10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 21. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A termékdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozó közös szabályok[1]

1. §[2] A Kt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a 4. számú mellékletben meghatározott, 2010. január 1-jén hatályos Kombinált Nomenklatúra szerinti vámtarifaszámok alá osztályozott termékek, illetve csomagolás esetén, a 7. számú mellékletben meghatározott KT-kóddal ellátott anyagok után - belföldi előállítású újrafutózott vagy használt gumi légabroncs, tömör vagy kis nyomású gumiabroncs kivételével - termékdíjfizetésére köteles.

2. §[3]

3. §[4] (1)[5] A termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység megkezdését

a) a kötelezett - a b) és c) pont szerinti kivétellel - az első fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül,

b) a termékdíj-átalány fizetésre kötelezett a tárgyév április 20-áig, vagy

c) a tárgyévben termékdíj-átalány fizetésére kötelezetté váló a kötelezetté válását követő 15 napon belül,

a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal köteles bejelenteni a vámhatóságnak.

(2) A nyilvántartásba vétel érdekében adott bejelentést kizárólag a kötelezett, az abban bekövetkezett változásokat a változást követő 15 napon belül a kötelezett vagy képviselője nyújthatja be.

(3) A vámhatósághoz az (1) bekezdés szerinti határidőig be nem jelentett

a)[6]

b) hasznosítói láncban gyűjtő, illetve hasznosító tevékenységet végző szervezet tevékenysége nem számolható el.

(4) A képviselő által jogtalanul beküldött, valamint a kötelezett azonosítására alkalmatlan bejelentéseket a vámhatóság nem fogadja el bejelentésként és a kötelezett egyidejűleg történő értesítésével visszaküldi.

(5) A koordináló szervezet által történő átvállalás esetén a díjfizetési kötelezettséggel kapcsolatban a kötelezettnek, a hasznosítási kötelezettséggel kapcsolatban a koordináló szervezetnek kell bejelentést tennie.

4. §[7] (1) A kötelezettnek számviteli bizonylatokkal és az előírt nyilvántartásokkal megegyezően a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal kell bevallást tennie a vámhatóság részére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevallásban közölt adatok valódiságát a vámhatóság és a környezetvédelmi hatóság az eljárásához kötődően együtt és külön-külön is ellenőrizheti.

(3) A képviselő által jogtalanul beküldött, valamint a kötelezett azonosítására alkalmatlan bevallásokat a vámhatóság bevallásként nem fogadja el és a kötelezett egyidejűleg történő értesítésével visszaküldi.

(4) A bevallásban szerepeltetett, a bevallás benyújtását megelőzően be nem jelentett hasznosítói lánc szereplője által végzett gyűjtő, illetve hasznosító tevékenység a termékdíjmentesség hasznosítási elszámolásába nem számítható be. A bevallás benyújtásával egyidejűleg bejelentett hasznosítói lánc szereplője esetében a termékdíjmentesség hasznosítási elszámolásába a benyújtást megelőző 30 nap alatt végzett gyűjtő, illetve hasznosító tevékenység számítható be.

(5)[8] Kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett termékdíj-fizetési kötelezettségének átvállalása esetén a bevallási kötelezettséget a koordináló szervezet évente egyszer, a tárgyévet követő év április 20-ig teljesíti.

[9]

5. §[10]

6. §[11]

7. §[12]

[13]

8. §[14] (1)[15] A Kt. 5/A. § (1) és (2) bekezdéseiben, az 5/B. §-ban, az 5/C. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdésében foglaltak esetében a befizetett termékdíj vámhatóságtól visszaigényelhető.

(2)[16] A visszaigénylés a vámhatóság által rendszeresített bevallási nyomtatványon történik.

(3)[17] A kötelezett a Kt. 5/B. § és 5/C. §-ának (3) bekezdése szerinti esetben a termékdíjköteles termék közvetlen anyagként (alapanyagként) való felhasználásáról nyilvántartást vezet.

(4)[18] Használt vagy hulladékká vált termékdíjköteles termék után - újrahasználható termék és egyéb kőolajtermékek hulladékának kivételével - nem lehet a termékdíjat külföldre értékesítés esetén visszaigényelni.

(5)[19] Az újrahasználható termékdíjköteles termékre, csomagolás esetén annak újrahasználható összetevőjére a termékdíjat egyszer, az első forgalomba hozatalt, illetve az első saját célú felhasználást követően kell megfizetni, ha a kötelezett a termékdíjköteles termék újrahasználatát igazolja, továbbá az első forgalomba hozatalt, illetve az első saját célú felhasználást követően a 2. számú mellékletben meghatározott bejelentkezési kötelezettségének eleget tett.

(6)[20]

(7) A kötelezettnek elkülönítetten kell nyilvántartania a saját és más tulajdonában lévő, valamint az újonnan beszerzett és használtan visszavett újrahasználható termékdíjköteles termékeket, csomagolás esetén annak újrahasználható összetevőjét a hatályos számviteli előírásoknak megfelelően.

(8)[21] Az újrahasználható termékdíjköteles terméket forgalomba hozó kötelezettnek a tárgyévi első bevallásához csatolnia kell az adott év nyitómérlegében szereplő újrahasználható termék, valamint a csomagolás újrahasználható összetevőinek készletadatait.

(9)[22] A külföldről újrahasználható termékdíjköteles terméket behozó kötelezett - a (7)-(8) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén - levonhatja az adómegállapítási időszak alatt újrahasználható termék forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása után keletkező termékdíj-fizetési kötelezettségéből azon újrahasználható termékek termékdíját, amelyek az adómegállapítási időszakban igazoltan a külföldre visszaszállításra kerültek, amennyiben a kötelezett az első fizetési kötelezettség keletkezését követő 15 napon belül a 2. számú melléklet III. pontjában meghatározott bejelentkezési kötelezettségének eleget tett.

(10)[23] A külföldre értékesítés alapján visszaigénylésre jogosult a termékdíjköteles termék exportjával vagy Közösségen belüli értékesítésével kapcsolatos adatokról a 10. melléklet szerinti tartalommal nyilvántartást vezet.

9. §[24] A termékdíjköteles termék forgalmazója a termékdíjköteles termék származását, illetve a termékdíj megfizetését számlával és a számla kiegyenlítését igazoló bankszámlakivonattal igazolhatja.

9/A. §[25] A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), az adóhatóság, a vámhatóság, az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség és az illetékes környezetvédelmi felügyelőség a termékdíjak elszámolása és befizetése tekintetében együttműködik az ellenőrzések során.

9/B. §[26]

10. §[27] A termékdíjkedvezményt a környezetbarát védjegy termékdíjköteles terméken való feltüntetetése esetén lehet igénybe venni. Környezetbarát védjegyként az 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ökocímke, valamint az Európai Közösség tagállamai által elismert környezetbarát jelzés használható.

A kenőolajok után fizetett termékdíj visszaigényléséhez szükséges nyilvántartási követelmények[28]

10/A. §[29] (1)[30] A kenőolaj után fizetett termékdíj visszaigénylését az 5. számú melléklet 4. számú táblázata szerinti nyomtatvány benyújtásával lehet kérelmezni, amelyhez csatolni kell a visszaigénylés alapját képező teljes mennyiségre a termékdíj megfizetését igazoló dokumentumok, illetve vám-árunyilatkozatok másolatát és a hasznosításra átadó nyilatkozatát az átadott mennyiség lakossági eredetéről. A kenőolajok után fizetett termékdíj jogszerűségének alátámasztására a termékdíj fizetésére kötelezettnek nyilvántartást kell vezetni.

(2)[31] A használt vagy hulladékká vált kenőolajok hasznosítása esetén az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a hasznosításra átadott/átvett használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségét, az eredeti hulladéktulajdonosok szerinti bontásban, nevük, címük és adószámuk feltüntetésével;

b) a szállító, valamint a begyűjtő nevét, címét, adószámát, a veszélyes hulladék szállításához, valamint begyűjtéséhez szükséges engedély számát, az "SZ", valamint a "K" kísérőjegyek másolatát;

c) a hasznosításra átvevő nevét, címét adószámát, engedélyének számát;

d) az átvevő által adott igazolást (ha kötelezett a hasznosítást maga végzi akkor az átvételt igazoló dokumentumokat). Az igazolásnak tartalmaznia kell a kötelezett nevét, címét, adószámát, a tárgynegyedévben a kötelezett nevében hasznosításra átvett használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségét és az átvétel tényét igazoló "SZ" kísérőjegyek sorszámát.

(3) A lakosságtól történő visszagyűjtés esetén a visszaigénylő laphoz mellékelni kell egy tájékoztatót

a) a visszagyűjtés módjáról;

b) az visszagyűjtés ösztönzésére alkalmazott eszközökről;

c)[32] a visszagyűjtött használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségének és minőségének ellenőrzéséről.

[33]

10/B. §[34]

10/C. §[35]

10/D. §[36]

[37]

10/E. §[38]

10/F. §[39]

10/G. §[40]

A hulladékhasznosítói szolgáltatások megrendelésére vonatkozó részletes szabályok[41]

11. §[42]

12. §[43]

13. §[44] (1) A Kt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatásmegrendelés igénybevételének feltételei:

a) a környezetvédelmi jogszabályok, hatósági előírások betartása az újrahasználat, az újrafeldolgozás, illetve az energianyerés során,

b)[45] a 6. számú melléklet szerinti, a megrendelés időszakára vonatkozó negyedévenkénti beszámoló benyújtása a Minisztériumhoz,

c) a beszámolóban szereplő adatok alátámasztásához szükséges nyilvántartások vezetése,

d) a begyűjtés, az újrahasználat, az újrafeldolgozás, illetve az energianyerés a Kt. 7. § (3) bekezdésében meghatározott termékdíjköteles termékből képződött elkülönített anyagú hulladékból (a továbbiakban: hulladék) történhet.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilvántartásoknak tartalmaznia kell:

a) az átvett, begyűjtők esetén a begyűjtött hulladék megnevezését, mennyiségét, típusát;

b) a hulladék szállítójának nevét, címét, adószámát, GLN számát, valamint, ha a hulladék szállításához szükséges, a szállításra vonatkozó engedélyének számát;

c) az egyes telephelyeken tárolt hulladékok megnevezését, jellemző tulajdonságait, tárolásuk módját (telephelyenkénti bontásban HKT-kódokkal);

d) hulladékhasznosítás esetén a hulladék újrahasználatából, újrafeldolgozásából, energianyeréséből származó termékek megnevezését, a környezetbe kibocsátott szennyező anyagok megnevezését, jellemző tulajdonságait, mennyiségét, típusait, értékét, az értékesítésükkel kapcsolatos adatokat.

(3) A Kt. 7. §-a (4) bekezdésében meghatározott igénybevevő által készletezett összes hulladék engedélyezett lerakóra történő elhelyezési költsége 3 hónapnál hosszabb ideig nem haladhatja meg az igénybevevő saját tőkéjének összegét.

[46]

13/A. §[47]

A termékdíj számlán való megjelenítésére vonatkozó szabályok[48]

14. § (1)[49] A Kt. 23. §-a alapján a kötetezettnek - a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel - a számlában vagy a számla mellékletében[50]

a)[51] teljes termékdíj fizetés esetén: díjtételenként "a ............................................környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból ........:..... Ft szöveget,

b) termékdíj-kedvezmény esetén: "a................................ környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból...........................környezetvédelmi termékdíja: ...................................Ft" szöveget,

c)[52] termékdíjmentesség esetén (díjtételenként): "a ............................................környezetvédelmi termékdíj alól .....%-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból ................................................ Ft" szöveget, illetve koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén: "a ................................................ környezetvédelmi termékdíj alól .....%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból ................................................ Ft" szöveget,

d) újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén: " a..................................... környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került" szöveget

kell feltüntetni.

(2)[53] Kiskereskedelmi értékesítés esetén az (1) bekezdés szerinti szöveget a számlán nem kell feltüntetni.

(3)[54] Kézzel kitöltött számlán

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén a 14/1a,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a 14/1b,

c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a 14/1c,

d) az (1) bekezdés d) pontja esetén a 14/1d

szöveg, a KT kód első három jegyének és a termékdíj összegének feltüntetésével az (1) bekezdés szerinti szöveg helyettesíthető.

(4)[55] Termékdíjköteles termék értékesítésekor a termékdíjat közvetlenül az általános forgalmi adó felszámítását megelőzően kell a termék nettó árába beszámítani oly módon, hogy a termékdíj ne képezze az általános forgalmi adón kívül másnak az alapját.

(5)[56] A feltüntetett termékdíj, a hasznosítási díj, valamint a termékdíj-kedvezmény és termékdíjmentesség összegét nyilvántartással kell alátámasztani, amely tartalmazza a vevők nevét, adószámát és címét, valamint a számla sorszámát és kiállításának dátumát.

Értelmező rendelkezések[57]

14/A. §[58] E rendelet alkalmazásában

a) adószám: a közösségi és a magyarországi adószám, közösségi adószám hiányában a magyarországi adószám,

b)[59]

c)[60]

Záró rendelkezések[61]

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésekben szabályozott eltérésekkel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról szóló 17/1992. (VIII. 3.) KTM rendelet hatályát veszti.

(2)[62]

(3)[63]

16. §[64] (1) A Környezetvédelmi Alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat (Kac.) kezelését végző szervhez 2004. május 1. előtt benyújtott termékdíj-visszaigénylés, továbbá ezt követően 2005. január 1-jéig a környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat (Kövice) kezelését végző szervhez - az export utáni visszaigénylés kivételével - benyújtott termékdíj-visszaigénylés esetén a visszaigénylés jogosultságát, amennyiben azt 2006. május 1-jéig jogerősen nem bírálták el, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség határozatban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés az ott meghatározott termékdíj-visszaigénylési kérelmek jogalapját, illetve e kérelmek elbírálásával összefüggő igényeket nem érinti.

1. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 1. §-ának (1) és (2) bekezdéseihez[65]

2. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez[66]

A bejelentés teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. Alapadatok (Főlap)

A termékdíjfizetésre kötelezett adatai:

a) név,

b) GLN szám,

c) adó szám, adóazonosító,

d) KSH törzsszám,

e) VPID szám, f KÜJ szám,

g) belföldi, külföldi bankszámlaszám,

h) kötelezett székhelye,

i) levelezési cím,

j) ügyintéző neve,

k) ügyintéző telefonszáma,

l) képviselőjének neve,

m) képviselőjének GLN száma,

n) képviselőjének VPID száma,

o) képviselőjének adószáma, p) adatszolgáltatás típusa,

q) oldalak száma,

r) keltezés, cégszerű aláírás.

II. Bejelentőlap a termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezéséről (BJ1)

A termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok:

a) kötelezettségek feltüntetése a formanyomtatványon megadott kódszámokkal,

b) bejelentés érvényességének időpontja,

c) a termékdíjfizetési kötelezettség keletkeztetése

d) keltezés, cégszerű aláírás.

III. Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható termékdíjköteles termékek vagy termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles termékek bejelentéséhez (BJ2)

Újrahasználható termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok:

a) adatsor sorszáma,

b) GTIN azonosító száma,

c) megnevezése,

d) vámtarifaszám,

e) KT kódjának 1-3 jegye,

f) anyaga,

g) típusa,

h) csomagolt termék,

i) nettó tömege (termékdíj alapja),

j) mérete (szélesség, mélység, magasság),

k) nettó töltési mennyisége,

l) átlagos élettartama,

m) átlagos forgási sebessége,

n) Engedély/Tanúsítvány típusa, száma,

o) anyagában való hasznosíthatóságának jelölése,

p) újrahasználhatóságának jelölése,

q) az adott év nyitómérlegében szereplő készletadatok,

r) keltezés, cégszerű aláírás.

IV. Bejelentőlap a láncügyletről (BJ3)[67]

V. Bejelentőlap a képviseletről (BJ4)

A képviselő adatai:

a) név,

b) GLN szám,

c) adószám,

d) KSH törzsszám,

e) VPID szám,

f) KÜJ szám,

g) bank számla szám,

h) székhely,

i) levelezési cím,

j) ügyintéző neve és telefonszáma, k) keltezés, cégszerű aláírás.

VI. A hasznosítás-mentességi feltétel teljesítéséhez alkalmazott hulladékkezelők felsorolása (BJ5)

(Koordináló szervezeti átvállalás esetén a mentességi engedéllyel rendelkező koordináló szervezet, egyéni mentesség esetén a hasznosításhoz kötött egyéni mentességi engedéllyel rendelkező kötelezett részére.)

A hulladékkezelők adatai:

a) név,

b) GLN szám,

c) VPID szám (külföldi hulladékkezelő esetén csak a GLN szám szükséges),

d) KÜJ szám (külföldi hulladékkezelő esetén csak a GLN szám szükséges),

e) mentesség érdekében való közreműködés tárgyévi kezdete,

f) mentesség érdekében való közreműködés tárgyévi vége,

g) hulladékkezelésre vonatkozó engedélyszám,

h) KTJ szám,

i) tevékenység típusa,

j) HKT kód,

k) EWC kód,

l) a tárgyévi hulladékkezelés lekötött kapacitás mértéke HKT kód és EWC szerint,

m) keltezés, cégszerű aláírás.

VII. Termékdíjfizetési kötelezettség készletre történő vételkor keletkeztetésének bejelentése (BJ6)

a) név,

b) GLN szám,

c) VPID szám,

d) termék megnevezése,

e) KT kód,

f) tárgyidő szak,

g) keltezés, cégszerű aláírás.

VIII. Átvezetési/kiutalási kérelem (KE1)

1. Terhelendő díj

a) adónemkód, számlajel

b) rövidített megnevezés

c) összeg forintban

2. Jóváírandó

a) adónemkód, számlajel

b) rövidített megnevezés

c) összeg forintban

3. Kiutalandó forintösszeg

4. Keltezés, cégszerű aláírás

IX. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) bírság és pótlékok mérséklésére irányuló kérelme (KE2)

1. Alapadatok

a) Köztartozási nyilatkozat kitöltöttsége

b) Időszak megjelölése

c) Mérsékelni kért összeg

2. Egyéb információk

a) Határidőn túli követelések

b) Határidőn túli szállítók

c) Hosszúlejáratú hitel tárgyévi törlesztése

d) Hosszúlejáratú hitel tárgyévi kamatai

e) Eladásra (befektetésre) vásárolt értékpapírok

ea) Megnevezés

eb) Beszerzés dátuma

ec) Érték

f) Kapott osztalék

fa) Osztalék nyújtó

fb) Osztalék nyújtás időpontja

fc) Osztalék összege

g) Adott osztalék

ga) Osztalék nyújtás időpontja

gb) Osztalék összege

h) Bankszámlák és azok egyenlegei

ha) Számlavezető pénzintézet megnevezése

hb) Bankszámla száma

hc) Utolsó egyenleg

hd) Egyenleg kelte

he) Összeg

3. Kapcsolt vállalkozások

a) Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adatok

aa) Vállalkozás megnevezése

ab) Vállalkozás adószáma

ac) Részesedés összege

ad) Részesedés százaléka

ae) Befektetés időpontja

b) Más vállalkozásba ingyenesen átadott vagyon

ba) Tárgyévet megelőző évben

bb) Tárgyévben

c) Alapítványi befizetések, befektetések, közérdekű kötelezettségvállalások

ca) Tárgyévet megelőző évben

cb) Tárgyévben

4. A kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb információk

a) Fizetési nehézség keletkezésének okai

b) Tartozás felhalmozódásának elkerülése

c) Fizetőképesség helyreállítása érdekében tett intézkedések

5. A kérelem mellékletei

a) A tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó

aa) mérleg

ab) eredmény-kimutatás

b) A tárgyévi aktuális időszak három hónapnál nem régebbi

ba) mérlege

bb) eredménykimutatása

6. Keltezés, cégszerű aláírás

X. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) termékdíj fizetési könnyítésre irányuló kérelme (KE3)

1. Gazdálkodással kapcsolatos adatok

a) Kötelezettségek

aa) Önkormányzat felé fennálló

ab)[68]

ac) Egyéb köztartozások

2. Fedezetként felajánlott biztosíték

a) Ingatlan vagyontárgyak

aa) Ingatlan megnevezése

ab) Ingatlan adatai

b) Ingó vagyontárgyak (100 E Ft egyedi értéket meghaladó)

ba) Ingóság megnevezése

bb) Ingóság adatai

c) Értékpapírok

ca) Értékpapír megnevezése

cb) Értékpapír adatai

d) Kezesség

da) Kezesség megnevezése

db) Kezesség adatai

3. Továbbá e melléklet IX. pontjában szereplő adatok

XI. Egyes kötelezettségek késedelmes teljesítésének kimentésére szolgáló igazolási kérelem (KE4)

1. Kérelem tárgya, mulasztott kötelezettség/cselekmény

a) megjelölése, száma

b) esedékessége

c) teljesítettsége

2. Határidő elmulasztásának kimentése

3. Igazoló dokumentumok felsorolása

4. A kérelemhez mellékelni kell a felsorolt igazoló dokumentumokat

5. Keltezés, cégszerű aláírás.

XII. Bevallás másolati kérelem (KE5)

1. Bevallásra vonatkozó adatok

a) Tárgyidőszak megjelölése

b) Példányszám

c) Átvétel módja

2. Keltezés, aláírás

3. Átvételi adatok

4. A kérelemhez mellékelni kell:

a) meghatalmazott eljáró esetében a meghatalmazást

b) illeték összegét illetékbélyegben a kérelemre felragasztva

5. Keltezés, cégszerű aláírás

XIII. Kereskedelmi csomagolás esetében egyéni tömeg-darab arány nyilvántartásba vételi kérelem (KE6)[69]

XIV. Átvállalási szerződés nyilvántartásba vételi kérelem (KE7)

1. Átvállalásban érintettek adatai

a) név,

b) GLN szám,

c) adószám, adóazonosító,

d) KSH törzsszám,

e) VPID szám,

f) KÜJ szám,

g) belföldi, külföldi bank számla szám,

2. Az átvállalással érintett termék adatai

a) a termék KT kódját

b) a termék vámtarifaszámát (kivéve csomagolás esetében),

3. Az átvállalás időszakának meghatározása,

4. Az átvállalás kezdő időpontjának meghatározása,

5. Az átvállalás típusát,

6. Keltezés, cégszerű aláírás

XV. Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról (KNY)

1. Szerv megnevezése

2. A köztartozás összege forintban

3. Szerv számlavezető pénzintézetének neve

4. Szerv pénzforgalmi jelzőszáma

5. Keltezés, aláírás

XVI. Nyilatkozat csekély összegű támogatás igénybevételéről (TNY)[70]

3. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez[71]

A bevallás teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. Alapadatok (Főlap)

A termékdíjfizetésre kötelezett adatai:

a) név,

b) GLN szám,

c) adószám, adóazonosító,

d) KSH törzsszám,

e) VPID szám,

f) KÜJ szám,

g) belföldi, külföldi bankszámlaszám,

h) kötelezett székhelye,

i) levelezési cím,

j) ügyintéző neve,

k) ügyintéző telefonszáma,

l) képviselőjének neve,

m) képviselőjének GLN száma,

n) képviselőjének VPID száma,

o) képviselőjének adószáma,

p) adatszolgáltatás típusa,

q) oldalak száma,

r) tárgyidő szak,

s) a termékdíjfizetési kötelezettség keletkeztetése

sz) keltezés, cégszerű aláírás.

II. Összesítő lap nettó kötelezettségekről, valamint a termékdíjköteles termékek mennyiségéről

1. Tárgyidő szak

2. Termékkörönként tárgyidőszakban összesen keletkezett termékdíjköteles termék mennyisége, valamint a fizetendő termékdíj összege

3. Termékkörönként tárgyidőszakban összesen levonható termékdíj köteles termék mennyisége, valamint a levonható környezetvédelmi termékdíj

4. Önellenőrzés és az önellenőrzési pótlék összege

5. Keltezés, cégszerű aláírás

III. A termékdíj-fizetési kötelezettség (B01-B02)[72]

1. Termékdíjfajtája KT kód szerinti bontásban

2. Termékdíjköteles termék megnevezése

3. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása

a) Termékdíjköteles termékfizetési kötelezettség alapját képző mennyisége havi bontásban soronként és összesen

b) Mentesség százaléka

c) Termékdíjtételek

d) Környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség összege soronként és összesen

4. Levonható, illetve visszaigényelhető termékdíjösszegének megállapítása

a) Termékdíj levonás, visszaigénylés alapját képző mennyisége soronként és összesen

b) Termékdíjköteles termék mennyiségi egysége után megfizetett díj

c) Termékdíjköteles termék után megfizetett levonható, visszaigényelhető összeg soronként és összesen

5. Termékdíj nettó összege soronként és összesen, amely a termékdíj-fizetési kötelezettség összegének és a termékdíjköteles termék után megfizetett levonható, visszaigényelhető összegének különbözete

6. Keltezés, cégszerű aláírás

IV. Bevallás a mentességhez kötődő hulladékkezelési tevékenységről (HAS)

(Koordináló szervezeti átvállalás esetén a mentességi engedéllyel rendelkező koordináló szervezet, egyéni mentesség esetén a hasznosításhoz kötött egyéni mentességi engedéllyel rendelkező kötelezett részére.)

Hulladékkezelésre vonatkozó adatok

a) A hulladékkezelési tevékenységet végző GLN száma

b) A hulladékkezelési tevékenységet végző neve

c) HKT kód 1-7. jegye

d) EWC kód

e) Hulladékkezelési művelet megnevezése

f) Mentesség során elszámolásra kerülő mennyisége havi bontásban és összesen

g) Keltezés, cégszerű aláírás

V. Bevallás a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalásáról (ÁTV)[73]

1. Átvállalással érintett termék adatai

a) KT kód

b) Termékdíjköteles termék megnevezése

c) Mennyiségi egység

2. A kötelezettség átadó szerinti bontásban és KT kódonként

a) Csomagolás számlában átvállalt mennyisége

b) Egyéb kőolajtermék számlában átvállalt mennyisége

3. A kötelezettséget átvállaló szerinti bontásban és KT kódonként

a) Első vevő által külföldre történő kivitelre átvett mennyiség

b) Első vevő által külföldre kivitt mennyiség

c) Első vevő által forgalomba hozott mennyiség

d) Bérgyártásból származó termékdíjköteles termék mennyisége

e) termelői szerveződés által átvállalt termékdíjköteles termék mennyisége

4. Keltezés, cégszerű aláírás

VI. Bevallás az újrahasználható csomagolások, kereskedelmi csomagolások mennyiségéről (UHA)

Újrahasználható csomagolásra vonatkozó adatok

a) Adatsor sorszáma: a nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható termékdíjköteles termékek vagy termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles termékek bejelentéséhez (BJ2) adatsor sorszámával megegyezően kell alkalmazni.

b) Kibocsátott újrahasználható csomagolás mennyisége (kg)

c) Újrahasználatra visszafogadott és újrahasznált csomagolás mennyisége (kg)

d) Újonnan beszerzett újrahasználható csomagolás mennyisége (kg)

e) Visszafogadott újrahasználható csomagolásból keletkezett hulladék mennyisége (kg)

f) Keltezés, cégszerű aláírás

VII. Levonást részletező lap (UHB)[74]

1. Termékdíj levonáshoz kötődő hasznosítási adatok:

a) a Kt. 5/E. § (1) bekezdése esetében

aa) Tárgyidőszakban termékdíjfizetési kötelezettséggel érintett forgalomba hozott csomagolás mennyisége anyagfajtánként (kg)

ab) Tárgyidőszakban visszagyűjtött és hasznosított (hasznosítási típusonként) összes csomagolás mennyisége anyagfajtánként (kg)

ac) az aa) és az ab) pontok aránya (%)

b) a Kt. 5/E. § (2) bekezdése esetében

ba) Tárgyidőszakban termékdíjfizetési kötelezettséggel érintett forgalomba hozott kereskedelmi csomagolás mennyisége KT kódonként (kg)

bb) Tárgyidőszakban visszagyűjtött és anyagában hasznosított kereskedelmi csomagolás mennyisége HKT kódonként (kg)

2. Termékdíj levonáshoz kötődő a Kt. 5/E. § (3) bekezdése szerinti újrahasználati adatok:

a) Tárgyévben forgalomba hozott összes újrahasználható elsődleges fogyasztói csomagolás mennyisége (kg)

b) Tárgyévben visszagyűjtött és újrahasznált összes újrahasználható elsődleges fogyasztói csomagolás mennyisége (kg)

c) az a) és a b) pontok aránya (%)

3. Keltezés, cégszerű aláírás

VIII. Hasznosítás koordináló szervezetek bevallása az átvállalt mennyiségekről (HKS)[75]

A) Csatlakozott partnerek adatai

a) Csatlakozott partnerek GLN száma

b) Csatlakozott partnerek VPID száma

c) Csatlakozott partnerek neve

d) KT kód

e) Szolgáltatói díjalapját képező átvállalt tárgyidőszaki mennyiségek soronként és összesen

f) Keltezés, cégszerű aláírás

B) Kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett termékdíj-fizetési kötelezettségének átvállalása esetén

a) Csatlakozott partnerek GLN száma

b) Csatlakozott partnerek VPID száma

c) Csatlakozott partnerek neve

d) A forgalomba hozott csomagolás mennyisége partnerenként és KT kódonként

e) Keltezés, cégszerű aláírás

IX. Önellenőrzésről (ÖNP)

1. Önellenőrzési pótlék kiszámítása

a) helyesbített díj

aa) termékpályánkénti bontásban a bevallott, befizetett termékdíj (Ft), és a helyes számított termékdíj (Ft),

ab) összesen a bevallott, befizetett termékdíj (Ft), és összesen a helyes számított termékdíj (Ft),

ac) a befizetendő, illetve a visszautalandó termékdíj összege (ezer Ft)

b) az önellenőrzési pótlékok kiszámítása és összesítésük

ba) nyilvántartásba vétel ideje,

bb) önellenőrzési, ismételt önellenőrzési pótlék összege

2. Keltezés, cégszerű aláírás

X. Átvezetési/kiutalási kérelem (KE1)

1. Terhelendő díj

a) adónemkód, számlajel

b) rövidített megnevezés

c) összeg forintban

2. Jóváírandó összeg

a) adónemkód, számlajel

b) rövidített megnevezés

c) összeg forintban

3. Kiutalandó forint összeg

4. Keltezés, cégszerű aláírás

XI. Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról (KNY)

1. Köztartozás megjelölése

2. Szerv megnevezése

3. A köztartozás összege forintban

4. Szerv számlavezető pénzintézetének neve

5. Szerv pénzforgalmi jelzőszáma

6. Keltezés, cégszerű aláírás

XII. Nyilatkozat csekély összegű támogatásról (TNY)[76]

XIII. Visszaigénylésről (VIS)

1. A termék adatai

a) a termékdíjköteles termék megnevezésével

b) a termékdíjköteles termék KT-kódja

c) a termékdíjköteles termék mennyisége (kg)[77]

2. A visszaigénylés időszaka

3. Termékdíjtétel (Ft/kg)[78]

4. A visszaigényelhető termékdíj összege (Ft)

5. Keltezés, cégszerű aláírás

4. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez[79]

Termékdíjköteles termékek és anyagok köre

Az "ex" jelzéssel ellátott vámtarifaszám olyan termékcsoportot jelent, melyben csak a Kt. hatálya alá tartozó termékek termékdíjkötelesek.

A * jelzéssel ellátott vtsz. számok olyan elektromos és elektronikai berendezés termékcsoportokat jelentenek, melyben azok a termékek termékdíjkötelesek, melyeknek bruttó súlya legfeljebb 200 kg, vagy teljesítmény felvétele legfeljebb 4 kW.

ABC
1MegnevezésVámtarifaszám
Vámtarifaszám
és HR alszám
KN alszám
2Gumiabroncsok
3Új gumi légabroncs, kivéve a 4011 50 00 vtsz. alá tartozó termékeketex 4011
4Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású
gumiabroncs, kivéve a 4012 90 30; 4012 90 90 vtsz. alá tartozó termékeket
ex 4012
5Akkumulátorok
6Elektromos akkumulátorok a 8507 80 20 a 8507 80 30 és a 8507 90 vtsz.
kivételével
ex 8507
7Egyéb kőolajtermékek
8Kenőolaj
9Motorolaj, kompresszor-kenőolaj, turbina-kenőolaj2710 1981
10Hidraulikus célú folyadék2710 1983
11Fehérolaj, folyékony paraffin2710 1985
12Differenciálolaj és reduktorolaj2710 1987
13Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj2710 1991
14Villamosszigetelési olaj2710 1993
15Más kenőolaj és más olaj, kivéve kenőzsírokex 2710 1999
16Textil, bőr, szőrme és más anyagok kezelésére használt készítmények3403 1100
17Legalább 70 tömegszázalék kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított
olajtartalommal, de nem fő alkotóként
3403 1910
18Más, kivéve kenőzsírokex 3403 1990
19Hidraulikusfék-folyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz,
amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat 70 tömegszázaléknál
kisebb arányban tartalmaz
ex 3819 0000
20Reklámhordozó papírok
21papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült árukex 48
22Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékekex 49
23Elektromos és elektronikai berendezések
24Háztartási nagygépek
25Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor;
elszívó vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is
ex 8414*
26Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint
hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan
berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható
ex 8415*
27Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos
vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló
berendezés kivételével, valamint a 8418 91 és a 8418 99 vtsz. alá tartozó
termékek kivételével
ex 8418*
28Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló
gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy
címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály
dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve
a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép
ex 8422*
29Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet
is, amely mos és szárít is
ex 8450*
30Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát)
kivételével]
ex 8501*
31porszívók beépített elektromotorral a 8508 11 vtsz. alá tartozók kivételévelex 8508 19
32Elektromos átfolyásos vízmelegítő8516 1011
33Helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítő készülék
34Hőtárolós radiátor8516 2100
35Folyadékkal töltött radiátor8516 2910
36Hősugárzó8516 2950
37Más beépített ventilátorral8516 2991
38Más helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítő készülék8516 2999
39Mikrohullámú sütő8516 5000
40Más sütő; tűzhely, főzőlap, forralógyűrű, grillsütő és sütőrostély8516 60
41Háztartási kisgépek
42Személymérleg, csecsemőmérleg is, háztartási mérlegex 8423 10
43Háztartási varrógép8452 10
44Legfeljebb 1500 W teljesítményű és legfeljebb 20 literes porzsákkal vagy más
tartálykapacitással rendelkező beépített elektromotoros porszívó
8508 1100
45Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508
vtsz. alá tartozó porszívók kivételével, valamint a 8509 90 vtsz. kivételével
ex 8509
46Villanyborotva, -hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített
elektromotorral:
8510
47Elektrotermikus fodrászati készülék vagy kézszárító készülék:
48Hajszárító8516 31
49Más fodrászati készülék8516 3200
50Kézszárító készülék8516 3300
51Villanyvasaló8516 40
52Kávé- vagy teafőző8516 7100
53Kenyérpirító8516 7200
54Olajsütő8516 7920
55Más elektrotermikus háztartási készülék8516 7970
56Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy
védelmére, vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra
szolgáló készülék, (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok,
túlfeszültség-csökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más
csatlakozók, csatlakozódobozok, kivéve a 0,5 és 350 A áramhatárok közötti
motorindító, túlterhelés és zárlat ellen védő, valamint elosztóáramkörök
azonnali vagy késleltetett kapcsolására alkalmazott, kézzel, vagy
elektromágnessel működtetett kapcsolószerkezet, eszköz), optikai szálakhoz,
optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók
ex 8536
57Karóra, zsebóra és más óra (beleértve a stopperórát is), nemesfémből vagy
nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal
ex 9101
58Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, a 9101 vtsz. alá tartozó
kivételével
ex 9102
59Óra "kisóraszerkezettel", a 9104 vtsz. alá tartozó kivételévelex 9103
60Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjárműhöz, légi-, űr-
és vízi járműhöz
ex 9104
61Más óraex 9105
62Információs (IT) és távközlési berendezések (kivéve a mobil és a rádiótelefon
készülék)
63Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá
tartozó nyomóalkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek
és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai
ex 8443*
64Írógépek a 8443 vtsz. alá tartozó nyomtatók kivételével; szövegszerkesztő
gépek
ex 8469
65Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő-, előhívó-
és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és
hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép
ex 8470
66Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó,
adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem
említett gép ilyen adatok feldolgozásához
ex 8471
67Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, automata
bankjegykiadó gép, érmeválogató, érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép,
ceruzahegyező, lyukasztó- vagy fűzőgép), kivéve a 8472 90 30 vtsz. alá tartozó
termékek
ex 8472
68Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más
vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok
továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes
vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési
berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy
vételre szolgáló készülékek, valamint a 8517 12, a 8517 69 31 és a 8517 69 39
kivételével
ex 8517
69Vezetékes telefon kézibeszélője8518 3020
70Szövegismétlő készülék telefonhoz8519 8111
71Diktafon, amely csak külső áramforrással működik8519 8151
72Telefonüzenet-rögzítő8519 5000
73Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék8526
74Kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó
rendszerben használatos katódsugárcsöves monitor
8528 4100
75Kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó
rendszerben használatos más monitor
8528 5100
76Kizárólag vagy elsősorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó
rendszerben használatos projektor
8528 6100
77Automatikus adatfeldolgozó gép által létrehozott digitális információ
megjelenítésére alkalmas, síkpanel megjelenítő (például folyadékkristályos
eszköz) segítségével működő más projektor
8528 6910
78Elektromos ellenőrző jelző-, és biztonsági berendezés vasút, villamosvasút,
közút belvízi kikötő, kikötői berendezés vagy repülőtér számára (a 8608 vtsz. alá
tartozók kivételével)
ex 8530
79Elektronikus fordítógép vagy szótár8543 7010
80Szórakoztató elektronikai cikkek
81Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és
fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy
több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő;
elektromos hangerősítő egység a 8518 30 20 vtsz. alá tartozó termékek
kivételével
ex 8518
82Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék a 8519 50, a 8519 81 11 és a
8519 81 51 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
ex 8519
83Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve isex 8521*
84Televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és
videokamera-felvevők a 8525 80 11 kivételével
ex 8525 80
85Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával
kombinálva is, közös házban
8527
86Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás
vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang-vagy
képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is, a 8528 41 00, a 8528
51 00, a 8528 61 00 és a 8528 69 10 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
ex 8528
87Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei:ex 8529
88Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti
villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső
kivételével
89Azonnal előhívó (polaroid) fényképezőgép9006 4000
90Fényképezőgép közvetlen keresővel [egylencsés visszatükrözés (SLR)],
legfeljebb 35 mm szélességű filmtekercshez
9006 5100
91Más fényképezőgép, 35 mm-nél kisebb szélességű filmtekercshez9006 5200
92Más fényképezőgép 35 mm szélességű filmtekercshez9006 53
93Fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte:
94Kisülési csővel működő (elektronikus) villanófény-készülék9006 6100
95Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy
hanglejátszókészülékkel vagy anélkül:
96Kamera, 16 mm-nél keskenyebb vagy super 8-as filmhez:9007 1100
97Kamera, más filmhez9007 1900
98Állóképvetítő, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és
kicsinyítő (mozgó-fényképészeti kivételével)
99Diavetítő9008 1000
100Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a nagyméretű,
helyhez kötött ipari szerszámok
101Más, automata ipari varrógép8452 2100*
102Fémipari eszterga (beleértve az esztergáló központot is):8458*
103Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, marómenetvágó
vagy menetfúró gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá
tartozó eszterga (beleértve az esztergáló központot is) kivételével:
8459*
104Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő
vagy fogaskerék-simító gép, fűrész- és vágógép, valamint más vtsz. alá nem
osztályozható fém vagy cermet leválasztással működő más szerszámgép:
8461*
105Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa,
parafa, csont, keménygumi; kemény műanyag vagy hasonló kemény anyag
megmunkálására
8465*
106Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is)
fém megmunkálására; nyíró, hajlító, hajtogató, redőző, simító, egyengető,
nyíró, lyukasztó vagy rovátkoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém
megmunkálására; máshol nem említett présgép fém vagy keményfém
megmunkálására
8462*
107Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy cement
megmunkálására
8463*
108Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus, vagy beépített elektromos
vagy nem elektromos motorral működő
ex 8467*
109Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
110Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések:
111Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsővel:
112Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsővel legfeljebb 100 cm
csőhosszúsággal
8543 7051
113Ultraibolya A sugarat felhasználó más fénycsővel8543 7055
114Más, napozóágyak, -lámpák, hasonló felszerelések napozáshoz8543 7059
115Villanyvonat, vágány, jelzőlámpa és más tartozékai; csökkentett méretű
"méretarányos" összeszerelhető modell készletben, működő is
9503 0030
116Beépített motorral működő más játék és modell műanyagból9503 0075
117Beépített motorral működő más játék és modell más anyagból9503 0079
118Tévéhez kapcsolható videojáték9504 1000
119pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más
fizetőeszközökkel működő más játék, a tekepálya-felszerelés kivételével
ex 9504 30
120Elektromos autóverseny-készlet, verseny jellegű9504 9010
121Ellenőrző és vezérlő eszközök
122Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb
érzékenységű mérleg kivételével) beleértve a súllyal működtetett számláló vagy
ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez (valamint a 8423 10 vtsz. alá
tartozó termékek kivételével)
ex 8423*
123Gépjárműhöz használt riasztóberendezés8512 3010
124Elektromos, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna
jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék), a 8512 vagy a 8530
vtsz. alá tartozó kivételével
ex 8531
125Adagoló automaták
126Bankjegykiadó automata8472 9030
127Automata elárusítógép (pl. postai bélyeg, cigaretta, étel vagy ital árusítására),
beleértve a pénzváltó gépet is:
128Automata italárusító gép beépített melegítő- vagy hűtőkészülékkel8476 2100
129Más elárusító automata beépített melegítő-, hűtőkészülékkel8476 8100
130Rádiótelefon készülék
131Mobiltelefon-hálózathoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való
távbeszélők
8517 1200
132Rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vevőkészülék
133Hordozható személyi hívó8517 6931
134Más rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vevőkészülék8517 6939
135II. Műanyag (bevásárló-reklám) táska
136ex 3923 21
137ex 3923 29

5. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez[80]

A termékdíj visszaigénylésére vonatkozó nyilvántartások tartalmi követelményei

1. számú táblázat

A Kt. 5/B. § és 5/C. § (3) bekezdéssel kapcsolatos nyilvántartás tartalmi elemei[81]

1. A termékdíj visszaigénylőjének adatai (a 3. számú melléklet I. pontja szerint)

2. A közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok:

a) termékdíjköteles termék megnevezése;

b) termékdíj fajtája, KT-kód szerinti bontásban;

c) a közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék mennyisége, GTIN száma, KT-kód szerinti bontásban;

d) a közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékre befizetett termékdíj összege, KT-kód szerinti bontásban;

e) a termékdíj befizetőjének neve; VPID és GLN száma;

f) a termékdíj-befizetés azonosítója (számlaszám) .

3. Az előállított termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok

a) termékdíjköteles termék megnevezése;

b) termékdíj fajtája, KT-kód szerinti bontásban;

c) a termékdíjköteles termék mennyisége, GTIN száma, KT-kód szerinti bontásban;

d) azelőállított termékre befizetett termékdíj összege, KT-kód szerinti bontásban;

e) a termékdíj befizetőjének neve, VPID és GLN száma;

f) a termékdíj-befizetés azonosítója (számlaszám) .

4. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a visszaigénylés jogalapját, rövid leírást a gyártási tevékenységről, az ott felhasznált anyagokról;

b) anyagmérleget, amely pontosan bemutatja a gyártáshoz közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek mennyiségét, illetve a létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét és az ahhoz kötődő anyagnormákat;

c) a termék megvásárlását igazoló számlák tételes összesítését (bizonylatszám, teljesítés dátuma, KT-kód mennyiség, megfizetett nettó termékdíj összege) és a számlák egy példányát, amelyben a jogszabály szerint tételesen szerepelnie kell a kötelezett által befizetett termékdíjnak, a számla kiegyenlítését igazoló bizonylatot;

d) külföldről származó termékdíjköteles termék esetén a vámtartozás kiszabásáról szóló határozatok összesítését, a határozat másolatát, vámszabad terület, tranzitterület esetén a betárolást igazoló vámokmány másolatát, számlákat, a bevallás és a termékdíj megfizetését igazoló bizonylatot.[82]

A nyilvántartás oldalait oldalszámmal kell ellátni.

5. A visszaigénylés nyilvántartására és a nyilvántartás hitelességére vonatkozó adatok: oldalak száma, keltezés, cégszerű aláírás.

2. számú táblázat

A Kt. 5/A. §-a szerinti nemzetközi szerződés alapján, valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási programja megvalósítása keretében behozott felhasznált termékek után befizetett termékdíj visszaigénylésére vonatkozó nyilvántartás tartalmi elemei

1. A termékdíj visszaigénylőjének adatai (a 3. számú melléklet I. pontja szerint)

2. A termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok:

a) termékdíjköteles termék megnevezése;

b) termékdíj fajtája, KT-kód szerinti bontásban;

c) a vásárolt termékdíjköteles termék mennyisége, GTIN száma, KT-kód szerinti bontásban;

d) a vásárolt termékre befizetett termékdíj összege, KT-kód szerinti bontásban;

e) a termékdíj befizetőjének neve, VPID és GLN száma;

f) a termékdíj-befizetés azonosítója (számlaszám) .

3. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a visszaigénylés jogalapját, rövid leírást arról, hogy melyik Nemzetközi Szerződés milyen pontja alapján valósul meg a köztehermentes beszerzés, illetve mely NATO Biztonsági Beruházási Program keretében;

b) a termék megvásárlását igazoló számlák tételes összesítését (bizonylatszám, teljesítés dátuma, KT-kód mennyiség, megfizetett nettó termékdíj összege) és a számlák egy példányát, amelyben a jogszabály szerint tételesen szerepelnie kell a kötelezett által befizetett termékdíjnak, a számla kiegyenlítését igazoló bizonylatot;

c) külföldről származó termékdíjköteles termék esetén a vámtartozás kiszabásáról szóló határozatok összesítését, a határozat másolatát, vámszabad terület, tranzitterület esetén a betárolást igazoló vámokmány másolatát. számlákat, a bevallás és a termékdíj megfizetését igazoló bizonylatot.[83]

A nyilvántartás oldalait oldalszámmal kell ellátni.

4. A visszaigénylés nyilvántartására és a nyilvántartás hitelességére vonatkozó adatok: oldalak száma, keltezés, cégszerű aláírás.

3. számú táblázat

A Kt. 17. § (3) bekezdése szerinti negyedévente, negyedéves időszakra benyújtható kenőolaj hasznosítás utáni termékdíj-visszaigénylés iránti kérelem tartalmi elemei

Kérelem a...........év................negyedévében végzett kenőolaj hasznosítás utáni termékdíj kötelezett által történő visszaigényléséhez

A visszaigénylést külön-külön, negyedévente kell benyújtani, a negyedévek egy visszaigénylésen belül nem vonhatók össze, az eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I. pont 31. (fő) sorszáma alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles.

1. A termékdíj visszaigénylőjének adatai

Név:
VPID szám:
GLN szám:
KÜJ száma:
Bankszámlaszám:
Székhely:
Cím/telefon:

2. A termékdíjköteles termék mennyisége és a megfizetett termékdíj havi bontású adatai:

a) termékdíjköteles termék megnevezése, KT-kód szerinti bontásban,

b) a termékdíjköteles termék mennyisége, GTIN száma, KT-kód szerinti bontásban,

c) a befizetett termékdíj összege, KT-kód szerinti bontásban. A visszaigénylést megelőző 12 hónap adatait kell beírni.

3. Igénylőlap a kenőolaj termékdíj visszaigénylésére ...........év..................negyedéve

MegnevezésVisszagyűjtött mennyiség
(t)
Saját hasznosítás
(t)
Hasznosításra átadott
mennyiség
(t)
Nem
hasznosított
mennyiség
(t)
Visszaigénylendő összeg (ezer Ft)
gazdálkodó szervezetektőllakosságtólebből újrafeldolgozásebből energianyerésebből újrafeldolgozásebből energianyerés
........................hó
........................hó
........................hó
Összesen:

A visszaigényelhető összeget az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletben meghatározott képletek szerint kell kiszámítani.

4. A kenőanyag-behozatal a vámhatóság határozatai és a KT-kód szerinti bontásban

DátumHatározat számaKN-kódKT-kódMennyiségMegfizetett nettó termékdíj összege

5. Az átadók bemutatása

Sorsz.DátumÁtadó neveÁtadó adószámaÁtadó szervezet-azonosító GLN számaÁtadó telephely-azonosító GLN számaÁtadó cég cimeSZ/K kisérő számMennyiség (kg)
ir. számvároscim

6. Az átvevők bemutatása

Sorsz.DátumÁtvevő neveÁtvevő adószámaÁtvevő szervezet-azonosító GLN számaÁtvevő telephely-azonosító GLN számaÁtvevő cég cimeEngedélyszámMennyiség (kg)
ir. számvároscim

7. A tárgyévre vonatkozó göngyölített kenőolajtermékdíj-adatok

Ezer Ft

Éves termékdíj forgalom
Tárgyévre befizetett összes termékdíj
Tárgyév első három negyedévében visszautalt termékdíj
Negyedik negyedévben visszaigényelt termékdíj
Tárgyévre visszaigényelhető termékdíj
A táblázatot csak a negyedik negyedéves visszaigénylés benyújtásakor kell kitölteni és beadni. Oldalak száma (ezzel az oldallal együtt):
Dátum:..............................................................
…………………………………..
cégszerű aláírás

6. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez[84]

1. A szolgáltatás megrendelést teljesítő adatai:
a) Név: .......................................................................................................................................................................................................
b) GLN szám: .............................................................................................................................................................................................
c) VPID szám: ............................................................................................................................................................................................
2. A szolgáltatók adatai
a) Név:........................................................................................................................................................................................................
b) GLN szám (telephelyi bontásban): ....................................................................................................................................................
c) VPID szám: ............................................................................................................................................................................................
d) Telephelyi kapacitásadatok: ..............................................................................................................................................................
e) Szolgáltató beszállítóinak GLN száma, szerződésazonosítói: ........................................................................................................
f) Szolgáltató vevőinek GLN száma, szerződésazonosítói: ................................................................................................................
3. A begyűjtött és hasznosított hulladék, valamint a hasznosítás eredményeképpen keletkező termék besorolása, illetve azonosítása
a) Megnevezés: ........................................................................................................................................................................................
b) HKT-kód: ..............................................................................................................................................................................................
c) EWC-kód: .............................................................................................................................................................................................
d) GTIN szám (újrahasználatból. újrafeldolgozásból és energianyerésből származó termékek esetén):..........................
4. Mennyiségi adatok [áthozat az előző időszakból, tárgyidőszaki összesen (havi részletezéssel) és göngyölített összesen] az alábbi részletezéssel:
A) Hulladékkezelés
a) Begyűjtött hulladék mennyisége: .....................................................................................................................................................
b) Készletezett hulladék mennyisége: ...................................................................................................................................................
c) Anyagában történő hasznosításra válogatott hulladék mennyisége: ........................................................................................
d) Hasznosított hulladék mennyisége összesen: ...............................................................................................................................
da) Anyagában hasznosított hulladék mennyisége: ..........................................................................................................................
- Biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége: ......................................................................................................
- Újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége: ..............................................................................................
- Visszanyeréssel alapanyaggá átalakított, anyagában hasznosított hulladék mennyisége: .......................................................
- Egyéb anyagában hasznosított hulladék mennyisége: ....................................................................................................................
db) Energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége: ..................................................................................................................
de) Más módon hasznosított hulladék mennyisége: ..........................................................................................................................
e) Ártalmatlanított hulladék mennyisége: ............................................................................................................................................
ea) Elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége: ......................................................................................................................
eb) Lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége: ........................................................................................................................
ec) Más kémiai, biolóeiai. fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisése: .........................................................................
B) Újrahasználat
a) Újrahasználatra visszagyűjtött termékek mennyisége: ..................................................................................................................
b) Úirahasznált termékek mennyisége...................................................................................................................................................
c) Értékesített termék mennyisége..........................................................................................................................................................
5. Megrendelések nyilvántartása
a) Tevékenység: ......................................................................................................................................................................................
b) Időszak: .................................................................................................................................................................................................
c) Mennyiség: ..........................................................................................................................................................................................
d) Megrendelési összeg (göngyölítve, havi bontásban): ..................................................................................................................

7. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez[85]

Környezetvédelmi Termékdíj Kódok

I. Termékdíjköteles termékek környezetvédelmi termékdíj kódjai (KT kód)

A következő táblázatok a KT kódok első 3 jegyét tartalmazzák.

Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezéseTermékdíj típusaKT kód
Akkumulátor, elektrolittal feltöltöttAkt.501
Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltöttAkt.502
Rádiótelefon-akkumulátorokAkt.503

Csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai (ide nem értve a kereskedelmi csomagolást)

Csomagolás fajtájaTermékdíj típusaKT kód
Műanyag [kivéve a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez
adott 3923 21 és 3923 29 vámtarifaszámú, a csomagolásról és
a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló
külön jogszabály szerinti műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp
alakút is) csomagolás]
Cskt.419
A forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott 3923 21 és
3923 29 vámtarifaszámú, a csomagolásról és a csomagolási hulladék
kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerinti
műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is), kivéve a műanyag
(bevásárló-reklám) táska
Cskt.418
Papír, karton és természetes alapú textilCskt.439
AlumíniumCskt.441
Fém (kivéve alumínium)Cskt.448
FaCskt.459
ÜvegCskt.479
TársítottCskt.489
EgyébCskt.499

Kereskedelmicsomagoláskörnyezetvédelmitermékdíjkódjánakelső3jegye

Csomagolás típusaTermékdíj típusaKT kód
Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska]Cskt.4MA
Műanyag (bevásárló-reklám) táskaCskt.4MT
ÜvegCskt.4ÜV
Társított csomagolás
Rétegzett italcsomagolásCskt.4RI
EgyébCskt.4TE
Fém (kivéve alumínium)Cskt.4FM
AlumíniumCskt.4LU
Egyéb anyagokCskt.4EG
Gyűjtő kód újrahasználható csomagolás levonásáhozCskt.4ÚL
Gyűjtő kód nem újrahasználható csomagolás Kt. 5/E. § (1) bekezdés
szerinti levonásához
Cskt.4OC

Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjának első 3 jegye a 2009. évi visszaigénylési jogosultság igénybevételéhez

Csomagolás típusaTermékdíj típusaKT kód
Műanyag 1,5 literigCskt.4A9
Csomagolás típusaTermékdíj típusaKT kód
Műanyag 1,5 liter felettCskt.4B9
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3 literigCskt.4C9
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3,001-20 liter közöttCskt.4D9
Műanyag (bevásárló-reklám) táska 20 liter felettCskt.4E9
Üveg 1 literigCskt.4F9
Üveg 1 liter felettCskt.4G9
Társított csomagolás 1,5 literig
Rétegzett italcsomagolásCskt.4H9
EgyébCskt.4I9
Társított csomagolás 1,5 liter felett
Rétegzett italcsomagolásCskt.4J9
EgyébCskt.4K9
Fém 1,0 literigCskt.4L9
Fém 1,0 liter felettCskt.4M9
Egyéb anyagok 1,0 literigCskt.4N9
Egyéb anyagok 1,0 liter felettCskt.4O9
Gyűjtő kód újrahasználható csomagolás levonásáhozCskt.4ÚL
Gyűjtő kód nem újrahasználható csomagolás levonásáhozCskt.4HL

Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjának 3. jegye a 2008. évi visszaigénylési jogosultság igénybevételéhez

Kereskedelmicsomagolás termékkörTermékdíj típusaKT kód
Műanyag bevásárló reklámtáskaCskt.A
BorCskt.B
SörCskt.C
Alkoholtermék, köztes alkoholtermékCskt.D
Ásványvíz, kristályvízCskt.E
Ivóvíz, szikvízCskt.F
Szénsavas üdítőital, valamint tartósítószert tartalmazó nem
szénsavas üdítőital, illetve szörp
Cskt.G
Tartósítószert nem tartalmazó, nem szénsavas üdítőital, illetve szörpCskt.H
Az összes termék technikai gyűjtőkódjaCskt.9

Egyéb kőolajtermékek környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezéseTermékdíj típusaKT kód
KenőolajKkt.601

Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíjkódjai

Termék megnevezéseTermékdíj típusaKT kód
GumiabroncsGkt.211

Hűtőközeg környezetvédelmi termékdíj kódjai a visszaigénylési jogosultság igénybevételéhez

Termék megnevezéseTermékdíj típusaKT kód
HűtőközegHkkt.809

Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezéseTermékdíj típusaKT kód
Reklámhordozó papírokPkt.900

Elektromos és elektronikai berendezés környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termékkör megnevezéseTermékdíj típusaKT kód
Háztartási nagygépekEkt.101
Háztartási kisgépekEkt.102
Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve rádiótelefon
készülék
Ekt.103
Szórakoztató elektronikai cikkekEkt.104
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve
a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok
Ekt.105
Játékok, szabadidős és sportfelszerelésekEkt.106
Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközökEkt.107
AdagolóautomatákEkt.108
Rádiótelefon-készülékEkt.109

A KT kód 4-5. jegye:[86]

00ha a termék sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül, továbbá ha a kereskedelmi
csomagolás vonatkozásában sem kedvezményben, sem levonási lehetőségben nem részesül;
01ha a csomagolás tekintetében a Kt. 5/F. § alapján átalány termékdíjat fizet;
10ha a termék kedvezményben részesül;
20ha a termék teljes mentességben részesül;
30ha a termék nem teljes mentességben és kedvezményben részesül;
40ha a termék nem teljes mentességben részesül, és kedvezményben nem részesül;
50ha a termékdíjat jogszabály alapján nem kell megfizetni;
52ha a termékdíjat a Kt. 5/C. § (3) bekezdése alapján nem kell megfizetni (kenőolaj közvetlen
anyagként való felhasználása esetén);
56ha a termékdíj-fizetési kötelezettség korábban teljesítésre került, mivel újrahasználható
termékdíjköteles termék újbóli felhasználás történik;
60ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;
61ha a termékdíj a külföldre értékesített termékdíjköteles termék után megfizetésre került, és az
visszaigénylésre kerül;
62ha a termékdíj a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyagként)
felhasznált termékdíjköteles termék után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;
63ha a termékdíj a nemzetközi szerződés alapján, valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete
Biztonsági Beruházási Programja megvalósítása keretében behozott, felhasznált termékek után
megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;
64ha a termékdíj a termékdíjköteles kenőolajok után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;
65ha a termékdíj megfizetésre került, és az egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül;
66ha a kereskedelmi csomagolás termékdíj a Kt. 5/E. § (3) bekezdése szerint az újrahasználható
csomagolás visszavétele és újrahasználata után 100%-os visszaigényléssel történő levonásra kerül;
71ha a kereskedelmi csomagolás termékdíj a Kt. 5/E. § (1) bekezdése szerint a felső hasznosítási arány
teljesítésével a 70%-os levonásra kerül;
72ha a kereskedelmi csomagolás termékdíj a Kt. 5/E. § (2) bekezdése szerint a nem újrahasználható
csomagolás anyagában történő hasznosítása után 100%-os levonásra kerül és a hasznosított
mennyiség a 71-es kód-nál is elszámolásra került;
73ha a kereskedelmi csomagolás termékdíj a Kt. 5/E. § (2) bekezdése szerint a nem újrahasználható
csomagolás anyagában történő hasznosítása után 100%-os levonásra kerül és a hasznosított
mennyiség a 71-es kódnál elszámolásra nem került;
80ha a Kt. 4. § (4) bekezdés szerinti eljárást választó kötelezettnek hasznosítást koordináló
szervezettel kötött átvállalási szerződése van, és a tényleges hasznosítandó mennyiség alapjának
meghatározásához a készletre történő felvételkor keletkezett mentességgel bevallott
termékdíjköteles termék mennyisége korrekcióra - külföldre történő kiszállítás - került;
90az összes termék (a 00-89-es végződéssel rendelkező termékek gyűjtőkódja).

A KT kód 6-7. kiegészítő jegye (származáskód):

Kötelezetti státusSzármazáskód
Első belföldi forgalomba hozóB1
Saját célú felhasználóB2
Első belföldi forgalomba hozó első vevője (Egyéb kőolajtermék és Reklámhordozó
papír esetén)
B4
Az első belföldi forgalmazó vagy saját célú felhasználó készletre vételkor keletkeztető
fizetési kötelezettség esetén
B5
BérgyártatóB6
Belső technikai kódB9
A Kt. 2/A. § (2) bekezdés szerinti átvállalóBA
A Kt. 2/A. § (3) bekezdés a) pont szerinti külföldre értékesítő első belföldi vevőBB
A Kt. 2/A. § (3) bekezdés c) pont szerinti bérgyártóBC
A Kt. 2/A. § (3) bekezdés b) pont szerinti külföldre értékesítő első belföldi vevőBD
A Kt. 2/A. § (3) bekezdés e) pont szerinti hasznosítást koordináló szervezetBE
A Kt. 2/A. § (3) bekezdés d) pont szerinti termelői szerveződésBF

II. Termékdíjköteles termékből képződő hulladék környezetvédelmi termékdíjkódjai (HKT-kód)

A 9 számjegyű HKT-kód felépítése:

1. pozíció:1- a belföldön keletkező és belföldön kezelt hulladék esetén
2- a belföldön keletkező, de külföldön kezelt hulladék esetén
9- a belföldön keletkező és belföldön, valamint külföldön kezelt hulladék összesen
(1+2)
3- országon kívül keletkező, de belföldön kezelt hulladék esetén
2-4. pozíció:900- hulladékkezelés esetén (belső technikai kód)
010- visszavett hulladék mennyisége összesen (011+012)
011- lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén
012- nem lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén
100- begyűjtött hulladék mennyisége esetén (101+102)
101- lakossági szelektív hulladékgyűjtésből begyűjtött hulladék mennyisége esetén
102- nem lakossági szelektív hulladékgyűjtésből begyűjtött hulladék mennyisége esetén
200- készletezett hulladék mennyisége esetén
300- előkezelt hulladék mennyisége esetén
310- előkezelt (válogatás) hulladék mennyisége esetén
320- előkezelt (bontás) hulladék mennyisége esetén
400- összes hasznosított hulladék mennyisége esetén
410- anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén
411- biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén
412- újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén
413- visszanyeréssel alapanyaggá átalakított - anyagában hasznosított hulladék
mennyisége esetén
414- egyéb anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén
420- energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén
421- hulladékégetőben energetikai hasznosítással történő elégetés esetén
422- energia visszanyerés esetén
430- más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén
500- ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén
510- elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén
520- lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén
530- más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén
5-9. pozíció:megegyezik a KT kód első öt jegyének felépítésével"

8. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez[87]

9. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez[88]

Láncügyletek esetében a nyilvántartás adattartalmi követelményei

A 13/A. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás bejelentett ügyletenként tartalmazza:

a) a kötelezett nevét, adószámát, GLN számát, VPID számát,

b) a termékdíjköteles termék megnevezését, KT-kódját, KN-kódját, a termékdíj alapját képező mennyiségét (kg vagy db),

c) a láncügyletben részt vevő belföldi vevők nevét, adószámát, GLN számát, VPID számát,

d) a láncügyletben történt értékesítések résztvevőit, időpontjait, a számlák sorszámait,

e) a kiszállítást végző nevét, címét, adószámát (ennek hiányában GLN számát), GLN számát, VPID számát,

f) a kiszállítás időpontját, fuvarozásra (feladásra) átvétel helyét (telephely, saját vagy bérelt raktár) és rendeltetési helyét,

g) export esetén a vámhatóság által igazolt végleges rendeltetéssel történő kiléptetés időpontját. Közösségen belüli értékesítésnél a vevő általi átvétel helyét és időpontját,

h) a 13/A. § (4) bekezdésében meghatározott okmányok azonosító számát.

10. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez[89]

A külföldre történő értékesítés [Kt. 5/C. § (1) bekezdés] szerinti visszaigénylés esetében a nyilvántartás adattartalmi követelményei

1. A termékdíj visszaigénylőjének adatai:

a) név;

b) adószám;

c) GLN szám;

d) VPIDszám;

e) bankszámlaszám;

f) cím.

2. A termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok:

a) termékdíjköteles termék megnevezése;

b) termékdíjfajtája;

c) a termékdíj megfizetését igazoló dokumentumok (számla egy példánya, amelyben a jogszabály szerint tételesen szerepelnie kell a kötelezett által befizetett termékdíjnak, készletre vétel esetében a termékdíj megfizetését igazoló bizonylat, szállító levél, a számla kiegyenlítését igazoló bizonylat;

d) a termék megfizetését igazoló bizonylatok tételes összesítése (kibocsátó, bizonylatszám, teljesítés dátuma, KT-kód, mennyiség, megfizetett nettó termékdíjösszege);

e) a termékdíj befizetőjének neve, címe, GLN és VPID száma;

f) a külföldre értékesített termékdíjköteles termék mennyisége, a kiszállított termékdíjköteles termék ellenértékéről szóló számla, amennyiben rendelkezésre áll a vámokmány egyéb esetekben az áruk kiszállítását igazoló okmány, a kiszállított termékdíjköteles termék ellenértékéről szóló számla pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat;

g) a termék külföldre értékesítését igazoló bizonylatok tételes összesítése (kibocsátó, bizonylatszám, teljesítés dátuma, KT-kód, mennyiség, a korábban megfizetett visszaigényelhetővé vált nettó termékdíj összeg).

11. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez[90]

Lábjegyzetek:

[1] A címet megállapította a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.07.21.

[2] Megállapította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 16/1997. (VI. 5.) KTM rendelet 11. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1997.06.13.

[4] Megállapította a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.01.01.

[5] Megállapította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[7] Megállapította a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2008.01.01.

[8] Beiktatta a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[9] Az "Az importált termékdíjköteles termékek termékdíja" címet hatályon kívül helyezte a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.21.

[10] Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 5/2003. (IV. 11.) KvVM rendelet 13. § a) pontja. Hatálytalan 2003.04.19.

[13] Az "A belföldi előállítású és az importált termékdíjköteles termékek termékdíjára vonatkozó közös szabályok" címet hatályon kívül helyezte a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.21.

[14] Megállapította a 31/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2006.01.01.

[15] Módosította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[16] Módosította a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[17] Módosította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[18] Módosította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[19] Megállapította a 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[21] Módosította a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[22] Megállapította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[23] Módosította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[24] Megállapította a 31/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 5. §-a. Hatályos 2006.01.01.

[25] Módosította a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

[27] Megállapította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[28] Beiktatta az 50/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 4. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[29] Beiktatta az 50/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 4. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[30] Megállapította a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet 6. §-a. Hatályos 2004.07.21.

[31] Megállapította a 6/1999. (VII. 21.) KöM rendelet 7. §-a. Hatályos 1999.07.29.

[32] Módosította a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet 14. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2004.07.21.

[33] A "Használt gumiabroncs behozatalának elszámolásával kapcsolatos speciális szabályok" címet hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.21.

[35] Hatályon kívül helyezte a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.21.

[36] Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[37] Az "A hígítók és oldószerek termékdíjfizetésének, visszaigénylésének egyes szabályai, nyilvántartási követelményei és összetételének ellenőrzése" címet hatályon kívül helyezte 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 17. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[38] Hatályon kívül helyezte a 26/2004. (XII. 22.) KvVM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2005.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 26/2004. (XII. 22.) KvVM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2005.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.07.21.

[41] A címet megállapította a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.21.

[42] Hatályon kívül helyezte a 16/1997. (VI. 5.) KTM rendelet 11. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1997.06.13.

[43] Hatályon kívül helyezte a 16/1997. (VI. 5.) KTM rendelet 11. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1997.06.13.

[44] Megállapította a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.21.

[45] Módosította a 26/2004. (XII. 22.) KvVM rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2005.01.01.

[46] Az "A láncügyletek bejelentésének és nyilvántartásának szabályai" címet hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[48] A címet beiktatta a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.07.21.

[49] Megállapította az 5/2003. (IV. 11.) KvVM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.04.19.

[50] A felvezető szöveget megállapította a 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[51] Megállapította a 26/2004. (XII. 22.) KvVM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[52] Megállapította a 26/2004. (XII. 22.) KvVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[53] Beiktatta a 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[54] Beiktatta a 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[55] Számozását módosította a 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[56] Számozását módosította a 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[57] Beiktatta a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet 11. §-a. Hatályos 2004.07.21.

[58] Beiktatta a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet 11. §-a. Hatályos 2004.07.21.

[59] Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[61] A címet beiktatta a 12/2004. (VII. 13.) KvVM rendelet 12. §-a. Hatályos 2004.07.21.

[62] Hatályon kívül helyezte 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 17. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[63] Hatályon kívül helyezte 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 17. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[64] Beiktatta a 25/2006. (IV. 28.) KvVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2006.05.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 6/1999. (VII. 21.) KöM rendelet 13. §-a. Hatálytalan 1999.07.29.

[66] Megállapította a 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 41/2011. (V. 26.) VM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.06.25.

[69] Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[71] Megállapította a 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[72] Megállapította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 6. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet (1) pont). Hatályos 2010.01.01.

[73] Megállapította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 6. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet (2) pont). Hatályos 2010.01.01.

[74] Megállapította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 6. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet (3) pont). Hatályos 2010.01.01.

[75] Megállapította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 6. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet (4) pont). Hatályos 2010.01.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[77] Módosította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[78] Módosította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[79] Megállapította a 41/2011. (V. 26.) VM rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2011.06.25.

[80] Megállapította a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 10. §-a. Hatályos 2008.01.01.

[81] Módosította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[82] Módosította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (2)-(3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[83] Módosította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 7. § (2)-(3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[84] Megállapította a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 11. §-a. Hatályos 2008.01.01.

[85] Megállapította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 6. § (3) bekezdése (ld. 3. melléklet). Hatályos 2010.01.01.

[86] Megállapította a 41/2011. (V. 26.) VM rendelet 2. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 2011.06.25.

[87] Hatályon kívül helyezte a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

[88] Megállapította a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 12. §-a. Hatályos 2008.01.01.

[89] Megállapította a 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 6. § (4) bekezdése (ld. 4. melléklet). Hatályos 2010.01.01.

[90] Hatályon kívül helyezte a 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

Tartalomjegyzék