243/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

a távközlési előfizetői szerződésekről

A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 9. §-ának (4) bekezdésében és a 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Tt. 33. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglaltakra a Kormány a közcélú távközlő hálózathoz csatlakozó állandó vagy mozgó szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére vonatkozó igények teljesítési rendjének megtartása (sorolás), a szolgáltatások igénybevételének egységessége, valamint az előfizetői és szolgáltatói jogok megfelelő érvényesülése és a kötelezettségek teljesítése érdekében az alábbi rendelkezéseket hozza:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a)[1] a távközlő hálózaton szolgáltatás-hozzáférési pontot létesítő, és azon előfizetői szolgáltatást nyújtó közcélú távközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató);

b) a közcélú távközlő hálózat igénybevétele céljából közcélú előfizetői szerződés megkötésére ajánlatot tevő, illetőleg az előfizetői szerződés jogosultjaként szerződő természetes vagy jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra (a továbbiakban: igénylő vagy előfizető).

I. Fejezet

A közcélú távbeszélő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés

2. § (1) A közcélú távbeszélő szolgáltatás előfizetője egyéni és üzleti/intézményi kategóriájú lehet:

a) egyéni előfizető az a magánszemély, aki a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését lakásba, nem lakás céljára szolgáló helyiségbe vagy általa ellenőrzött és harmadik személy illetéktelen hozzáférésétől védett helyre kéri;

b) üzleti/intézményi előfizető az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó magánszemély, aki a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését a vállalkozói (hivatali) tevékenységének ellátása érdekében használt helyiségbe vagy általa ellenőrzött és harmadik személy illetéktelen hozzáférésétől védett helyre kéri. Az üzleti/intézményi előfizető alkalmazottja/tagja által használt, az a) pont szerint meghatározottaknak megfelelő helyiségbe, illetőleg helyre is kérheti a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítését.

(2) Az igénylőnek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére irányuló kezdeményezésében (az igénylésben) kell arról nyilatkoznia, hogy mely előfizetői kategóriába tartozik (egyéni vagy üzleti/intézményi).

3. §[2]

4. § Az előfizetői szerződés az általános szerződési feltételekből (üzletszabályzat) és az egyedi előfizetői szerződésből áll.

Általános szerződéskötési feltételek (üzletszabályzat)

5. § (1)[3] Közcélú távbeszélő előfizetői szolgáltatás csak jóváhagyott üzletszabályzat alapján nyújtható.

(2) Az üzletszabályzatnak legalább az e rendelet 2. számú mellékletében foglaltakat kell tartalmaznia.

(3) Az üzletszabályzatot - a hatósági jóváhagyást követően - a szolgáltató köteles mindenki számára hozzáférhetővé és megismerhetővé tenni.

Egyedi előfizetői szerződés

6. § (1) A szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésével és azon keresztül igénybe vehető szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos - kizárólagosan az érintett előfizetőre vonatkozó - szerződési feltételeit a szerződő felek egyedi előfizetői szerződésbe kötelesek foglalni.

(2) Az egyedi előfizetői szerződés kötelező tartalmi elemei

a) egyéni előfizető esetében:

1. név,

2. lakóhely vagy tartózkodási hely,

3. a szerződésbe felvett, a követelések behajtásához szükséges adatok;

b) üzleti/intézményi előfizető esetében:

1. cégszerű megnevezés,

2. székhely (telephely),

3. bankszámlaszám;

c) mindkét előfizetői kategóriában:

1. a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye (a teljesítés helye),

2. a belépési díj mértékére, megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó feltételek,

3. a díjkiegyenlítés módja,

4. az előfizetési, azonosítási szám(ok),

5. a csatlakoztatott végberendezés darabszáma, tulajdonjoga,

6. az előfizetői adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat,

7. az előfizető arról szóló nyilatkozata, hogy a távbeszélő szolgáltatás útján teljesíthető egyéb szolgáltatásokat igényli-e (pl. audiotex vagy más emeltdíjas szolgáltatások),

8. az igénybe vett kiegészítő szolgáltatások,

9. a területi ügyfélkapcsolati hely megnevezése,

10. az általános szerződési feltételektől való eltérések.

(3) Az egyedi előfizetői szerződésekben a kötelező tartalmi elemeken kívül a felek további feltételeket is meghatározhatnak.

Ajánlattétel (igénybejelentés)

7. § (1) Előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlattételnek minősül a közcélú távbeszélő szolgáltatás nyújtásának megrendelésére vonatkozó igénylői bejelentés, továbbá az az értesítés, amelyet a szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének lehetőségéről ad ki, valamint a szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó szerződéskötési ajánlat.

(2) Az igénybejelentés kötelező tartalmi elemei:

a) az igénylő neve (cégszerű megnevezése), előfizetői kategóriája, címe;

b) a szolgáltatás-hozzáférési pont(ok) létesítési helye, az ahhoz csatlakozó távközlő berendezések jellege és darabszáma;

c) az igényelt szolgáltatás(ok) felsorolása;

d) az igényebejelentés helye, időpontja.

(3) A nem megfelelő igénybejelentés kiegészítésére a szolgáltató - annak kézhezvételétől számított 15 napon belül - határidő megjelölésével felhívja az igénylőt.

(4) A rendelet alkalmazásában az ajánlattétel időpontja az az időpont, amikor a hiánytalan adatokat tartalmazó igénybejelentés a szolgáltató területi ügyfélkapcsolati helyére beérkezik.

8. § (1) A szolgáltató az ajánlatokat a beérkezés időpontjának megfelelően a sorolási szabályok figyelembevételével nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a Tt. 8. §-ának (3) bekezdése alapján azt szerződéskötési kötelezettség hiányában elutasítja.

(2) Amennyiben a szolgáltató 60 napon belül nem képes szolgáltatás-hozzáférési pontot létesíteni, erről 30 napon belül értesíti az igénylőt.

(3) A szerződéskötési ajánlat megtételére vonatkozó időpont megjelölését tartalmazó nyilatkozatát a szolgáltató koncessziós szerződésével összhangban adja meg.

(4) A szolgáltató a szerződés megkötésének időpontjára tett nyilatkozatához kötve van, ezen időpontig mentesül a szerződéskötési kötelezettség teljesítése alól.

Sorolási szabályok

9. § A szolgáltató, ha a közcélú távbeszélő szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére vagy működési területén belül a létesítés helyének megváltoztatására 60 napon belül a szolgáltatónál felmerült okból nem képes, köteles a bejelentett igényeket az e rendeletben meghatározottak szerint teljesíteni.

10. § A szolgáltatás-hozzáférési pont felszerelési helyén az új, illetőleg az áthelyezésre vonatkozó igénybejelentést az alábbi sorrend szerint kell teljesíteni:

a) az egészségügyet és életvédelmet közvetlenül szolgáló szervezeteknek (pl. mentők, fekvőbeteg-gyógyintézetek, szakrendelők, háziorvosok, gyógyszertárak);

b) a közrendet, a közbiztonságot és a nemzetbiztonságot közvetlenül szolgáló szervezeteknek (pl. rendőrség, tűzoltóság, nemzetbiztonsági szolgálat, polgári védelem, vízkárelhárítás és katasztrófa-elhárítás);

c) a Magyar Honvédség országos, területi és helyi szerveinek;

d) a központi államhatalomnak az államigazgatás országos és helyi szerveinek, a bíróságoknak, ügyészségeknek és közjegyzőknek;

e) a külföldi államok diplomáciai és konzuli képviseletének és ezek tagjainak, valamint a nemzetközi jogon alapuló státust élvező nemzetközi szervezetek magyarországi irodáinak, vezetőjének és külföldi állampolgárságú tisztségviselőinek;

f) a közszolgáltatóknak (pl. víz-, gáz-, elektromos energia szolgáltatók), feltéve, hogy a távbeszélő állomás közvetlenül a közellátást szolgálja;

g) a bölcsődéknek, nevelési-oktatási intézményeknek, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézeteknek.

11. § (1) Az igényeket a beérkezés sorrendjében úgy kell nyilvántartásba venni, hogy

a) az üzleti/intézményi igény megelőzi az egyéni igényt; továbbá

b) a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helyének változtatására (áthelyezésére) vonatkozó igény igénylői (előfizetői) kategórián belül megelőzi az új igényt;

c) a hatósági intézkedések következtében jelentkező áthelyezési igény - igénylői (előfizetői) kategórián belül - megelőzik az egyéb áthelyezési igényt.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján kell nyilvántartásba venni azokat az igényeket is, amikor az igénylő előfizetői jogviszonya más távközlési szervezet, szolgáltatási területéhez tartozó primer körzetben az abból történő átköltözés miatt szűnt meg.

12. § A szolgáltató a bejelentett igényeket igénylői kategórián belül, a beérkezés sorrendjében teljesíti.

13. § A távbeszélő állomás iránti igényeknek a rendelet 8. §-a (3) bekezdésében foglaltak szerinti teljesítését a területileg illetékes hírközlési felügyelet - a fogyasztóvédelmi hatóságok közreműködésével - a szolgáltatónál ellenőrzi.

A szerződés megkötése

14. § (1) Ha a szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére 60 napon belül képes, köteles az igénybejelentés alapján szerződéskötési ajánlatát 30 napon belül írásban megtenni.

(2) Az igénylő a szolgáltató szerződéskötési ajánlatára 30 napon belül köteles válaszolni. Ha az igénylő az ajánlatot további 30 napon belül nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénye a nyilvántartásból törölhető.

(3) Ha az igénylő a belépési díjelőleg, a belépési díj vagy a szerelési költség őt terhelő részének megfizetését nem vállalja, az erről szóló nyilatkozatát a szolgáltató az ajánlat visszavonásának tekintheti.

(4) Az egyedi előfizetői szerződés azon a napon jön létre, amikor a szolgáltató kézhez veszi az előfizető által is aláírt szerződést.

(5) A szolgáltató a szerződés létrejöttét követő 30 napon belül köteles szolgáltatás-hozzáférési pontot létesíteni.

(6) Nem minősül késedelmes teljesítésnek,

a) ha az előfizető a szolgáltatóval előzetesen írásban egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja;

b) ha a felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére 30 napnál későbbi időpontban állapodnak meg.

A szolgáltatás szünetelése

15. § (1) Ha a felek másként nem állapodnak meg - az előfizetői bejelentésre - a szolgáltatás szünetelhet.

(2) A szolgáltató elháríthatatlan külső ok vagy jogszabály alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében szüneteltetheti a szolgáltatást. Ha a szolgáltatás szüneteltetésére az előfizetők előzetes, írásbeli tájékoztatása mellett hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - más műszaki megoldás hiányában - kerül sor, ez alkalmanként az 5 munkanapot nem haladhatja meg.

(3) A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti. A szünetelés időtartama alatt az előfizető előfizetési díj fizetésére nem köteles.

(4) Az előfizető a szolgáltatás szünetelésének időtartamára rendelkezhet úgy, hogy a szolgáltató - az irányadó műszaki egységen belül - más igénylővel kössön határozott idejű előfizetői szerződést.

Határozott idejű (alkalmi) előfizetői szerződés

16. § Egyes előfizetői szerződéseket határozott időre is meg lehet kötni, ha

a) annak időtartama nem haladja meg a 6 hónapot;

b) a szolgáltató belépési díj megfizetésére nem tart igényt, mert a felek a létesítés költségeiben megállapodtak.

Szolgáltatás-hozzáférési pont áthelyezése

17. § (1) Ha a közcélú távbeszélő szolgáltatás előfizetője - felszerelt szolgáltatás-hozzáférési pont esetében - a létesítés helyét változtatni kívánja (áthelyezést kér), a szolgáltató a szolgáltatási területéhez tartozó primer körzetben (körzetekben) az előfizető által megjelölt helyen köteles a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét biztosítani.

(2) Ha a szolgáltató az előfizető áthelyezésre irányuló kérésének 60 napon belül műszaki lehetőség hiányában nem tud eleget tenni, a teljesítés időpontjáról év, negyedév megjelöléssel köteles tájékoztatást adni.

(3) Az áthelyezési igény teljesítéséig az előfizetői jogviszony szünetel.

Változás az előfizető személyében (átírás)

18. § A szolgáltató kérelem alapján módosítja az igénybejelentést vagy az előfizetői szerződést, ha a felek személyében a szolgáltatás-hozzáférési pont helyének megváltoztatása nélkül - az erre vonatkozó megállapodás vagy öröklés miatt - következik be a változás (átírás).

Előfizetői azonosító változása[4]

19. § (1) Az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pontok azonosítóját (az előfizető hívószámát) a szolgáltató (számhasználó) a számára kijelölt azonosítókból állapítja meg.

(2)

Előfizetői adatokban, az előfizetői adatok kezelésében bekövetkezett változás

20. § (1) Az előfizető az e rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében felsorolt adatokban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni a szolgáltatónak. Az előfizető mulasztása a szolgáltatót az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése alól mentesíti.

(2) Ha az adatváltozás a tudakozó adatállományát is érinti, a szolgáltatónak kötelessége a tudakozóban 15 napon belül a bejelentett változást átvezetni.

Tudakozó szolgálat fenntartása

21. § (1) A szolgáltatók országosan egységes rendszerű tudakozó szolgálatot kötelesek kialakítani és működtetni.

(2) A közcélú távbeszélő szolgáltatás keretében a szolgáltató köteles a tudakozódó részére tájékoztatást adni arról, hogy

a) a megnevezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a közölt címen előfizető-e, és mely előfizetői számon lehet elérni;

b) a megadott előfizetői számon milyen nevű és című előfizető található; vagy

c) a kapcsolási szám alapján az adott nyilvános állomás mely címen található, illetőleg egy adott címen lévő nyilvános állomás mely kapcsolási számon hívható.

(3) A szolgáltatók közül a helyi koncessziós társaságok a Tt. 16. §-ában foglaltak és hatályos koncessziós szerződések alapján kötelesek csatlakozni az Országos Koncessziós Társaság tudakozó rendszeréhez.

(4) Valamennyi tudakozó adatállományának tartalmaznia kell az előfizetők nevét, címét és előfizetői/azonosítási számát.

Telefonkönyv

22. § (1) Az Országos Koncessziós Társaság köteles évente telefonkönyveket megjelentetni budapesti és megyei bontásban. Azokban a megyékben, ahol valamennyi primer körzetben azonos helyi koncessziós társaság nyújtja a szolgáltatást, biztosítania kell, hogy a megyei telefonkönyv a (2) bekezdésben rögzített adattartalommal jelenjen meg.

(2) Az egységes országos telefonkönyvekhez - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - valamennyi szolgáltatónak kötelessége adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a helyi (primer) körzet valamennyi előfizetőjének nevét, címét és előfizetői/azonosítási számát. Az adatszolgáltatási kötelezettség csak azon előfizetők adatainak átadására terjed ki, akik az adataik telefonkönyvben történő megjelenéséhez hozzájárultak.

(3) A helyi koncessziós társaságok koncessziós szerződéseikben meghatározott időpontban és formában kötelesek az adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) A helyi szolgáltató valamennyi előfizetője részére köteles biztosítani azt a telefonkönyvet, amelyben az előfizető adata szerepel, vagy szerepelhetne.

(5) A telefonkönyv tartalmának kialakítása során a szolgáltatók kötelesek különös figyelmet fordítani a gazdasági reklámtevékenységekről szóló 1997. évi LVIII. törvény általános reklámtilalmak és reklámkorlátozásokról, valamint az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmakról és korlátozásokról szóló rendelkezéseire.

Adatvédelem

23. § (1) A szolgáltató az előfizető adatait a tudakozó és a telefonkönyv adatállományában az előfizetőnek az egyedi előfizetői szerződésben adott hozzájárulása szerint kezeli.

(2) Az előfizető hozzájárulását adhatja, hogy

a) adatait a telefonkönyvben a szolgáltató közzétegye, amely egyben ezen adatoknak a tudakozóban történő kezelését is jelenti, vagy

b) adatairól a tudakozó tájékoztatást adjon.

(3) Ha az előfizető azt kéri, hogy adatait a szolgáltató a telefonkönyvben nem teheti közzé a tudakozó szolgálat azokról az előfizető külön nyilatkozata alapján adhat tájékoztatást. Üzleti/intézményi előfizetőnek legalább egy előfizetői számot meg kell jelölnie abból a célból, hogy arról a tudakozó a 21. § (2) bekezdésében foglalt tájékoztatást megadhassa.

(4) Ha a felek az egyedi előfizetői szerződésben nem állapodtak meg az előfizetői adatok továbbadásáról ugyanakkor a szolgáltató a telefonkönyvben nyilvánosságra hozott előfizető adatokat harmadik személyeknek továbbítani kívánja tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából, ehhez az előfizető írásbeli hozzájárulását meg kell szereznie.

(5) A szolgáltató az előfizető által megjelölt más használó adatainak felvételét nem tagadhatja meg, ha az adatkezeléshez a használó is hozzájárulását adta.

(6) A szolgáltató az adatkezelési nyilatkozattal ellentétes adatszolgáltatást kizárólag törvényben erre felhatalmazott szervek megkeresésére teljesíthet.

24. § (1) Ha a szolgáltató az erre vonatkozó szolgáltatás bevezetésével lehetővé teszi a hívott előfizetői berendezésen a hívó előfizetői/azonosítási számának megjelentetését, akkor ezzel együtt az előfizetők számára lehetőséget kell teremtenie arra, hogy egyszerű módon - hívásonkénti alapon - letilthassa saját előfizetői számának azonosítását. Nem zárható ki a megjelentetésből segélykérő hívás esetében a hívó előfizetői/azonosítási számának azonosítása.

(2) Az egységes segélykérő hívás (112-es szám) esetében a további intézkedésre jogosultak a hívó azonosítására szolgáló előfizetői/azonosítási számot továbbadhatják.

(3) Ha az előfizető alközpontot alkalmaz, és az alközpont forgalmi adatait figyeli és feldolgozza, erről a távbeszélő állomások használóit - a használatra vonatkozóan közöttük létrejött szerződés alapján - tájékoztatnia kell.

25. § (1) A szolgáltató a számlázáshoz szükséges előfizetői adatokat csak annyi ideig tárolhatja, amennyi ideig a számlázással kapcsolatos (díjszámítási, elszámolási) előfizetői igény külön jogszabályok szerint érvényesíthető.

(2) A szolgáltató a hívott fél azonosítására alkalmas hívásrészletezést csak az előfizető részére, a használó részére pedig az előfizető hozzájárulásával adhat ki. Amennyiben az előfizető rendszeresen másnak is átengedi használatra a távbeszélő állomást, a hívásrészletezés kiadásához a használó nyilatkozatát is csatolnia kell.

Felmondás a szolgáltató részéről

26. § (1) A díjfizetés elmulasztásának számít, és a szolgáltató a Tt. 12. §-ának (4) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja, ha az előfizető a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos díjakat, vagy e rendelet 16. §-ának b) pontja alapján fizetendő költségeket nem fizeti meg.

(2) Abban az esetben, ha az előfizető a 6. § (2) bekezdése c) pontjának 7. alpontja alapján akként nyilatkozik, hogy a távbeszélő szolgáltatás útján teljesíthető egyéb szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, ezzel szemben ténylegesen használja azt és díját nem fizeti meg, a szolgáltató jogosult arra, hogy az előfizetőt a közcélú távbeszélő szolgáltatásból kizárja.

(3) Díjvita esetében a szolgáltatás minőségéről és számlázási rendszere helyességéről, valamint zártságáról - a külön jogszabályban foglaltak szerint - a területileg illetékes hírközlési hatóság hatósági határozatot ad ki. Egyéni előfizetők a (4) bekezdésben említett jogvita megkezdése előtt a külön törvényben foglaltak szerint a fogyasztóvédelmi szervek eljárását kezdeményezhetik.

(4) Díjvita esetén az előfizető a szolgáltató érdemi elutasítást tartalmazó döntésének kézhezvételét követő 30 napon belül - a szolgáltató egyidejű tájékoztatása mellett - bírósághoz fordulhat.

(5) A szolgáltató a 30 napos felszólítást követő 15. napon felmondhatja az előfizetői szerződést, ha az előfizető a szolgáltatót megkárosítva a távbeszélő-állomás használatával más - jogosulatlan - szolgáltatótól veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást (rendeltetésellenes távbeszélő-használat).

(6) A felmondási idő alatt a szolgáltató csak a szolgáltatás-hozzáférési pont hívhatóságát köteles biztosítani.

Felmondás az előfizető részéről

27. § Az előfizető jogosult az előfizetői szerződést indokolás nélkül - 15 napos felmondási idővel - bármikor írásban felmondani.

II. Fejezet

A közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés szabályai

28. §[5] A közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződésre e rendelet 1. §-át, 4-7. §-át, 14-16. §-át, 19-21. §-át, 23-25. §-át értelemszerűen a következő eltéréssel kell alkalmazni:

a) a közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés esetében a Tt.-ben említett szolgáltatás-hozzáférési pont létesítése a rádiós hozzáférés lehetővé tételét jelenti;

b) szünetel az előfizetői jogviszony az előfizető bejelentése alapján, ha a szolgáltató az előfizető által megjelölt helyen átmenetileg nem vagy nem megfelelő minőségben tud szolgáltatást nyújtani; az előfizetőt a szünetelés időtartamára díjfizetési kötelezettség nem terheli;

c) a határozott (legfeljebb 0-6 hónapig terjedő) időre létrejött előfizetői szerződés keretében a felek a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feltételek mellett mobil rádiótelefon készülék időleges használatba adásáról is megállapodhatnak;

d) a szolgáltató köteles az egyedi előfizetői szerződéshez a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét bemutató térképet átadni, és előfizetői részére és előfizetőire kiterjedően díjmentes tudakozószolgálatot fenntartani;

e) a szolgáltatási azonosítók (készülék, SIM/azonosító/kártya) meghibásodását vagy elvesztését az előfizető köteles haladéktalanul bejelenteni. Ebben az esetben a szolgáltatás teljesítése szünetel. A visszakapcsolást a szolgáltató külön díj fizetéséhez kötheti.

f)[6] a 23-25 § szerinti adatvédelemre vonatkozó rendelkezések a közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatások esetében - a szolgáltatói telefonkönyv hiányában - a tudakozó szolgálatra vonatkoznak.

III. Fejezet

Az országos közcélú személyhívó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés szabályai

29. § Az országos közcélú személyhívó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződésekre e rendelet 28. §-át kell alkalmazni.

30. § Az előfizető jogosult a kapott üzeneteket külön díj ellenében írásban kérni. Amennyiben az előfizető másnak is átengedi használatra a személyhívó készüléket, az üzenetek írásban történő kiadásához a használó nyilatkozatát is be kell szereznie.

IV. Fejezet

Egyéb közcélú távközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződések szabályai

31. § Az egyéb közcélú előfizetői szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződésekre e rendelet 2-5. §-ait, a 8-13. §-ait, a 14. §-ának (3) bekezdését, a 15. §-ának (2) és (4) bekezdését, a 17-18. §-ait, a 19. §-ának (2) bekezdését, a 20. §-ának (2) bekezdését, a 21-24. §-ait, a 26. §-át, valamint a II. és III. fejezet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

32. § (1) Az egyéb közcélú előfizetői szolgáltatás a külön jogszabályban foglalt feltételek szerint nyújtható.

(2) A külön jogszabály alapján a szolgáltató által készített általános vállalkozási feltételeket, árakat, áralkalmazási feltételeket és közérdekű adatokat a szolgáltató köteles az előfizető rendelkezésére bocsátani, továbbá azokat a szolgáltatás engedélyezésére jogosult az illetékes hírközlési hatóságnál bárki megtekintheti.

33. § A 31-32. §-ban foglaltakat kell tartalmazni a rendelet 3. §-a szerinti közcélú távbeszélő szolgáltatás alapján igénybe vett kiegészítő szolgáltatásokra is.

Vegyes és átmeneti rendelkezések

34. § (1) Ez a rendelet a 9. §-tól a 13. §-ig terjedő szakaszok kivételével 1998. január 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított, a Távbeszélőszabályzat kiadásáról szóló 5/1969. (VII. 12.) KPM rendelet. Ugyancsak hatályát veszti a közcélú távbeszélő szolgáltatás-hozzáférési pont létesítéséért fizetendő egyszeri belépési díjról szóló 11/1995. (VII. 12.) KHVM rendelet 8. § (1) bekezdésének a következő mondatrésze: "a Távbeszélőszabályzat kiadásáról szóló - többször módosított - 5/1969. (VII. 12.) KPM rendelet 12. §-ának (6) bekezdése, 26. § és 28. §-ának (1)-(4) bekezdései", továbbá a távbeszélő-állomások létesítésére vonatkozó igények teljesítésének rendjéről szóló 12/1991. (I. 18.) Korm. rendelet 1998. július 1. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet 9-13. §-aiban meghatározott sorolási szabályokat 1998. július 1. napjától kell alkalmazni. A távközlési szolgáltatók eddig az időpontig kötelesek jelenlegi nyilvántartásaikat az e rendeletben foglaltak szerint átalakítani és erről az igénylőket írásban értesíteni. A rendelet 6. § (2) bekezdése c) pontjának 7. alpontját a rendelet hatálybalépését követően kötött előfizetői szerződéseknél kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépése előtt kötött előfizetői szerződéseket - e rendelkezésre tekintettel - a szolgáltató a hatálybalépéstől számított két éven belül köteles felülvizsgálni. A rendelet 26. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a szolgáltató 1999. december 31-ig nem köteles alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépése előtt kötött külön megállapodásokon alapuló létesítési igények (önerős hálózat-fejlesztés) teljesítésére a felek érvényes megállapodásában foglaltak az irányadók.

(4) A jóváhagyott üzletszabályzatok módosítását e rendeletnek megfelelően valamennyi szolgálató hat hónapon belül köteles végrehajtani. A szolgáltató köteles tájékoztatni az előfizetőt az üzletszabályzat hatósági jóváhagyásáról, valamint annak lényeges rendelkezéseiről.

(5) Az egyéb távközlési szolgáltatások körébe tartozó tekintetében az e rendelet hatálybalépésekor érvényes előfizetői szerződéseket és azok teljesítését a szolgáltatók kötelesek felülvizsgálni és azokat a rendelet hatálybalépését követő egy éven belül - a rendeletnek megfelelően - módosítani.

(6) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adatok kezelésének védelméről és ezen adatok szabad áramlásáról;

b) a Tanács 92/242/EK határozata az informatikai rendszerek biztonságáról.

(7)[7] Az előfizető által kezdeményezett számhordozhatóság, illetőleg szolgáltató választás feltételeit az előfizetői szerződésbe a szolgáltató az erről rendelkező külön jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles belefoglalni és az előfizető kezdeményezésére teljesíteni.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 243/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez[8]

2. számú melléklet a 243/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az üzletszabályzat kötelező tartalmi elemei

1. A szolgáltató neve, címe, egyéb szükséges azonosítója.

2. Az üzletszabályzat célja, területi és személyi hatálya.

3. Az üzletszabályzat tárgya a szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása, az igénybevétel módja és feltételei. A szolgáltató által biztosított személyi és tárgyi feltételek, szolgáltatási idő, esetleges időbeli és földrajzi korlát.

4. A szolgáltatások minősége

4.1. A minőségi mutatók értelmezése; minőségi jellemzők, megfelelőségi követelmények, a minőség értékelése.

4.2. Eljárás a szolgáltatás-minőségi követelmények hibás teljesítése esetében, a minőségi kifogások és díjviták rendezésének módja.

5. Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése.

6. A szolgáltatás korlátozása és szüneteltetése.

7. A szerződő felek jogai és kötelezettségei:

7.1. Hibabejelentés - hibaelhárítás.

7.2. Ügyfélszolgálat működtetése.

7.3. Reklamációk intézése (hibabejelentés, hibaelhárítás, számlareklamáció, kötbér és kártérítési igény).

7.4. Végberendezés csatlakoztatás feltételei.

7.5. Adatkezelés, adatvédelem.

7.6. Tudakozó szolgálat és telefonkönyv.

8. Az üzletszabályzat közzététele, az előfizetők tájékoztatása.

Az üzletszabályzathoz minden esetben függelék tartozik, amelynek tartalmaznia kell az előfizetői szolgáltatásokhoz tartozó díjakat. A függelék a Tt. 9. §-ának (2) bekezdése értelmében hatósági jóváhagyást nem igényel.

A díjakról szóló függelék kötelező tartalmi elemei:

1. Hatósági árak.

2. Szolgáltató által meghatározott árak.

3. A számlatartalom elemei (helyi, nemzetközi, távolsági beszélgetések, egyéb távközlés útján nyújtott szolgáltatások, mobilra és közcélú távbeszélő állomásra történő hívások szerinti bontásban).

4. Egyszeri díjak, rendszeres díjak, díjazási időszakok, kedvezmények, díjfizetés nélküli szolgáltatások.

5. Egyéb, az árak alkalmazásával kapcsolatos további feltételek.

Lábjegyzetek:

[1] Tt. 8. §-ának (1) bekezdése.

[2] A 243/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. §-át a 75/2000. (V. 31.) Korm. rendelet 19. § 4. bekezdése hatályon kívül helyezte

[3] Tt. 9. § (2) bek.

[4] A 243/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 19. §-a és a § feletti cím a 75/2000. (V. 31.) Korm. rendelet 18. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[5] A 243/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 28. §-ának bevezető szövege a 75/2000. (V. 31.) Korm. rendelet 18. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[6] Beiktatta a 75/2000. (V. 31.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2000.07.01.

[7] A 243/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § 7. bekezdését a 75/2000. (V. 31.) Korm. rendelet 19. § 3. bekezdése iktatta be

[8] A 243/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletét a 75/2000. (V. 31.) Korm. rendelet 19. § 4. bekezdése hatályon kívül helyezte

Tartalomjegyzék