14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 68. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel, a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel, a népjóléti miniszterrel, továbbá az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - az At. alkalmazási körébe tartozó radioaktív anyagok (ideértve a nukleáris anyagot is) szállítására, fuvarozására és csomagolására terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek által - a saját üzemeltetésükben levő gépjárművel, vasúti, vízi és légijárművel (a továbbiakban: jármű) - végzett szállításra,

b) Magyarországot nem érintő szállításra,

c) a telephelyen belüli szállításra,

d) a talált, illetve lefoglalt radioaktív anyagnak a megtalálás, lefoglalás helyszínéről a tároló térre történő, más jogszabályban meghatározott szállítására.

2. § Ha e rendelet másképp nem rendelkezik a radioaktív anyagok szállítására és csomagolására a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

3. § (1) Radioaktív anyagok közúti szállítását

a) a főváros vagy egy megye területén belül a kérelmező székhelye (telephelye) szerint illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) megyei (fővárosi) intézete szállítási engedélyben,

b) a megyék közötti és nemzetközi viszonylatban az a) pontban megjelölt engedély megléte esetén ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala

engedélyezi.

(2) Az engedély alapján az engedélyes - más, a radioaktív anyag alkalmazására jogosult megbízó részére az engedélyben meghatározott körben - radioaktív anyag szállítását díj ellenében is végezheti.

(3) A szállítási engedély iránti kérelemhez a mellékletben meghatározott adatlapot kell csatolni.

(4) Az engedély megadása, illetve visszavonása során hozott határozatot közölni kell

a) az ÁNTSZ fővárosi, illetve megyei intézetével, ha azt az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala adta ki,

b) az OAH-val,

c) az Országos Rendőr-főkapitánysággal (a továbbiakban: ORFK),

d)[1] Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságával

is.

(5)[2] Külön jogszabályban meghatározott aktivitást meghaladó radioaktív anyagok belföldi, illetve Magyarország területére történő be- és kiszállításához, valamint az ország területén történő átszállításához az ORFK rendészeti engedélye szükséges.

4. § (1) Radioaktív anyagot vasúton a Magyar Államvasutak Rt., a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. és a Fertővidéki Helyiérdekű Vasút Rt. az egyéb érvényes előírások megtartásával, külön engedély nélkül fuvarozhat.

(2)[3] Közúti fuvarozási tevékenység keretében a radioaktív anyag továbbítását - a 3. § (2) bekezdésében meghatározott szállítás kivételével - az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága engedélyezi.

(3)[4] Magyarország vízi útjain a radioaktív anyagok szállítását, fuvarozását a külön jogszabályban megnevezett, az NKH-nak a feladó/induló kikötő szerint területileg illetékes regionális igazgatóságai engedélyezik a teljes belföldi útvonalra.

(4)[5] Légi fuvarozási tevékenység keretében a radioaktív anyag továbbítását nemzetközi légi fuvarozás esetén a nemzetközi szerződéseknek megfelelően, valamint a belföldi légi fuvarozási tevékenység esetén az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága engedélyezi.

5. § (1) Állati erővel vont vagy ember által mozgatott járművel radioaktív anyag csak akkor továbbítható, ha a közvetlen felhasználás helye másként nem közelíthető meg.

(2) Közforgalmú személyszállító járművel kézi vagy útipoggyászként, radioaktív anyagot továbbítani nem szabad.

6. § (1)[6] A különleges formájú radioaktív anyagok mintáit, a radioaktív anyagok külön megegyezés alapján történő szállítását, valamint - ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik - a radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabok küldeménydarab-mintáit az OAH hagyja jóvá. Az OAH-hoz benyújtott kérelemhez csatolni kell az MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézetének (a továbbiakban: MTA KK IKI) a kérelmező által előzetesen beszerzett szakvéleményét. A küldeménydarab-minták engedélyezési eljárása során az OAH - a rendelet 2. §-ában hivatkozott jogszabályokban foglaltakon túlmenően is (hasadó képes izotópok esetében) - előírhatja a kritikussági analízis elvégzését.

(2)[7] Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást külön engedélyhez kötik, az engedélyt az OAH adja meg. Az OAH-hoz benyújtott kérelemhez csatolni kell az MTA KK IKI-nek - a kérelmező által előzetesen beszerzett - szakvéleményét.

(3)[8] A gyártó az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott küldeménydarab-minták alapján gyártott minden csomagolás egyedi sorozatszámát-az elkészüléstől számított 30 napon belül - köteles bejelenteni az OAH-nak.

(4)[9] Azokban az esetekben, amikor a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást az útvonal teljes hosszára kiterjedő értesítési kötelezettséghez kötik, a nemzetközi értesítéseket az OAH adja meg.

(5)[10] Ha a járművön radioaktív anyagot tartalmazó berendezés állandó jelleggel történő vagy a radioaktív anyagot tartalmazó küldemény különleges elhelyezése miatt a jármű átalakítása válik szükségessé, a külön jogszabályban** meghatározott átalakítási engedélyhez az Országos Fréderic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet sugáregészségügyi szakvéleményét előzetesen be kell szerezni.

7. §[11] (1) A feladó - a fuvarlevél, illetve menetlevél (fuvarokmány) azonosító számát is magában foglaló nyilvántartást vezet a felhasznált fuvarlevelekről, illetve menetlevelekről (fuvarokmányokról).

(2) A radioaktív anyag szállítója (fuvarozója) köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a címzett, a szállítás időpontja, a jármű és a radioaktív anyag kétséget kizáró módon azonosítható.

8. § Radioaktív anyag belföldi szállításánál a feladónak az anyag feladásáról a címzettet értesíteni kell. Az értesítést annyival korábban kell elküldeni, hogy a címzett a küldemény átvételére felkészülhessen.

9. § A radioaktív anyag szállításának és fuvarozásának hatósági ellenőrzését

a) az ORFK illetékes szervei,

b)[12] az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága, az NKH regionális igazgatóságai,

c)[13] légi közlekedésnél az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága,

d) illetékességi területükön az ÁNTSZ megyei, fővárosi intézete

végzi.

10. § (1)[14] A jármű üzembentartója köteles bejelenteni a radioaktív anyag szállítása közben bekövetkezett minden balesetet, illetőleg rendkívüli eseményt az ÁNTSZ illetékes megyei, fővárosi intézetének, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főügyeletének, a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek, továbbá a 4. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott engedély alapján végzett fuvarozásoknál az NKH Központi Hivatalának is.

(2) Az üzembentartó az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettségen kívül

a)[15] a környezetszennyezéssel járó rendellenességet a területileg illetékes vízügyi felügyeletnek és környezetvédelmi felügyelőségnek, valamint a fővárosi, megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomásnak,

b)[16] légi közlekedésnél bekövetkezett rendkívüli eseményt az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóságának,

c) minden, a szállítmánnyal kapcsolatos rendkívüli eseményt az OAH-nak

is köteles bejelenteni.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[17]

Melléklet a 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelethez

Adatszolgáltatás a radioaktív anyagok közúti szállításának engedélykérelméhez

1. A kérelmező neve, címe:

2. A sugárvédelmi megbízott és helyettesének neve, sugárvédelmi végzettsége:

3. A szállítóeszköz típusa és rendszáma:

4. A szállítandó radioaktív anyag fajtái, a maximális aktivitásokkal:

5. A szállítandó radioaktív anyag(ok) csomagolási módja(i):

6. A szállítandó radioaktív anyag(ok) ADR-beli megnevezése(i):

7. Az ADR 7 osztályán belül a lapszámok megnevezése:

8. A szállítás során alkalmazni kívánt sugárzásmérő típusa:

9. A kérelemhez a következőket kell mellékelni:

a) a jóváhagyásra kötelezett küldeménydarab-minták engedélyokiratát,

b) a fuvarokmány mintáját,

c) az írásbeli utasítás mintáját (ha jogszabály előírja),

d) a gépkocsivezető sugárvédelmi és speciális ADR képzettségét igazoló dokumentumok másolatait (ha jogszabály előírja).

** 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[2] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[3] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 93. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[4] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[5] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 93. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[6] Megállapította a 11/2000. (XI.10.) KöViM rendelet 2. §. Hatályos 2000.11.25.

[7] Megállapította a 11/2000. (XI.10.) KöViM rendelet 2. §. Hatályos 2000.11.25.

[8] Beiktatta a 11/2000. (XI.10.) KöViM rendelet 2. §. Hatályos 2000.11.25.

[9] Számozását módosította a 11/2000. (XI.10.) KöViM rendelet 2. §.

[10] Számozását módosította a 11/2000. (XI.10.) KöViM rendelet 2. §.

[11] Megállapította a 11/2000. (XI.10.) KöViM rendelet 3. §. Hatályos 2000.11.25.

[12] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 19. § e) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[13] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 19. § d) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[14] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 19. § f) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[15] Módosította a 24/2004. (III. 10.) GKM-KvVM együttes rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2004.03.10.

[16] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 19. § g) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. § 25. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék