Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

1996. évi CXXV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) rendelkezéseire figyelemmel - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről, valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó

a) bevételi főösszegét 1 136 606 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 150 138 millió forintban,

c) hiányát 13 532 millió forintban

állapítja meg.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetési mérlegét e törvény 1. számú melléklete, a társadalombiztosítási alrendszernek és az alrendszert nem terhelő ellátásoknak az 1997. évi összevont költségvetési mérlegét e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK A KÖLTSÉGVETÉSE

Az Ny. Alap költségvetése

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap

a) bevételi főösszegét 615 525 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 625 211 millió forintban,

c) hiányát 9686 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az Ny. Alap költségvetési mérlegét e törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

3. § Az Ny. Alapból finanszírozott Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnak és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknek a működési költségvetését e törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

4. § Az Ny. Alapnak és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítás közreműködésével folyósított ellátásoknak az összesített mérlegét e törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

Az E. Alap költségvetése

5. §[2] Az Országgyűlés az E. Alap

a) bevételi főösszegét 505 844 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 546 517 millió forintban,

c) hiányát 40 673 millió forintban

állapítja meg.

6. § (1) Az E. Alap költségvetési mérlegét e törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti melléklet 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám gyógyító-megelőző ellátás kiadási előirányzata nem tartalmazza a felújítások és beruházások fedezetét.

(3) A 6. számú melléklet 1. cím kiadások, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. kiemelt kiadási előirányzatok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az E. Alapból finanszírozott Egészségbiztosítási Önkormányzatnak és az egészségbiztosítási igazgatási szerveknek a működési költségvetését e törvény 8. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az E. Alapnak, valamint a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, az egészségbiztosítás közreműködésével folyósított ellátásoknak az összesített mérlegét e törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

9. § (1) A 7. számú melléklet az I-IV. kasszák előirányzatai tartalmazzák az egészségügyi intézmények közalkalmazottaira vonatkozó bérpolitikai intézkedések fedezetét.

(2) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) az E. Alapból finanszírozott, költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi szolgáltatók dolgozói 13. havi illetményének kifizetéséhez - kérelemre - 1997. január hónapban előleget folyósít. Az előleget az OEP 1997. február 1-jétől 5 havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegből.

(3) Az E. Alap bevételei és kiadásai évközi alakulásának függvényében a gyógyító-megelőző ellátások kiegészítő finanszírozására 5000 millió forint fordítható abban az esetben, ha év közben a 6. számú melléklet 1. cím, 1. és 7. alcímén, illetve a 2. cím, 1. alcím előirányzatának teljesítése az éves előirányzat túlteljesítését valószínűsíti, és kiadási többletek más jogcímen a bevételi többletet nem ellensúlyozzák. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat a Kormány egyetértésével használhatja fel a kiegészítő finanszírozás összegét.

(4) Abban az esetben, ha az első negyedévi bevételi teljesítés meghaladja az előirányzat 26%-át, az 5000 millió forintból 1500 millió forint használható fel, a második negyedévben újabb 1500 millió forint használható fel, ha a bevételi teljesítés meghaladja az előirányzat 52%-át. A harmadik negyedévben 2000 millió forint használható fel, ha a bevételi teljesítés több mint 75%.

(5) A második vagy a harmadik negyedév bevételi teljesítése nem indokolja a kiegészítő finanszírozás (1) bekezdés szerinti összegének a felhasználását, a különbséget a következő hónapok támogatásának arányos mértékű csökkentésével a tényleges teljesítés mértékéig vissza kell korrigálni.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

10. § (1) Az Országgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 6. számú melléklet 1. cím kiadások, 1. alcím természetbeni ellátások, 1. előirányzat-csoportszám, 6. kiemelt előirányzatának a 7. számú melléklet Célelőirányzatok 1. pontjában meghatározott előirányzatának évközbeni egyéb célra történő felhasználása.

(2)[3] A 6. számú melléklet bevételi oldal 8. cím előirányzata a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzatnak a fedezetét is biztosítja.

(3) A 6. számú melléklet kiadási oldal 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám előirányzata, annak 6. kiemelt előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzat 1. Egészségügyi intézmény átalakítás, ésszerűsítés végkielégítése kiadási előirányzata, a 7. számú melléklet célelőirányzatok összesen sorának, valamint a Mindösszesen sorának előirányzata a tényleges kiadások arányában túlléphető.

11. § (1)[4] A 6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport tartalmazza azon gyógyszerek támogatásának 6566 millió forint összegű előirányzatát, melyek - a felhasználásnak a szakmailag kiemelten indokolt területekre történő korlátozása érdekében - csak a gyógyszeres kezelést végző egészségügyi intézmény és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által megkötött külön szerződés szerint támogathatók.

(2) A külön szerződés szerint támogatható gyógyszereket és a támogatás feltételeit külön jogszabály állapítja meg. Csak külön szerződés szerint támogathatók a vérzékenység és a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló gyógyszerek.

(3) A 6. és 9. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 4. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzatszám tartalmazza a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának 765 millió forintos és a meghatározott biztosítotti csoport térítésmentes influenza elleni védőoltásának 300 millió forintos, valamint a vérzékenység kezelésének 1300 millió forintos előirányzatát is.

12. § (1) Az Ny. Alap 54 054 millió forint, az E. Alap 58 337 millió forint összegig a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 31. §-a szerint bevételeiknek és kiadásaiknak évközbeni időbeli eltéréséből fakadó átmeneti pénzügyi hiányuk miatt kamatmentes hitelt vehetnek igénybe a Kincstári Egységes Számláról, e fölött pedig a jegybanki alapkamattal megegyező kamat mellett.

(2) A nyugdíjbiztosítási, illetve az egészségbiztosítási szervek által folyósított, de nem az Alapokból finanszírozott ellátásokat a folyósításukra vonatkozó jogszabályok alapján a folyósító szerv által készített finanszírozási tervvel összhangban, az ellátások esedékességekor finanszírozza 1997-ben a Magyar Államkincstár az (1) bekezdésben hivatkozott törvény 32. §-a alapján.

13. § E törvény 3. számú melléklete 1. cím kiadások, 1. alcím nyugellátások, valamint a 6. számú melléklet 1. cím kiadások, 2. alcím, 1. előirányzat-csoportszám alatti korhatár alatti rokkant és baleseti kiadások előirányzatának együttes összegéből az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (igazgatási szervei) különös méltánylást érdemlő esetben nyugellátás - ideértve az öregségi korhatárt el nem érő rokkantsági nyugdíjakat is - a szociális rászorultságot is figyelembe vevő megállapítására, illetve emelésére, a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 13. §-ára, valamint a 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 14. §-ának (2)-(3) bekezdésére hivatkozással 500 millió forintot, egyszeri szociális segélyekre pedig 200 millió forintot használhat fel.

14. § A 6. számú melléklet 1. cím, 2. alcím, 4. előirányzat-csoportszám alatti betegséggel kapcsolatos segélyek előirányzatból

a)[5] 480 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira,

b) 120 millió forint a külföldi sürgősségi gyógykezelés megtérítésére,

c) 10 millió forint a nemzetközi egyezményekből eredő kiadásokra,

d) 250 millió forint a rendkívüli szociális támogatásra

fordítható összeg.

15. § (1) A 6. számú melléklet 2. cím egyéb kiadások, 2. alcím működésre fordított kiadások, 2. előirányzat-csoportszám behajtás ösztönzése előirányzat a tényleges bevételek mértéke arányában túlléphető.

(2) Ha a 3. számú melléklet kiadási oldal 2. cím kiadások, 2. alcím működésre fordított kiadások 2-3. előirányzat-csoportszám előirányzatának, valamint a 6. számú melléklet kiadási oldal 2. cím egyéb kiadások, 2. alcím működésre fordított kiadások 2-5. előirányzat-csoportszám előirányzatának a tényleges kiadásai kevesebbek, mint az előirányzat, azt a tárgyévben nem lehet felhasználni.

(3) A 3. számú melléklet kiadások oldal 2. cím egyéb kiadások, 2. alcím működésre fordított kiadások előirányzata, valamint a 6. számú melléklet 2. cím egyéb kiadások, 2. alcím működésre fordított kiadások előirányzata a Világbanki kiadások ténylegesen felmerülő költségeinek mértékéig kormányegyetértéssel túlléphető.

(4)[6] A 6. számú melléklet 2. cím Egyéb kiadások, 2. alcím Működésre fordított kiadások, 7. előirányzat-csoportszám, Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése, valamint a 2. cím, 6. alcím APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg előirányzata a tényleges bevételek arányában túlléphető.

(5) A 8. számú melléklet 9. cím Központosított előirányzatok kiadása, 2. alcím Egészségbiztosítási célfeladatok, 4. előirányzat-csoportszám Családi pótlék ellenőrzése előirányzat magában foglalja az APEH által végzett ellenőrzés 15 millió forint összegű ellenértékét is.

16. § A 3. számú melléklet kiadási oldal 1. cím kiadások, 1. alcím 1., 2. előirányzat-csoportszám - ideértve a nyugellátások szükséges emelését -, valamint a 2. cím postaköltségek és egyéb kiadások előirányzatai a tényleges kiadások mértékéig túlléphetőek.

17. §[7] A 6. számú melléklet kiadások oldal 1. cím kiadások, 1. alcím természetbeni ellátások, 2-7. előirányzat-csoportszám és 2. alcím pénzbeli ellátások 1-5. előirányzat-csoportszám, valamint 2. cím egyéb kiadások 1. alcím, 3. alcím, 4. alcím, 5. alcím, 6. alcím előirányzatai a tényleges kiadások mértékéig túlléphetőek.

IV. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény módosítása

18. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Et.) 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségbiztosítás keretében a külön törvényben meghatározott természetbeni szolgáltatások teljesítését az E. Alap kezelője finanszírozza."

(2) Az Et. 9. §-a új (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés jelölése (7) bekezdésre módosul:

"(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerint lekötött kapacitáson azért nem biztosítható az egészségügyi szolgáltatás, mert a finanszírozási szerződést kötött egészségügyi szolgáltató év közben

a) jogutód nélkül megszűnik,

b) működési engedélyét a finanszírozott feladatok egy része vagy egésze tekintetében visszavonják,

c) szolgáltatási köre megváltozik

az OEP - az (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - dönt, hogy mely más egészségügyi szolgáltató kapacitását köti le az a)-c) pontokban érintett feladatok ellátására.

(5) Az OEP, amennyiben a feladat ellátására kötelezett fenntartó más intézményében kívánja a feladatot ellátni, illetve más fenntartóval megállapodik az ellátási kötelezettség átvételéről és a másik intézménye, illetve a feladatot átvállaló által fenntartott egészségügyi szolgáltató

a) az átvállalt feladat tekintetében működési engedéllyel rendelkezik,

b) a megyei tisztifőorvos igazolja az OEP felé, hogy a szolgáltatás helyének változása a feladatot átadó szolgáltatóhoz viszonyítva hasonló hozzáférhetőséggel biztosított

a kapacitáslekötési megállapodást és a finanszírozási szerződést az eredeti finanszírozási szerződésben foglaltak szerinti összetételben, változatlan finanszírozási feltételekkel megköti.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt rendelkezések irányadók a finanszírozási szerződések megkötésére, amikor az ellátási kötelezettség körébe tartozó feladatokat év közben orvosi magángyakorlatot folytató orvos vagy egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult vállalkozás veszi át."

19. § Az Et. 10. §-a (4) bekezdésének utolsó két mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az előzetes befogadásra vonatkozó döntést az Egészségbiztosítási Önkormányzat a kapacitáslekötési megállapodások megkötésére vonatkozó 1996. évi LXIII. törvény 10. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel hozza meg, melyről az éves kapacitás-lekötési megállapodások megkötésével egyidejűleg tájékoztatja a szolgáltatót. A szakellátást nyújtó kapacitások befogadására is a kapacitáslekötési megállapodások megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."

20. § (1) Az Et. 11. §-a (1) bekezdésének c) pontja elmarad.

(2) Az Et. 12. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(1) A gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz szállítására kiszolgáltatására irányuló szerződésben meg kell határozni]

"c) a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz azonosítására szolgáló paramétereket."

(3) Az Et. 13. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(1) Az E. Alap kezelője az E. Alapból finanszírozott szolgáltatások szerződés szerinti teljesítése érdekében ellenőrző hálózatának]

"a) (fő)orvosai útján jogosult a szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeit, illetve a betegdokumentáció alapján az ellátás szakmai szabályok szerinti minőségét és az ellátás igénybevételének indokoltságát ellenőrizni,"

21. § (1) Az Et. 14. §-ának (3) bekezdése a következőképpen módosul:

"(3) Az E. Alap kezelője, a természetbeni ellátások éves költségvetési előirányzatán belül az egyes ellátások arányának változását figyelembe véve, a népjóléti miniszter egyetértésével átcsoportosíthat, vagy kijelölheti azon összetartozó előirányzatokat, amelyeket együttesen kíván kezelni. Az átcsoportosítás szükségességét a társadalombiztosítási alapok éves költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben részletesen indokolni kell."

(2) Az Et. 14. §-a (4) bekezdésének első mondata a következőképpen módosul:

"Az E. Alap kezelője a fejlesztésből belépő új kapacitásokon nyújtott ellátásra, a vele természetbeni, egészségügyi szolgáltatások nyújtására szerződött intézmények finanszírozására előleget folyósíthat."

22. § Az Et. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A háziorvosi ellátás finanszírozása korcsoportos fejkvóták megállapításával, a szakképesítés, a gondozási feladatok, a területi viszonyok és a területi ellátási kötelezettség figyelembevételével olyan relatív rendszerben történik, amely az ellátás szakmai színvonalát veszélyeztető mértékű teljesítményre irányuló érdekeltsége degressziós szorzók útján csökkenti.

(2) A háziorvosi szolgálatok, különösen csoportpraxisok járóbeteg-szakellátási feladatkörbe tartozó szolgáltatásokat is vállalhatnak, korlátozott, lakosságszám arányos mértékben, szakmai normatívák alapján az 1996. évi LXIII. törvény 1. számú mellékletében foglalt területi finanszírozási normák terhére.

(3) A háziorvosi szolgálat működtetője köteles a szolgálat működtetésére az E. Alapból kapott összeget más pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, és azt csak a szolgálat céljaira használhatja fel. Az E. Alapból kapott összeget a szolgálat működtetője nem használhatja fel a háziorvosi szolgálat működtetésével kapcsolatos igazgatási kiadásai fedezetére. Eltérő célú felhasználás a szerződés módosítását vagy felmondását eredményezi.

(4) A háziorvosi szolgáltatások körét és szakellátási szolgáltatások normatíváit a népjóléti miniszter rendeletben állapítja meg."

23. § Az Et. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"16. § (1) A fogászati ellátás az ellátandó lakosságszámmal arányos fix összeggel, 1997. július 1-jétől a fogászati alapellátás az ellátandó lakosság korcsoportos összetétele szerint korrigált fix összeggel és a népjóléti miniszter rendeletében meghatározott szolgáltatások tekintetében a nyújtott ellátások teljesítmény-pontértéke alapján kerül finanszírozásra.

(2) A járóbeteg-szakellátás - ideértve 1997. július 1-jétől a fogászati szakellátást is - a (3) bekezdés szerinti fix összeggel és

a) nyújtott ellátások teljesítmény-pontértéke és/vagy

b) az általuk ellátott feladat

alapján kerül finanszírozásra.

(3) A fix összegű finanszírozás arányát és szabályait kormányrendeletben kell meghatározni.

(4) A járóbeteg-szakellátás szolgáltatásainak és szolgáltatás-csoportjainak pontszámrendszerét a népjóléti miniszter rendeletben állapítja meg."

24. § Az Et. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) A fekvőbeteg-szakellátás intézményeiben az aktív minősítésű osztályokon nyújtott ellátás finanszírozása fix összeggel és

a) az ellátást indokló fődiagnózis,

b) a fődiagnózis által indikált beavatkozások,

c) a főbetegséghez társult betegségek, és

d) a beteg életkora,

e) az a)-d) pont alapján indokolt ráfordítások

alapján képzett súlyszámok figyelembevételével havonta történik. A súlyszámrendszert a népjóléti miniszter rendeletben állapítja meg.

(2) Az országos és regionális szakfeladatot ellátó intézmények fix összegű bevételét - a progresszív betegellátásból eredő többletfeladatok fedezetéül - meg lehet emelni, azonban ez a korrekció nem haladhatja meg az aktív fekvőbeteg-ellátás előirányzatának 2%-át.

(3) Az egy súlyszám országos forint alapértékét az éves költségvetésben rendelkezésre álló keret alapján - figyelembe véve a (2) bekezdés fedezetére szolgáló előirányzatot és a (4) bekezdés szerinti fix összeget - az OEP havonta állapítja meg az országos teljesítmények figyelembevételével.

(4) Az (1) bekezdés szerinti fix összegű finanszírozás arányát és szabályait kormányrendeletben kell meghatározni."

25. § Az Et. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A fekvőbeteg-szakellátás intézményei a krónikus minősítésű osztályokon nyújtott ellátás után a (2) bekezdés szerinti fix összeggel és a teljesített ápolási napok alapján részesülnek szakmánként országosan egységes ápolási díjban.

(2) A fix összegű finanszírozás arányát és szabályait kormányrendeletben kell meghatározni.

(3) A krónikus ellátások napi díjának országosan egységes forint alapértékét a rendelkezésre álló keret alapján az OEP havonta állapítja meg az országos teljesítmények figyelembevételével."

26. § (1) Az Et. 19. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Feladathoz rendelt finanszírozás kerül alkalmazásra]

"b) gondozóintézetekben végzett gondozás,"

(2) Az Et. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg új (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A büntetés-végrehajtás által fenntartott egészségügyi intézményeknél az Egészségbiztosítási Alap kezelője feladathoz rendelt finanszírozást alkalmaz. Az éves előirányzat összege az intézményfinanszírozás körében érvényesülő átlagos kiadásnövekedéssel megemelt szintre hozott bázisra számított átlagos növekedéssel azonos."

"(4) Az ellátott esetek számbavételén alapuló finanszírozási rendszer kerül alkalmazásra az országosan általánosan nem elterjedt, korlátozott számban nyújtható ellátások területén.

(5) Az ellátott esetek számbavételén alapuló, valamint a progresszív ellátás legmagasabb szintjén sem gyakori, egyedi esetek - beleértve a nem sürgősségi külföldi kezeléseket is - finanszírozásának feltételeit kormányrendelet szabályozza."

27. § (1) Az Et. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az egyes finanszírozási technikák bevezetésének előkészítése céljából a Népjóléti Minisztérium szakmai fejlesztési programjában részt vevő egészségügyi szolgáltatók szerződés szerinti finanszírozása mellett az OEP a népjóléti miniszter felkérése alapján ellátja a szakmai programmal kapcsolatos, a finanszírozási rendszerhez történő illesztés lehetőségét biztosító elemzési, adatkezelési és adatszolgáltatási feladatokat."

(2) Az Et. 20. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ellátásra az E. Alapból kapott összeget más pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, és azt csak a finanszírozási szerződésbe foglalt feladatokra használhatja fel. Az alapellátási szolgálat működtetője az E. Alapból kapott összeget a szolgálat működtetésével kapcsolatos igazgatási kiadásokra nem fordíthatja."

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

28. § Az AT 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak a költségvetése címekre, alcímekre tagozódik. Címet alkotnak a szabályozási szempontból összetartozó előirányzatok, címként jelenik meg a központi költségvetés támogatása is. A költségvetési törvényben szereplő címek - ide nem értve az alcímeket - címrendet képeznek. A címrend évközbeni megváltoztatása az Országgyűlés kizárólagos hatásköre."

29. § (1) Az AT 4. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:]

"a) a társadalombiztosításhoz befolyt

aa) társadalombiztosítási járulékok 61,54%-a (a társadalombiztosítási járulékon - 39% - belül a 24%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék részaránya), a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a szerzői díjból származó adóköteles jövedelem utáni nyugdíjbiztosítási járulék, valamint a szolgálati idő megszerzésére kötött megállapodás alapján fizetett nyugdíjbiztosítási járulék teljes összege;

ab) a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a nyugdíjbiztosítási járulékalapot képező szerzői díj, a munkanélküli járadék és a keresetpótló juttatás után fizetett nyugdíjjárulék teljes összege, valamint a további egyéni járulék 60,00%-a (az egyéni járulékok együttes mértékén - 10% - belül a nyugdíjjárulék - 6% - részaránya);"

(2) Az AT 4. § (3) bekezdésének cb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[c) a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek közül]

"cb) az egyéb tételek - ide nem értve a terhességmegszakítással kapcsolatos egyéni térítési díj és központi költségvetési térítés, baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítésének összegét -, valamint eltérő rendelkezés hiányában a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak éves költségvetési törvényében meghatározott további bevételek 54,51%-a;"

(3) Az AT 5. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:]

"a) a társadalombiztosításhoz befolyt

aa) társadalombiztosítási járulékok 38,46%-a (a társadalombiztosítási járulékon - 39% - belül a 15%-os mértékű egészségbiztosítási járulék részaránya), a T. 119. §-ának (2) bekezdése szerinti egészségbiztosítási járulék, a baleseti járulék, a T. 119/D. §-ának (4)-(7) bekezdése szerinti járulékok teljes összege;

ab) a nem a Nyugdíjbiztosítási Alap kizárólagos bevételét képező egyéni járulékok 40,00%-a (az egyéni járulékok együttes mértékén - 10% - belül az egészségbiztosítási járulék - 4% - részaránya);"

"c) egyéb járulékok, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény 2-4. §-a szerinti egészségügyi hozzájárulás, továbbá a munkáltatói táppénz-hozzájárulás."

(4) Az AT 5. §-a (3) bekezdésének db) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[d) a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek közül]

"db) az egyéb bevételek, valamint - eltérő rendelkezés hiányában - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak éves költségvetési törvényében meghatározott további bevételek 45,49%-a;"

(5) Az AT 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/A. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap kintlévőségeinek csökkentésére irányuló intézkedések eredményeképpen a kintlévőségek behajtásából eredő - az erre a célra szolgáló célelszámolási számlára befolyó - járulékbevételnek, továbbá egészségügyi hozzájárulásból és munkáltatói táppénz-hozzájárulásból származó bevételnek 2%-a, illetve a járulékellenőrzés során feltárt járuléknak, egészségügyi hozzájárulásnak, munkáltatói táppénz-hozzájárulásnak (elfedett járulék, egészségügyi hozzájárulás, kiróvás, munkáltatói táppénz-hozzájárulás) 4%-a - legfeljebb azonban az alapok éves költségvetésében meghatározott összeg - a társadalombiztosítási önkormányzatok behajtási, illetve járulékellenőrzési tevékenységet (elfedett járulék, egészségügyi hozzájárulás és munkáltatói táppénz-hozzájárulás feltárását) végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordítható.

(2) A bevételből

a) a járulékellenőrzés során a tárgyévben ténylegesen feltárt járulék-, illetőleg egészségügyi hozzájárulás és munkáltatói táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség 4%-a - legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig - a Nyugdíjbiztosítási Alap,

b) a kintlévőségek behajtásából eredő, a tárgyévben ténylegesen befolyt járulékbevétel, illetőleg egészségügyi hozzájárulás és munkáltatói táppénz-hozzájárulás bevétel 2%-a - legfeljebb azonban az (1) bekezdés szerinti összeghatárig - az Egészségbiztosítási Alap

bevételét képezi. A bevételeknek a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti megosztására vonatkozóan a 4-5. §-okban meghatározott rendelkezéseket a bevételeknek a felsorolt összegekkel csökkentett részére kell alkalmazni."

Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény 1997. január 1-jén lép hatályba. A törvény egészségügyi szolgáltatások finanszírozását érintő rendelkezéseit első ízben az 1997. márciusi teljesítmények során kell alkalmazni.

(2) A törvény hatálybalépésével az AT 3. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti; az AT 4. §-ának (2) bekezdésében az "58,10%-ának" szövegrész helyébe az "54,51%-ának" szövegrész lép, és "a 3. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott átutalás teljesítésére" szövegrész, valamint a 4. § (3) bekezdésének h) pontja hatályát veszti; az AT 5. §-ának (2) bekezdésében a "41,90%-ának" szövegrész helyébe a "45,49%-ának" szövegrész lép, és "a 3. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott átutalás teljesítésére," szövegrész, valamint az 5. § (3) bekezdésének b) és i) pontja hatályát veszti; az Et. 10. §-ának (3) bekezdésében a "Népjóléti Közlöny különszámában" szövegrész a "Népjóléti Közlönyben" szövegrészre változik; az Et. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontjából az "1996. január 1-jétől" szövegrész és a 19. § (1) bekezdésének b) pontja, a 20. §-ának (1), (3) és (5) bekezdése, valamint a 25. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

(3)[8] 1998-ra - 1997. december 1-jéig alacsonyabb kapacitásra megkötött megállapodás hiányában - az 1997. évre megkötött kapacitáslekötési megállapodások érvényesek. Az OEP és a MEP a szolgáltatókkal az új finanszírozási szerződéseket - a kapacitáslekötési megállapodások alapján - 1998. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 1997. december 31-ig megköti.

(4) Azoknál az intézeteknél, amelyek kapacitásaira 1997. december 31-ét követő időszakra - az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996. évi LXIII. törvény alapján - az OEP és a MEP a fenntartóval nem köthet megállapodást, az érvényben lévő finanszírozási szerződést 1997. december 1-jéig felmondja 1998. január 1-jei hatállyal. A felmondási idő alatt a szolgáltató - a sürgősségi ellátást kivéve - egészségbiztosítási jogviszony keretében járó ellátásra, az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási kötelezettsége terhére nem fogadhat új beteget.

(5) Az AT-nek e törvénnyel megállapított, a bevételek Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap közötti megosztási arányait meghatározó rendelkezéseit első ízben az 1997. január hónapra vonatkozóan befizetett összegekre kell alkalmazni.

(6) A Nyugdíjbiztosítási Alappal és az Egészségbiztosítási Alappal szemben 1997. január 1-jét megelőzően keletkezett tartozások kiegyenlítésére elszámolt bevételeket, valamint a tartozás fejében átvett vagyont a tartozás keletkezésekor hatályban volt, törvényben meghatározott járulékmegosztási arányoknak megfelelően kell a két biztosítási alap között megosztani, és elszámolni.

(7) Az alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokra - a (8) bekezdésben foglalt kivétellel - 1996. december 31-ig megkötött finanszírozási szerződések 1997. április 30-ig meghosszabbodnak.

(8) A fogászati ellátás finanszírozására 1996. december 31-ig megkötött szerződések 1997. június 30-ig meghosszabbodnak.

(9) E törvény hatálybalépését követően nem köthető külön jogszabályban rögzített joghatás az Et. 10. §-ának (4) bekezdésében foglalt befogadási nyilatkozat elmaradása esetére.

(10) Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A T. 11/A. §-ának a) pontjában említett szerv, illetőleg személy, az általa munkavégzésre, közreműködésre, ügyellátásra vagy munkával elérhető eredmény létrehozására irányuló szerződés (megállapodás) alapján foglalkoztatott, továbbá a munkanélküli járadékban és a keresetpótló juttatásban részesülő személy után - kivéve mindkét esetben a T. 11. §-ában említett külföldi állampolgárokat, havi 1800 (napi 60) forint összegű egészségügyi hozzájárulást köteles fizetni."

Göncz Árpád s.k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s.k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alapok 1997. évi összesített költségvetési mérlege

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévBEVÉTELEK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Társadalombiztosítási Alapok járulékbevételei és hozzájárulásai1 056 628
1Munkáltatói járulék és hozzájárulás760 706
1Költségvetési szervek munkáltatói járulék befizetése235 362
2Gazdálkodó szervek munkáltatói járulék befizetése450 185
3Társas vállalkozások munkáltatói járulék befizetése42 676
4Egyéni vállalkozók munkáltatói járulék befizetése32 482
2Egészségügyi hozzájárulás97 901
3Munkanélküli ellátás után fizetett járulék12 322
4Baleseti járulék487
5Munkáltatói táppénz-hozzájárulás8 000
6Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék177 212
1Egyéni járulék173 112
2Munkanélküli járadék után fizetett járulék2 000
3Egyes szociális ellátás után fizetett járulék2 100
2Behajtási tevékenység31 000
1Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel31 000
3Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek28 129
4Az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel2 500
5Központi költségvetés működési célú térítése1 770
6Egyéb bevételek5 478
1Kamat- és egyéb bevételek4 000
2Befektetések hozama tartalék bevonása200
3Lakásfedezeti kötvény 1995. évi tőketörlesztése928
4Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel350
7Működési célú bevételek250
8Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából9 851
A Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen1 136 606
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévKIADÁSOK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Társadalombiztosítási Alapok kiadásai
1Nyugellátások
1Nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások609 839
2Egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások92 035
2Anyasági ellátások
1Terhességi-gyermekágyi segély7 900
3Betegellátással kapcsolatos kiadások
1Táppénz39 430
4Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás
1Gyógyszertámogatás85 383
2Vérzékenység kezelése1 300
3Gyógyászati segédeszköz támogatás14 340
5Egészségügyi ellátás finanszírozása
1Gyógyító-megelőző ellátások260 649
6Gyógyászati szolgáltatások
1Gyógyfürdő-szolgáltatás1 500
2Anyatejellátás200
7Egyéb ellátások
1Utazási költségtérítés2 000
2Betegséggel kapcsolatos segélyek800
3Kártérítési járadék900
8Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés500
9Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (posta- és egyéb költségek)4 309
10Működésre fordított kiadások28 883
11Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítások130
12A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás40
A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen1 150 138
Egyenleg-13 532

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adatairól.

2. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alapok és a Társadalombiztosítási Alapokat nem terhelő ellátások 1997. évi összesített költségvetési mérlege

CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévKIADÁSOK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai
1Természetbeni ellátások365 372
1Gyógyító-megelőző ellátás260 649
1Háziorvosi ellátás finanszírozása24 900
2Feladatfinanszírozás összesen31 775
3Járóbeteg szakellátás összesen50 641
4Aktív fekvőbeteg-ellátás132 080
5Krónikus fekvőbeteg-ellátás15 631
6Végkielégítés2 000
7Ügyeleti díj többletkiadása3 000
8Orvosspecifikus vények kiadása370
9Felülvizsgáló orvosok díja252
2Gyógyfürdő-szolgáltatás1 500
3Anyatejellátás200
4Gyógyszertámogatás85 383
5Vérzékenység kezelése1 300
6Gyógyászati segédeszköz támogatás14 340
7Utazási költségtérítés2 000
2Pénzbeli ellátások141 065
1Korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások92 035
2Terhességi-gryermekágyi segély7 900
3Táppénz39 430
4Betegséggel kapcsolatos segélyek800
5Kártérítési járadék900
2Egyéb kiadások18 490
1Postaköltség és egyéb kiadások1 509
2Működésre fordított kiadások16 455
1Folyamatos működési kiadások14 311
2Behajtás ösztönzése500
3Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése750
4Beruházás394
5Informatikai fejlesztés500
3Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások6
4Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés500
5A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás20
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen524 927
Az Egészségbiztosítási Alap Egyenlege-3 846
3Az Egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások összesen146 700
1Családi támogatások134 300
1Családi pótlék102 300
2Anyagsági támogatás2 000
3Gyermekgondozási díj10 000
4Gyermekgondozási segély20 000
2Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások400
1Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése400
3Különféle jogcímen adott térítések12 000
1Közgyógyellátás12 000
4A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás1 400
Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen148 100
Egyenleg0
Kiadások mindösszesen673 027
Egyenleg mindösszesen-3 846
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévKIADÁSOK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Társadalombiztosítási Alapok kiadásai
1Nyugellátások
1Nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások609 839
2Egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások92 035
2Anyasági ellátások
1Terhességi-gyermekágyi segély7 900
3Betegellátással kapcsolatos kiadások
1Táppénz39 430
4Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás
1Gyógyszertámogatás85 383
2Vérzékenység kezelése1 300
3Gyógyászati segédeszköz támogatás14 340
5Egészségügyi ellátás finanszírozása
1Gyógyító-megelőző ellátások260 649
6Gyógyászati szolgáltatások
1Gyógyfürdő-szolgáltatás1 500
2Anyatejellátás200
7Egyéb ellátások
1Utazási költségtérítés2 000
2Betegséggel kapcsolatos segélyek800
3Kártérítési járadék900
8Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés500
9Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (posta- és egyéb költségek)4 309
10Működésre fordított kiadások28 883
11Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítások130
12A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás40
A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen1 150 138
2Az Egészségbiztosítási szervezetek által a társadalombiztosításon kívül a központi költségvetésből finanszírozott ellátások150 900
1Családi támogatások134 300
2Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások400
3Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján4 200
4Különféle jogcímen adott térítések12 000
3A Nyugdíjbiztosítási szervezetek által a társadalombiztosításon kívül a központi költségvetésből finanszírozott ellátások55 300
4A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés1 400
5Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r. ]12 000
6Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r. )8 000
7Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj11 000
8Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján1 800
9Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások3 800
Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai244 200
Egyenleg
Kiadások mindösszesen1 394 338
Egyenleg mindösszesen-13 532

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

3. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévBEVÉTELEK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei összesen575 623
1Munkáltatói járulék461 854
1Költségvetési szervek munkáltatói járuléka142 898
1Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka273 325
3Társas vállalkozások munkáltatói járuléka25 910
4Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka19 721
2Munkanélküli ellátás után fizetett járulék7 159
3Nyugdíjjárulék106 610
1Egyéni járulék102 510
2Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék2 000
3Egyes szociális ellátás után fizetett járulék2 100
2Behajtási tevékenység17 267
1Kintlévőség behajtása17 267
3Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel13 651
1Késedelmi pótlék és bírság11 519
2Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek2 132
6Egyéb bevételek4 678
1Kamat- és egyéb hozambevételek3 250
2Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel400
3Befektetett eszközök (tárgyi, befekt.) értékesítése100
4Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése928
7Működési célú bevételek150
1Egyéb működési célú bevétel40
2ÁPV Rt. költségtérítése60
3Hadigondozottak Alapítványának költségtérítése50
8Központi költségvetés működési célú térítése590
1Népjóléti fejezet költségtérítése520
2OKKH költségtérítése70
9Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából3 566
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen615 525
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévKIADÁSOK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai
1Nyugellátások609 839
1Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak525 642
2Hozzátartozói ellátások84 198
2Egyéb kiadások15 372
1Postaköltségek és egyéb kiadások2 800
2Működésre fordított kiadások12 428
1Folyamatos működési kiadások11 438
2Ellenőrzési tevékenység ösztönzése50
3Informatikai fejlesztés940
4Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások124
5A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás20
A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen625 211
Egyenleg-9 686

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

4. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévBEVÉTELEK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
9Központosított előirányzatok
1Működés bevételei150
2A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz9 820
3A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése590
4Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadásokra átvett pénzeszköz
5Informatikai fejlesztések és ellenőrzési tevékenységre940
6Beruházásokra átvett pénzeszköz478
7Adatszolg.-i és nyilvánt. feladatok személyi és dologi kiadásaira átvett pénzeszköz400
8Ellenőrzési tevékenység ösztönzésére átvett pénzeszköz50
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen12 428
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévKIADÁSOK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása1 273
1Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat129
1Működési kiadások117
1Személyi juttatások43
2Társadalombiztosítási járulék19
3Dologi kiadások55
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítások3
3Felhalmozási kiadások9
2Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság1 144
1Működési kiadások1 144
1Személyi juttatások476
2Társadalombiztosítási járulék199
3Dologi kiadások454
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás12
5Ellátottak pénzbeli juttatásai3
2Felújítások
3Felhalmozási kiadások
2Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok5 834
1Működési kiadások5 158
1Személyi juttatások2 915
2Társadalombiztosítási járulék1 118
3Dologi kiadások1 125
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítások676
3Felhalmozási kiadások0
3Nyugdíjfolyósító Igazgatóság2 520
1Működési kiadások2 269
1Személyi juttatások962
2Társadalombiztosítási járulék386
3Dologi kiadások921
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítások251
3Felhalmozási kiadások
9Központosított előirányzatok2 801
1Központosított intézményi előirányzatok949
1Működési kiadások219
1Személyi juttatások111
2Társadalombiztosítási járulék42
3Dologi kiadások58
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás8
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítások252
3Felhalmozási kiadások478
2Nyugdíjbiztosítási célfeladatok1 852
1Informatikai fejlesztések és ellenőrzési tevékenységre940
2Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások
3Kamat és rendelkezésretartási jutalék
4Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások26
5Folyamatos informatikai kiadások150
6Hozzájárulás az önkéntes nyugdíjpénztárhoz56
7Adatszolg.-i és nyilvánt. feladatok személyi és dologi kiadásai400
8Üzemorvosi hozzájárulás15
9Jóléti intézmények üzemeltetési költsége100
10Központi nyomtatványellátas150
11Nemzetkőzi rendezvényköltsége és ISSA tagdíj15
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen12 428

5. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap és az alapot nem terhelő ellátások 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévBEVÉTELEK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei összesen575 623
1Munkáltatói járulék461 854
1Költségvetési szervek munkáltatói járuléka142 898
2Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka273 325
3Társas vállalkozások munkáltatói járuléka25 910
4Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka19 721
2Munkanélküli ellátás után fizetett járulék7 159
3Nyugdíjjárulék106 610
1Egyéni járulék102 510
2Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék2 000
3Egyes szociális ellátás után fizetett járulék2 100
2Behajtási tevékenység17 267
1Kintlévőség behajtása17 267
3Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel13 651
1Késedelmi pótlék és bírság11 519
2Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek2 132
6Egyéb bevételek4 678
1Kamat- és egyéb hozambevételek3 250
2Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel400
3Befektetett eszközök (tárgyi, befekt.) értékesítése100
4Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése928
7Működési célú bevételek150
1Egyéb működési célú bevétel40
2ÁPV Rt. költségtérítése60
3Hadigondozottak Alapítványának költségtérítése50
8Központi költségvetés működési célú térítése590
1Népjóléti fejezet költségtérítése520
2OKKH költségtérítése70
9Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából3 566
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen615 525
10A Nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott ellátások70 500
1Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (Népjóléti Minisztérium fejezet)55 300
1Rokkantsági járadék2 400
2Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék25 070
3Egészségkárosodási járadék1 100
4Bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeli megváltása2 600
5Mezőgazdasági járadékok7 000
6Vakok személyi járadéka3 000
8Politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések8 000
9Házastársi pótlék5 500
10Cukorbetegek támogatása100
11Lakbér-hozzájárulás300
12Katonai családi segély230
2Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján (Miniszterelnöki Hivatal fejezet)4 200
1Pénzbeli kárpótlás3 000
2Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás1 200
3Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj11 000
11Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r. ]12 000
12Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r. ]8 000
13Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján1 800
14Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások3 800
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen96 100
Bevételek mindösszesen711 625
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévKIADÁSOK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai
1Nyugellátások609 839
1Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak525 642
2Hozzátartozói ellátások84 198
2Egyéb kiadások15 372
1Postaköltségek és egyéb kiadások2 800
2Működésre fordított kiadások12 428
1Folyamatos működési kiadások11 438
2Ellenőrzési tevékenység ösztönzése50
3Informatikai fejlesztés940
4Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások124
5A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás20
A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen625 211
Egyenleg-9 686
3A Nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott ellátások70 500
1Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (Népjóléti Minisztérium fejezet)55 300
1Rokkantsági járadék2 400
2Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék25 070
3Egészségkárosodási járadék1 100
4Bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeli megváltása2 600
5Mezőgazdasági járadékok7 000
6Vakok személyi járadéka3 000
8Politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések8 000
9Házastársi pótlék5 500
10Cukorbetegek támogatása100
11Lakbér-hozzájárulás300
12Katonai családi segély230
2Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján4 200
1Pénzbeli kárpótlás3 000
2Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás1 200
3Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj11 000
4Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r. ]72 000
5Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm.r.]8 000
6Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján1 800
7Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások3 800
Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen96 100
Egyenleg0
Kiadások mindösszesen721 311
Egyenleg mindösszesen-9 686

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

6. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez[9]

Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévBEVÉTELEK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai481 004
1Munkáltatói járulék298 852
1Költségvetési szervek munkáltatói járuléka92 465
2Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka176 860
3Társas vállalkozások munkáltatói járuléka16 766
4Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka12 761
2Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék
3Egészségügyi hozzájárulás97 901
1Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása90 072
2Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás7 829
4Munkanélküli ellátás után fizetett járulék5 163
5Baleseti járulék487
1Költségvetési szervek487
2Gazdálkodó szervek
6Munkáltatói táppénz-hozzájárulás8 000
1Költségvetési szervek3 000
2Gazdálkodó szervek5 000
7Egyéni egészségbiztosítási járulék70 602
1Egyéni járulék70 602
2Behajtási tevékenység13 733
1Kintlévőség behajtása13 733
3Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel14 479
1Terhességmegszakítás egyéni térítési díja700
2Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés800
3Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések2 600
4Késedelmi pótlék, rendbírság9 179
5Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek1 200
4Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás2 500
5Központi költségvetés működési célú térítése7 180
6Egyéb bevételek800
1Kamat- és egyéb hozambevételek250
2Befektetések hozama tartalék bevonásából200
3Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel350
7Működési célú bevételek100
1Egyéb működési bevétel100
8Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából6 285
9Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel1 000
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen521 081
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévKIADÁSOK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai
1Természetbeni ellátások365 372
1Gyógyító-megelőző ellátás260 649
1Háziorvosi ellátás finanszírozása24 900
2Feladatfinanszírozás összesen31 775
3Járóbeteg-szakellátás összesen50 641
4Aktív fekvőbeteg-ellátás132 080
5Krónikus fekvőbeteg-ellátás15 631
6Végkielégítés2 000
7Ügyeleti díj többletkiadása3 000
8Orvosspecifikus vények kiadása370
9Felülvizsgáló orvosok díja252
2Gyógyfürdő-szolgáltatás1 500
3Anyatejellátás200
4Gyógyszertámogatás85 383
5Vérzékenység kezelése1 300
6Gyógyászati segédeszköz támogatás14 340
7Utazási költségtérítés2 000
2Pénzbeli ellátások141 065
1Korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások92 035
2Terhességi-gyermekágyi segély7 900
3Táppénz39 430
4Betegséggel kapcsolatos segélyek800
5Kártérítési járadék900
2Egyéb kiadások18 490
1Postaköltség és egyéb kiadások1 509
2Működésre fordított kiadások16 455
1Folyamatos működési kiadások14 311
2Behajtás ösztönzése500
3Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása750
4Beruházás394
5Informatikai fejlesztés500
3Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások6
4Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés500
5A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás20
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen524 927
Egyenleg-3 846

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

7. számú melléklet az 1996. CXXV. évi törvényhez[10]

A gyógyító-megelőző ellátások 1997. évi kiadási előirányzatai

300
Megnevezés1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint1996. évi előirányzat, 24%-os szintentartássalMódosítás1996. évi módosított előirányzatSzakmai fejlesztés szintezéseKiadások színvonaltartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó-5% színv.tartás)1996. évi szintrehozott báziselőirányzatSzerkezeti változás1996. évi módosított szintrehozott báziselőirányzatKapacitásszűkítésÖsszesen (1996. évi mód. szintrehozott báziselőirányzat + Kapacitásszűkítés)Szintentartás össz.1997. évi előirányzatIndex % 14-15/1
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
1. Háziorvosi ellátás, finanszírozása
- fix összeg4 9965 2223784 8442725 l16-2124 9044 904965 000103,2
- területi pótlék428387-5382038238238218400104,7
- eseti ellátás díjazása2021827189018918918911200105,8
- teljesítmény díjazása15 84316 58337616 9591 07318 03221218 24418 24475619 000112,0
- új háziorvosi praxisok létesítése00000000000300
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen21 46922 374022 37401 34523 719023 719023 7191 18124 900111,3
II. Feladatfinanszírozás
1. Egyéb alapellátás
- iskolaegészségügyi ellátás797822682823851-957567565981598,4
- védőnői szolgálat3 2313 41003 4101843 594953 6893 6891943 883113,9
- ügyeleti szolgálat2 6432 643-832 56002 5602 5602 5602042 764108,0
- kiegészítő alapellátási feladat298270-102600260260260-16010038,5
- fogorvosi szolgáltatás7 0807 310-7546 5561 2506598 4651708 6358 635-5898 046122,7
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem717750-17494078978978956845112,8
Megnevezés1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint1996. évi előirányzat, 24%-os szintentartássalMódosítás1996. évi módosított előirányzatSzakmai fejlesztés szintezéseKiadások színvonaltartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó-5% színv.tartás)1996. évi szintrehozott báziselőirányzatSzerkezeti változás1996. évi módosított szintrehozott báziselőirányzatKapacitásszűkítésÖsszesen (1996. évi mód. szintrehozott báziselőirányzat + Kapacitásszűkítés)Szintentartás össz.1997. évi előirányzatIndex % 14-15/1
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
Egyéb alapellátás összesen14 76615 205-842l4 3631 250906l6 51917016 689016 689-23616 453114,6
2. Járóbeteg-szakellátás
- gyermekgyógy. MSZ SZ44390390393939342107,7
- nőgyógy. MSZ SZ36320320323232234106,3
- nemibeteg-gondozás515539-25372956656656641607113,0
- tüdőgondozás1 7431 82921 831991 9301 9301 9301422 072113,2
- ideggyógy. gondozás9621 00921 011551 0661 066l 066781 144113,2
- onkológiai gondozás48851015112853953953938577112,9
- alkohológiai és drogellátás38239914002142142142129450112,5
Járóbeteg-szakellátás összesen4 1704 35744 36102324 59304 59304 5933334 926113,0
3. Vérellátás1 1091 10201 1020451 14701 1471 147521 199108,8
4. Mentés betegszállítás6 5396 8541006 95403697 32307 3237 3231 2258 548122,9
5. Egyéb586611-38573033606060660643649113,3
- Rekonstrukció miatti kiesés74740,0
Feladatfinanszírozás összesen27 17028 129-70227 4271 2501 58530 18817030 358030 3581 41731 775115,9
Megnevezés1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint1996. évi előirányzat 24%-os szintentartássalMódosítás1996. évi módosított előirányzatSzakmai fejlesztés szintezéseKiadások színvonaltartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó-5% színv.tartás)1996. évi szintrehozott báziselőirányzatSzerkezeti változás1996. évi módosított szintrehozott bázielőirányzatKapacitásszűkítésÖsszesen (1996. évi mód. szintrehozott báziselőirányzat + Kapacitásszűkítés)Szintentartás össz.1997. évi előirányzatIndex % 14-15/1
1.2.3.4.56.7.8.9.10.11.12.13.14.
III. Járóbeteg-szakellátás finanszírozás
- járóbeteg-szakrendelés23 17524 266-45523 8111 31125 122-9025 03225 0324 01029 042122,0
- járóbeteg-szakambulancia6 4076 7101096 8193617 180-807 1007 1004257 525110,4
- speciális finansz. feladatok851872-23763542677677677147824129,8
- CT MRI4 0914 2043724 5762264 8024 8024 8026985 500120,2
- művesekezelés5 0005 1222485 3702435 6135 6135 6138876 500121,0
- házi szakápolás600600-5802002020201 2301 2506250,0
Járóbeteg-szakellátás, finanszírozás összesen:40 12441 774-54341 23102 18343 414-17043 244043 2447 39750 641122,8
IV. Fekvőbeteg szakellátás finanszírozás
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
- aktív ellátás109 637106 4538 409114 86206 946121 808121 808-8 005113 80312 707126 510110,1
- speciális finanszírozású feladat3 6653 7534354 1881804 3684 3684 3681 2025 570133,0
Aktív, fekvőbeteg-ellátás összesen:173 302110 2068 844119 05007126126 1760126 176-8 005118 171l3 909132 080110,9
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás13 84113 42334313 766084814 614014 614-95013 6641 96715 631113,5
Megnevezés1996. évi módosított előirányzat, törvény szerint1996. évi előirányzat 24%-os szintentartássalMódosítás1996. évi módosított előirányzatSzakmai fejlesztés szintezéseKiadások színvonaltartásának szintezése (1996. évi átlag 24%-os alapján 4 hó-5% színv.tartás)1996. évi szintrehozott báziselőirányzatSzerkezeti változás1996. évi módosított szintrehozott bázielőirányzatKapacitásszűkítésÖsszesen (1996. évi mód. szintrehozott báziselőirányzat + Kapacitásszűkítés)Szintentartás össz.1997. évi előirányzatIndex % 14-15/1
1.2.3.4.56.7.8.9.10.11.12.13.14.
- drogfüggők rehabilitációja, utókezelése100
4. Kórházi ügyeleti díj3 0003 000
Összesen127 143123 6299 187132 81607 974140 7900140 790-8 955131 835l8 876150 711113,5
KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV)215 906215 9067 942223 8481 25013 087238 1110238 111-8 955239 15628 871258 027115,3
Célelőirányzatok
1. Kórházátalakítás végkielégítése2 0002 000
2. Hsz kieg. támogatás (vény)37037003700000370370100,0
3. Felülvizsgáló orvosok díja252252-222300000252252109,6
4. Egyéb célelőirányzat (kock.kez., ifj. és szab. sp., alk. prev., mentálhig.725725-3653600000000,0
5. Újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és egy napos kórházi kezelések220220-2200000000
6. E. raktár27270270000000,0
Célelőirányzatok összesenI 5941 594-60798700000002 6222 622265,7
Mindösszesen217 500217 5007 335224 8351 25013 087238 1110238 111-8 955229 15631 493260 649115,9

Az egyes adatok összege - kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

8. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez[11]

Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévBEVÉTELEK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
9Központosított előirányzatok16 455
1Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett pénzeszköz13 031
2A nem Egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése1 180
3GYES rendszer átalakítása
4Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz
5Működés saját bevételei100
6Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
7Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz
8Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz500
9Behajtás ösztönzés fedezete500
10Beruházásokra átvett pénzeszköz394
11Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása750
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen16 455
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévKIADÁSOK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása2 925
1Egészségbiztosítási Önkormányzat90
1Működési költségvetés90
1Személyi juttatások72
2Társadalombiztosítási járulék15
3Dologi kiadások3
2Országos Egészségbiztosítási Pénztár2 835
1Működési költségvetés2 823
1Személyi juttatások1 057
2Társadalombiztosítási járulék432
3Dologi kiadások1 311
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás23
2Felújítások
3Felhalmozási kiadások12
1Egyéb intézményi beruházások12
2Egészségbiztosítási Alap Területi szervei10 993
1Területi Egészségbiztosítási Bizottságok18
1Működési költségvetés18
1Személyi juttatások11
2Társadalombiztosítási járulék
3Dologi kiadások7
2Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak10 975
1Működési költségvetés10 328
1Személyi juttatások5 300
2Társadalombiztosítási járulék2 225
3Dologi kiadások2 800
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás3
2Felújítások281
3Felhalmozási kiadások366
1Egyéb intézményi beruházások366
3Országos Orvosszakértői Intézet787
1Működési költségvetés751
1Személyi juttatások458
2Társadalombiztosítási járulék191
3Dologi kiadások102
4Pénzeszközátadás
2Felújítások20
3Felhalmozási kiadások16
1Egyéb intézményi beruházások16
9Központosított előirányzatok1 750
1Központosított intézményi előirányzatok1 250
1Működési költségvetés1 128
1Személyi juttatások590
2Társadalombiztosítási járulék249
3Dologi kiadások289
4Pénzeszközátadás
2Felújítások
3Felhalmozási kiadások122
1Egyéb intézményi beruházások122
2Egészségbiztosítási célfeladatok500
1Informatikai fejlesztések500
2Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások
3Működési maradvány
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen16 455

9. számú melléklet az 1996. évi CXXV. törvényhez[12]

Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévBEVÉTELEK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai481 004
1Munkáltatói járulék298 852
1Költségvetési szervek munkáltatói járuléka92 465
2Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka176 860
3Társas vállalkozások munkáltatói járuléka16 766
4Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka12 761
2Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék
3Egészségügyi hozzájárulás97 901
1Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása90 072
2Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás7 829
4Munkanélküli ellátás után fizetett járulék5 163
5Baleseti járulék487
1Költségvetési szervek487
2Gazdálkodó szervek
6Munkáltatói táppénz-hozzájárulás8 000
1Költségvetési szervek3 000
2Gazdálkodó szervek5 000
7Egyéni egészségbiztosítási járulék70 602
1Egyéni járulék70 602
2Behajtási tevékenység13 733
1Kintlévőség behajtása13 733
3Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel14 479
1Terhességmegszakítás egyéni térítési díja700
2Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés800
3Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések2 600
4Késedelmi pótlék, rendbírság9 179
5Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek1 200
4Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás2 500
5Központi költségvetés működési célú térítése1 180
6Egyéb bevételek800
1Kamat- és egyéb hozambevételek250
2Befektetések hozama tartalék bevonásából200
3Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel350
7Működési célú bevételek100
1Egyéb működési bevétel100
8Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából6 285
9Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel1 000
Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen521 081
10Az Egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései összesen146 700
1Családi támogatások134 300
1Családi pótlék102 300
2Anyasági támogatás2 000
3Gyermekgondozási díj10 000
4Gyermekgondozási segély20 000
2Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások400
1Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése400
3Különféle jogcímen adott térítések12 000
1Közgyógyellátás12 000
11A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés1 400
Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen148 100
Bevételek mindösszesen669 181
CímAlcímElőirányzat-csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat-csoportnévKIADÁSOK1997. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neve
1Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai
1Természetbeni ellátások365 372
1Gyógyító-megelőző ellátás260 649
1Háziorvosi ellátás finanszírozása24 900
2Feladatfinanszírozás összesen31 775
3Járóbeteg szakellátás összesen50 641
4Aktív fekvőbeteg-ellátás132 080
5Krónikus fekvőbeteg-ellátás15 631
6Végkielégítés2 000
7Ügyeleti díj többletkiadása3 000
8Orvosspecifikus vények kiadása370
9Felülvizsgáló orvosok díja252
2Gyógyfürdő-szolgáltatás1 500
3Anyatejellátás200
4Gyógyszertámogatás85 383
5Vérzékenység kezelése1 300
6Gyógyászati segédeszköz támogatás14 340
7Utazási költségtérítés2 000
2Pénzbeli ellátások141 065
1Korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások92 035
2Terhességi-gryermekágyi segély7 900
3Táppénz39 430
4Betegséggel kapcsolatos segélyek800
5Kártérítési járadék900
2Egyéb kiadások18 490
1Postaköltség és egyéb kiadások1 509
2Működésre fordított kiadások16 455
1Folyamatos működési kiadások14 311
2Behajtás ösztönzése500
3Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése750
4Beruházás394
5Informatikai fejlesztés500
3Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások6
4Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés500
5A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás20
Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen524 927
Az Egészségbiztosítási Alap Egyenlege-3 846
3Az Egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások összesen146 700
1Családi támogatások134 300
1Családi pótlék102 300
2Anyagsági támogatás2 000
3Gyermekgondozási díj10 000
4Gyermekgondozási segély20 000
2Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások400
1Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése400
3Különféle jogcímen adott térítések12 000
1Közgyógyellátás12 000
4A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás1 400
Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen148 100
Egyenleg0
Kiadások mindösszesen673 027
Egyenleg mindösszesen-3 846

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1996. december 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az 1996. évi CXXV. törvény 5. §-a az 1997. évi CXII. törvény 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

[3] Az 1996. évi CXXV. törvény 10. § 2. bekezdését az 1997. évi CXII. törvény 3. §-a módosította, egyidejűleg a §-t 3. bekezdéssel egészítette ki

[4] Az 1996. évi CXXV. törvény 11. §-a az 1997. évi CXII. törvény 4. §-ának megfelelően módosított szöveg

[5] Az 1996. évi CXXV. törvény 14. §-ának a) pontja az 1997. évi CXII. törvény 5. §-ának megfelelően módosított szöveg

[6] Az 1996. évi CXXV. törvény 15. § 4-5. bekezdését az 1997. évi CXII. törvény 6. §-a iktatta be

[7] Az 1996. évi CXXV. törvény 17. §-a az 1997. évi CXII. törvény 10. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[8] Az 1996. évi CXXV. törvény 30. § 3. bekezdése az 1997. évi LXXXVII. törvény 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

[9] Az 1996. évi CXXV. törvény 6. számú melléklete az 1997. évi CXII. törvény 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

[10] Az 1996. évi CXXV. törvény 7. számú melléklete az 1997. évi CXII. törvény 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

[11] Az 1996. évi CXXV. törvény 8. számú melléklete az 1997. évi CXII. törvény 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

[12] Az 1996. évi CXXV. törvény 9. számú melléklete az 1997. évi CXII. törvény 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

Tartalomjegyzék