212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet

a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről

A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kihirdetéséről rendelkező 1997. évi CIV. törvény végrehajtásának keretében a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §[1] A rendelet hatálya kiterjed az Egyezmény által nem tiltott célra

a) 1. listás vegyületet gyártó, feldolgozó, felhasználó, exportáló, importáló, az Európai Unión belül átadó, átvevő,

b) 2. listás vegyületet gyártó, feldolgozó, felhasználó, exportáló, importáló, az Európai Unión belül átadó, átvevő,

c) 3. listás vegyületet gyártó, exportáló, importáló, az Európai Unión belül átadó, átvevő,

d) listán nem szereplő egyedi szerves vegyületet kémiai szintézissel előállító, vagy

e) az a)-d) pontban meghatározott tevékenységek folytatását kezdeményező természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, valamint külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepére (a továbbiakban együtt: szervezet).

Értelmező rendelkezések

2. §[2] E rendelet alkalmazásában

a) 1. listás vegyület: az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 1. listáján meghatározott mérgező vegyület, prekurzor,

b) 2. listás vegyület: az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. listáján meghatározott mérgező vegyület, prekurzor,

c) 3. listás vegyület: az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 3. listáján meghatározott mérgező vegyület, prekurzor,

d) egyedi szerves vegyület: szerkezeti képlettel, kémiai névvel és a vegyületet egyedileg meghatározó regisztrációs számmal azonosítható, kémiai szintézissel előállított szénvegyület a szén-oxidok, szénszulfidok, fémkarbonátok, a polimerek és az oligomerek kivételével,

e) ellenőrzött tevékenység: az 1. § a)-d) pontjában meghatározott tevékenységek,

f) gyár: egy vagy több üzem helyi együttese, amelynek közbeeső igazgatási szintjei vannak, továbbá egyetlen irányítás alatt áll működési szempontból, és közös infrastruktúrával rendelkezik,

g) üzem: a listás vagy egyedi szerves vegyületet gyártó, előállító, feldolgozó, felhasználó, a gyáron belül önálló irányítás alatt álló termelő létesítmény.

Nemzeti hatóság

3. §[3] (1)[4] Az Egyezmény végrehajtásának felügyeletét, a nemzeti végrehajtással összefüggő feladatok koordinációját és a rendeletben foglalt előírások betartásának ellenőrzését a külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Hivatal) mint kijelölt nemzeti hatóság látja el. Ennek keretében:[5]

a) nyilvántartja a szervezeteket, a szervezetek által benyújtott nyilatkozatokat,

b) ellenőrzi a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség betartását, illetve a szervezetek nyilatkozataiban szereplő adatok valódiságát,

c) engedélyezi az 1. listás vegyület gyártását és az 1., 2. és 3. listás vegyület külkereskedelmi forgalmát,

d) a szervezetek tevékenységét a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervek szakértői közreműködésével ellenőrzi,

e) elkészíti az Egyezmény szerinti nyilatkozatokat,

f) elősegíti a Vegyifegyver Tilalmi Szervezetnek az Egyezményben meghatározott ellenőrző tevékenységét,

g) megtesz, illetve kezdeményez minden olyan intézkedést, amit az Egyezmény végrehajtása érdekében szükségesnek tart.

(2)[6]

(3)[7]

Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség

4. § (1)[8] A szervezet köteles a Hivatalnak bejelenteni, ha a 6. §-ban meghatározott tevékenységet végez vagy kíván végezni. A bejelentés alapján a Hivatal a szervezetet nyilvántartásba veszi.

(2) A nyilvántartásba vételi bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a szervezet megnevezését, székhelyét;

b)[9] az ellenőrzött tevékenységet folytató gyárak megnevezését, székhelyét;

c)[10] a szervezet részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy nevét;

d)[11] a Hivatallal való kapcsolattartásra felhatalmazott személy nevét és elérhetőségét.

(3)[12] A (2) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat 8 napon belül be kell jelenteni.

(4)[13] A Hivatal a gyárakat azonosító kóddal látja el, amelyről a szervezetet értesíti.

(5)[14] A szervezet köteles a Hivatalnak bejelenteni, ha 1. listás vegyületet kíván az Európai Unión belül átadni vagy átvenni. A bejelentést a Hivatalnak az átadás vagy átvétel időpontja előtt legalább 40 nappal kell megtenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) az átadni vagy átvenni kívánt vegyület IUPAC elnevezését és egyedileg meghatározó regisztrációs számát,

b) a vegyület mennyiségét,

c) az átadás célját és idejét,

d) a fogadó, valamint az átadó fél nevét és címét.

(6)[15] Az 5 mg-ot nem meghaladó, az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 1. lista 7. pontjában meghatározott szaxitoxin orvosi vagy diagnosztikai célú átadása vagy átvétele esetén a Hivatal felé történő bejelentést az átadás vagy átvétel időpontjában elégséges megtenni.

Engedélyezés[16]

5. § (1)[17] Az 1. listás vegyületek gyártásához a Hivatal engedélye szükséges. Az engedély iránti kérelmet a tevékenység megkezdése előtt 200 nappal korábban kell benyújtani.

(2)[18] Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a gyárat, üzemet azonosító adatokon kívül a gyártani tervezett mennyiséget, az üzem részletes műszaki leírását, beleértve a berendezések jegyzékét és a részletes folyamatábrákat, a technológiai leírásokat, a tervezett gyártáshoz szükséges prekurzor nevét és mennyiségét, valamint a gyártani tervezett 1. listás vegyület felhasználásának célját.

(3)[19] A Hivatal az 1. listás vegyület gyártására kiadott engedélyben jóváhagyja, előírja a tevékenység végzésének Egyezményben rögzített feltételeit.

5/A. §[20] (1) A Hivatal az engedélykérelmeket az Egyezmény szerint vállalt nemzetközi kötelezettségek figyelembevételével bírálja el.

(2) A Hivatal az engedélykérelmet elutasítja, ha a kérelmezett tevékenység ellentétes az Egyezménycéljaival.

(3) A Hivatal a hatályos engedélyt visszavonja, ha a szervezet a tevékenységét nem az Egyezményben, valamint az engedélyben előírt feltételeknek megfelelően végzi.

Nyilatkozattétel

6. §[21] A szervezet az Egyezmény 2. Melléklet VI-IX. Részében foglaltak szerint, a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványokon és kitöltési útmutatónak megfelelően köteles éves utólagos nyilatkozatot tenni az előző évben folytatott ellenőrzött tevékenységről, valamint a 7. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével előzetes nyilatkozatot tenni a tárgyévet követő évben folytatni kívánt ellenőrzött tevékenységről az alábbiak szerint:

a) az 1. § a) pontjában meghatározott tevékenység esetén utólagos nyilatkozatot tárgyév február 28-ig, előzetes nyilatkozatot tárgyév augusztus 15-ig köteles tenni,

b) az 1. § b) pontjában meghatározott tevékenység esetén utólagos nyilatkozatot tárgyév február 28-ig, előzetes nyilatkozatot tárgyév október 15-ig köteles tenni, ha

ba) az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. lista A) pont (3) bekezdésében meghatározott mérgező vegyület mennyisége az 1 kilogrammot meghaladja,

bb) az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. lista A) pontjában meghatározott további mérgező vegyület mennyisége a 100 kilogrammot meghaladja,

bc) az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. lista B) pontjában meghatározott prekurzor mennyisége a 200 kilogrammot meghaladja,

c) az 1. § c) pontjában meghatározott tevékenység esetén, ha a listás vegyület mennyisége az 5 tonnát meghaladja, utólagos nyilatkozatot tárgyév február 28-ig, előzetes nyilatkozatot tárgyév október 15-ig köteles tenni,

d) az 1. §d) pontjában meghatározott tevékenység esetén, ha gyáranként, telephelyenként egyedi szerves vegyületekből évente 100 tonna feletti mennyiséget gyárt, vagy üzemenként listán nem szereplő legalább egy - kén, foszfor vagy fluor elemet tartalmazó - egyedi szerves vegyületből évi 10 tonna feletti mennyiséget gyárt, utólagos nyilatkozatot tárgyév február 28-ig köteles tenni.

7. § (1) A szervezet nem köteles nyilatkozatot tenni, ha

a)[22]

b)[23]

c)[24] az egyéb vegyipari termelő gyár kizárólag robbanóanyagot vagy szénhidrogént állít elő.

(2)[25] Az előzetes nyilatkozattételtől való eltérés esetén a szervezet köteles a változást megelőző legalább 15 nappal a nyilatkozatot módosítani.

(3)[26] A szervezet nem köteles előzetes nyilatkozatot tenni, ha a tárgyévet követő évben kizárólag

a) 2., 3. listás vegyület exportjával, importjával vagy

b) egyedi szerves vegyület gyártásával kíván foglalkozni.

(4)[27] A szervezetnek a nyilatkozat alapjául szolgáló dokumentumokat a tárgyév végétől számított öt évig kell megőriznie és hatósági ellenőrzés során kérésre bemutatnia.

8. §[28]

9. §[29]

Ellenőrzés

10. § (1)[30] Az 1. §-ban meghatározott tevékenységek ellenőrzésére a Hivatal jogosult.

(2)[31]

(3)[32] A szervezet a Hivatallal az ellenőrzés során köteles együttműködni az egyezmény betartásának biztosításához szükséges mértékben. Ennek során a szervezet a nyilatkozatában foglaltak ellenőrzéséhez a kért adatokat és információkat megadja, a kért dokumentumokat bemutatja.

Bírság[33]

10/A. § (1) A Hivatal százezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírsággal sújtja azt a szervezetet, amely az adatszolgáltatási, a bejelentési, az együttműködési és nyilatkozattételi kötelezettségeit felszólításra sem teljesíti.

(2) A Hivatal 1 millió forinttól 2 millió forintig terjedő bírsággal sújtja azt a szervezetet, amely a 7. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségeit nem teljesíti.

(3) A Hivatal 1 millió forinttól 5 millió forintig terjedő bírsággal sújtja azt a szervezetet, amely a bejelentési vagy a nyilatkozattételi eljárás során a hatóság megtévesztésére alkalmas, valótlan adatokat közöl.

(4) A bírság mértéke kétszeres, ha ugyanazon ügyben ismételten szabják ki.

Adatkezelés

11. § (1)[34]

(2)[35]

(3)[36] A Hivatal a nyilatkozatokba foglalt és az ellenőrzés során tudomására jutott adatok bizalmas tárolását biztosítja, az adatokhoz való hozzáférést csak az Egyezmény betartásához szükséges mértékben és körben teszi lehetővé.

Záró rendelkezések

12. § (1)[37] Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)[38]

(3) E rendelet előírásainak betartása nem helyettesíti a más jogszabályokban, különösen az ember egészsége és a környezet védelme érdekében előírt engedélyezési, bejelentési és ellenőrzési kötelezettségeket.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.10.29.

[2] Megállapította a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.05.06.

[3] Megállapította a 37/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2004.05.01.

[4] Megállapította a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.10.29.

[5] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 13. pontja. Hatálytalan 2010.05.29.

[8] Megállapította a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.10.29.

[9] Módosította a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2018.05.06.

[10] Megállapította a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.10.29.

[11] Beiktatta a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.10.29.

[12] Módosította a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2012.10.29.

[13] Módosította a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2018.05.06.

[14] Beiktatta a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.05.06.

[15] Beiktatta a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.05.06.

[16] Megállapította a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.10.29.

[17] Módosította a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[18] Módosította a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2018.05.06.

[19] Beiktatta a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.10.29.

[20] Beiktatta a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.10.29.

[21] Megállapította a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.05.06.

[22] Hatályon kívül helyezte a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2012.10.29.

[23] Hatályon kívül helyezte a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2012.10.29.

[24] Módosította a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2018.05.06.

[25] Megállapította a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.10.29.

[26] Beiktatta a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.10.29.

[27] Beiktatta a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2012.10.29.

[28] A §-t, és a megelőzp alcímet hatályon kívül helyezte a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2012.10.29.

[29] Hatályon kívül helyezte a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2012.10.29.

[30] Megállapította a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2012.10.29.

[31] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 150. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[32] Módosította a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2012.10.29.

[33] Beiktatta a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2012.10.29.

[34] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 150. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 150. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[36] Módosította a 280/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2012.10.29.

[37] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1260. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[38] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1260. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék