12/1996. (II. 27.) IKM rendelet

a lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjának megállapításáról szóló 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjának megállapításáról szóló 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A fogyasztó szerződésszegése (szabálytalan vételezése) esetén a villamos energia termeléséről, szolgáltatásáról és szállításáról szóló, az 1995. évi LXXI. törvénnyel módosított 1994. évi XLVIII. törvény 57. §-ának (1) bekezdésében előírt felemelt díj:

24 Ft/kWh."

2. § Az R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

3. § Az R. 2. számú mellékletének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

"Amennyiben az intézményben lakók - akár egyénileg, akár az intézmény által szervezett módon - az intézmény területén a lakóhelyiségen kívüli, elkülönített helyiségekben adózás alá eső tevékenységet folytatnak, és ezekben a helyiségekben a beépített villamos berendezések teljesítménye meghaladja a 10 kVA-t, e helyiségek villamosenergia-fogyasztását elkülönítetten kell mérni, és az elszámolásnál a lakossági fogyasztókon kívüli egyéb fogyasztók részére szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 11/1996. (II. 27.) IKM rendeletben foglalt árakat kell alkalmazni."

4. § (1) Ez a rendelet 1996. március 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendeletben szereplő díjakat a rendelet hatálybalépését legalább 8 nappal követő első leolvasás utáni fogyasztás elszámolásánál kell alkalmazni. Éves számlázás esetén a 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékleteként közzétett Villamos Energia Közüzemi Szabályzat 14. § (4) bekezdés b) pontja szerint kell eljárni.

(3) A hatálybalépést követően az áramszolgáltató (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

Melléklet a 12/1996. (II. 27.) IKM rendelethez

[A 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 1. számú melléklete]

A lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjai általános forgalmi adó nélkül

Tartalomjegyzék