137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalról

1. § A Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a miniszterelnök munkaszervezete, amely a miniszterelnök és a Kormány döntéseinek, valamint a kormányprogram célkitűzéseinek megfelelően gondoskodik a kormányzati tevékenység stratégiai irányításáról és összhangjának biztosításáról, a döntés-előkészítésben az összkormányzati érdekek érvényesítéséről. A Hivatal egyúttal ellátja a Kormány testületi működésével kapcsolatos feladatokat.

2. § (1) A Hivatalt a minisztériumok általános szervezeti felépítésének és vezetési rendjének megfelelően - politikai és közigazgatási államtitkár közreműködésével - miniszter vezeti. A Hivatal szakmai munkáját és belső igazgatási tevékenységét a közigazgatási államtitkár személyesen, illetőleg a feladatkörük szerint illetékes helyettes államtitkárok útján irányítja.

(2) A Hivatal szervezeti keretei között önálló feladatkörrel működnek

a) a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek, tanácsadó testületek és személyi tanácsadók;

b) a Hivatal meghatározott szakmai feladattal megbízott politikai államtitkárai és titkárságaik;

c) a tárca nélküli miniszterek titkársága és a tárca nélküli miniszteri feladatok ellátásában közreműködő politikai államtitkár;

d) a Hivatalhoz kinevezett kormánybiztos és titkársága.

(3)[1] A Hivatal szervezetei keretei között külön kormányrendeletben meghatározottak szerint önállóan működik az Informatikai Kormánybiztosság.

(4)[2] Az önálló szakmai feladatkörrel megbízott politikai államtitkár a miniszter közvetlen alárendeltségében, külön jogszabályban, kormányhatározatban vagy a miniszterelnök által meghatározott feladatokat lát el. A politikai államtitkár tevékenysége egyebekben a szakterületileg illetékes miniszter feladat- és hatáskörét nem érinti.

(5) A Hivatal részletes szervezeti felépítését, belső munkamegosztási és működési rendjét a rendelet és az egyéb jogszabályok keretei között a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. A szabályzatot a miniszter adja ki.

3. § A miniszter

a) ellátja a kormányzati tevékenység stratégiai irányítását; átfogó kormányzati stratégiai tervet készít, mellyel figyelemmel kíséri a Kormány működését és a kormányprogram végrehajtásának helyzetét;

b) összehangolja a Kormány tagjainak tevékenységét; ennek keretében különösen

- miniszteri szintű egyeztetést kezdeményez és végez,

- az illetékes miniszternél kormány-előterjesztés (jelentés) benyújtását vagy egyéb intézkedést kezdeményez,

- figyelemmel kíséri és ajánlásokkal segíti a közigazgatási államtitkári értekezlet munkáját, érvényesíti az értekezlet állásfoglalásában foglaltakat,

- ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását, és javaslatot tesz a végrehajtás érdekében szükséges intézkedésekre;

c) képviseli a Kormányt az Országgyűlés Házbizottságában; gondoskodik a Kormány parlamenti kapcsolatrendszerének összehangolásáról, kapcsolatot tart az Országgyűlés kormánypárti frakcióival;

d) ellátja a privatizációért felelős miniszter számára jogszabályban megállapított feladatokat;

e)[3] - külön jogszabályban foglaltak szerint - irányítja a Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága (Főigazgatóság), a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) tevékenységét, és gyakorolja az alapító szervet megillető jogokat.

f)[4] ellátja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal irányítását, felügyeletét;

g)[5] ellátja - az Oktatási és Módszertani Igazgatóság kivételével - a Magyar Közigazgatási Intézet irányítását.

ellátja a Kormányzati Ellenőrzési Iroda irányítását;

h) a törvényben meghatározott gazdasági társaságok vonatkozásában gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat;

i) a hatáskörébe tartozó, jogi szabályozást igénylő kérdésekben rendeletet alkot;

j) ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat vagy a miniszterelnök a feladatkörébe, illetőleg a hatáskörébe utal.

3/A. §[6] A miniszter ellátja a hírközlési és informatikai tevékenység körében számára törvényben vagy más jogszabályban megállapított feldat- és hatásköröket, amelyeket - az át nem ruházható jogkörei kivételével - az informatikai kormánybiztos útján gyakorol.

4. § (1) A Hivatal a miniszterelnök részére

a) döntés-előkészítéssel kapcsolatos tevékenységet végez; segíti a miniszterelnök kormányzati irányítással kapcsolatos szakmai tevékenységét;

b) komplex - alkotmányossági, jogi, valamint társadalom-, biztonság- és gazdaságpolitikai szempontokra is kiterjedő - szakvéleményt készít a Kormány napirendjén szereplő előterjesztésekről;

c) előkészíti a miniszterelnöki rendeleteket és határozatokat;

d) ellátja az általa esetenként meghatározott egyéb feladatokat.

(2) A Hivatal közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek, illetőleg a minisztériumok, valamint az egyéb kormányzati szervek felé; a miniszterelnök részére, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetőleg szakértői közreműködést kér.

5. § A Hivatal a Kormány működésével kapcsolatban

a) elkészíti a Kormány munkatervének javaslatát és ellenőrzi a munkaterv végrehajtását;

b) kialakítja a Kormány társadalmi-gazdasági stratégiáját; a Pénzügyminisztérium és a Gazdasági Minisztérium stratégiai elemző-tervező szerveivel együttműködve folyamatosan vizsgálja a társadalmi-gazdasági helyzet alakulását, részt vesz a költségvetés koncepcionális előkészítésében, a nemzetgazdasági jelentőségű döntési javaslatok kidolgozásában;

c) részt vesz a kormányzati döntések előkészítésében; ennek keretében közreműködik a döntési javaslatok kidolgozásában, szoros és folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a minisztériumok szakmailag illetékes szerveivel, munkatársaival és vezetőivel, rendszeresen tájékozódik a minisztériumok és a hivatali szervezet munkájáról, időszerű feladatairól, azok megvalósulásának aktuális helyzetéről;

d) véleményt nyilvánít a kormány-előterjesztések és jelentések (a továbbiakban együtt: előterjesztés) tervezetéről. A Hivatal a döntés-előkészítésben (véleményezésben) elsősorban a kormányprogram és a kormányzati döntések végrehajtása érdekében, az összkormányzati szempontok figyelembevétele alapján vesz részt;

e) közreműködik a közigazgatási és társadalmi egyeztetések lefolytatásában, az észrevételek értékelésében, érvényesítésében és egyeztetésében, a költségvetési és egyéb igények rangsorolásában, a minisztériumok közötti véleményeltérések feloldásában, a döntések várható következményeinek elemzésében. Szükség esetén jogszabályi változtatásokat, egyéb döntések és intézkedések meghozatalát, - vita vagy véleményeltérés esetén - miniszteri szintű egyeztetést kezdeményez;

f) vizsgálja, hogy a benyújtott előterjesztések megfelelnek-e a Kormány ügyrendjében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, gondoskodik ezek érvényesítéséről;

g) ellátja a közigazgatási államtitkári értekezlettel és a kormányüléssel kapcsolatos szervezési feladatokat;

h) - külön előírások szerint, illetékes vezetője útján - részt vesz a Kormány kabinetjeinek és más döntés-előkészítő testületeinek munkájában;

i) elkészíti a kormányülések napirendi javaslatát;

j) írásba foglalja és aláírásra előkészíti a Kormány döntéseit és üléseinek összefoglalóját;

k) gondoskodik a Kormány döntéseinek kihirdetéséről, közzétételéről, illetőleg az érdekeltekhez való eljuttatásáról;

l) nyilvántartja a Kormány rendeleteit és határozatait, ellenőrzi a határidős, valamint a folyamatos feladatok végrehajtását, közreműködik a döntések megvalósulásának értékelésében. Ennek keretében tájékoztatást kérhet az illetékes minisztertől és a végrehajtás alakulásáról az érintett szerveknél közvetlenül is tájékozódhat; megállapításairól rendszeresen jelentést készít a Kormány részére;

m) közreműködik a Kormány működésével kapcsolatos, illetőleg a kormányzati struktúra és munkamegosztás továbbfejlesztésére irányuló javaslatok kidolgozásában;

n) előkészíti a Kormány működésével kapcsolatos ügyrendi szabályokat, koordinálja a miniszterek feladat- és hatásköri jegyzékét tartalmazó jogszabályok előkészítését, érvényesíti azok egységes szempontrendszerét;

o)[7] önálló feladatkörű politikai államtitkár útján kialakítja és összehangolja a Kormány kommunikációs stratégiáját, ellátja a kormányszóvivői feladatokkal, valamint a miniszterelnök munkájával és a Kormány testületi működésével kapcsolatos egyéb tájékoztatási tevékenységet, felelős Magyarország külföldi országképének formálásáért, az egységes kormányzati kommunikáció érdekében összehangolja a minisztériumok sajtószerveinek tevékenységét, és szakmai-módszertani segítséget nyújt részükre.

6. § A Hivatal közreműködik

a) a Kormány, a miniszterelnök, a tárca nélküli miniszterek, továbbá a kormánybiztosok és a Kormány megbízásából tevékenykedő más kormányzati tisztségviselők hatáskörébe tartozó kinevezési, felmentési és egyéb személyügyi előterjesztések, illetőleg okiratok elkészítésében;

b) a köztársasági elnök, valamint a Kormány által adományozható állami kitüntetésekkel kapcsolatos előterjesztések előkészítésében.

7. § A Hivatal az Országgyűlés munkájával kapcsolatos kormányzati feladatok keretében

a) segíti a miniszterelnök és a miniszter országgyűlési tevékenységét;

b) segíti a Kormány parlamenti munkájának összehangolását célzó miniszteri feladatok ellátását;

c) - az Igazságügyi Minisztérium bevonásával - kidolgozza a Kormány törvényalkotási programját, és azt a Kormány elé terjeszti;

d) ellátja az országgyűlési ülésszakok előkészítésével összefüggő kormányzati teendőket; ennek keretében javaslatot tesz a Kormánynak az Országgyűlés rendkívüli ülésszaka, illetőleg ülése összehívásának kezdeményezésére;

e) figyelemmel kíséri az Országgyűlés napirendjét és üléseit, részt vesz az üléseket előkészítő fórumokon;

f) gondoskodik a Kormány által elfogadott törvényalkotási program, törvény- és országgyűlési határozati javaslatok, valamint beszámolók és tájékoztatók benyújtásáról; figyelemmel kíséri a benyújtott anyagok sorsának további alakulását;

g) koordinálja a kormányzati szervek és az Országgyűlés kormánypárti frakciói közötti egyeztetést, részt vesz az egyeztetések lefolytatásában;

h) ellátja az országgyűlési képviselői interpellációk és kérdések megválaszolásával kapcsolatos szervezési feladatokat; ennek keretében javaslatot tesz a válaszadó személyére, illetőleg a miniszterelnök megbízása alapján kijelöli a válaszadót;

i) nyilvántartja az Országgyűlés és bizottságai döntéseiből (állásfoglalásaiból) a Kormány számára adódó feladatokat, figyelemmel kíséri és koordinálja végrehajtásukat;

j) figyelemmel kíséri a kormányzati intézkedést igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat, közreműködik a szükséges intézkedések előkészítésében.

8. § A Hivatal gondoskodik a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó miniszterelnöki előterjesztések benyújtásáról.

9. § A Hivatal közreműködik az Alkotmánybíróság döntéseiből, az Állami Számvevőszék, valamint az országgyűlési biztosok vizsgálataival kapcsolatban adódó kormányzati feladatok meghatározásában és végrehajtásuk figyelemmel kísérésében.

10. § (1)[8] A Hivatal a jogszabályok előkészítésével és kihirdetésével összefüggésben

a) koordinálja a nagyobb jelentőségű törvényjavaslatok, valamint egyéb javaslatok kidolgozását; közreműködik a miniszteri felelősségi körben kidolgozott törvényjavaslatok végső szövegének kialakításában. A kormányprogram megvalósulása szempontjából kiemelt fontosságú törvényjavaslatok esetében - a Kormány, illetőleg a miniszterelnök külön döntése alapján, az érintett miniszterek közreműködésével - törvény-előkészítést végez;

b) véleményezi a miniszteri rendeletek tervezetét;

c) ellátja a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára, továbbá az Önkormányzatok Közlönyének - a Belügyminisztériummal közösen történő - szerkesztését; ezek, valamint a központi közigazgatás hivatalos lapjainak kiadásáról és terjesztéséről a közvetlen irányítása alatt álló szervezet, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó útján gondoskodik. Gondoskodik arról, hogy a Magyar Közlönyben csak olyan miniszteri rendeletek és jogi iránymutatások, valamint közlemények kerüljenek kihirdetésre, közzétételre, amelyek megfelelnek a jogalkotásról szóló törvény előírásainak;

d) rendszeresen megjelenteti a Magyar Közlöny mellékleteként a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjét. A Hivatalos Értesítő tartalmát a miniszter a Magyar Közlönyben közzétett szabályzatban állapítja meg;

e) gondoskodik - az Igazságügyi Minisztériummal együttesen - a hivatalos jogszabálygyűjtemények kiadásáról.

(2)[9] Az (1) bekezdésben foglalt lapkiadás, lapterjesztés és jogszabály-gyűjtemény megjelentetése tekintetében az elektronikus adathordozón és az on-line rendszeren történő továbbítást, illetőleg hozzáférést is érteni kell.

11. § (1) A Hivatal a "Miniszterelnökség" költségvetési fejezettel kapcsolatban - kivéve a költségvetésről szóló törvényben meghatározott címeket - ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabályok a fejezetek irányító szervei hatáskörébe utalnak.

(2) A Hivatal közbeszerzési és egyes gazdálkodási feladatait az Igazgatóság látja el. A gazdálkodás terén ellátandó feladatokról az Igazgatóság alapító okirata rendelkezik.

12. § A Hivatal az egyéb feladatai keretében

a) gondoskodik a miniszterelnökhöz érkező közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kivizsgálásáról, lakossági kapcsolatokat tart;

b) gondoskodik a Kormány és szervei működéséhez szükséges gazdasági és műszaki feltételek biztosításáról, szervezi a Kormány tagjai és az államtitkárok, valamint jogszabályban meghatározott más állami vezetők intézményes egészségügyi ellátását, bel- és külföldi üdülését;

c) kezeli a Kormány tagjai; az államtitkárok és az állami vezetői juttatású személyek, valamint a Kormány közvetlen irányítása alatt álló országos hatáskörű szerv vezetőjének, továbbá azoknak a tisztségviselőknek a személyi anyagát, akik kinevezésüket (megbízásukat) a köztársasági elnöktől, a Kormánytól vagy a miniszterelnöktől kapják; vezeti az állami vezetők nyilvántartását;

d) külön jogszabályban meghatározott személyek részére a miniszterelnök megbízásából állami vezetői igazolványt állít ki; igazolja az állami vezetői juttatások igénybevételére való jogosultságot;

e) ellátja a miniszterelnök által meghatározott személyügyi feladatokat;

f) ellátja a védelmi felkészítés és az országmozgósítás Hivatalra háruló feladatait; szervezi a kormányügyeletet, biztosítja a Hivatal ügyeletének munkaidőn túl történő működését;

g) a Kormány külön döntése alapján összehangolja a Kormány tagjainak tevékenységét a gazdaság fejlődésére jelentős hatást gyakorló, tárcaközi együttműködést igénylő kormányprogramok és fejlesztési célkitűzések előkészítése, valamint megvalósítása során;

h)[10] az önálló szakmai feladatkörrel megbízott politikai államtitkár útján ellátja a külön jogszabályban, kormányhatározatban, illetőleg a miniszterelnök által meghatározott feladatokat,

i)[11] ellátja a központi közigazgatási szervek iratkezelésének szakmai felügyeletét;

j) koordinálja a civil szervezetekkel való kapcsolattartásból adódó kormányzati feladatok megvalósítását;

k) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat vagy a miniszterelnök a hatáskörébe utal.

13. § (1) A Hivatalnál külön jogszabály vagy kormányhatározat alapján megszüntetésre kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében a Miniszterelnöki Hivatal jogutóda - ha jogszabály vagy kormányhatározat másként nem rendelkezik - az adott feladatot, hatáskört átvevő szerv.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 125/1994. (IX. 15.) Korm. rendelet , továbbá az ezt módosító 168/1994. (XII. 14.) Korm. rendelet , 27/1996. (II. 14.) Korm. rendelet , 136/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet , 180/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet , 138/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet , 180/1997. (X. 11.) Korm. rendelet és a 62/1998. (III. 31.) Korm. rendelet a hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Az 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet 2. § 3. bekezdését az 100/2000. (VI. 23.) Korm. rendelet 5. § 1. bekezdése iktatta be

[2] Az 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet 2. § 3. bekezdése az 167/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 3. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[3] Az 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. § e) pontja az 129/1999. (VIII. 24.) Korm. rendelet 7. § 6. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[4] Az 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. § f) pontjának "valamint az Országos Testnevelési és Sporthivatal" szövegrészét a 113/1999. (VII. 16.) Korm. rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte

[5] Az 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. § -ának g) pontját az 183/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet 15. § -a iktatta be

[6] Az 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3/A. §-át az 100/2000. (VI. 23.) Korm. rendelet 5. § 2. bekezdése iktatta be

[7] Az 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet 5. § o) pontja a 167/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 3. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[8] Az 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet 10. § 1. bekezdése a 66/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

[9] Az 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet 10. § 2. bekezdését a 66/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 1. § -a iktatta be

[10] Az 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet 12. § h) pontja az 167/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 3. § 3. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[11] Az 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet 12. § i) pontja az 100/2000. (VI. 23.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően módosított szöveg