56/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet

a lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjának megállapításáról szóló 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A 12/1996. (II. 27.) IKM rendelettel módosított 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3. § A fogyasztó szerződésszegése (szabálytalan vételezése) esetén a villamos energia termeléséről, szolgáltatásáról és szállításáról szóló, az 1995. évi LXXI. törvénnyel módosított 1994. évi XLVIII. törvény 51. §-ának (1) bekezdésében és 52. § (2) bekezdésében előírt felemelt díj:

30,- Ft/kWh"

2. § A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

3. § (1) Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendeletben szereplő díjakat a rendelet hatálybalépését követő első leolvasás utáni fogyasztás elszámolásánál kell hatósági legmagasabb árként alkalmazni. Éves számlázás esetén a 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékleteként közzétett Villamos Energia Közüzemi Szabályzat 14. § (4) bekezdés b) pontja szerint kell eljárni.

(3) A hatálybalépést követően az áramszolgáltató (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

Melléklet az 56/1996. (XII. 20) IKIM rendelethez

[A 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 1. számú melléklete]

A lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjai általános forgalmi adó nélkül

Tartalomjegyzék