1997. évi CXII. törvény

az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) rendelkezéseire figyelemmel - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: KT), valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § A KT 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § Az Országgyűlés az E. Alap

a) bevételi főösszegét 505 844 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 546 517 millió forintban,

c) hiányát 40 673 millió forintban

állapítja meg."

2. § A KT 6., 7., 8., 9. számú mellékletei a helyébe az e törvény 1., 2., 3., 4. számú mellékletei lépnek.

3. § A KT 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyúttal (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A 6. számú melléklet bevételi oldal 8. cím előirányzata a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzatnak a fedezetét is biztosítja.

(3) A 6. számú melléklet kiadási oldal 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám előirányzata, annak 6. kiemelt előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzatok összesen sorának, valamint a Mindösszesen sorának előirányzata a tényleges kiadások arányában túlléphető."

4. § A KT 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A 6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport tartalmazza azon gyógyszerek támogatásának 6566 millió forint összegű előirányzatát, melyek - a felhasználásnak a szakmailag kiemelten indokolt területekre történő korlátozása érdekében - csak a gyógyszeres kezelést végző egészségügyi intézmény és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által megkötött külön szerződés szerint támogathatók.

(2) A külön szerződés szerint támogatható gyógyszereket és a támogatás feltételeit külön jogszabály állapítja meg. Csak külön szerződés szerint támogathatók a vérzékenység és a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló gyógyszerek.

(3) A 6. és 9. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzatszám tartalmazza a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának 765 millió forintos és a meghatározott biztosítotti csoport térítésmentes influenza elleni védőoltásának 300 millió forintos, valamint a vérzékenység kezelésének 1300 millió forintos előirányzatát is."

5. § A KT 14. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(14. § A 6. számú melléklet 1. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoportszám alatti betegséggel kapcsolatos segélyek előirányzatából)

"a) 480 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira,"

(fordítható összeg.)

6. § A KT 15. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 6. számú melléklet 2. cím Egyéb kiadások, 2. alcím Működésre fordított kiadások, 7. előirányzat-csoportszám, Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése, valamint a 2. cím, 6. alcím APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg előirányzata a tényleges bevételek arányában túlléphető.

(5) A 8. számú melléklet 9. cím Központosított előirányzatok kiadása, 2. alcím Egészségbiztosítási célfeladatok, 4. előirányzat-csoportszám Családi pótlék ellenőrzése előirányzat magában foglalja az APEH által végzett ellenőrzés 15 millió forint összegű ellenértékét is."

7. § Az AT 5/A. §-a az alábbiak szerint módosul:

"5/A. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap kintlévőségeinek csökkentésére irányuló intézkedések eredményeképpen

a) a kintlévőségek behajtásából eredő - az erre a célra szolgáló pénzforgalmi bevételi számlára - járulékbevételnek, továbbá egészségügyi hozzájárulásból és munkáltatói táppénz-hozzájárulásból származó bevételnek 2%-a az Egészségbiztosítási Önkormányzat behajtási,

b) a járulékellenőrzés során feltárt járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak (elfedett járulék, egészségügyi hozzájárulás, kirovás, munkáltatói táppénz-hozzájárulás) 4%-a - legfeljebb azonban az alapok éves költségvetésében meghatározott összeg - a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat, az Egészségbiztosítási Önkormányzat, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) behajtási, illetve járulékellenőrzési

tevékenységet végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordítható.

(2) A bevételből

a) a járulékellenőrzés során a tárgyévben ténylegesen feltárt járulék és egészségügyi hozzájárulás, valamint munkáltatói táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség 4%-a - legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig - a Nyugdíjbiztosítási Alap,

b) a kintlévőség behajtásából eredő, a tárgyévben ténylegesen befolyt járulékbevétel és egészségügyi hozzájárulás, valamint munkáltatói táppénz-hozzájárulás bevétel 2%-a - legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig - az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi,

c) az APEH és OEP ellenőrei az (1) bekezdés b) pont szerinti tevékenységük során feltárt és kiróható járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak az arányában részesülnek a Nyugdíjbiztosítási Alap (2) bekezdés a) pontjában meghatározott bevételéből.

(3) A bevételeknek a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti megosztására vonatkozóan - a 4-5. §-okban meghatározott rendelkezéseket a bevételeknek a felsorolt összegekkel csökkentett részére kell alkalmazni."

8. §[2]

9. § A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 105/C. §-a (3) bekezdésének rendelkezését 1997-re vonatkozóan azzal az eltéréssel kell végrehajtani, hogy a járulékfizetésre kötelezettet folyószámlájának 1997. november 30-i egyenlegéről 1998. január 31-ig kell értesíteni.

10. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a KT 17. §-ában a "3. alcím és 4. alcím" szövegrész helyébe a "3. alcím, 4. alcím, 5. alcím, 6. alcím" szövegrész lép.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez

"6. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzat számCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévBEVÉTELEK1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai481 004460 046
1Munkáltatói járulék298 852308 456
1Költségvetési szervek munkáltatói járuléka92 46587 606
2Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka176 860185 524
3Társas vállalkozások munkáltatói járuléka16 76618 005
4Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka12 76117 322
2Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék
3Egészségügyi hozzájárulás97 90171 000
1Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása90 07270 323
2Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás7 829677
4Munkanélküli ellátás után fizetett járulék5 1634 800
5Baleseti járulék487990
1Költségvetési szervek487890
2Gazdálkodó szervek0100
6Munkáltatói táppénz-hozzájárulás8 0007 000
1Költségvetési szervek3 0002 350
2Gazdálkodó szervek5 0004 650
7Egyéni egészségbiztosítási járulék70 60267 800
1Egyéni járulék70 60267 800
2Behajtási tevékenység13 73319 000
1Kintlévőség behajtása13 73316 000
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás3 000
3Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel14 47911 574
1Terhességmegszakítás egyéni térítési díja700390
2Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés800800
3Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések2 6001 496
4Késedelmi pótlék, rendbírság9 1798 200
5Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek1 200688
4Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás2 5002 500
5Központi költségvetés működési célú térítése1 1801 180
6Egyéb bevételek800820
1Kamat és egyéb hozambevételek250150
2Befektetések hozama tartalék bevonásából200100
3Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel350570
7Működési célú bevételek1001 525
1Egyéb működési bevétel100220
2Előző évi pénzmaradvány felhasználása1 305
8Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából6 2858 200
9Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel1 0001 000
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen521 081505 844
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzat számCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévKIADÁSOK1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai
1Természetbeni ellátások365 372382 678
1Gyógyító-megelőző ellátás260 649265 903
1Háziorvosi ellátás finanszírozása24 90025 847
2Feladatfinanszírozás összesen31 77532 169
3Járóbeteg-szakellátás összesen50 64149 383
4Aktív fekvőbeteg-ellátás132 080138 041
5Krónikus fekvőbeteg-ellátás15 63115 933
6Végkielégítés2 0001 000
7Ügyeleti díj többletkiadása3 0003 000
8Orvosspecifikus vények kiadása370300
9Felülvizsgáló orvosok díja252230
2Gyógyfürdő-szolgáltatás1 5001 800
3Anyatejellátás200150
4Gyógyszertámogatás86 68394 265
1Speciális szerződés szerint támogatott magasárú gyógyszerkiadás06 566
2Vérzékenység kezelése1 3000
5Gyógyászati segédeszköz-támogatás14 34015 700
6Utazási költségtérítés2 0002 600
7Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése2 260
2Pénzbeli ellátások141 065141 195
1Korhatár alatti rokkant- és baleseti ellátások92 03598 200
2Terhességi-gyermekágyi segély7 9006 000
3Táppénz39 43035 235
4Betegséggel kapcsolatos segélyek800860
5Kártérítési járadék900900
2Egyéb kiadások18 49022 644
1Postaköltség és egyéb kiadások1 5091 506
2Működésre fordított kiadások16 45518 157
1Folyamatos működési kiadások14 31114 411
2Behajtás ösztönzése500722
3Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása750750
4Beruházás394394
5Informatikai fejlesztés500500
6Világbanki program hazai költsége0
7APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése75
8Előző évi pénzmaradvány1 305
3Kamat és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások66
4Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés500400
5A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás202 500
6APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg75
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen524 927546 517
Egyenleg-3 847-40 673

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól."

2. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez

"7. számú melléklet az 1996. CXXV. évi törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátások 1997. évi kiadási előirányzatai

Millió forintban
Megnevezés1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint1996. évi előirányzat, 24%-os szintentartássalMódosítás1996. évi módosított előirányzatSzakmai fejlesztés szintezéseKiadások színvonaltartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó - 5% színv.tartás)1996. évi szintrehozott báziselőirányzatSzerkezeti változás1996. évi módosított szintrehozott báziselőirányzatKapacitásszűkítésÖsszesen (1996. évi mód. szintrehozott báziselőirányzat + Kapacitás szűkítés)Szintentartás össz.1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzatIndex % 14-15/1
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
I.Háziorvosi ellátás finanszírozása
- fix összeg4 9965 222-3784 8442725 116-2124 9044 904965 0005 000100,0
- területi pótlék428387-5382038238238218400400100,0
- eseti ellátás díjazása2021827189018918918911200200100,0
- teljesítmény díjazása15 84316 58337616 9591 07318 03221218 24418 24475619 00019 998105,3
- új háziorvosi praxisok létesítése00000000000300300249
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen21 46922 374022 37401 34523 719023 719023 7191 18124 90025 847103,8
II.Feladatfinanszírazás
1. Egyéb alapellátás
- iskolaegészségügyi ellátás797822682823851-957567565981579597,5
- védőnői szolgálat3 2313 41003 4101843 594953 6893 6891943 8834 118106,1
- ügyeleti szolgálat2 6432 643-832 56002 5602 5602 5602042 7642 966107,3
- kiegészítő alapellátási feladat298270-102600260260260-1601009999,0
- fogorvosi szolgáltatás7 0807 310-7546 5561 2506598 4651708 6358 635-5898 0467 30890,8
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem717750-17494078978978956845874103,4
Megnevezés1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint1996. évi előirányzat, 24%-os szintentartássalMódosítás1996. évi módosított előirányzatSzakmai fejlesztés szintezéseKiadások színvonaltartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó - 5% színv.tartás)1996. évi szintrehozott báziselőirányzatSzerkezeti változás1996. évi módosított szintrehozott báziselőirányzatKapacitásszűkítésÖsszesen (1996. évi mód. szintrehozott báziselőirányzat + Kapacitás szűkítés)Szintentartás össz.1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzatIndex % 14-15/1
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
Egyéb alapellátás összesen14 76615 205-84214 3631 25090616 51917016 689016 689-23616 45316 16098,2
2. Járóbeteg-szakellátás
- gyermekgyógy. MSZ SZ4439039039393934245107,1
- nőgyógy. MSZ SZ3632032032323223437108,8
- nemibeteg-gondozás515539-25372956656656641607652107,4
- tüdőgondozás1 7431 82921 831991 9301 9301 9301422 0722 267109,4
- ideggyógy. gondozás9621 00921 011551 0661 0661 066781 1441 270111,0
- onkológiai gondozás48851015112853953953938577615106,6
- alkohológiai és drogellátás3823991400214214214212945041592,2
Járóbeteg-szakellátás összesen4 1704 35744 36102324 59304 59304 5933334 9265 301107,6
3. Vérellátás1 1091 10201 1020451 14701 1471 147521 1991 500125,1
4. Mentés betegszállítás6 5396 8541006 95403697 32307 3237 3231 2258 5488 548100,0
5. Egyéb586611-38573033606060660643649660101,7
- Rekonstrukció miatti kiesés7474
Feladatfinanszírozás összesen27 17028 129-70227 4271 2501 58530 18817030 358030 3581 41731 77532 169101,2
Megnevezés1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint1996. évi előirányzat, 24%-os szintentartássalMódosítás1996. évi módosított előirányzatSzakmai fejlesztés szintezéseKiadások színvonaltartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó - 5% színv.tartás)1996. évi szintrehozott báziselőirányzatSzerkezeti változás1996. évi módosított szintrehozott báziselőirányzatKapacitásszűkítésÖsszesen (1996. évi mód. szintrehozott báziselőirányzat + Kapacitás szűkítés)Szintentartás össz.1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzatIndex % 14-15/1
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
III.Járóbeteg-szakellátás finanszírozás
- járóbeteg-szakrendelés23 17524 266-45523 8111 31125 122-9025 03225 0324 01029 04229 209100,6
- járóbeteg-szakambulancia6 4076 7101096 8193617 180-807 1007 1004257 5257 27196,6
- speciális finansz. feladatok851872-2376354267767767714782417921,7
- CT MRI4 0914 2043724 5762264 8024 8024 8026985 5005 41298,4
- művesekezelés5 0005 1222485 3702435 6135 6135 6138876 5006 31297,1
- házi szakápolás600600-5802002020201 2301 2501 00080,0
Járóbeteg-szakellátás finanszírozás összesen40 12441 774-54341 23102 18343 414-17043 244043 2447 39750 64149 38397,5
IV.Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
- aktív ellátás109 637106 4538 409114 86206 946121 808121 808-8 005113 80312 707126 510132 471104,7
- speciális finanszírozású feladat3 6653 7534354 1881804 3684 3684 3681 2025 5705 570100,0
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen113 302110 2068 844119 05007 126126 1760126 176-8 005118 17113 909132 080138 041104,5
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás13 84113 42334313 766084814 614014 614-95013 6641 96715 63115 933101,9
- drogfüggők rehabilitációja, utókezelése100
Megnevezés1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint1996. évi előirányzat, 24%-os szintentartássalMódosítás1996. évi módosított előirányzatSzakmai fejlesztés szintezéseKiadások színvonaltartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó - 5% színv.tartás)1996. évi szintrehozott báziselőirányzatSzerkezeti változás1996. évi módosított szintrehozott báziselőirányzatKapacitásszűkítésÖsszesen (1996. évi mód. szintrehozott báziselőirányzat + Kapacitás szűkítés)Szintentartás össz.1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzatIndex % 14-15/1
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15
3. Kórházi ügyeleti díj3 0003 0003 000
Fekvőbeteg-szakellátás összesen127 143123 6299 187132 81607 974140 7900140 790-8 955131 83518 876150 711156 974104,2
KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV)215 906215 9067 942223 8481 25013 087238 1110238 111-8 955229 15628 871258 027264 373102,5
Célelőirányzatok
1. Eü. int. átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése2 0002 0001 000
2. Háziorv. szolg. kieg. tám. (vény)3703700370000037037030081,1
3. Felülvizsgáló orvosok díja252252-22230000025225223091,3
4. Egyéb célelőirányzat (kock.kez., ifj. és szab.sp., alk. prev., mentálhig.)725725-365360000000
5. Újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és egynapos kórházi kezelések220220-2200000000
6. E. raktár2727027000000
Célelőirányzatok összesen1 5941 594-60798700000002 6222 6221 53058,4
Mindösszesen217 500217 5007 335224 8351 25013 087238 1110238 111-8 955229 15631 493260 649265 903102,0

A kórházi ügyeleti díj az aktív és a krónikus fekvőbeteg-ellátásra kerül felosztásra.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól."

3. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez

"8. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzat számCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévBEVÉTELEK1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
9Központosított előirányzatok16 45518 157
1Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett pénzeszköz13 03113 031
2A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése1 1801 180
3GYES rendszer átalakítása
4Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz
5Működés saját bevételei100100
6Előző évi pénzmaradvány igénybevétele1 305
7Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz0
8Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz500500
9Behajtás ösztönzés fedezete500722
10Beruházásokra átvett pénzeszköz394394
11Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása750750
12Családi pótlék ellenőrzés100
13APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzésére75
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen16 45518 157
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzat számCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévKIADÁSOK1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása2 9252 925
1Egészségbiztosítási Önkormányzat9090
1Működési költségvetés9090
1Személyi juttatások7272
2Társadalombiztosítási járulék1515
3Dologi kiadások33
2Országos Egészségbiztosítási Pénztár2 8352 835
1Működési költségvetés2 8232 823
1Személyi juttatások1 0571 057
2Társadalombiztosítási járulék432432
3Dologi kiadások1 3111 311
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás2323
2Felújítások
3Felhalmozási kiadások1212
1Egyéb intézményi beruházások1212
2Egészségbiztosítási Alap Területi szervei10 99310 993
1Területi Egészségbiztosítási Bizottságok1818
1Működési költségvetés1818
1Személyi juttatások1111
2Társadalombiztosítási járulék
3Dologi kiadások77
2Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak10 97510 975
1Működési költségvetés10 32810 328
1Személyi juttatások5 3005 300
2Társadalombiztosítási járulék2 2252 225
3Dologi kiadások2 8002 800
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás33
2Felújítások281281
3Felhalmozási kiadások366366
1Egyéb intézményi beruházások366366
3Országos Orvosszakértői Intézet787787
1Működési költségvetés751751
1Személyi juttatások458458
2Társadalombiztosítási járulék191191
3Dologi kiadások102102
4Pénzeszközátadás
2Felújítások2020
3Felhalmozási kiadások1616
1Egyéb intézményi beruházások1616
9Központosított előirányzatok1 7503 452
1Központosított intézményi előirányzatok1 2501 472
1Működési költségvetés1 1281 350
1Személyi juttatások590714
2Társadalombiztosítási járulék249347
3Dologi kiadások289289
4Pénzeszközátadás
2Felújítások
3Felhalmozási kiadások122122
1Egyéb intézményi beruházások122122
2Egészségbiztosítási célfeladatok500600
1Informatikai fejlesztések500500
2Informatikai fejl. üzemeltetési többlete
3Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások0
4Családi pótlék ellenőrzés100
3Előző évi pénzmaradvány1 305
4Működési maradvány
5APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése75
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen16 45518 157"

4. számú melléklet az 1997. évi CXII. törvényhez

"9. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzat számCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévBEVÉTELEK1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai481 004460 046
1Munkáltatói járulék298 852308 456
1Költségvetési szervek munkáltatói járuléka92 46587 606
2Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka176 860185 524
3Társas vállalkozások munkáltatói járuléka16 76618 005
4Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka12 76117 322
2Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék00
3Egészségügyi hozzájárulás97 90171 000
1Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása90 07270 323
2Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás7 829677
4Munkanélküli ellátás után fizetett járulék5 1634 800
5Baleseti járulék487990
1Költségvetési szervek487890
2Gazdálkodó szervek0100
6Munkáltatói táppénz-hozzájárulás8 0007 000
1Költségvetési szervek3 0002 350
2Gazdálkodó szervek5 0004 650
7Egyéni egészségbiztosítási járulék70 60267 800
1Egyéni járulék70 60267 800
2Behajtási tevékenység13 73319 000
1Kintlévőség behajtása13 73316 000
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás3 000
3Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel14 47911 574
1Terhességmegszakítás egyéni térítési díja700390
2Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés800800
3Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések2 6001 496
4Késedelmi pótlék, rendbírság9 1798 200
5Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek1 200688
4Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás2 5002 500
5Központi költségvetés működési célú térítése1 1801 180
6Egyéb bevételek800820
1Kamat és egyéb hozambevételek250150
2Befektetések hozama tartalék bevonásából200100
3Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel350570
7Működési célú bevételek1001 525
1Egyéb működési bevétel100220
2Előző évi pénzmaradvány felhasználása1 305
8Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából6 2858 200
9Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel1 0001 000
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen521 080505 844
10Az Egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései összesen146 700144 400
1Családi támogatások134 300134 300
1Családi pótlék102 300102 300
2Anyasági támogatás2 0002 000
3Gyermekgondozási díj10 00010 000
4Gyermekgondozási segély20 00020 000
2Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások400400
1Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése400400
3Különféle jogcímen adott térítések12 0009 700
1Közgyógyellátás12 0009 700
11A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés1 4001 400
Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen148 100145 800
Bevételek mindösszesen669 181651 644
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzat számCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévKIADÁSOK1997. évi előirányzat1997. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai
1Természetbeni ellátások365 372382 678
1Gyógyító-megelőző ellátás260 649265 903
1Háziorvosi ellátás finanszírozása24 90025 847
2Feladatfinanszírozás összesen31 77532 169
3Járóbeteg-szakellátás összesen50 64149 383
4Aktív fekvőbeteg-ellátás132 080138 041
5Krónikus fekvőbeteg-ellátás15 63115 933
6Végkielégítés2 0001 000
7Ügyeleti díj többletkiadása3 0003 000
8Orvosspecifikus vények kiadása370300
9Felülvizsgáló orvosok díja252230
2Gyógyfürdő-szolgáltatás1 5001 800
3Anyatejellátás200150
4Gyógyszertámogatás86 68394 265
1Speciális szerződés szerint támogatott magasárú gyógyszerkiadás06 566
2Vérzékenység kezelése1 3000
5Gyógyászati segédeszköz-támogatás14 34015 700
6Utazási költségtérítés2 0002 600
7Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése2 260
2Pénzbeli ellátások141 065141 195
1Korhatár alatti rokkant- és baleseti ellátások92 03598 200
2Terhességi-gyermekágyi segély7 9006 000
3Táppénz39 43035 235
4Betegséggel kapcsolatos segélyek800860
5Kártérítési járadék900900
2Egyéb kiadások18 49022 644
1Postaköltség és egyéb kiadások1 5091 506
2Működésre fordított kiadások16 45518 157
1Folyamatos működési kiadások14 31114 411
2Behajtás ösztönzése500722
3Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése750750
4Beruházás394394
5Informatikai fejlesztés500500
6Világbanki program hazai költsége0
7APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése75
8Előző évi pénzmaradvány1 305
3Kamat és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások66
4Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés500400
5A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás202 500
6APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg75
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen524 927546 517
Az Egészségbiztosítási Alap Egyenlege-3 846-40 673
3Az Egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások összesen146 700144 400
1Családi támogatások134 300134 300
1Családi pótlék102 300102 300
2Anyagsági támogatás2 0002 000
3Gyermekgondozási díj10 00010 000
4Gyermekgondozási segély20 00020 000
2Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások400400
1Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése400400
3Különféle jogcímen adott térítések12 0009 700
1Közgyógyellátás12 0009 700
4A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás1 4001 400
Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen148 100145 800
Egyenleg00
Kiadások mindösszesen673 027692 317
Egyenleg mindösszesen-3 847-40 673

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól."

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. november 18-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az 1997. évi CXII. törvény 8. §-át az 1998. évi XCI. törvény 39. § 3. bekezdésének o) pontja hatályon kívül helyezte. Hatálytalan 1999.01.01.

Tartalomjegyzék