11/1995. (VII. 12.) KHVM rendelet

a közcélú távbeszélő szolgáltatás-hozzáférési pont létesítéséért fizetendő egyszeri belépési díjról

A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 38. §-ának (3) és 40. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Tt. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján közcélú távbeszélő-szolgáltatást nyújtó távközlési szervezetek (a továbbiakban: szolgáltató), valamint létesítő társaságok által az igénylők1 vagy előfizetők2 részére, a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítéséért felszámítható legmagasabb díjakra (a továbbiakban: belépési díj).

Fogalmak

2. §

(1) A rendelet alkalmazásában az előfizető egyéni és üzleti/intézményi kategóriájú lehet:

a) egyéni előfizető az a magánszemély, aki a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését lakásba, nem lakás céljára szolgáló helyiségbe vagy általa ellenőrzött és harmadik személy illetéktelen hozzáférésétől védett helyre kéri;

b) üzleti/intézményi előfizető az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és társadalmi szervezet vagy egyéni vállalkozó magánszemély, aki a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését vállalkozói (hivatali) tevékenységének ellátása érdekében használt helyiségbe vagy általa ellenőrzött és harmadik személy illetéktelen hozzáférésétől védett helyre kéri. Az üzleti/intézményi előfizető alkalmazottja/tagja által használt, az a) pont szerint meghatározottaknak megfelelő helyiségbe, illetőleg helyre is kérheti a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését.

(2) Az igénylőnek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére irányuló kezdeményezésében (az igénylésben) kell arról nyilatkoznia, hogy mely előfizetői kategóriába tartozik (egyéni vagy üzleti/intézményi).

A belépési díj megfizetésének szabályai

3. §

(1) A rendelet mellékletében meghatározott mértékű belépési díjat az igénylő - a külön jogszabályban meghatározott - előfizetői szerződésének megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni a szolgáltató részére.

(2) A szolgáltató legkorábban az előfizetői szerződés megkötését megelőzően egy évvel - a belépési díj 1/3-áig terjedő mértékű - belépési díjelőleget szedhet az igénylőtől.

(3)[1] Külterületre igényelt szolgáltatás-hozzáférési pont létesítéséért, ha - az (1) bekezdésben meghatározott - belépési díj a szolgáltató közvetlen költségeit nem fedezi, az igénylő a belépési díjon túlmenően köteles a - külterület-belterület határától - szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helyéig terjedő áramköri szakaszra ráfordított tényleges költségeinek 50%-át a szolgáltató részére megfizetni.

(4) Azokban az esetekben, ha a hívó fél az alközpont mellékállomását közvetlenül éri el (beválasztásos alközpont) belépési díjat csak a bekapcsolt fővonali csatlakozásokért lehet felszámítani.

(5)[2] A szolgáltató köteles az igénylők, illetőleg előfizetők által befizetett belépési díjelőlegekről és belépési díjakról nyilvántartást vezetni, és erről az igénylők, illetőleg az előfizetők részére igazolást adni. Ha az igénylő (előfizető) a belépési díjat vagy belépési díjelőleget nem fizeti meg, a szolgáltató jogosult az igénylést nyilvántartásából és sorolási rendszeréből törölni.

4. §

Nem kell belépési díjat fizetni azokért a szolgáltatás-hozzáférési pontokért, amelyeket

a) a mentők, tűzoltók, a rendőrség részére - külön jogszabályban3 meghatározott - speciális segélyhívószámokon kezdeményezett segélykérés célbajuttatásához, továbbá a nyilvános segélyhívó berendezések céljára szolgáló helyi összeköttetésekhez (ezek áthelyezéséhez) létesítenek;

b) alkalmi állomásokhoz és alkalmi összeköttetésekre (vagy azok áthelyezéséhez) létesítenek.

5. §

Ha a szolgáltató - részben vagy egészben - nem saját tulajdonú hálózaton nyújtja a közcélú távbeszélő-szolgáltatást, illetőleg a hálózatot más fejleszti, a szolgáltató jogosult

a) a rendeletben meghatározott mértékű belépési díjak beszedésére, és annak a hálózat tulajdonosa (fejlesztője) részére - külön megállapodás alapján történő - átadására, vagy

b) arra, hogy a belépési díj beszedésének jogát a hálózat tulajdonosa (fejlesztője) részére átengedje.

A szerződésmódosítás esetei

6. §

(1) A szolgáltató az előfizető kérésének megfelelően a belépési díj ismételt megfizetése nélkül helyezi át a szolgáltatási területéhez tartozó primer körzetben (körzetekben) a szolgáltatás-hozzáférési pontot (áthelyezés).

(2) A szolgáltató kérelem alapján belépési díjelőleg vagy belépési díj ismételt megfizetése nélkül módosítja az igénybejelentést vagy az előfizetői szerződést, ha a felek személyében a szolgáltatás-hozzáférési pont helyének megváltoztatása nélkül - megállapodásuk vagy öröklés miatt - következik be változás (átírás) abban az esetben, ha az átírás azonos előfizetői kategóriákban azonos minősítésű szolgáltatás-hozzáférési pontnál történik.

(3) A feleknek nyilatkozniuk kell az átírás alapjául szolgáló tényekről. Az igénylőnek (előfizetőnek) meg kell azonban fizetnie az egyéni előfizetői, illetőleg üzleti/intézményi kategória között és a szolgáltatás-hozzáférési pont kategóriáját illetően fennálló - az e rendeletben megállapított - díjelőleg vagy díj különbözetét. Ha az átírás következményeként a különbözet a szolgáltatónál keletkezik, ugyanezen feltételek szerint kell az igénylő, illetőleg előfizető részre a különbözetet visszafizetnie.

(4) Az (1)-(2) bekezdésekben említett igénybejelentés vagy szerződésmódosítás esetében az igénylő (előfizető) a rendelet mellékletének 3. pontjában meghatározott díjat köteles fizetni.

A szerződés megszűnése

7. §

(1) Ha az igénylő a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítése előtt a belépési díjelőleget vagy a belépési díjat megfizette, és igénylését visszavonja, vagy az előfizető előfizetői szerződését megszünteti, részére a befizetett díjat vissza kell fizetni.

(2)[3] Ha az előfizető nem kéri a szolgáltatás-hozzáférési pont átírását, vagy a szolgáltató működési területén belüli áthelyezését, és előfizetői szerződését felmondja, a szolgáltató a belépési díj megfizetését követő öt éven belül az előfizető által megfizetett belépési díjat (díjelőleget) a befizetés naptári napjától kezdődően 20%-kal, majd további - évente - 20%-kal csökkentve fizeti vissza.

(3) A 6. § (3) bekezdésében említett különbözet visszafizetésére a (2) bekezdésben meghatározottakat kell megfelelően alkalmazni.

(4)[4] Ha az előfizető előfizetői szerződését más szolgáltató működési területére történő átköltözése miatt szünteti meg, a korábbi szolgáltatónak a szerződés megszűnésével egyidejűleg igazolnia kell, hogy az előfizetőtől mely időpontban szedett be belépési díjat, és annak meghatározott hányadát részére visszafizette. Abban az esetben, ha az előfizető akként nyilatkozik, hogy az általa korábban befizetett egyszeri belépési díj vagy azzal azonos értékű hozzájárulás visszafizetését nem igényli, erre irányuló nyilatkozata alapján a teljesítés helye szerint jogosult új szolgáltató részére a díj átadásáról az érintett szolgáltatóknak kell megállapodniuk.

(5) A szerződés megszűnésekor a szolgáltatónak igazolnia kell, hogy az előfizetőtől mely időpontban szedett be belépési díjat, továbbá azt vagy annak meghatározott hányadát részére visszafizette.

Hatálybalépés

8. §

(1)[5] Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba; egyidejűleg hatályát veszti a távközlési beruházási hozzájárulásról szóló 2/1987. (V. 13.) MP rendelkezés, valamint az ezt módosító 3/1988. (IV. 26.) MP rendelkezés, az 1/1989. (I. 15.) KöHÉM rendelet, a 9/1990. (XII. 26.) KHVM rendelet és a 29/1993. (X. 26.) KHVM rendelet 1. §-ának (4) bekezdése.

(2) A szolgáltató a belépési díj megfizetésének módjára és feltételeire vonatkozó általános szerződéskötési feltételeit üzletszabályzata kiegészítésével köteles meghirdetni. Az üzletszabályzat kiegészítését a rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül kell jóváhagyás céljából a Hírközlési Főfelügyelethez benyújtani.

(3)[6] Ha a szolgáltató a rendeletben meghatározott legmagasabb mértékű belépési díjnál alacsonyabb díjat alkalmaz, nem köteles az R. hatálybalépése előtt beszedett beruházási hozzájárulást visszafizetni annak az előfizetőnek, akinek e díjnál alacsonyabb mértékű egyszeri belépési díj megfizetése mellett létesített új szolgáltatás-hozzáférési pontot.

(4)[7] Ha az R. hatálybalépése előtt beszedett beruházási hozzájárulást a szolgáltató külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján az előfizetőnek visszafizette, új igénylése esetében jogosult - a visszafizetéstől számított egy éven belül - az igénylő részére az új szolgáltatás-hozzáférési pont létesítéséért a legmagasabb mértékű belépési díjat alkalmazni.

Kovács Kálmán s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár

1 Lásd a távbeszélő-állomások létesítésére vonatkozó igények teljesítésének rendjéről szóló 12/1991. (I. 18.) Korm. rendelet 1. §-át.

2 Lásd a Tt. 8. §-ának (1) bekezdését, valamint a Távbeszélőszabályzat kiadásáról szóló 5/1969. (VII. 12.) KPM rendeletet.

3 Lásd a 24/1993. (IX. 9.) KHVM rendeletet.

4 Lásd a 26/1993. (IX. 9.) KHVM rendelet Függelékének F. 1.4.3. pontját.

Melléklet a 11/1995. (VII. 12.) KHVM rendelethez

A belépési díj legmagasabb mértéke

(áfa nélkül)

1. Előfizetői szerződés esetében:

egyéni igénylők, előfizetők:

főállomás (különvonalú állomás) 30 000 Ft

ikerállomás 20 000 Ft

üzleti/intézményi igénylők, előfizetők:

főállomás (különvonalú állomás) 90 000 Ft

ikerállomás 75 000 Ft

2. Ikerállomás főállomássá alakításának díja: (kivéve, ha az átalakítást a szolgáltató kezdeményezi)

egyéni igénylők, előfizetők 3 000 Ft/vonal

üzleti/intézményi igénylők, előfizetők 10 000 Ft/vonal

3. A szerződésmódosítás díja: 1 500 Ft

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 19/1997. (X. 11.) KHVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1997.10.15.

[2] Módosította a 19/1997. (X. 11.) KHVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.10.15.

[3] Alkalmazására lásd 19/1997. (X. 11.) KHVM rendelet 3. §-át.

[4] Módosította a 19/1997. (X. 11.) KHVM rendelet 2. §-a. Hatályos 1997.10.15.

[5] Módosította a 243/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése. Hatályos 1998.01.01.

[6] Beiktatta a 36/1996. (XII. 27.) KHVM rendelet 2. §-a. Hatályos 1997.01.04.

[7] Beiktatta a 36/1996. (XII. 27.) KHVM rendelet 2. §-a. Hatályos 1997.01.04.

Tartalomjegyzék