238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról[1]

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 9. §-ának (3) bekezdésében és 25. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az Egészségbiztosítási Önkormányzattal egyetértésben - a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló, többször módosított 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) 1997. január 1-jétől új háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi körzetre akkor köthető finanszírozási szerződés, ha

a) a háziorvosi, illetve háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet esetén 1200-1500 fő ellátását, házi gyermekorvosi körzet esetén minimálisan 600 fő ellátását a szolgálat működtetője területi ellátási kötelezettséggel vállalja,

b) a körzethatárok módosítása vagy új körzet létesítése során az a) pontban meghatározott létszámminimumok alatti lakosságszámú háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) körzet kialakítására kerül sor, és a háziorvosi szolgálat működtetője a 9. § (2)-(3) és (6) bekezdésében foglalt díjak körzetek közötti megosztásáról rendelkezik, illetve több működtető esetén a megosztásról a működtetők egymás között megállapodnak, vagy

c) a 9/A. § szerinti praxisközösséget hoznak létre."

(2) Az Fr. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés a) pontja szerint létesített körzetek bevételét a MEP a körzetátalakítást követő egy éven át kiegészíti a körzetek előző évi országos átlagos bevételéig."

2. § Az Fr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A háziorvosi szolgálat működtetője a szolgálat orvosához bejelentkezett biztosítottak után, amennyiben a 6/1992. (III. 31.) NM rendelet 2. számú melléklete II/1. pontja szerinti törzskarton szabályszerű felvétele megtörtént, az E. Alapból a (2) bekezdés szerinti díjazásra jogosult.

(2) A díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a tárgyhó utolsó napjáig bejelentkezett, illetve kijelentkezett biztosítottak társadalombiztosítási azonosító jele alapján készített összesítőben szereplő létszám alapján meghatározott korcsoportonkénti pontszám összegének a degressziós tényezővel korrigált értéke, valamint a szakképzettségi és a gondozási szorzó szorzataként kell megállapítani. A degresszió számítási módját a 2. számú melléklet tartalmazza. A degresszió számításánál az adott háziorvoshoz bejelentkezett valamennyi biztosítottat figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy azok ellátására egy vagy több rendelőben, illetve azonos vagy eltérő rendelési időben kerül sor.

(3) Az egy pontra jutó díj a háziorvosi ellátásra elkülönített előirányzat 8-9. §-ok szerinti kifizetésekkel csökkentett egyhavi összegének és a (2) bekezdés szerint megállapított országos szinten összesített pontszám hányadosa, de legalább 60 forint.

(4) A korcsoportonkénti pontszám a következő:

a) 0-4 év közötti bejelentkezettek után 4,5 pont,

b) 5-14 év közötti bejelentkezettek után 2,5 pont,

c) 15-34 év közötti bejelentkezettek után 1,0 pont,

d) 35-60 év közötti bejelentkezettek után 1,5 pont,

e) 60 év feletti bejelentkezettek után 2,5 pont.

(5) A szakképzettségi szorzó, amelynek értékét a szolgálatot folyamatosan ellátó orvos szakképzettsége és orvosi gyakorlati ideje alapján kell megállapítani, a következő:

a) alapszakvizsgával nem rendelkező háziorvos esetén 1,0

b) alapszakvizsgával rendelkező és 10 éves háziorvosi gyakorlati idővel nem rendelkező háziorvos esetén 1,1

c) alapszakvizsgával rendelkező és 10 évnél több háziorvosi gyakorlati idővel rendelkező háziorvos esetén 1,2"

(6) A gondozási szorzó értéke a Népjóléti Minisztérium által meghirdetett szakmai gondozási programonként 1,04. Egy felnőtt, illetve felnőtt és gyermek lakosság ellátására szervezett háziorvosi szolgálat orvosa maximum három szakmai gondozási program teljesítésére vállalkozhat. A szakmai gondozási programban foglaltaknak - a Népjóléti Közlönyben közzétett - szakmai protokoll szerinti ellátására a MEP kiegészítő szerződést köt a háziorvosi szolgálat működtetőjével.

(7) A hónap közben bejelentkező biztosított első ízben a tárgyhavi, a más orvostól hónap közben átjelentkező biztosított első ízben a következő havi változásjelentésben szerepeltethető.

(8) A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak társadalombiztosítási azonosító jeleiről készített összesítőt csak az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesülése esetén küldheti meg a háziorvosi szolgálat működtetője a MEP-nek. A törzskarton szabályszerű kitöltésének elmaradása esetén a MEP a hiányos törzskartonnal rendelkező biztosítottak után nem folyósítja a (2) bekezdés szerinti díjazást, valamint a bejelentkezési hónaptól e biztosítottak ellátása alapján folyósított összegek visszafizetésére kötelezheti a szolgálat működtetőjét."

3. § (1) Az Fr. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A működtető a háziorvosi szolgálat által ellátott feladatok, a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az alábbi fix összegű díjra jogosult minden hónap 25-éig:

a) felnőtt lakosság ellátására szervezett körzet esetén, amennyiben

aa) a körzet felnőtt lakosainak száma nem éri el az 1200 főt 68 000 Ft,

ab) a körzet felnőtt lakosainak száma 1200 és 1500 fő közötti 63 000 Ft,

ac) a körzet felnőtt lakosainak száma 1500 fő fölött van 58 000 Ft;

b) gyermek lakosság ellátására szervezett körzet esetén, amennyiben

ba) a körzet gyermek lakosainak száma nem éri el a 600 főt 73 000 Ft,

bb) a körzet gyermek lakosainak száma 600 és 800 fő közötti 68 000 Ft,

bc) a körzet gyermek lakosainak száma 800 fő fölött van 63 000 Ft;

c) felnőtt és gyermek lakosság ellátására szervezett körzet esetén, amennyiben

ca) a körzet lakosságszáma nem éri el az 1200 főt 73 000 Ft,

cb) a körzet lakosságszáma 1200 és 1500 fő közötti 68 000 Ft,

cc) a körzet lakosságszáma 1500 fő fölött van 63 000 Ft."

4. § Az Fr. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálatok működtetői a háziorvosi feladatok ellátására az egészségügyi és szociális vállalkozásról szóló 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet alapján praxisközösséget hozhatnak létre

a) az azonos telephelyen működő háziorvosi rendelők által ellátott, vagy

b) a területileg egymás mellett lévő

háziorvosi körzetek működtetésére.

(2) A praxisközösséghez tartozó körzetek számára folyósított összeget együttesen kell kezelni azzal, hogy

a) a finanszírozás során a degressziót az együttes létszámra kell számolni,

b) a praxisközösség valamely orvosához bejelentkezett biztosított tekintetében eseti ellátási díj nem számolható el, amennyiben a választott háziorvost a praxisközösséghez tartozó más háziorvos helyettesíti.

(3) Praxisközösség esetén a szakképzettségi és gondozási szorzó értékét a praxisközösségben részt vevő orvosokra egyenként érvényes szorzók átlagaként kell megállapítani."

5. § Az Fr. a következő 9/B. §-sal egészül ki:

"9/B. § (1) A 9/A. § (1) bekezdése szerinti praxisközösség csoportpraxisnak minősül, ha működési engedélye járóbeteg-szakellátási szolgáltatásokra is kiterjed, és ilyen feladatokat a finanszírozási szerződésben vállal.

(2) A csoportpraxis a bejelentkezett lakosok számára a szerződésben meghatározott szakterületen és szolgáltatási körben szakellátási feladatokat is ellát, amelyek finanszírozása a népjóléti miniszter rendelete szerint korrigált lakosságszámmal arányosan meghatározott normatívák alapján történik.

(3) A csoportpraxisban részt vevő háziorvoshoz bejelentkezett biztosított után a normatív szakellátási díj a csoportpraxist nem illeti meg, amennyiben a biztosított részére a vállalt szakellátási körben a csoportpraxis háziorvos tagja beutalót ad olyan - csoportpraxison kívüli - szolgáltatóhoz, amelyet az OEP finanszíroz.

(4) A csoportpraxisok 1997. évben kizárólag a Népjóléti Minisztérium által meghirdetett és elfogadott, továbbá az OEP által is jóváhagyott pályázat alapján működnek."

6. § (1) Az Fr. 14. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A háziorvosi szolgálatot fenntartó települési önkormányzat vagy önkormányzati társulás az általa működtetett háziorvosi szolgálatok ellátási területéhez tartozó - az 1. számú melléklet 6. pontjában jelentett - összlakosságszám alapján jogosult az ügyeleti ellátás díjazására. Amennyiben az önkormányzat ügyeleti ellátással kapcsolatos feladatait háziorvosi szolgáltatás nyújtására jogosult más, az 1. § szerinti működtető veszi át, a feladatátadási szerződésben foglalt lakosságszám tekintetében a feladatot átvállaló jogosult az ügyeleti díjazásra.

(2) A díjazás alapösszege 20 Ft/fő. Abban az esetben

a) ha a 3000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok a központi ügyeletet társulásban látják el, a díjazás az alapösszegnek az összlakosságszám alapján számított 1,7, más ügyeleti formában 1,3 területi szorzóval megemelt mértéke;

b) az ügyelet formájától függetlenül a díjazás az alapösszegnek a lakosságszám alapján számított

ba) 1,2 területi szorzóval megemelt mértéke, ha 3000-20 001 közötti a lakosságszám,

bb) 1,1 területi szorzóval megemelt mértéke, ha 20 001-40 000 közötti a lakosságszám,

bc) 1,0 a területi szorzó mértéke, ha 40 001-80 000 közötti a lakosságszám;

c) az a)-b) pontok szerinti szorzókkal számított díj kifizetése feletti keretösszeg függvényében kerül megállapításra a 80 000 fő feletti lakosságszámnál a kifizetendő díj, amely nem lehet kevesebb, mint az alapösszeg 75%-a.

A MEP az ügyeleti ellátás díját a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig folyósítja."

(2) Az Fr. 14. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (2) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzatok társulásával ellátott központi ügyelet abban az esetben jogosult az 1,7 területi szorzóval megemelt díjra, ha a társulásban részt vevő önkormányzatok lakosságszáma önkormányzatonként nem haladja meg a 3000 főt, továbbá az ügyelet által ellátandó összlakosságszám 30 000 főnél kevesebb, valamint 15 kilométer vagy nagyobb a távolság a központi ügyelet és a legtávolabbi ellátandó település között. A jogosultsági feltételek fennállását az ÁNTSZ területileg illetékes megyei (fővárosi) intézete igazolja a MEP-pel kötendő szerződéshez."

7. § (1) Az Fr. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 3-18 éves korosztály orvos és védőnő által nyújtott iskola-egészségügyi ellátásának finanszírozása a (3) bekezdés szerinti normatíva alapján (50-50%-os arányban megosztva) - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - az iskola-egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) és az oktatási intézmény székhelye szerint illetékes MEP között létrejött szerződés alapján történik."

(2) Az Fr. 15. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szerződés megkötéséhez a szolgáltató csatolja:)

"a) egészségügyi vállalkozás, illetve magángyakorlatot folytató orvos vagy magántevékenységet végző egyéb személy által történő ellátás esetén az egészségügyi és szociális vállalkozásról szóló 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet , illetve az orvosi, klinikai szakpszichológusi, illetve egyéb egészségügyi és szociális tevékenység gyakorlásáról szóló 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendelet alapján a tevékenység folytatására kiadott engedély és felelősségbiztosítási szerződés másolatát;"

(3) Az Fr. 15. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1996. szeptember 30-án teljes munkaidejű iskola-egészségügyi vagy ifjúság-egészségügyi orvossal működtetett iskola-egészségügyi szolgálat működtetője a szolgálat finanszírozására szolgáló előző évi módosított, szintre hozott alapelőirányzat alapján részesül társadalombiztosítási finanszírozásban, külön szerződés szerint."

8. § Az Fr. 17. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az intézmény)

"b) az (1) bekezdés c) pontjában említett beutaló nélküli, illetve sürgős szükség miatt nyújtott ellátás esetén az ellátásról a beteg háziorvosa részére készült lelet (orvosi vélemény) másolatának megőrzésével igazolja, hogy az (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel teljesült."

9. § Az Fr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Kizárólag az egészségügyi intézmény adott szervezeti egységének szakmai profilja és progresszivitási szintje szerinti, ténylegesen teljesített szolgáltatás számolható el. Egy adott szolgáltatás csak egyszer számolható el. A szolgáltatás egészének vagy egy részének ismételt elszámolása a (2) bekezdés szerinti eljárást vonja maga után. Nem számolható el a szolgáltatás azon része, amelynek ellenértéke más forrásból megtérül.

(2) A tényleges teljesítményt meghaladó vagy valótlan adatok szolgáltatásából számított többletbevétel kétszeresét az OEP - egy évre visszamenőleg - az intézménytől elvonja."

10. § (1) Az Fr. 20. §-ának (4) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

[(4) A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletében szereplő - tételes elszámolás alá eső - eszközökről vezetett nyilvántartásban fel kell tüntetni a felhasználási esettel kapcsolatos ellátási eset azonosító számát (törzsszámát)]

"és a felhasznált eszköz azonosító számát is."

(2) Az Fr. 20. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (4) bekezdésben foglaltak éves országos keretszámának szakmánkénti felosztását az OEP - a népjóléti miniszter egyetértésével - határozza meg, az eszközök felhasználására pedig az OEP intézményenként keretösszeget állapít meg. Az OEP a megállapított keret mértékéig finanszírozza a felhasználást. A finanszírozási szerződésben rögzíteni kell, hogy a szerződéskötést megelőzően a (4) bekezdés szerinti eszközökből mennyi áll az intézmény rendelkezésére."

(3) Az Fr. 20. §-a az alábbi (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az egészségügyi szakellátás fix összegű bevételét a következő tételek alapján kell meghatározni:

a) az ágazati bérmegállapodás növekményének fedezetére az intézmény 1996. év II. félévének átlagos egy havi bevétele alapján 60%-os bérhányad figyelembevételével számolt 17%-os növekménye, csökkentve az ügyeletre megállapított bérnövekménnyel;

b) az intézeti szakellátási orvosi ügyeletre megállapított díj, amely az E. Alap éves költségvetésében erre a célra elkülönített keretből kerül kiegészítésre az intézeti ügyeleti ellátásban részt vevő osztályok arányában az alábbiak szerint:

- klinikai osztályonként, valamint aneszteziológiai ügyeletként egy-egy fő normál ügyelete, illetve

- radiológiai, laboratóriumi osztályonként, valamint véradó állomásonként egy fő csendes ügyelete

alapján számolt, a 113/1992. (VII. 14.) Korm. rendeletben meghatározott mértékű minimális ügyeleti díj;

c) az országos regionális szakfeladatokért az aktív fekvőbeteg-ellátás éves előirányzatának 2%-áig megállapított kiegészítés, amely 1997. április 1. napjától az OEP által felmért, indokolt és ellenőrzött többletfeladatokért a népjóléti miniszterrel egyetértésben kerül felhasználásra.

(9) Az egészségügyi szakellátás területén a kapacitás rendelkezésre állására és az átlagkereset színvonalemelkedésének fedezetére a szolgáltató a lekötött kapacitás szerint korrigált - a fix bevételt is tartalmazó - előző évi - 1997. évben az 1996. II. félévi - bevétel egy havi átlagának legalább 50%-át megkapja.

(10) Az egyes szakellátásoknál a teljesítménydíjak forintértékét az éves költségvetésben rendelkezésre álló keret alapján - csökkentve a (8) bekezdés fedezetére szolgáló fix összeggel - az OEP havonta állapítja meg az országosan mért teljesítmény szerint."

11. § Az Fr. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) A járóbeteg-szakellátás finanszírozása a MEP és az intézmény között kötött szerződés szerint történik.

(2) A szerződésben - a Tv. 11. §-ában foglaltakon túl - meg kell határozni:

a) a járóbeteg-szakellátást nyújtó rendelési helyeket és a lekötött szakrendelési óraszámot;

b) az egyes rendelések által nyújtott és az E. Alap által finanszírozott szakellátásokat;

c) a rendelések kódszámait;

d) a gondozóintézeteknek a szakellátásra az E. Alapból folyósított havi fix összegű díját;

e) az ideg- (pszichiátriai), a nemibeteg-, a tüdő- (ideértve az ernyőfényképszűrést is) és az onkológiai gondozást végző elkülönített részlegeket, ezek kódszámait;

f) a 9. számú mellékletben meghatározott foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó rendelési helyeket és rendelési időt;

g) a teljesítmény szerinti finanszírozásba be nem vont rendeléseket."

12. § (1) Az Fr. 22. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem számolható el járóbeteg-szakellátási teljesítményként)

"a) a fekvőbetegosztály által beutalt (kezelt) beteg részére nyújtott szakellátás;"

13. § (1) Az Fr. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelések teljesítményéről a működtető egészségügyi intézmény a Tv. 10. §-ának (3) bekezdésében meghatározott útmutató szerinti adattartalommal az OEP-et legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatja. A CT-, MRI-vizsgálatok teljesítményét az R. 2. számú mellékletében megállapított pontrendszer szerint kell elszámolni, amelyet az OEP az intézményenként megállapított megosztás alapján finanszíroz."

(2) Az Fr. 23. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézetei által a járóbeteg-szakellátás keretében végzett mikrobiológiai vizsgálatokat az OEP az e célra elkülönített előirányzatból, a teljesítmény-pontértékek alapján finanszírozza."

(3) Az Fr. 23. §-ának (9)-(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(9) A (6) bekezdés szerinti tevékenységért az OEP a feladatra kimutatott az előző évi szintre hozott előirányzat összegét folyósítja.

(10) Az alap-előirányzat összegét folyósítja az OEP az alkohológiai és drogellátás finanszírozására. A mentési feladatok ellátására az Egészségbiztosítási Alap kezelője feladathoz rendelet finanszírozást alkalmaz. Az éves előirányzat összege az intézményfinanszírozás körében érvényesülő átlagos kiadásnövekedéssel megemelt szintre hozott bázisra számított átlagos növekedéssel azonos."

(4) Az Fr. 23. §-a az alábbi új (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A 21. § (2) bekezdésének f) pontjában említett foglalkozás-egészségügyi szakellátásnál a 9. számú melléklet szerinti szolgáltatásokat az OEP a teljesítmény-pontértékek alapján finanszírozza."

14. § (1) Az Fr. 23/A. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A finanszírozás - az ápolási kategóriánként képzett - vizitdíj alapján történik. A vizitdíj 1400 Ft-nak a 12. számú melléklet szerinti szorzókkal kiszámított összege."

(2) Az Fr. 23/A. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) Az OEP az E. Alapban a házi szakápolásra rendelkezésre álló keretet a lakosság számának arányában osztja fel. Az OEP és a MEP a fel nem használt forrást negyedévenként a szükségletnek megfelelően a MEP-ek között átcsoportosíthatja."

15. § (1) Az Fr. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Fekvőbeteg-ellátás a klinikán, kórházban, szanatóriumban, szakápolási intézményben, szülőotthonban, valamint a fekvőbeteg-ellátást nyújtó országos intézetben (a továbbiakban együtt: intézmény) végzett minden ellátási esemény, amelynek során a biztosított 24 óránál hosszabb ideig - nappali kórházi ellátás esetén legalább 6 órán keresztül - tartózkodik az intézményben, és az intézmény valamely fekvőbetegosztályára felvették."

(2) Az Fr. 24. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nappali kórházi ellátás esetén a teljesítmény 0,70-es szorzóval számolható el."

(3) Az Fr. 24. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az alábbi (7)-(9) bekezdésekkel egészül ki:

"(6) Az intézet teljesítmény alapján számolt bevételét - az 1998. március 1. napjáig elérendő - országosan egységes térítési díjon kell elszámolni. Az egységes térítési díjat fokozatosan kell elérni úgy, hogy az intézet fix bevételi részt nem tartalmazó legutolsó havi bevételéből számolt térítési díját - havonta azonos arányban - kell közelíteni az adott hónapban számított országosan egységes térítési díjhoz.

(7) Az ápolást indokoló fődiagnózisnak azt a diagnózist kell feltüntetni, amely az intézményi (osztályos) kezelést meghatározta, azaz amelyhez az ellátási eset kapcsán nyújtott szolgáltatások tartoznak. Nem tüntethető fel olyan diagnózis ápolást indokló fődiagnózisként,

a) amelyet a betegnél nem állapítottak meg,

b) ha az intézmény (osztály) személyi és tárgyi feltételei nem felelnek meg az adott betegség kezeléséhez szükséges követelményeknek,

c) amelyet megállapítottak, de a kezelést alapvetően nem ez határozta meg.

(8) A hosszú ellátási esetnél a felső határnapot meghaladó időtartamra a napi teljesítményértéket a HBCS súlyszámok és a normatív ápolási idők hányadosai közül a legkisebb érték 80%-ában kell megállapítani.

(9) Részleges teljesítmény-elszámolás az aktív, hosszú ellátási esetnél is alkalmazható akkor, ha a finanszírozási eset ápolási időtartama meghaladja azt a felső határnapot, amely a legmagasabb a HBCS felső határnapok között."

16. § (1) Az Fr. 25. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A szerződésben - a Tv. 11. §-ában foglaltakon túl - meg kell határozni]

"e) az intézeti fix díjat,"

(2) Az Fr. 25. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az intézmény az aktív és krónikus ellátást, nappali kórházi ellátást, a kúraszerű kezelést, illetve az 1 napos beavatkozást végző osztályain ellátott esetekről a Tv. 10. §-ának (3) bekezdésében meghatározott útmutató szerinti adattartalommal jelentést küld a Népjóléti Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központjának a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, ahonnan az intézetek teljesítményét, a súlyszámképzéshez felhasznált adatokat a feldolgozások eredményével együtt a tárgyhónapot követő második hónap 10. napjáig megküldik az OEP részére.

(4) A vértranszfúziós intézetektől a felhasználó intézmények által igényelt vér és vérkészítmények (a továbbiakban: vérkészítmény) térítési díját a népjóléti miniszter rendeletben határozza meg. A térítési díjak fedezete a fekvő- és járóbeteg-ellátás teljesítményarányos finanszírozási rendszerébe épül be, amelyből a felhasználó intézmény az azt előállító vérellátó osztályt működtető intézmény részére a térítési díjat közvetlenül fizeti meg, illetve a belső osztályok felhasználását ennek alapján számolja el."

(3) Az Fr. 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A vér és vérkészítmények országosan egységes szempontokon alapuló minőségbiztosítása és biztonsága érdekében - az e célra elkülönített előirányzat terhére az OEP által központilag beszerzett - többrészes vérvételi zsákokat és a HIV-, HCV-teszteket az OVK központilag biztosítja."

17. § Az Fr. 27. §-ának (8) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

["(8) Az ESWL kezelések finanszírozása a HBCS-ben megállapított súlyszám szerint történik. Az ESWL szolgáltatóknak - amennyiben a szolgáltatást nem a kórház működteti - a kórházakkal kell szerződniük a beavatkozás elvégzésére és finanszírozására, a szerződő felek egymás között számolják el a beavatkozás költségét,]

"melynek irányadó összege a beavatkozás HBCS súlyszámban figyelembe vett értéke."

18. § Az Fr. 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szervtranszplantációs riadó jelentéséért és a szerv kivételéig történő ellátásért - amennyiben azt sikeres szervkivétel követi, a kivett szervek számától függetlenül - 75 000 Ft, a szervet átültetésre előkészítő munkacsoport tevékenységéért pedig - amennyiben azt transzplantáció követi - 60 000 Ft támogatást folyósít esetenként az OEP."

19. § Az Fr. a következő 30/A. §-sal egészül ki:

"30/A. § (1) Az R. 8. számú mellékletében szereplő ellátások, valamint az országos és regionális szakfeladatok körébe tartozó egyedi esetek, továbbá a nem sürgősségi külföldi kezelések (a továbbiakban együtt: különleges esetek)

a) finanszírozására a Társadalombiztosítási Alapok éves költségvetéséről szóló törvényben meghatározott előirányzatok szolgálnak,

b) a finanszírozásuk a költségigényesség függvényében egyedileg történik.

(2) A különleges esetek egyes speciális körére az OEP szerződést köt, amelyben az intézetek számára költség-előirányzatokat állapít meg.

(3) Az előre nem tervezhető különleges esetek az OEP főigazgatójának a népjóléti miniszter egyetértésével hozott döntése alapján bármely, az ellátásra szakmailag alkalmas intézetnek az esetre vonatkozó külön szerződés nélkül finanszírozható."

20. § (1) Az Fr. 31. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet alkalmazásában folyamatos ellátáson azt is érteni kell, hogy az orvos a rendelési időn túl - amely nem lehet kevesebb napi négy óránál - személyesen részt vesz a háziorvosi ügyeleti rendszerben, kivéve, ha az ügyeleti ellátás működtetője nyilatkozik, hogy az orvos közreműködésére nem tart igényt."

(2) Az Fr. 31. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 7. § (4) bekezdésének alkalmazásánál

a) 0-4 év közöttinek kell tekinteni az 1993. január 1. után születetteket;

b) 5-14 év közöttinek kell tekinteni az 1983. január 1. és 1992. december 31. között születetteket;

c) 15-34 év közöttinek kell tekinteni az 1963. január 1. és 1982. december 31. között születetteket;

d) 35-60 év közöttinek kell tekinteni az 1937. január 1. és 1962. december 31. között születetteket;

e) 60 éven felülinek kell tekinteni az 1937. január 1. előtt születetteket."

(3) Az Fr. 31. §-ának (6) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

[(6) A 7. § (5) bekezdésének alkalmazásában 1,0 pontértéket kell alkalmazni akkor, ha a háziorvosi szolgálatot tartósan - legalább három hónapon keresztül - helyettesítő orvosok látják el]

"ide nem értve azt az esetet, amikor a helyettesítést a 9/A. § szerinti praxisközösségben a praxisközösség orvosa látja el."

21. § Az Fr. 33. §-ának (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

[(3) Felhatalmazást kap a népjóléti miniszter, hogy meghatározza a rendelet végrehajtásához szükséges szakmai szabályokat]

"továbbá az országosan nem elterjedt és a korlátozott számban nyújtható ellátások tekintetében a várólisták összeállítására vonatkozó szabályokat."

22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg az Fr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, az Fr. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép, továbbá az Fr. e rendelet 3. számú mellékletével egészül ki. A szakellátásokra vonatkozó finanszírozási szabályokat első alkalommal az 1997. márciusi - az 1997. április 10. napjáig jelentett - teljesítmények elszámolásánál kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Fr.

a) 10. §-ának (1) bekezdéséből a "tárgyhónapban összegyűjtött biztosítási igazolványok ellenőrző szelvényének, illetve" szövegrész,

b) 10. §-ának (2) bekezdéséből a "szolgálathoz leadott ellenőrző szelvények közül, illetve" szövegrész,

c) 17. §-a (2) bekezdésének a) pontjából az "illetve biztosítási igazolványán" szövegrész,

d) 17. §-ának (4)-(6) bekezdése,

e) 19. §-a (1) bekezdésének a) pontjából az "illetőleg biztosítási igazolvány" szövegrész,

f) 19. §-ának (2) bekezdéséből az "illetve a biztosítási igazolvány" szövegrész,

g) 21. §-a (2) bekezdésének h) pontja,

h) 22. §-ának (8) bekezdéséből az "olyan", valamint az "amely oki összefüggésben van a fekvőbeteg-ellátást indokoló megbetegedéssel" szövegrészek,

i) 23. §-ának (7)-(8) bekezdése,

j) 23/A. §-ának (12) bekezdése,

k) 24. §-ának (5) bekezdéséből a "A krónikus ellátások napi díjának országosan egységes forint alapértékét a rendelkezésre álló keret alapján az OEP havonta állapítja meg az országos teljesítmények figyelembevételével" szövegrész,

l) 25. §-a (2) bekezdésének d), f) és g) pontjai,

m) 33. §-ának (4) bekezdése,

o) 34. §-ának (1) bekezdése, valamint

p) 6. számú és 7. számú melléklete.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Fr.

a) 4. §-ának (1) bekezdésében az "e rendelet hatálybalépésekor" szövegrész helyébe "az előző évben" szövegrész,

b) 15. §-ának (3) bekezdésében a "20" szövegrész helyébe a "22" szövegrész,

c) 16. §-ának (1) bekezdésében az "1995. I. félévi" szövegrész helyébe "a szintre hozott előző évi" szövegrész,

d) 16. §-ának (5) bekezdésében a "130 000" szövegrész helyébe a "150 000" szövegrész,

e) 19. §-ának (6) bekezdésében a "6 hónapon" szövegrész helyébe az "egy éven" szövegrész,

f) 24. §-ának (2) bekezdésében az "és" szövegrész helyébe a "vagy" szövegrész,

g) 28. §-ának (2) bekezdésében "Az újonnan befogadott szolgáltatók és szolgáltatások" szövegrész helyébe "A fejlesztésből belépő új kapacitásokon végzett ellátások fedezetére" szövegrész,

h) 30. §-ának (1) bekezdésében "az aktív fekvőbetegellátási előirányzat terhére, amelyet a Népjóléti Közlönyben közzétesz." szövegrész helyébe "A fekvőbeteg-gyógyintézetbe felvett beteg részére nyújtott művesekezelések külön elszámolhatók" szövegrész,

i) 34. §-ának (2) bekezdésében "az 1997. január 10. napjáig jelentett" szövegrész helyére "az 1997. március 10. napjáig jelentett" szövegrész

lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Fr. 1. számú melléklete az alábbi szövegrésszel egészül ki:

(Háziorvosi szolgálat kódja:)

"Háziorvosi szolgálat működési engedélyének száma: ......"

(5)[2]

(6)[3] Mindazon költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi intézményeket - ideértve azon helyi önkormányzatokat is, amelyek közalkalmazotti jogviszonyban egészségügyi dolgozókat foglalkoztatnak -, amelyekkel az OEP természetbeni egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződést kötött, 1997. év január hónapjában a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendeletben foglaltakon túl az OEP egyszeri fix összeggel finanszírozza úgy, hogy minden, 1997. január 1-jén statisztikai állományban levő, közalkalmazotti jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló után bruttó 10 000 forint - részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetén annak időarányos részének megfelelő - jövedelemkiegészítés és a munkáltatót terhelő közterhek kifizethetők legyenek. Az egyszeri fix összeget az intézmények által szolgáltatott adatok alapján az OEP 1997. január 31-ig átutalja az egészségügyi intézményeknek - ideértve az érintett helyi önkormányzatokat is - azzal, hogy az átutalt összeg kizárólag a jövedelemkiegészítésre használható fel.

1. számú melléklet a 238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez

A degresszió alkalmazása a háziorvosi teljesítménydíj-fizetés alapjául szolgáló pontszám megállapításánál

A) Amennyiben a tárgyhónapban készített összesítő jelentés szerinti biztosítottak utáni korcsoportonkénti pontszám összege a 2400 pontot meghaladja, a díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot az alábbi képlet, illetve táblázat alapján kell meghatározni:

d=((2400Xn)

ahol

d = degresszióval korrigált pontszám,

n = TAJ-számmal nyilvántartásba vett biztosítottak korcsoportonkénti pontszám összege.

B) A degresszió szerinti korrekció praxisközösség esetén az együtt dolgozó háziorvosok számától függően az alábbiak szerint változik:

1. a degresszió a háziorvosok száma×2400 pontszám felett kezdődik,

2. d=((háziorvosok számaX2400Xn)

ahol

d = degresszióval korrigált pontszám,

n = az adott praxisközösség orvosaihoz bejelentkezett TAJ-számmal nyilvántartásba vett biztosítottak korcsoportonkénti pontszám összege.

A teljesítményarányos díj kiszámításához a degresszióval korrigált pontszámértékeket kell szorozni a 9/A. § (3) bekezdése szerint számított szakképesítési és gondozási szorzóval."

2. számú melléklet a 238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelethez

"8. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez

A krónikus ellátás területén alkalmazandó szorzók:

1. Tartós ápolás (ápolási osztály, ápolási intézet) 0,9

2. Krónikus betegellátás (reuma, tüdő, pszichiátria) 1,2

3. Rehabilitáció 1,5

4. Tetraplég osztály 3,0"

3. számú melléklet a 238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelethez

"9. számú melléklet a 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez

A) Foglalkozás-egészségügy szakellátó helye

TerületSzakellátás helyeIdeje
(naponta)
Budapest:
Központi-OMÜI Nagyvárad téri18 óra
Keleti-Északi régiótelephely
Nyugat-Déli régióOMÜI Csepeli18 óra
Rendelőintézet
Baranya megyePécs, Szigetvár, Mohács18 óra
Bács-Kiskun megyeKecskemét, Baja,18 óra
Kalocsa
Békés megyeBékéscsaba, Orosháza12 óra
Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolc, Ózd, Szerencs18 óra
megye
Csongrád megyeSzeged,12 óra
Hódmezővásárhely
Fejér megyeSzékesfehérvár,12 óra
Dunaújváros
Győr-Moson-SopronGyőr, Sopron12 óra
megye
Hajdú-Bihar megyeDebrecen,18 óra
Berettyóújfalu,
Püspökladány
Heves megyeEger, Gyöngyös12 óra
Jász-Nagykun-SzolnokSzolnok, Karcag12 óra
megye
Komárom-EsztergomTatabánya, Esztergom12 óra
megye
Nógrád megyeSalgótarján,12 óra
Balassagyarmat
Pest megyeBudapest (Rókus18 óra
Kórház),
Százhalombatta,
Nagykőrös
Somogy megyeKaposvár, Siófok12 óra
Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyháza,18 óra
megyeMátészalka, Kisvárda
Tolna megyeSzekszárd, Paks12 óra
Vas megyeSzombathely, Sárvár12 óra
Veszprém megyeVeszprém, Tapolca12 óra
Zala megyeZalaegerszeg,12 óra
Nagykanizsa

B) A foglalkozás-egészségügyi szakellátás tevékenységi kódjai

KódPontTevékenység
11011100Elsősegély
11049200Vizsgálat munkáltatói felkérésre
11051200Vizsgálat foglalkozási alkalmasság ellenőr-
zésére
11053200Vizsgálat munkaalkalmasság elbírálására
11048200Vizsgálat hatósági felkérésre
11099100Kapcsolattartás a beteg környezetével
11240400Összefoglaló szakorvosi értékelés
11301100Kontrollvizsgálat
11601150Konzílium
12110100Látásélesség vizsgálata
12115120Leleplező látásvizsgálat
12152180Színlátás kvantitatív vizsgálata
1221075Réslámpa vizsgálat
12300100Légvezetéses küszöb mérése
1232040Súgott (társalgó) beszédvizsgálata
12333100Leleplező halláspróbák audiométer nélkül
12334300Leleplező halláspróbák audiométerrel
12335170Szabadhangteres hallásvizsgálat
1233950Irány hallásvizsgálat
1240025Otoscopia
1242050Fülvizsgálat pneumatikus fültölcsérrel
1243025Rhinoscopia anterior/posterior
12600100EKG
12601160EKG végtag- és mellkaselvezetések
17100200Tüdővolumenek mérése
17101380Bronchospirometria
17110140Légúti áramlás vizsgálata
1711120Nazális resistencia számítása
1712020Légúti ellenállás és vezetőképesség szám.
19700250Rehabilitációs felmérés és értékelés
19920250Klinikai értekezlet, megbesz., konf
3616A100Doppler-áramlás vizsg. a felső végtagon
3616B200Doppler-áramlás vizsg. az alsó végtagon"

Lábjegyzetek:

[1] A 238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 22. §-ának 6. bekezdése a 9/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 1. § -ának megfelelően módosított szöveg

[2] A 238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 22. §-ának 5. bekezdését az 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 28. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte

[3] A 238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 22. §-ának 6. bekezdése a 9/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 1. § -ának megfelelően módosított szöveg

Tartalomjegyzék