkakapcsolat tartalmát;

- Választási nyomtatványok tartalmát és előállításukat, szállításukat;

- Állásfoglalások kérését az OVM-től, állásfoglalások kiadását a jegyzőknek.

3. Az OEVK jogi képzése kiterjed:

- A választási törvényre, illetve a belügyminiszteri rendeletekben megfogalmazottak alapján konkrét feladatterv ismeretére a feladatok és határidők megjelölésével;

- Az igazolással szavazókról készített jegyzékek fogadására;

- Ajánlószelvények ellenőrzésére;

- A jegyzőkönyvek vezetésének, kitöltésének módjára, kezelésük, továbbításuk rendjére;

- Az OEVK-hoz tartozó szavazatszedő bizottságoktól érkező adatlapok fogadásának szervezési feladataira;

- A hibás adatlapok jelzésére az illetékes szavazatszedő bizottságoknak;

- A szavazóköri tájékoztató adatok vételére, továbbítási módjára;

- A szavazóköri jegyzőkönyvek és egyéb iratok választásnapi átvételére;

- A jegyzőkönyvek ellenőrzésének módjára;

- A kifogások tárgyalásának előkészítésére, a kapcsolódó adminisztrációs feladatokra.

4. A jegyzők jogi képzésének része:

- A névjegyzék összeállításának módja, folyamatos vezetése;

- A választójoggal nem rendelkezők jegyzékének kitöltése és vezetése;

- Az igazolások kiadásával járó feladatok;

- A szavazatszámláló bizottságok tagjai választásának és eskütételének előkészítése és bonyolítási módja;

- Az értesítők kitöltése, intézésével kapcsolatos feladatok;

- A helyben készülő nyomtatványok tartalmi elemei, szerkesztése és készítése;

- Szavazás előkészítése és lebonyolítása;

- Jegyzőkönyvek kitöltése és továbbítása.

5. Az SZSZB-k vezetői és tagjai az OVM által előkészített oktatási anyagból készülnek fel a választás lebonyolítására. Az oktatási anyag tartalmaz minden szükséges jogi és informatikai tudnivalót és kitér a váratlan helyzetek kezelésének módjára is.

VI. Főpróba

A főpróba a választási rendszer működtetésének begyakorlását jelenti. A választási és az igazgatási apparátus a főpróba során - több menetben - az egymásra épülő, illetve egymás mellett működő számítástechnikai rendszerek üzemeltetését gyakorolja, tehát a főpróba számítástechnikai szempontból üzemeltetésnek, a működtetők szempontjából oktatásnak minősül. A főpróba forgatókönyvét az OVM állítja össze, a végrehajtásért a főjegyző, OEVK jegyző és valamennyi jegyző a felelős.

VII. A tájékoztatás dokumentációi

1. Tájékoztató a pártok és független jelöltek számára az 1994. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos tudnivalókról.

2. Útmutató a választási információs szolgálat létrehozására és működtetésére (ajánlás a polgármesteri hivatalok számára).

3. Tájékoztató az 1994. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos feladatokról (a polgármesteri hivatalok számára)

- a választási törvény egységes szerkezetű szövege;

- az 1994. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos BM rendeletek gyűjteménye;

- az oktatás dokumentációiból az SZSZB-k, a jegyzők és az OEVK-k részére készített tájékoztató füzetek;

- a főpróba forgatókönyve;

- a pénzügyi tájékoztató füzet.

VIII. Az oktatás dokumentációi

1. Tájékoztató a Szavazatszámláló Bizottságok részére:

A tájékoztató füzet (kb. 15 oldalon keresztül) közérthető formában összefoglalja az SZSZB-k feladatait. Kapják a jegyzők és az SZSZB-k.

2. Kézikönyv a Szavazatszámláló Bizottságok részére:

Tartalmazza az SZSZB-k tevékenységének teljes körű leírását, mindazt, amit a választások lebonyolítása során tudniuk kell. Kapják a jegyzők és az SZSZB-k vezetői.

3. Tájékoztató az OEVK-k feladatairól:

A dokumentáció segédletként összefoglalja az OEVK feladatait a feladatterv elkészítésétől a választások lezárásáig. A segédletet az OEVK jegyzői és a TVM vezetői kapják.

4. Tájékoztató a jegyzők feladatairól:

A kézikönyv összefoglalja a jegyzők feladatait a választások előkészítésétől lezárásáig. A könyvet a jegyzők kapják.

5. A főpróba-forgatókönyv:

A főpróba forgatókönyvét az OVM állítja össze. Kapják a választási informatikai rendszer működtetésében közreműködő OEVK-k és a TÁKISZ vezetők.

6. A felhasználói rendszerek kézikönyvei:

A felhasználói rendszerek kézikönyveit a rendszerfejlesztők állítják össze.

- Választási adatbázis

kapják: TÁKISZ, FÁKISZ, OEVM és azon jegyzők, akik ezt használják;

- Jelölt ajánlások ellenőrző rendszere

kapják: TÁKISZ, FÁKISZ, OEVM-ek;

- Jelölt adatbázis kezelése

kapják: TÁKISZ, FÁKISZ, OEVM-ek;

- A névjegyzék összeállításának és vezetésének rendszere

kapják: jegyzők;

- A névjegyzékbe kétszer, többször jogosulatlanul felvettek rendszere

kapják: OEVM-ek;

- A napközbeni jelentések rendszere

kapják: TÁKISZ, FÁKISZ, OEVM, TVM, OVM;

- Előzetes szavazatösszesítő rendszer kapják: OVM, OEVM, TÁKISZ, FÁKISZ;

- OEVK, továbbá fővárosi, megyei tájékoztató rendszer

kapják: OEVM, TVM, TÁKISZ, FÁKISZ;

- Végleges jogi eredmény megállapítása

kapják: OVM, OEVM, TVM, TÁKISZ, FÁKISZ;

- Költségvetési rendszer

kapják: OEVM, TVM, OVM.

3. számú melléklet az 5/1994. (II. 25.) BM rendelethez

Napközbeni jelentés a szavazáson megjelentek számáról és a rendkívüli eseményekről

A NAPKÖZBENI JELENTÉSI RENDSZER feladata, hogy a szavazókörökből kiindulva, meghatározott időpontokban gyűjtse a választáson megjelent és a szavazólapot átvevő választók számát, továbbítsa azokat a magasabb szinteken levő választási szerv felé, összesítse OEVK, területi és országos szinten, valamint biztosítsa, hogy az adatok a lehető legrövidebb idő alatt a területi választási munkacsoportok, valamint az Országos Választási Munkacsoport rendelkezésére álljanak a közvélemény tájékoztatásához.

Az 1994. évi országgyűlési képviselő-választások napján a szavazókörökből három alkalommal 07.00, 11.00 és 18.00 órakor kell adatot szolgáltatni az addig a szavazáson megjelent szavazópolgárok számáról.

A RENDSZER MŰKÖDÉSÉT BIZTOSÍTÓ VÁLASZTÁSI MUNKACSOPORTOK FELADATAI

1. A szavazókörök adatszolgáltatása

A gyűjtött információk elsődleges adatforrása az országban működő több mint 11 000 szavazóköri szavazatszámláló bizottság. Alapvető fontosságú, hogy a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető az adatszolgáltatáshoz szükséges adatok gyűjtését és azok határidőben történő továbbításának feltételeit biztosítsa.

A névjegyzékbe felvett választásra jogosultak számának a választás napján bekövetkező változásairól a szavazókörnek nem kell adatot szolgáltatni.

A szavazókörben megjelent, szavazólapot átvevő választók számának megállapításához SZÁMLÁLÓLAP áll rendelkezésre. A szavazók számáról a számlálólapon feltüntetett időpontokig kell jelentést adni a helyi választási munkacsoport vezetője (jegyző) részére.

A számlálólap úgy került megtervezésre, hogy a szavazók megjelenésének regisztrálásához négy függőleges, illetve egy vízszintes vonalat (strigulát) kell húzni a számláló kockába. Erről a nap bármely időpontjában ránézésre megállapítható az addig szavazás céljából megjelent választók száma, a következő módon: az utolsó strigulákat tartalmazó kocka bal felső sarkába írt számhoz hozzá kell adni az ebben a kockába behúzott strigulák számát (pl. ha az utolsó strigulát tartalmazó kocka száma 335 és ebben a kockában két strigula már be van húzva, akkor 337 választó szavazott az adott időpontig).

Célszerű, hogy a szavazatszámláló bizottság az a személyt bízza meg a számlálólap vezetésével, aki a névjegyzéken jelöli a választók megjelenésének és a szavazólap átadásának tényét.

A megjelenés adatait a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető együttesen állapítja meg, és a jegyzőkönyvvezető továbbítja a jegyzőnek a számlálólapon feltüntetett időpontig.

Abban az esetben, ha a település, illetve fővárosi kerület több OEVK-hoz tartozik, az adatot közvetlenül az OEVK munkacsoport azon részlegéhez kell továbbítani, amely azon OEVK adatait összesíti, melyhez a szavazókör tartozik.

Az adattovábbítás alapvető eszköze a telefon, hiszen adott esetben ez lehet a leggyorsabb. Ahol a szavazókör és a jegyző között közvetlen telefonkapcsolat nem létesíthető, ott futár közreműködésével kell biztosítani az adattovábbítást.

A szavazókörben esetleg bekövetkező rendkívüli eseményt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv rövid tartalmát telefonon soron kívül közölni kell a jegyzővel.

A számlálólapon a jelentésekre, meghatározott időpontok betartása igen fontos. Annak elmulasztása esetén, a jegyző a mulasztó szavazókörök adatainak hiányában köteles a település többi adatát az OEVK számára továbbítani. Az adatszolgáltatás elmaradásának okát a jegyző tisztázni és az esetleges akadályt elhárítani köteles.

A számlálólap nyomtatványt központi előállítású nyomtatványként a szavazóköri szállítódobozban közvetlenül kapják meg a szavazókörök.

2. A helyi választási munkacsoport és a jegyző feladatai

A napközbeni jelentések első gyűjtő, összesítő helye a HVM, a település jegyzője, bizonyos esetekben az OEVK munkacsoport [lásd: 3. oldal (2) bek.].

A szavazókörök névjegyzékébe felvett választópolgárok számát a választást megelőző nap 16.00 órát követően a település jegyzője megállapítja, és kitölti a NAPKÖZBENI JELENTÉS HVM összesítő lap (III/1., III/2. jelű nyomatvány) 1., 2. és 3. számú rovatát.

A szavazás napján 06.30-ig (esetleg már előző nap este) a jegyző jelenteni köteles az OEVK munkacsoporthoz az előző nap 16.00 óráig névjegyzékbe felvett választók településre összesített adatát. Ez a névjegyzékbe vett összes választók számának megállapításához szükséges.

A szavazókörök és a HVM kapcsolatának alapvető eszköze a telefon (esetleg telefax). A szavazókörök számától függően adatgyűjtő helyeket kell kialakítani úgy, hogy egy távbeszélő állomásra 4-6 szavazókör adjon jelentést. A jelentést adók és fogadók egymás telefonszámát pontosan ismerjék, ezeket a számláló- és adatösszesítőlapok rovatai tartalmazzák (esetleges futár közreműködésének tényét jelezni kell).

A jelentést gyűjtők a részükre kijelölt szavazókörök adatainak határidőre történő begyűjtését és összesítését elvégzik.

Amennyiben egy jelentésgyűjtő hely van a településen, annak összesített adata azonos a település összesen adatával. Ha a szavazókörök nagyobb száma miatt több jelentésgyűjtő helyet kell biztosítani, az egyes helyeken gyűjtött adatokat át kell adni a jegyzőnek, aki a települési összesítő elkészítéséről gondoskodik.

Abban az esetben, ha a településen, illetve a fővárosi kerületben több OEVK székhely van, az OEVKM ÖSSZESÍTŐ LAP-on választókerületenként külön-külön kell vezetni és összesíteni a napközbeni jelentés adatait. Ezekre a településekre, illetve fővárosi kerületekre vonatkozó összesítést nem szükséges elvégezni. (Amennyiben azokat összesítik, ezt az adatot továbbítani nem kell.)

Az egy OEVK-hoz tartozó település esetén az OEVK munkacsoporthoz a jelentőlapon rögzített időpontok között a település összesen adatot kell jelenteni Ezt akkor is teljesíteni kell, ha nem minden szavazókör teljesítette jelentési kötelezettségét.

Távbeszélőn történő jelentésadás esetén a jelentésnek a szavazáson megjelentek összesített adatát és a jelentést nem adó szavazókörök számát, valamint ezen szavazókörökben a választójogosultak számát kell tartalmazni. Telefaxon történő jelentésadás esetén az összesítőlap teljes adattartalmával teljesíthető az adatszolgáltatás.

E jelentési kötelezettséget határidőre futár útján nem lehet teljesíteni. Távbeszélő vagy telefax kapcsolatok hiánya esetén biztosítani kell, hogy a következő jelentési időpont előtt az adatok az OEVK munkacsoport rendelkezésére álljanak.

A jelentés időpontjától függetlenül a rendkívüli eseményekről szóló információt rövid, tömör szöveggel távbeszélőn vagy telefaxon azonnal továbbítani kell az OEVK-hoz.

3. OEVK munkacsoport feladatai

Az OEVK választási bizottsága mellett működő választási munkacsoport vezetője (jegyző) köteles biztosítani, hogy az OEVK-hoz tartozó települések jegyzői által adott jelentéseket szervezetten fogadják, összesítsék és továbbítsák a megadott időpontokban, valamint kezeljék a NAPKÖZBENI JELENTÉS számítógépes rendszerét (NAPKÖZI).

Az adatok gyűjtését az OEVK szintű összesítő lapon (illetve pótlapon) a NAPKÖZBENI JELENTÉSEK OEVK SZINTŰ ÖSSZESÍTŐ LAP-ja felhasználásával kell végezni.

A szavazás napján 06.45-ig el kell végezni a HVM vezetője által az előző nap vagy a szavazás napján reggel közölt adatok számítógépes adatrögzítését.

A településeken működő szavazókörök darabszámát az előzetes szavazatösszesítő rendszer szavazóköri adatállományából kell átvenni a NAPKÖZI rendszerbe. A több OEVK-ra osztott települések, illetve fővárosi kerületek esetén csak az adott OEVK-hoz tartozó településrészben, illetve fővárosi kerületrészben működő szavazókörök számát kell átvenni.

A szavazás napján az adatgyűjtést úgy kell megszervezni, hogy más-más személy gyűjtse a távbeszélőn vagy várhatóan telefaxon érkező jelentéseket. Egy telefon vagy telefax vonalra 4-6 település jelentés fogadását célszerű szervezni. Folyamatosan gondoskodni kell a beérkező települési adatok összesítéséről, illetve azok számítógépes rögzítéséről.

A várható jelentések (települések) számának figyelembe vételével egy vagy több rögzítő munkahelyet kell működtetni, hogy az adatrögzítő és összesítő munka jelentésenként 10-15 percen belül elvégezhető legyen.

A 18.00 órai jelentés feldolgozásához 30 perc áll rendelkezésre.

Az összesített adatokat az informatikai rendszer hálózatán keresztül kell a Területi Választási Munkacsoporthoz továbbítani. Az informatikai rendszer működési zavara esetén az OEVK összesített adatát telefaxon, annak hiányában távbeszélőn kell a TVM-hez továbbítani.

Az OEVK településenként összesített adatait a jelentés továbbítását követően az OEVK Választási Bizottságának rendelkezésére kell bocsátani, számítógépes képernyőn és/vagy nyomtatásban.

Az adatok ezt követően nyilvánosságra hozhatók.

4. Területi Választási Munkacsoport feladatai

A TVM-nél működő számítógépes hálózaton keresztül közvetlenül megjelennek az OEVK-knál rögzített adatok. Az adott megyében, illetve a fővárosban valamennyi OEVK-ra vonatkozóan látható lesz az aktuális időpontban jelentett szavazáson megjelent választópolgárok száma, részvételi aránya.

Az OEVK-k és a TVM között a számítógépes adattovábbító rendszer esetleges működési zavara esetén az adatok továbbítását telefonon vagy telefaxon kell biztosítani. Ekkor a munkacsoportnál a TVM SZINTŰ ÖSSZESÍTŐ LAP-ra kell az adatokat gyűjteni, majd rögzíteni a számítógépen.

Az OEVK-tól érkező adatszolgáltatás fogadását úgy kell megszervezni, hogy 3-4 OEVK jelentsen egy telefaxvagy telefonszámra. Amennyiben az OVM-mel nincs számítógépes kapcsolat, az adatokat manuálisan kell összesíteni és az telefaxon kell továbbítani az OVM-hez.

A jelentésadási kötelezettség teljesítése után a jelentett adatokat a területi választási bizottság rendelkezésére kell bocsátani, számítógépes képernyőn megjeleníteni és/vagy nyomtani.

5. OVM feladatai

Az OVM és a TVM-ek közötti kapcsolat alapvetően TAF hálózati adattovábbító rendszerre épül. Az OVM-nél működő számítógépen automatikusan megjelennek az OEVK-knál rögzített adatok, megyénként (főváros) és országosan összesített formában. Lehetőség van megyén belül az OEVK-k összesített adatainak megjelenítésére is.

Az informatikai rendszer működési zavara esetén a jelentett adatok fogadását telefaxon vagy távbeszélőn kell biztosítani. A jelentés fogadására megfelelő adatösszesítő lapot kell használni. A jelentés fogadását úgy kell megszervezni, hogy egy telefax vagy távbeszélő számára 3-4 TVM adhasson jelentést. A jelentést adók és fogadók egymás távbeszélő számát előzetesen ismerjék.

4 számú melléklet az 5/1994. (II. 25.) BM rendelethez

A számítógépes előzetes szavazatösszesítő rendszer működése

1. A munkacsoportok közreműködnek a szavazatösszesítés számítástechnikai feladatainak ellátásában. A feladat elvégzésének részletes meghatározását a számítógépes rendszer felhasználói leírása tartalmazza, amelyet az érintettek közvetlenül kapnak meg.

2. A szavazatösszesítési rendszer felépítését az alábbiak jellemzik:

a) A települések saját elhatározásuk alapján működtethetnek rögzítő-összesítő rendszert, melynek szoftverét a települések térítésmentesen megkapják (állami szoftver), és a feldolgozásnál csak ezt használhatják.

b) Kötelező jelleggel, központi szoftverrel működnek az OEVK, a megyei és a központi összesítő, a napközbeni jelentések rendszere, valamint a fővárosi/megyei tájékoztatási rendszer és a pártok tájékoztató rendszere is.

- Az OEVK székhelyén a választási munkacsoportok saját számítógépes rendszerükkel dolgoznak, amely az IBM RS/6000-es típusú számítógépből és - ahhoz helyi hálózatként kapcsolva - legalább két személyi számítógépből áll. A személyi számítógépek közül az egyik az adatátvitel kezelését is ellátja. A géppark - döntés szerint - további rögzítő, tájékoztató személyi számítógépekkel is bővíthető.

- Ha egy település több OEVK székhelyen, az ott dolgozó munkacsoportok RS/6000-es gépet közösen használják, míg a személyi számítógépek csak saját használatukban vannak. Az egyes munkacsoportok által használt és létrehozott adatok az RS/6000-cs gépen teljesen elkülönülnek egymástól, az egyes munkacsoportok csak saját adataikhoz férnek hozzá.

- A fővárosban kerületenként egy, összesen 22 számítógép üzemel. Ha egy kerület több OEVK székhely, akkor az összesítő rendszerére az előzőeket kell alkalmazni.

3. A rendszer a szavazókör - kizárólag számítógépes összesítést szolgáló - egyéni és listás adatlapjait dolgozza fel.

4. A szavazatszámláló bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezetők a szavazatok gyors, előzetes megszámlálása alapján - a megadott kitöltési utasítás szerint - kitöltik az adatlapokat. Ezek az adatlapok képezik a szavazatösszesítő rendszer alapvető, kiinduló adatait.

5. Adatok áramlása a rendszerben üzemszerű működés esetén a következő:

a) Ha a helyi választási munkacsoportok a szavazóköri adatlapokat - döntésük alapján - géppel dolgozzák fel, akkor a gépi feldolgozás eredményeként kapott hajlékony lemezt kell eljuttatniuk - az adatlapokkal együtt - a megfelelő OEVK munkacsoporthoz. Ha gépi feldolgozás nem történik, az OEVK munkacsoport az adatlapokat kapja meg.

Az adatlapok és/vagy hajlékony lemezek továbbítása az e rendeletben leírtak szerint történik.

b) A hibás adatlapot is rögzíteni kell a rendszerben, de ez a szavazatösszesítésben nem vesz részt.

c) Az OEVK munkacsoportok a kapott egyéni és listás adatlapokat, adathordozókat és kísérő dokumentumokat átveszik. A kapott adatokat azonnal feldolgozzák. A feldolgozás után lehet csak az adatlapokat vagy az azok tartalmáról készült listát a választási bizottságoknak tanulmányozásra átadni.

d) Az OEVK-k gépei adatátviteli kapcsolatban állnak a területi gépekkel, amelyek a TÁKISZ telephelyein üzemelnek. Az összegyűjtött adatokat és az adatlapok tartalmát a területi rendszer gyűjti, majd a központi feldolgozást végző gép felé továbbítja.

e) A központi összesítést végző számítógép az OSZH-nál működik, és adatátviteli kapcsolatban áll a területi gépekkel. Az összegyűjtött adatokat a központi tájékoztatás gépére továbbítja.

f) A központi tájékoztatást végző gép ellátja

- az OVB tagjainak tájékoztatását;

- a sajtó képviselőinek tájékoztatását;

- a televízió tájékoztató rendszerének és a teletex adatellátását.

6. A különböző szintű rendszerek kiesése esetén az adatok - illetve azok egy része - telefaxon is továbbítható. Szükség esetén ezek közvetlen szállításával is lehetséges az adatok továbbítása.

7. Az egyes rendszerek a működés biztonságának fokozására mágneses adathordozóra biztonsági másolatokat készítenek.

8. A szavazatösszesítés és napi jelentések feldolgozó rendszereinek működtetését végző, különböző szinteken dolgozó munkacsoportok a feladatok pontos meghatározására és ellátására megfelelő leírásokat és kiképzést kapnak.

9. A napközbeni jelentések rendszere kötelező jelleggel működik, az OEVK, területi és központi szinten, központi szoftverellátással. A rendszer adatlapjai a mellékletben találhatók. A fenti rendszer vészhelyzeti működése megegyezik az előzetes összesítő rendszer vészhelyzeti működésével, ahol az "előzetes szavazatösszesítő rendszer" helyett napközbeni jelentések rendszerét kell érteni.

10. Az OEVK gépei a választás napján reggel 06.00 órakor kezdik működésüket, és a választást követő nap reggel 06.00 óráig, majd 12.00 és 16.00 óra között dolgoznak.

11. A számítógépes rendszerek az OEVK székhelyén a lehetőség szerint elkülönített helyiségekben működnek, ahová az ott dolgozókon kívül csak az EVM vezetőjének engedélyével lehet csak belépni.

5. számú melléklet az 5/1994. (II. 25.) BM rendelethez

A számítógépes előzetes szavazatösszesítő és a napközbeni jelentések rendszer működése vészhelyzet esetén

A munkacsoportok közreműködnek a szavazatösszesítés számítástechnikai feladatainak ellátásában. A feladat elvégzésének részletes meghatározását a számítógépes rendszer felhasználói leírása tartalmazza. A szavazatösszesítő rendszer és a napi jelentések rendszere felkészült arra, hogy megfelelően működjön különböző súlyú műszaki rendellenességek esetén is. A rendszer által automatikusan kezelendő hibákat vagy rövid idejű működéskieséseket soroljuk a zavarok kategóriájába.

1. A rendszer valamely részének vagy részeinek teljes és egy órát meghaladó kiesését pedig vészhelyzetnek nevezzük.

A vészhelyzet bekövetkezését a megfelelő szintű munkacsoport informatikai vezetője állapítja meg. A vészhelyzet kialakulásáról és az elhárítására tett intézkedésekről az OVM vezetőjét tájékoztatni kell.

2. A különböző rendszerrészek meghibásodásuk és kiesésük során fokozatosan állnak át a tartalék megoldásokra.

A vészhelyzeti megoldások csak azokon a helyeken kerülnek alkalmazásra, ahol a normál működési feltételek tartósan nem biztosíthatók. A rendszer többi része a normális üzemvitel szerint dolgozik. A tartós működéskiesés elhárítása után is lehetőség van a vészhelyzeti tartalék megoldásokról visszaállni a normális üzemre.

3. A működéskiesés az jelenti, hogy a gépek közötti távadatfeldolgozó kapcsolat szűnik meg, vagy számítógép hibásodik meg. A tartalék megoldások között háttérgépekre átkapcsolás, tartalékgépek beállítása, telefaxos összeköttetés igénybevétele szerepel, illetve, ha még a telefax sem működik (tartós áramkimaradás), akkor gépkocsin történő szállítás lép be. A szavazatösszesítő rendszer vészhelyzetben a legrosszabb feltételezhető működési feltételek mellett is szolgáltatja az egyéni, területi összesített és az országos összesített adatokat a választási munkacsoportok manuális munkájára építve.

4. Háttérgépre kell átkapcsolni - ha az lehetséges -, ha a számítógép meghibásodik a feldolgozás folyamán. A feldolgozás során keletkező, úgynevezett biztonsági másolatok bevitele a tartalék gép folytonos üzemét biztosítja.

5. Ha az adatviteli vonal hibásodik meg - tartósan megszakad, vagy olyan minőségi romlás következik be, hogy lehetetlen az átvitel -, akkor telefaxon kell az adatokat továbbítani. Ugyanakkor a hiba elhárítására az intézkedéseket meg kell tenni, és a normális üzemet lehetőség szerint folytatni kell.

Az erősáramú, illetve a távközlési hálózat hibája esetén az EVM vezetőjének belátása szerint intézkedik arról, hogy az adatok mi módon jussanak el a TVM-hez.

6. számú melléklet az 5/1994. (II. 25.) BM rendelethez

A személyi igazolvány vagy igazolás alapján a választójogosultak nyilvántartásába utólag felvettek vagy abból utólag töröltek adatait tartalmazó jegyzékek vezetése, kezelése és feldolgozása az első és a második fordulóban

1. Az első forduló "Jegyzék a választójogosultak nyilvántartásába utólag felvettekről" c. jegyzékére (a továbbiakban: felvettek jegyzéke) kell felvezetni mindazon személyek adatait, akiket az első forduló névjegyzékébe az első fordulóra kiállított igazolás, kifogás, személyi igazolvány vagy egyéb ok alapján vettek fel.

Fel kell venni tehát a felvettek jegyzékére annak a személynek az adatait, akit

a) személyi igazolványa alapján,

b) ideiglenes tartózkodási helyen történő szavazás vagy lakcímváltozás miatt kiadott igazolás alapján,

c) a jegyző döntésére - kifogás vagy a helyi személyi-adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján -, vagy

d) a kihagyás miatti kifogást követően a jegyző vagy a bíróság döntése alapján vettek fel az első forduló névjegyzékébe.

2. A második forduló felvettek jegyzékére kell felvezetni azoknak a személyeknek az adatait:

a) akik a második fordulóra szóló igazolással rendelkeznek és ennek alapján a második forduló névjegyzékébe őket felvették; valamint

b) akiket a második forduló névjegyzékébe az 1. pont a), c) és d) pontjai szerinti okok miatt felvettek.

3. Az első forduló "Jegyzék a választójogosultak nyilvántartásából igazolás kiadása miatt töröltekről" c. jegyzékére (a továbbiakban: töröltek jegyzéke) kell felvezetni azoknak a személyeknek az adatait, akiket az első forduló névjegyzékéből

a) lakcímváltozás, vagy

b) ideiglenes tartózkodási helyen történő szavazást lehetővé tevő igazolás kiadása miatt, illetve

c) a jegyző döntésére - kifogás vagy a helyi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban található adatok alapján - töröltek.

4. A második forduló töröltek jegyzékére kell felvezetni azoknak a személyeknek az adatait:

a) akiknek a második fordulóra vonatkozóan lakcímváltozás vagy ideiglenes tartózkodási helyen történő szavazást lehetővé tevő igazolást adtak ki (adataikat a második forduló névjegyzékéből törölni kell!), vagy

b) akiket a második forduló névjegyzékéből a 3. c) pont szerinti okból töröltek.

5. Az első és második forduló jegyzékét külön-külön, típusonként két példányban kell vezetni.

6. A választás első fordulójának napjáig az első és második fordulóra szóló jegyzékeket az 1-4. pontok szerint párhuzamosan kell vezetni.

7. A két jegyzéket a szavazás napját megelőző nap 16 óráig a jegyző vezeti, ezt követően lezárja, hitelesíti és az átadja a szavazatszámláló bizottságnak.

8. A szavazás napján a jegyzéket a jegyzőkönyvvezető vezeti tovább.

9. A szavazás lezárása után a lezárt, hitelesített jegyzékeket a többi választási irattal együtt a polgármesteri hivatal jegyzőjének kell beszállítani.

10. A helyi választási munkacsoport a jegyzék ellenőrzése, javíttatása után rávezeti a jegyzékre a szavazókör azonosítóját, és

a) a jegyzék első példányát a választás napját követően

- az egyéni szavazóköri jegyzőkönyvekkel együtt - az OEVK munkacsoport részére továbbítja;

b) a jegyzék második példányát a választási iratok között megőrzi, majd a megőrzési idő lejáriakor, vagy ha addig a jogorvoslati eljárás nem fejeződött be, annak jogerős lezárása után megsemmisíti.

11. Az OEVK munkacsoport a jegyzékek adatait - a részükre központilag biztosított programot felhasználva - rögzíti, a jegyzéket a választási iratok között megőrzi, a rögzített állományt a számítógépes hálózaton az országos választási munkacsoport részére továbbítja.

7. számú melléklet az 5/1994. (II. 25.) BM rendelethez

A területi választási munkacsoport vezetőjének ellenőrzési és jelentési kötelezettségei

1. Az 1989. évi XXXIV. törvény 55. §-a értelmében a választási szervek mellett működő munkacsoportok szakmai tevékenységét a belügyminiszter az országos, illetőleg a területi választási munkacsoport vezetője útján irányítja.

A TVM vezetője (a megyei, fővárosi közgyűlés főjegyzője) irányítási jogkörénél fogva ellenőrzést gyakorol a községi, városi, fővárosi kerületi jegyző, a körjegyző (a továbbiakban: jegyző), valamint a FÁKISZ és a TÁKISZ-ok választással kapcsolatos munkájára vonatkozóan.

2. A főjegyző ellenőrzi

a) a választójogosultak nyilvántartására vonatkozóan az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvényben, az országgyűlési képviselők 1994. évi választására a választói nyilvántartás és a szavazókörök technikai előkészítéséről szóló 14/1993. (XII. 6.) BM rendeletben, a választójoggal nem rendelkező személyekről történő adatszolgáltatás rendjéről és határidejéről szóló 1/1994. (I. 27.) BM rendeletben, az 1994. május 8-ra kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapításáról szóló 4/1994. (II. 11.) BM rendeletben, valamint e rendelet I. számú mellékletében foglaltak végrehajtását;

b) az 1994. május 8-ra kitűzött országgyűlési képviselőválasztás eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapításáról szóló 4/1994. (II. 11.) BM rendeletben foglalt eljárási cselekmények határidőben történő teljesítését;

c) a szavazó körök kialakításának feltételeit, a szavazás technikai lebonyolításának megszervezését;

d) a szavazóköri törzsadatok összegyűjtésének folyamatát;

e) a nyomtatványellátást, a helyi (HVM, OEVM, TVM) nyomtatványok elkészítését;

f) a hirdetmények határidőben történő közzétételét;

g) a munkacsoportok és a szavazatszámláló bizottságok oktatását, képzését;

h) a napközbeni jelentések rendszerének, valamint a számítógépes és manuális szavazatösszesítési rendszer előkészítését, az esetleges vészhelyzetre vonatkozó felkészülést;

i) a számítógépes hálózat folyamatos működését;

j) a próbákkal, főpróbával kapcsolatos számítógépes és jogi feladatok végrehajtását;

k) az ügyeleti rend megszervezését.

3. A főjegyző jelenti az OVM vezetőjének

a) Március 11-ig a költségelőlegek szétosztásának megtörténtét és azt, hogy hány HVM választotta a tételes, illetve az átalány költségelszámolást.

b) Április 15-ig bezárólag

- a TVB-k megüresedett helyei betöltésének megtörténtét, valamint a TVM tagjainak, illetve a költségvetési pénzekkel kapcsolatos elszámolási feladatokat ellátó tagjának a nevét, valamint az előírt eskü, illetve fogadalom letételének tényét;

- a szavazókörök kialakításával, azok működési feltételei meglétével kapcsolatos ellenőrzési megállapításai fontosnak ítélt tapasztalatait.

c) Április 29-ig a

- TVB elnökének, titkárának és tagjainak neveit, illetve a választási bizottság címének az előírt módon való közzétételét, valamint azt, hogy a választási szerv tagjai az előírt esküt, illetve fogadalmat letették;

- települések számát, amelyekben sor került a központi számítógépes programok telepítésére - ez a választópolgárok milyen hányadát érinti;

- számítógépes szavazatösszesítő rendszer és a napközbeni jelentések rendszere működésének személyi, technikai és anyagi feltételeinek biztosítását, az esetleges vészhelyzet megelőzése, illetve elhárítása érdekében tett és tervezett intézkedéseket;

- központi nyomtatványok szétosztásával, valamint a helyben (HVM, OEVM, TVM) előállított nyomtatványok elkészítésével és rendelkezésre állásával kapcsolatos tapasztalatait.

d) A TVM és az OEVM tagjai, valamint a jegyzők előírt jogi és informatikai oktatásának megtörténtét.

4. A főjegyző soron kívül ad tájékoztatást minden olyan problémáról vagy információról, melynek megoldásában az Országos Választási Munkacsoportra is támaszkodni kíván, illetve melynek megismertetését szükségesnek, fontosnak ítéli.

5. A főjegyző összegzi és értékeli illetékességi területén a választás lebonyolítását, az ellenőrzés tapasztalatait, és erről a belügyminisztert 1994. június 1-jéig tájékoztatja.

8. számú melléklet az 5/1994. (II. 25.) BM rendelethez

A szavazatösszesítés jogi rendszere

I. A szavazatösszesítési rendszer felépítése

A szavazatösszesítés rendszere két egymástól elkülönülő, de tartalmában összefüggő szakaszra épül:

1. Előzetes eredményt biztosító számítástechnikai rendszer (4. számú melléklet).

2. A jogorvoslati eljárások eredményét beváró, jogilag véglegesnek tekinthető eredményközlő rendszer (a továbbiakban: jogi rendszer).

II. A szavazatösszesítés jogi rendszerének állomásai és tartalma

1. a) szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB);

b) helyi választási bizottság (Országgyűlési Egyéni Választókerület székhelyén működik, a továbbiakban: OEVB);

c) területi (fővárosi, megyei) választási bizottság (a továbbiakban: TVB);

d) Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB).

2. A jogi rendszerben a szavazatok összesítése a kitöltött jegyzőkönyvek alapján történik. A kitöltött jegyzőkönyvek az adott szinteken bevárják a jogorvoslati eljárások eredményét, és csak ezt követően kerülnek a következő összesítési szintre. (Kivételt képeznek a szavazóköri jegyzőkönyvek, amelyeket 1994. május 9-én 15.00 óráig kell az Országgyűlési Egyéni Választókerület székhelyén működő választási bizottság munkáját segítő munkacsoporthoz - a továbbiakban: OEVM - továbbítani.)

III. Az összesítési szintek feladatai

1. Szavazókörökben

a) szavazatszámláló bizottság mellett jegyzőkönyvvezető dolgozik, aki a bizottság munkáját segíti;

b) a szavazatszámláló bizottság a szavazás befejezését követően, a leadott szavazatokat összeszámlálja és megállapítja a szavazóköri eredményt;

c) a szavazóköri választási eredményről a jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet készít;

d) külön szavazóköri jegyzőkönyv készül az egyéni választókerületi képviselők és külön a területi listás képviselők választásáról legalább öt-öt példányban. Az eredeti példányról a szükséges példányszámú másolat fénymásolás útján is elkészíthető;

e) a szavazatszámláló bizottság jelenlévő tagjai és a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvek valamennyi eredeti példányát aláírják, a másolatokat az SZSZB elnöke vagy titkára hitelesíti;

f) az egyéni és listás jegyzőkönyveket, valamint a mellékleteket aláírás után azonnal a helyi választási munkacsoporthoz kell továbbítani - a szavazatszámláló bizottság elnöke a jegyzőkönyvek négyes, ötös vagy azok szükség szerint sokszorosított példányát átadja a választókerületben indult jelölteknek vagy azok megbízottainak, illetőleg a választókerületben listát állító pártok megbízottainak.

2. A Helyi Választási Munkacsoport (a továbbiakban: HVM)

a) ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek rovatainak pontos kitöltését;

b) a hibás jegyzőkönyveket javításra visszaadja a szavazatszámláló bizottságnak;

c) a kitöltött jegyzőkönyvekre rávezeti az azonosító kódot;

d) a munkacsoport vezetője a jegyzőkönyvek hármas számú példányait 30 nap, illetve kifogás esetén - a 30. napot követően - az ügy jogerős lezárása után átadja az illetékes levéltárnak;

e) az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyvek eredeti és kettes számú példányait - a választást követő nap 15.00 óráig továbbítja az OEVM-hez, a területi listás szavazóköri jegyzőkönyvek eredeti és kettes számú példányait - a TVM vezetője döntésének megfelelően - az OEVM-hez, vagy május 10-én 15.00 óráig közvetlenül a TVM-hez továbbítja.

3. Az Országgyűlési Egyéni Választási Munkacsoport

a) átveszi a választás napját követő nap 15.00 óráig beérkező egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint a hozzá tartozó jegyzékeket (igazolással szavazók jegyzéke;

b) ellenőrzi a szavazóköri jegyzőkönyvek kitöltését, a hibásan kitöltöttet visszaadja a HVM vezetőjének;

c) az OEVB dönt a végleges eredmény megállapításának módjáról. A végleges eredmény megállapítható manuálisan vagy gépi úton;

d) az OEVB döntésétől függetlenül köteles az egyéni szavazóköri jegyzőkönyvek gépi úton történő feldolgozására;

e) amennyiben a szavazóköri választási eredmény ellen kifogás nem érkezett, legkésőbb 1994. május 10-én az egyéni választókerületi választási bizottság megállapítja a választókerület végleges eredményét;

f) az eredményről legalább három példányban készít jegyzőkönyvet, az eredeti példányról a szükséges példányszámú másolat fénymásolás útján is elkészíthető;

g) az OEVB jelenlévő tagjai és a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvek valamennyi példányát aláírják, a másolatokat az OEVB elnöke, vagy titkára hitelesíti;

h) a választás eredményét megállapító jogerős egyéni választókerületi összesítő jegyzőkönyv eredeti példányát az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyv eredeti példányával együtt - a TVM vezetője döntésének megfelelően - a TVM-hez, vagy a választást követő 5. nap (május 13.) 15.00 óráig az OVM-hez szállítja (Budapest IX., Balázs Béla u. 35.);

i) amennyiben nem érkezett kifogás a választókerületi eredmény ellen az EVB a választást követő 8. nap 16.00 órája után az Országos Választási Munkacsoport (a továbbiakban: OVM) tudomására hozza a második fordulóban induló jelöltek neveit;

a munkacsoport vezetője az összesítő jegyzőkönyvek hármas számú példányát a szavazóköri jegyzőkönyvek kettes számú példányával együtt 30 nap - illetve kifogás esetén a 30 napot meghaladó elbírálásnál az ügy jogerős lezárása - után átadja az illetékes levéltárnak;

k) az OEVB elnöke a jegyzőkönyvek kettes számú vagy annak sokszorosított példányát átadja a választókerületben indult jelölteknek vagy azok megbízottainak;

l) a TVM vezetőjének döntése alapján a TVM tagjával közösen átveszi a területi listás szavazóköri jegyzőkönyveket.

4. A Területi Választási Munkacsoport (a továbbiakban: TVM)

a) ellenőrzi a területi listás szavazóköri jegyzőkönyvek kitöltését. A hibásan kitöltött jegyzőkönyveket visszaküldi a HVM-nek;

b) a TVB a munkacsoport segítségével megállapítja a területi (fővárosi, megyei) választási eredményt. A munkacsoport a területi választási eredményről legalább három példányban jegyzőkönyvet készít, az eredeti példányról a szükséges példányszámú másolat fénymásolás útján is elkészíthető;

c) a TVB jelenlévő tagjai és a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvek valamennyi példányát aláírják, a másolatokat a TVB elnöke vagy titkára hitelesíti;

d) a területi választási eredményt a TVB legkésőbb 1994. május 11-én a töredékszavazatok és százalékos határ nélkül a mandátumok kiosztása kivételével kihirdeti. A szavazóköri jegyzőkönyvek eredeti példányait és a területi összesítő jegyzőkönyvek eredeti és kettes számú példányát haladéktalanul az OVM-hez szállítja;

e) átveszi az OVM-től visszaérkező jegyzőkönyveket;

f) az OVB-nek a döntéséről szóló, százalékos határra vonatkozó értesítése alapján előkészíti a TVB számára a töredékszavazatok és a területi listás mandátumok megállapítását;

g) jegyzőkönyvet állít ki a mandátumok elnyeréséről, a levonandó töredékszavazatokról és a feljutó mandátumokról, melyet az OVM részére továbbít;

h) a munkacsoport vezetője a listás összesítő jegyzőkönyvek hármas számú példányát a listás szavazóköri jegyzőkönyvek kettes számú példányaival együtt 30 nap - illetve kifogás esetén a 30 napot meghaladó elbírálásnál az ügy jogerős lezárása - után átadja az illetékes levéltárnak;

i) jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős lezárását követően kell haladéktalanul továbbítani a jegyzőkönyvek eredeti példányát az OVM-hez, csatolva a szavazóköri jegyzőkönyvek eredeti példányát;

j) a területi összesítő jegyzőkönyvek kettes számú vagy annak sokszorosított példányát átadja a listát indító szervezetek jelenlévő megbízottjainak;

k) a választás eredményét megállapító jogerős jegyzőkönyveket és a hozzá tartozó listás szavazóköri jegyzőkönyveket - a TVM vezetőjének döntésétől függően az egyéni választókerületi jegyzőkönyvekkel együtt - a választást követő 5. nap (május 13.) 15.00 óráig az OVM-hez szállítja (Budapest IX., Balázs Béla u. 35.).

5. Az Országos Választási Munkacsoport

a) fogadja a területi összesítő jegyzőkönyvek eredeti és kettes számú példányait;

b) elvégzi az 5, 10; 15%-ra vonatkozó számításokat, azokat döntésre az OVB elé terjeszti;

c) az OVB a százalékos határról szóló döntésről a listás összesítő jegyzőkönyvek visszaküldésével értesíti a TVB-t;

d) fogadja az egyéni választókerületi összesítő jegyzőkönyvek eredeti példányait, valamint a területi - mandátumkiosztást is tartalmazó-összesítő jegyzőkönyvek eredeti példányait, a szavazóköri jegyzőkönyvek eredeti példányaival együtt;

e) ellenőrzi a összesítő jegyzőkönyvek rovatainak pontos kitöltését;

f) a hibásan kitöltött jegyzőkönyveket visszaküldi a TVM-nek, illetve az OEVM-nek;

g) az OVB a munkacsoport segítségével összesíti a jegyzőkönyvek eredményét és megállapítja a választás országos eredményét;

h) a választás országos eredményéről jegyzőkönyvet készít legalább három példányban, az eredeti példányról a szükséges példányszámú másolat fénymásolás útján is elkészíthető;

i) a jegyzőkönyveket az OVB jelenlévő tagjai és a jegyzőkönyvvezető aláírják, a másolatokat az OVB elnöke, vagy titkára hitelesíti;

a jegyzőkönyv eredeti példányát az egyéni és területi összesítő jegyzőkönyvek eredeti példányaival, valamint a szavazóköri jegyzőkönyvek eredeti példányaival együtt 30 nap - illetve kifogás esetén a 30 napot meghaladó elbírálásnál az ügy jogerős lezárása - után át kell adni az illetékes levéltárnak;

k) a jegyzőkönyv kettes, hármas számú vagy annak sokszorosított példányát az országos listát indító pártok képviselőinek kell átadni;

l) elvégzi az országos mandátumok kiosztásához szükséges számításokat, azokat az OVB tudomására hozza.

9. számú melléklet az 5/1994. (II. 25.) BM rendelethez

Az 1994. évi országgyűlési képviselő-választás előzetes és végleges eredménye

I. A HVM, EVM, TVM és OVM által - hitelesnek nem tekinthető - adatlapokon összegyűjtött adatok alapján kialakuló előzetes eredmény a következő adatokat tartalmazza:

1. Az első forduló előzetes eredménye

a) a választók nyilvántartásába a szavazást megelőző nap 16.00 óráig felvett választópolgárok száma;

b) a szavazás napján a választók nyilvántartásába az állandó lakóhely megváltozása miatt kiadott igazolás alapján felvett választópolgárok száma;

c) a szavazás napján a választók nyilvántartásába személyi igazolvány alapján felvett választópolgárok száma;

d) a szavazás napján a választók nyilvántartásába ideiglenes lakó- vagy tartózkodási helyen történő szavazás miatt kiadott igazolás alapján felvett választópolgárok száma;

e) a szavazás napján a választók nyilvántartásából törölt választópolgárok száma;

f) a választók nyilvántartásában lévő választópolgárok száma a szavazás befejezésekor;

g) a visszautasított választópolgárok száma;

h) a választók nyilvántartásában szavazóként megjelölt választópolgárok száma, aránya;

i) az urnából hiányzó szavazólapok száma; j) az érvénytelen szavazólapok száma;

k) a szavazatszámláló bizottság által vitatott szavazólapok száma;

l) az érvényes szavazatok száma;

m) az egyes jelöltekre, illetve listákra leadott szavazatok száma, aránya;

n) az egyéni választókerületben megválasztott képviselő neve, a jelölő párt neve, illetve a független jelölés ténye;

o) az egyes területi listák által szerzett mandátumok száma;

p) azoknak az egyéni választókerületeknek a felsorolása, amelyekben második választási fordulóra vagy időközi választásra kerül sor;

q) azoknak a területi választókerületeknek a felsorolása, amelyekben második választási fordulóra kerül sor, illetve az országos listára felkerülő mandátumok száma.

2. A második forduló előzetes eredménye

az 1. bekezdés a)-o) pontjában megjelölt adatok, továbbá

a) azoknak az egyéni választókerületeknek a felsorolása, amelyekben időközi választásra kerül sor;

b) azoknak a területi választókerületeknek a felsorolása, amelyekben mandátumok kerültek fel az országos listára, valamint a felkerülő mandátumok száma.

3. Az első és második forduló összesített előzetes eredménye

a 2. bekezdésben megjelölt adatok, továbbá

a) az egyes országos listák által szerzett mandátumok száma;

b) a területi, illetve országos listán mandátumot szerzett jelöltek neve listánként;

c) a Vjt. 8. § (5) bekezdésben meghatározott százalékos határ.

II. A szavazatszámláló bizottságok, az OEVB-k, a TVB-k és az OVB által kiállított hiteles jegyzőkönyvek alapján - a jogorvoslati határidő elteltével, a kifogások jogerős elbírálását követően - kialakuló végleges eredmény a következő adatokat tartalmazza:

1. Az első forduló végleges eredménye

az I. fejezet 1. bekezdésének a)-j), valamint l)-q) pontjában megjelölt adatok, továbbá

a) a jogorvoslati kérelmek és a jogerős döntések rövid ismertetése.

2. A második forduló végleges eredménye

az 1. fejezet 1. bekezdés a)-j), valamint l)-q) pontjában, a 2. bekezdés a)-b) pontjában, továbbá a II. fejezet 11. bekezdés a) pontjában megjelölt adatok.

3. Az első és második forduló összesített végleges eredménye

a II. fejezet 2. bekezdésében, továbbá az I. fejezet 3. bekezdés a)-c) pontjában megjelölt adatok.

10. számú melléklet az 5/1994. (II. 25.) BM rendelethez

A központilag előállított nyomtatványok és eszközök jegyzéke

A *-gal jelzett tételek a szavazó körök választópolgárainak megfelelő mennyiségben központi előállítás/beszerzés után az I. és II. fordulóra is szállítódobozba kerülnek. A szállítódobozon kívül címzés és tételes leltár található. A szállítódobozokat OEVK-nkénti csoportosításban központi szállítással a megyeszékhelyre juttatja az OVM.

1. Hirdetmény a választás kitűzéséről

2.* ...... számú szavazókör helyisége (bejáratra felragasztható felirat)

3. E ház lakói........................szavaznak (csak az első fordulóban)

4. Fesorolt utcák lakói ........................ szavaznak (csak az első fordulóban)

5.* Egyéni szavazólap

6.* Listás szavazólap

7.* Ellenőrzőlap az urnához

8.* Szavazóköri összesítő jegyzőkönyv egyéni jelöltekről

9.* Szavazóköri összesítő jegyzőkönyv a területi listás választási eredményekről

10. Egyéni választókerületi választási bizottsági jegyzőkönyv

11. Területi választási bizottsági jegyzőkönyv

12. Töredékszavazatok országos összesítésének eredményeit rögzítő jegyzőkönyv

13.* Adatlap a szavazóköri egyéni eredményről

14.* Adatlap a szavazóköri listás eredményről

15.* Urnazáró címke

16.* Urnalekötő szalag

17.* Golyóstoll

18.* Boríték a szavazáshoz

19.* Boríték a jegyzőkönyvekhez

20. Urnadoboz (csak az első fordulóra)

21. Szállítódoboz

22.* Napközbeni jelentések számlálólapja

23.* Szavazólap-kötegelő csík

11. számú melléklet az 5/1994. (II. 25.) BM rendelethez

Helyben előállítandó nyomtatványok listája

1. Felhívás az OEVK egyéni jelöltajánlására (OEVM)

2. Felhívás a területi választókerületi listák bejelentésére (TVM)

3. Értesítés a választói nyilvántartásba való felvételről (I. forduló) (HVM)

4. Ajánlási szelvény (tájékoztató a jelöltajánlásról) (HVM)

5. Adatlap a nem szavazókról (HVM) 1/1994. (I. 27.) BM rendelet 1., 2. számú melléklete

6. Értesítés az országgyűlési képviselő-választás II. fordulójáról (HVM)

7. Egyéni országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vételének bizonylatai. [Pl, E1, E2 és kitöltési utasítások. (OEVM)]

8. Területi lista állításának bizonylatai [T1, T2 és kitöltési utasítások (TVM)]

9. Országos lista állításának bizonylatai [L1, L2 és kitöltési utasítások (OVM)]

10. Országos és területi lista kapcsolásának adatai [K1, K2 és kitöltési utasítások (TVM, OVM)]

11. Jelölt nyilatkozata a jelölés elfogadásáról (OEVM, TVM, OVM)

12. Országos és területi listák sorrendje a megejtett sorsolás alapján [S1 és kitöltési utasítások (OVM, TVM)]

13. Jegyzőkönyv az egyéni/területi választási bizottság üléséről (OEVM, TVM)

14. Nyilvántartás a szavazatszámláló bizottságnak kiadott bélyegzőkről (HVM)

15. Átvételi elismervény a szavazóköröknek átadott nyomtatványokról (HVM)

16. Átvételi elismervény a választási iratok átvételéről (HVM)

17. Átvételi elismervény az egyéni/területi választási bizottságok által átadott jegyzőkönyvekről (OEVM, TVM)

18. Átvételi elismervény a szavazatszámláló bizottság által átadott jegyzőkönyvekről (HVM)

19. Jegyzőkönyv a szavazás közben előfordult fontosabb eseményekről (HVM)

20. Nyilvántartás az OEVK egyéni jelöltjeiről (OEVM)

21. Nyilvántartás a területi lista jelöltjeiről (TVM)

22. Nyilvántartás a pártok országos listáiról és jelöltjeiről (OEVM)

23. Megbízólevél a szavazatszámláló bizottsági tagoknak (HVM)

24. Értesítés a szavazatszámláló bizottsági póttagnak (HVM)

25. Jegyzőkönyv a szavazatszámláló bizottság alakuló üléséről (HVM)

26. Jegyzőkönyv a szavazatszámláló bizottság elnökének, tagjainak eskü-/fogadalomtételéről (HVM)

27. Megbízólevél egyéni választókerületi választási bizottság titkárának tagjának (OEVM, TVM)

28. Értesítés egyéni/területi választási bizottság póttagjának/póttagjaként titkárának megválasztásáról (OEVM, TVM)

29. Értesítés eskü-/fogadalomtételről (HVM, OEVM, TVM)

30. Jegyzőkönyv egyéni/területi választókerületi választási bizottság alakuló üléséről (OEVM, TVM)

31. Bejelentés a jelöltek, pártok által megbízott szavazatszámláló bizottsági tagok jegyzékéről (HVM)

32. Megbízás szavazatszámláló bizottság/választási bizottság tagjának (HVM, OVM)

33. Nyilvántartás a vándorurnát kérőkről (HVM)

34. Nyilvántartás a választási munkacsoport tagjairól (HVM, OEVM, TVM)

35. Kinevezés választási munkacsoport tagjának (HVM, OEVM, TVM)

36. Értesítés a választási munkacsoport tagjának eskü-/fogadalomletételére (HVM, OEVM, TVM)

37. Jegyzőköny a választási munkacsoport tagjainak eskü-/fogadalomletételéről (HVM, OEVM, TVM)

38. Átalányelszámolás munkalapja [(HVM) 1. a később megjelenő pénzügyi rendelet mellékletében]

39. Átalányelszámolás összesítő munkalapja [(TVM) 1. uo.]

40. Tételes elszámolás munkalap [(HVM, TVM) 1. uo.]

41. Tételes elszámolás összesítő munkalap [(TVM) 1. uo.]

42. Megyei/fővárosi elszámolások munkalapja [(TVM) 1. uo.]

43. Napközbeni jelentőlap a HVM részére (két lap) [(HVM) 1. a III. számú melléklet függelékében]

44. Napközbeni jelentőlap az OEVK részére (négy lap) [(OEVM) 1. uo.]

45. Napközbeni jelentőlap a TVM részére (két lap) [(TVM) 1. uo.]

46. F1 jegyzék a választójogosultak nyilvántartásába utólag felvettekről [(I. forduló) (HVM) l. a VI. számú melléklet függelékében]

47. F2 jegyzék a választójogosultak nyilvántartásába utólag felvettekről [(II. forduló) (HVM) l. uo.]

48. T1 jegyzék a választójogosultak nyilvántartásából igazolás kiadása miatt töröltekről [(I. forduló) (HVM) l. uo.)

49. T2 jegyzék a választójogosultak nyilvántartásából igazolás kiadása miatt töröltekről [(II. forduló) (HVM) 1. uo.]

50. Igazolás a nyilvántartásból való törlésről és felvételről állandó lakóhely változás miatt (HVM)

51. Igazolás a nyilvántartásból való törlésről és felvételről ideiglenesen máshol tartózkodás miatt (HVM)

52. Szavazóköri adatlap visszavonása (HVM)

53. Adatbeviteli napló (HVM)

1. számú minta

FELHÍVÁS

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI JELÖLTEK BEJELENTÉSÉRE

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény értelmében egyéni választókerületben jelöltet állíthatnak a választópolgárok, pártok, valamint azok a társadalmi szervezetek, amelyek megfelelnek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezéseinek.

A jelöléshez legalább 750 az egyéni választókerületben állandó lakóhellyel rendelkező választópolgár aláírással hitelesített ajánlása szükséges.

Jelöltet ajánlani kizárólag a választásról szóló értesítéssel egyidejűleg megkapott ajánlási szelvénnyel lehet. Az ajánlási szelvényen fel kell tüntetni az ajánló nevét, lakcímét, személyi számát, továbbá a jelölt nevét, a párt nevét vagy a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt sajátkezűleg kell aláírni.

Minden választópolgár csak a lakóhelye szerinti egyéni választókerületben és csak egy jelöltet ajánlhat.

Az egyéni választókerület jelöltjeit legkésőbb 1994. április 8-án 16,00 óráig lehet bejelenteni az egyéni választókerületi bizottság hivatali helyiségében, amely a polgármesteri hivatalban található.

A bejelentéshez csatolni kell az ajánló szelvényeket és a jelölt nyilatkozatát arról, hogy:

a/ választójoggal rendelkezik,

b/ a jelölést elfogadja,

c/ más egyéni választókerületben nem fogad el jelölést,

d/ nincs a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztsége, illetve megválasztása esetén lemond róla,

e/ a jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat (név, lakcím, személyazonosító jel, stb.), valamint önkéntes adatszolgáltatás alapján 2 db 6x9 cm-es színes fényképet, 20 soros gépelt önéletrajoz abból a célból, hogy a választás éjszakáján az MTV-ben megjelenhessen, illetőleg a képviselőkről szóló kiadványokban közzétehető legyen,

f/ párt vagy társadalmi szervezet által jelölt esetében, amennyiben a pártot az OVB-nél előzetesen nem jelentették be

a jelöltet, listát állító pártok bejelentéséről szóló részben szereplő adatokat, okmányokat,

a jelölő párt nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzés másolatát, nevének hivatalosan használt rövidítését,

fehér alappapíron fekete színnel rajzolva, nyomtatva éles kontúrral ellátva a jelölő párt vagy szervezet emblémáját,

g/ nyilatkozatot a töredékszavazatok megosztásáról.

Az e/ és g/ pontokban felsorolt adatokat a Pl, El és E2 jelű nyomtatványok egyidejű kitöltésével kell bejelenteni (ld. ... sz. BM rendelet 12. sz. melléklet 7. sz. minta).

Egyidejűleg írásban kell bejelenteni a független jelöltek, illetve a jelöltet állító pártok valamennyi szavazatszámláló bizottságba és az egyéni választókerületi választási bizottságba delegált tagokat.

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

2. számú minta

FELHÍVÁS

A területi választókerületi listák bejelentésére

Felhívjuk a pártok és azon társadalmi szervezetek figyelmét, amelyek működése és gazdálkodása megfelel a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezéseinek, hogy az 1994. május 8-ára kitűzött választáson a területi listák jelöltjeit 1994. április 8-án 16,00 óráig lehet bejelenteni az illetékes területi választási bizottság hivatali helyiségében.

A listán sorszámozva háromszor annyi jelölt állítható, mint amennyi az országgyűlési képviselők választásáról szóló, többször módosított 1989. évi XXXIV. törvény 2-es számú melléklete szerint az adott területi választókerületben megszerezhető mandátumok száma.

A TERÜLETI VÁLASZTÓKERÜLETI JELÖLÉS FELTÉTELEI

1. A párt illetve társadalmi szervezet a területi választókerületben (az országgyűlési képviselők választásáról szóló, többször módosított 1989. évi XXXIV. törvény 3-as számú mellékletében meghatározott számban) - az egyéni választókerületek egynegyedében, de legalább 2 egyéni választókerületben - jelöltet állított, melyet az egyéni választókerület bizottsága által kiállított "értesítés a jelölt nyilvántartásba vételéről" nyomtatvánnyal igazol.

2. A területi listán állított jelölteknek a mandátumhoz jutás sorrendjében kell szerepelniük.

3. A bejelentéssel egyidejűleg közölni kell a jelöltek személyi adatait (név, lakcím, személyazonosító jel).

4. A bejelentéshez csatolni kell minden listára kerülő jelölt nyilatkozatát arról, hogy

a) választójoggal rendelkezik,

b) a jelölést elfogadja,

c) más területi listán jelöltként nem szerepel,

d) nincs a képviselői megbízatással összeférhetetlen tisztsége, illetve megválasztása esetén lemond róla.

e) a jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat, valamint önkéntes adatszolgáltatás alapján 2 db 6 x 9 cm-es színes fényképet, 20 soros gépelt önéletrajoz abból a célból, hogy a választás éjszakáján az MTV-ben megjelenhessen, illetőleg a képviselőkről szóló kiadványokban közzétehető legyen,

f) amennyiben a pártot az OVB-nél előzetesen nem jelentették be, a jelöltet, listát állító pártok bejelentéséről szóló részben szereplő adatokat, okmányokat,

g) nyilatkozatot a listára adott töredékszavazatok megosztásáról,

Az e) és g) pontokban felsorolt adatokat a T1 és T2 jelű, az 0 ponthoz tartozó adatokat a P1 jelű nyomtatványok egyidejű kitöltésével kell bejelenteni (ld. a .... sz. BM rendelet 12. sz. melléklet 8. sz. minta).

5. Közösen állított lista esetén, a listát állító pártok mindegyikének szükséges a fenti adatokat megadni.

A jelöléssel egyidejűleg írásban kell nyilatkozni a listát állító szervezetek által a területi választási bizottságba delegált személyekről.

Területi Választási Bizottság

3. számú minta

4. számú minta

6. számú minta

Értesítés az országgyűlési képviselőválasztás második fordulójáról

Tisztelt Választópolgár!

Értesítem, hogy az országgyűlési képviselőválasztás első fordulója nem hozott eredményt.

A választás második fordulójának napja:

Szavazni a személyi igazolvány bemutatásával lehet.

Ha a választás második fordulójában a választópolgároknak legalább egynegyede nem szavaz, akkor az országgyűlési képviselői hely minimum egy évig betöltetlen marad.

Jegyző

7. számú minta

Bizonylat azonosítója: P1

Bizonylat neve: JELÖLTET, LISTÁT ÁLLÍTÓ PÁRTOK BEJELENTÉSE

Ezen a bizonylaton kell bejelenteni az Országos Választási Bizottságnak az 1994. évi országgyűlési képviselő választáson bármilyen formában induló pártoknak a választások technikai lebonyolításához szükséges adatait, mint a pártok különböző formában leírt nevét, a párt címét.

A kitöltés pontosságára fontos ügyelni, mert az itt megadott adatok végigkísérik a pártot az egész választási folyamaton. Az adatok így kerülnek nyilvántartásba, így fognak megjelenni minden választási iraton (szavazólapon, szavazatösszesítő adatlapon, jegyzőkönyvön, a számítógépes választási rendszer képernyőin, számítógépes tablókon, választási kiadványokban).

A párt megbízottjaként egy olyan kompetens személyt kérünk megnevezni, aki a párt jelölt, lista állítás adminisztratív ügyeiben illetékes, akivel a választási bizottságok, illetve azok munkacsoportjai a kapcsolatot tarthatják.

A bizonylat kitöltésének általános szabályai:

- a kitöltendő rovatok többségébe a megjelölt adatokat kell beírni, míg, van néhány olyan rovat, amelynél választani kell a lehetséges válaszok közül, a nem kívánt részek áthúzásával. Mindig csak egyetlen áthúzatlan válasz maradhat (de az kötelezően).

- a kitöltendő rovatokat a magyar ABC nagy és kisbetűivel kell kitölteni,

- csak olyan hosszúságú adat adható meg, ahány betűhely a bizonylaton rendelkezésre áll

A bizonylat kitöltésének konkrét szabályai:

- a telefonszám rovatoknál kérjük a körzetszám megadását is,

- címként a párt szokásos postai címét kérjük feltüntetni,

- a cím település rovatoknál a kerületet kérjük arab számmal megadni,

- a cím közterület rovatok kitöltésének nincsenek formai előírásai, az utca neve, a házszám a szokásos formában írható le.

Bizonylat azonosítója: E1

Bizonylat neve: EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLT BEJELENTÉSE

Ezen a bizonylaton kell bejelenteni az OEVK Választási Bizottságnak az 1994. évi országgyűlési képviselő választáson bármilyen formában induló egyéni képviselő jelölt a választások technikai lebonyolításához szükséges adatait.

A kitöltés pontosságára fontos ügyelni, mert az itt megadott adatok végigkisérik a jelöltet az egész választási folyamaton. Az adatok így kerülnek nyilvántartásba, így fognak megjelenni minden választási iraton (szavazólapon, szavazatösszesítő adatlapon, jegyzőkönyvön, a számítógépes választási rendszer képernyőin, számítógépes tablókon, választási kiadványokban).

A bizonylat kitöltésének általános szabályai:

- a kitöltendő rovatok többségébe a megjelölt adatokat kell beírni, míg, van néhány olyan rovat, amelynél választani kell a lehetséges válaszok közül, a nem kívánt részek áthúzásával. Mindig csak egyetlen áthúzatlan válasz maradhat (de az kötelezően).

- a kitöltendő rovatokat a magyar ABC nagy és kisbetűivel kell kitölteni,

- csak olyan hosszúságú adat adható meg, ahány betűhely a bizonylaton

rendelkezésre áll.

A bizonylat kitöltésének konkrét szabályai:

- a telefonszám rovatoknál kérjük a körzetszám megadását is,

- a cím település rovatoknál a kerületet kérjük arab számmal megadni,

- a cím közterület rovatok kitöltésének nincsenek formai előírásai, az utca neve, a házszám a szokásos formában írható le.

- a jelölt neve rovatnál 4 betűhely áll rendelkezésre a nevet megelőző szokásos megjelölése (dr., ifj., stb.) beírására.

Bizonylat azonosítója: E2

Bizonylat neve: EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLT TÖREDÉKSZAVAZATAI MEGOSZTÁSÁNAK BEJELENTÉSE

Ezen a bizonylaton kell bejelenteni az egyéni választókerület Választási Bizottságának az 1994. évi országgyűlési képviselő választáson induló több párt által állított egyéni képviselő jelölt töredékszavazatainak megosztását.

A bizonylaton azokat az országos listákat, lista kapcsolásokat kell felsorolni, bejelentett hivatalos nevük feltüntetésével, amelyekre a töredékszavazatokat a megadott arányban fel kívánják juttatni. A megadott arány összegének ki kell adnia a 100,00 %-ot.

Ha egyetlen listát tüntetnek fel, 100,00 %-ot kell mellé beírni.

Kerekítési kedvezményezettet akkor kell megjelölni, ha egynél több országos listára juttatnak fel töredékszavazatokat. A töredékszavazatok felosztásánál egy-egy listára csak egy egész számú szavazat juttatható fel, ezért az osztás eredményének tört számaiból keletkezik egy igen csekély maradék. A kedvezményezett lista ezt a maradékot (általában 1-2 szavazatot) kapja meg.

A bizonylat kitöltési szabályai:

- a kerekítésnél kedvezményezett lista megadását X jellel kell jelezni és csak egyetlen kedvezményezett lista lehet,

- a százalékos arányt 3 egész 2 tizedessel kell megadni

8. számú minta

Bizonylat azonosítója: T1

Bizonylat neve: TERÜLETI LISTA ÁLLÍTÁSA - LISTA ADATOK

Ezen a bizonylaton kell bejelenteni a Területi Választási Bizottságnak az 1994. évi országgyűlési képviselő választáson bármilyen formában induló listák azonosító adatait, melyek a választások technikai lebonyolításához is szükségesek.

A kitöltés pontosságára fontos ügyelni, mert az itt megadott adatok végigkísérik a listát az egész választási folyamaton. Az adatok így kerülnek nyilvántartásba, így fognak megjelenni minden választási iraton (szavazólapon, szavazatösszesítő adatlapon, jegyzőkönyvön, a számítógépes választási rendszer képernyőin, számítógépes tablókon, választási kiadványokban).

A lista megbízottjaként egy olyan kompetens személyt kérünk megnevezni, aki a listával kapcsolatos adminisztratív ügyekben illetékes, akivel a választási bizottságok, illetve azok munkacsoportjai a kapcsolatot tarthatják.

A bizonylat kitöltésének általános szabályai:

- a kitöltendő rovatok többségébe a megjelölt adatokat kell beírni, míg, van néhány olyan rovat, amelynél választani kell a lehetséges válaszok közül, a nem kívánt részek áthúzásával. Mindig csak egyetlen áthúzatlan válasz maradhat (de az kötelezően).

- a kitöltendő rovatokat a magyar ABC nagy és kisbetűivel kell kitölteni,

- csak olyan hosszúságú adat adható meg, ahány betűhely a bizonylaton rendelkezésre áll.

A bizonylat kitöltésének konkrét szabályai:

- a telefonszám rovatoknál kérjük a körzetszám megadását is,

- a cím település rovatoknál a kerületet kérjük arab számmal megadni,

- a cím közterület rovatok kitöltésének nincsenek formai előírásai, az utca neve, a házszám a szokásos formában írható le,

- a név rovatnál 4 betűhely áll rendelkezésre a nevet megelőző szokásos megjelölések (dr., ifj., stb.) beírására.

Bizonylat azonosítója: T2

Bizonylat neve: TERÜLETI LISTA ÁLLÍTÁSA - KÉPVISELŐ JELÖLTEK ADATAI

Ezen a bizonylaton kell bejelenteni a területi Választási Bizottságnak az 1994. évi országgyűlési képviselő választáson a T1 bizonylaton megadott területi lista képviselőjelöltjeinek adatait.

A kitöltés pontosságára fontos ügyelni, mert az itt megadott adatok végigkísérik a lista jelöltjét az egész választási folyamaton. Az adatok így kerülnek nyilvántartásba-, így fognak megjelenni minden választási iraton.

A bizonylat kitöltésének általános szabályai:

- a kitöltendő rovatok többségébe a megjelölt adatokat kell beírni, míg, van néhány olyan rovat, amelynél választani kell a lehetséges válaszok közül, a nem kívánt részek áthúzásával. Mindig csak egyetlen áthúzatlan válasz maradhat (de az kötelezően).

- a kitöltendő rovatokat a magyar ABC nagy és kisbetűivel kell kitölteni,

- csak olyan hosszúságú adat adható meg, ahány betűhely a bizonylaton rendelkezésre áll.

A bizonylat kitöltésének konkrét szabályai:

- a név rovatnál 4 betűhely áll rendelkezésre a nevet megelőző szokásos megjelölések (dr., ifj., stb.) beírására.

- a személyazonosító jel pontos kitöltése feltétele a lista elfogadásának. Ha a jelöltet már más választási bizottságnál már bejelentették, pl. egyéni jelöltként is indul a nevét az ott megadottal betűről, betűre megegyező módon kell beírni.

9. számú minta

Bizonylat azonosítója: L1

Bizonylat neve: ORSZÁGOS LISTA ÁLLÍTÁSA - LISTA ADATOK

Ezen a bizonylaton kell bejelenteni az Országos Választási Bizottságnak az 1994. évi országgyűlési képviselő választáson bármilyen formában induló listák azonosítási adatait, melyek a választások technikai lebonyolításához is szükségesek.

A kitöltés pontosságára fontos ügyelni, mert az itt megadott adatok végigkísérik a listát az egész választási folyamaton. Az adatok így kerülnek nyilvántartásba, így fognak megjelenni minden választási iraton (jegyzőkönyvön, a számítógépes választási rendszer képernyőin, számítógépes tablókon, választási kiadványokban).

A bizonylat kitöltésének általános szabályai:

- a kitöltendő rovatok többségébe a megjelölt adatokat kell beírni, míg, van néhány olyan rovat, amelynél választani kell a lehetséges válaszok közül, a nem kívánt részek áthúzásával. Mindig csak egyetlen áthúzatlan válasz maradhat (de az kötelezően).

- a kitöltendő rovatokat a magyar ABC nagy és kisbetűivel kell kitölteni,

- csak olyan hosszúságú adat adható meg, ahány betűhely a bizonylaton rendelkezésre áll.

A bizonylat kitöltésének konkrét szabályai:

- a telefonszám rovatoknál kérjük a körzetszám megadását is, - a cím település rovatoknál a kerületet kérjük arab számmal megadni,

- a cím közterület rovatok kitöltésének nincsenek formai előírásai, az utca neve, a házszám a szokásos formában írható le,

- a név rovatnál 4 betűhely áll rendelkezésre a nevet megelőző szokásos megjelölések (dr., ifj., stb.) beírására.

Bizonylat azonosítója: L2

Bizonylat neve: ORSZÁGOS LISTA ÁLLÍTÁSA - KÉPVISELŐ JELÖLTEK ADATAI

Ezen a bizonylaton kell bejelenteni az Országos Választási Bizottságnak az 1994. évi országgyűlési képviselő választáson L1 bizonylaton megadott országos lista képviselőjelöltjeinek adatait.

A kitöltés pontosságára fontos ügyelni, mert az itt megadott adatok végigkísérik a lista jelöltjét az egész választási folyamaton. Az adatok így kerülnek nyilvántartásba, így fognak megjelenni minden választási iraton.

A bizonylat kitöltésének általános szabályai:

- a kitöltendő rovatok többségébe a megjelölt adatokat kell beírni, míg, van néhány olyan rovat, amelynél választani kell a lehetséges válaszok közül, a nem kívánt részek áthúzásával. Mindig csak egyetlen áthúzatlan válasz maradhat (de az kötelezően).

- a kitöltendő rovatokat a magyar ABC nagy és kisbetűivel kell kitölteni,

- csak olyan hosszúságú adat adható meg, ahány betűhely a bizonylaton rendelkezésre áll

A bizonylat kitöltésének konkrét szabályai:

- a személyazonosító jel pontos kitöltése feltétele a lista elfogadásának. Ha a jelöltet már más választási bizottságnál már bejelentették, pl. egyéni jelöltként is indul a nevét az ott megadottal betűről, betűre megegyező módon kell beírni.

- a név rovatnál 4 betűhely áll rendelkezésre a nevet megelőző szokásos megjelölések (dr., ifj., stb.) beírására.

10. számú minta

Bizonylat azonosítója: K1

Bizonylat neve: ORSZÁGOS ÉS TERÜLETI LISTÁK KAPCSOLÁSA

Ezen a bizonylaton kell bejelenteni a Területi, illetve Országos Választási Bizottságnak az 1994. évi országgyűlési képviselő választáson induló területi, illetve országos listák kapcsolásának adatait.

A kitöltés pontosságára fontos ügyelni, mert az itt megadott adatok végigkísérik a listakapcsolást az egész választási folyamaton. Az adatok így kerülnek nyilvántartásba, így fognak megjelenni minden választási iraton.

A bizonylaton a kapcsolásban résztvevő listák T1 illetve L1 jelű bizonylaton bejelentett hivatalos nevét kell feltüntetni.

A bizonylat kitöltésének általános szabályai:

- a kitöltendő rovatok többségébe a megjelölt adatokat kell beírni, míg, van néhány olyan rovat, amelynél választani kell a lehetséges válaszok közül, a nem kívánt részek áthúzásával. Mindig csak egyetlen áthúzatlan válasz maradhat (de az kötelezően).

- a kitöltendő rovatokat a magyar ABC nagy és kisbetűivel kell kitölteni,

- csak olyan hosszúságú adat adható meg, ahány betűhely a bizonylaton rendelkezésre áll

Bizonylat azonosítója: K2

Bizonylat neve: ORSZÁGOS ÉS TERÜLETI LISTÁK KAPCSOLÁSA

A MANDÁTUMHOZ JUTÁS SORRENDJE

Ezen a bizonylaton kell bejelenteni a Területi, illetve Országos Választási Bizottságnak az 1994. évi országgyűlési képviselő választáson induló kapcsolt listák jelöltjeinek mandátumhoz jutási sorrendjét.

Ha a sorrendet valamely okból korrigálni kell a törvényben megadott határidőn belül, a helyes sorrendről ugyanezt a bizonylatot kell kitölteni. Ha a kapcsolásban résztvevő egyik taglistáról kiesik egy jelölt és helyébe a következő jelölt lép, de nem változik az a tény, hogy melyik taglista hányadik sorszámú jelöltje kapja a soron következő mandátumot, nem kell korrekciót bejelenteni.

A kitöltés pontosságára fontos ügyelni, mert az itt megadott adatok végigkísérik a listakapcsolást az egész választási folyamaton. Az adatok így kerülnek nyilvántartásba.

A bizonylat kitöltésének általános szabályai:

- a kitöltendő rovatok többségébe a megjelölt adatokat kell beírni, míg, van néhány olyan rovat, amelynél választani kell a lehetséges válaszok közül, a nem kívánt részek áthúzásával. Mindig csak egyetlen áthúzatlan válasz maradhat (de az kötelezően).

- a kitöltendő rovatokat a magyar ABC nagy és kisbetűivel kell kitölteni,

- csak olyan hosszúságú adat adható meg, ahány betűhely a bizonylaton rendelkezésre áll

A bizonylat kitöltésének konkrét szabályai:

- a név rovatnál 4 betűhely áll rendelkezésre a nevet megelőző szokásos megjelölések (dr., ifj., stb.) beírására.

11. számú minta

12. számú minta

Bizonylat azonosítója: S1

Bizonylat neve: ORSZÁGOS-TERÜLETI LISTÁK SORRENDJE A

MEGEJTETT SORSOLÁS ALAPJÁN

Ezt a bizonylatot kizárólag a Területi, illetve Országos Választási Bizottság tölti ki az 1994. évi országgyűlési képviselő választáson induló listák kisorsolt sorrendjének rögzítése céljából.

A listákat a sorsolás sorrendjében kell feltüntetni.

13. számú minta

14. számú minta

15. számú minta

16. számú minta

17. számú minta

18. számú minta

20. számú minta

21. számú minta

22. számú minta

23. számú minta

24. számú minta

27. számú minta

28. számú minta

29. számú minta

30. számú minta

31. számú minta

32. számú minta

33. számú minta

34. számú minta

35. számú minta

36. számú minta

37. számú minta

38. számú minta

39. számú minta

40. számú minta

41. számú minta

42. számú minta

Lásd az 1994. évi országgyűlési képviselőválasztások költségeinek normatíváiról, tételeiről és az elszámolási rendjéről szóló BM rendelet mellékletét

43. számú minta

44. számú minta

45. számú minta

Lásd e rendelet 3. sz. mellékletének függelékét

46. számú minta

47. számú minta

48. számú minta

49. számú minta

Lásd e rendelet 6. sz. mellékletének függelékét

50. számú minta

51. számú minta

52. számú minta

53. számú minta

Tartalomjegyzék