29/1997. (X. 3.) NM rendelet

a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 6/1992. (III. 31.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 37. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1-6. §[1]

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2)[2]

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az orvosi, a klinikai szakpszichológusi, illetve az egyéb egészségügyi és szociális tevékenység gyakorlásáról szóló 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendelet 2. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a 2/A. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti:

"(3) Háziorvosi magángyakorlat folytatására az az orvos jogosult, aki a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 6/1992. (III. 31.) NM rendelet 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelel.

(4) Házi gyermekorvosi magángyakorlat folytatására az az orvos jogosult, aki a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 6/1992. (III. 31.) NM rendelet 10. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel."

Lábjegyzetek:

[1] A 29/1997. (X. 3.) NM rendelet 1-6. §-át a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. § 6. bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte

[2] A 29/1997. (X. 3.) NM rendelet 7. § 2. bekezdését - valamint a rendelet Mellékletét a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 19. § 6. bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte