80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

az egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) és f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés f) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és (3) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § l) pontjában,

a 7. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 8. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet] 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése.

2. A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § E rendelet alkalmazásában

a) 1. listás vegyület: az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 1. listáján meghatározott mérgező vegyület, prekurzor,

b) 2. listás vegyület: az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. listáján meghatározott mérgező vegyület, prekurzor,

c) 3. listás vegyület: az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 3. listáján meghatározott mérgező vegyület, prekurzor,

d) egyedi szerves vegyület: szerkezeti képlettel, kémiai névvel és a vegyületet egyedileg meghatározó regisztrációs számmal azonosítható, kémiai szintézissel előállított szénvegyület a szén-oxidok, szénszulfidok, fémkarbonátok, a polimerek és az oligomerek kivételével,

e) ellenőrzött tevékenység: az 1. § a)-d) pontjában meghatározott tevékenységek,

f) gyár: egy vagy több üzem helyi együttese, amelynek közbeeső igazgatási szintjei vannak, továbbá egyetlen irányítás alatt áll működési szempontból, és közös infrastruktúrával rendelkezik,

g) üzem: a listás vagy egyedi szerves vegyületet gyártó, előállító, feldolgozó, felhasználó, a gyáron belül önálló irányítás alatt álló termelő létesítmény."

(2) A 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szervezet köteles a Hivatalnak bejelenteni, ha 1. listás vegyületet kíván az Európai Unión belül átadni vagy átvenni. A bejelentést a Hivatalnak az átadás vagy átvétel időpontja előtt legalább 40 nappal kell megtenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) az átadni vagy átvenni kívánt vegyület IUPAC elnevezését és egyedileg meghatározó regisztrációs számát,

b) a vegyület mennyiségét,

c) az átadás célját és idejét,

d) a fogadó, valamint az átadó fél nevét és címét.

(6) Az 5 mg-ot nem meghaladó, az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 1. lista 7. pontjában meghatározott szaxitoxin orvosi vagy diagnosztikai célú átadása vagy átvétele esetén a Hivatal felé történő bejelentést az átadás vagy átvétel időpontjában elégséges megtenni."

(3) A 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A szervezet az Egyezmény 2. Melléklet VI-IX. Részében foglaltak szerint, a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványokon és kitöltési útmutatónak megfelelően köteles éves utólagos nyilatkozatot tenni az előző évben folytatott ellenőrzött tevékenységről, valamint a 7. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével előzetes nyilatkozatot tenni a tárgyévet követő évben folytatni kívánt ellenőrzött tevékenységről az alábbiak szerint:

a) az 1. § a) pontjában meghatározott tevékenység esetén utólagos nyilatkozatot tárgyév február 28-ig, előzetes nyilatkozatot tárgyév augusztus 15-ig köteles tenni,

b) az 1. § b) pontjában meghatározott tevékenység esetén utólagos nyilatkozatot tárgyév február 28-ig, előzetes nyilatkozatot tárgyév október 15-ig köteles tenni, ha

ba) az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. lista A) pont (3) bekezdésében meghatározott mérgező vegyület mennyisége az 1 kilogrammot meghaladja,

bb) az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. lista A) pontjában meghatározott további mérgező vegyület mennyisége a 100 kilogrammot meghaladja,

bc) az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 2. lista B) pontjában meghatározott prekurzor mennyisége a 200 kilogrammot meghaladja,

c) az 1. § c) pontjában meghatározott tevékenység esetén, ha a listás vegyület mennyisége az 5 tonnát meghaladja, utólagos nyilatkozatot tárgyév február 28-ig, előzetes nyilatkozatot tárgyév október 15-ig köteles tenni,

d) az 1. §d) pontjában meghatározott tevékenység esetén, ha gyáranként, telephelyenként egyedi szerves vegyületekből évente 100 tonna feletti mennyiséget gyárt, vagy üzemenként listán nem szereplő legalább egy - kén, foszfor vagy fluor elemet tartalmazó - egyedi szerves vegyületből évi 10 tonna feletti mennyiséget gyárt, utólagos nyilatkozatot tárgyév február 28-ig köteles tenni."

4. § A 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a "létesítmények" szövegrész helyébe a "gyárak" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében a "létesítményeket" szövegrész helyébe a "gyárakat" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a "létesítményt" szövegrész helyébe a "gyárat, üzemet" szöveg,

d) 7. § (1) bekezdés c) pontjában a "létesítmény" szövegrész helyébe a "gyár" szöveg

lép.

3. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás - a 31. §-ban és a 34. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel - kérelemre induló eljárás. A kérelem részeként a 3. számú mellékletben meghatározott tartalommal műszaki dokumentációt kell készíteni az egyes eljárásfajtáknál meghatározottak szerint."

(2) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az engedélyes az üzemeltetést a kisfeszültségű hálózati elemek esetén az üzembe helyezési eljárás lefolytatását követő 8 napon belül, az (1) bekezdésben felsorolt egyéb építmények esetében az építtető az üzembe helyezési eljárás lefolytatását követő 90 napon belül a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal bejelenti a Hatóságnak. A bejelentéshez csatolandó műszaki dokumentációt a 3. számú melléklet 9. pontja szerinti tartalommal, méretekben és az ott meghatározott számú példányban kell benyújtani a Hatósághoz."

(3) A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 26/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentésben foglaltakat a Hatóság tizenöt nap elteltével hallgatással tudomásul veszi, a tudomásulvételt a hiányzó feltételek teljesítéséhez kötheti, vagy a tudomásulvétellel egyidejűleg határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezi a bejelentőt."

6. § A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 34/B. § (2) bekezdésében az "a bontás tudomásul vételéről szóló döntésétől" szövegrész helyébe az "a bontás tudomásulvétele esetén a bontás tudomásvétele iránti kérelem benyújtásától" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 25. § (2) bekezdése,

b) 26. §-a és

c) 40. §-a.

4. A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése.

5. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet] 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A vállalkozás a 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó terméknek az Európai Unión belüli átadása esetén köteles feltüntetni az áruhoz kapcsolódó szerződésen, számlákon és fuvarokmányokon a kettős felhasználású termék exportellenőrzési jegyzékszámát, valamint azt a tényt, hogy a termék kivitele exportengedély-köteles."

(2) A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Globális Exportengedély Belső Ellenőrzési Programmal rendelkező kérelmező részére adható, a Belső Ellenőrzési Programot legkésőbb a Globális Exportengedély kérelmezésekor be kell nyújtani a Kormányhivatalnak."

(3) A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (4) bekezdés c) pontja szerinti Belső Ellenőrzési Program a 428/2009/EK tanácsi rendelet 20. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően:

a) szabályozza az e rendelet hatálya alá eső tevékenységben részt vevő személyek feladatkörét és felelősségét,

b) szabályozza a 428/2009/EK tanácsi rendelet és az e rendelet előírásainak vállalkozáson belüli betartatásának szabályait, valamint tartalmazza az exportügyletekre alkalmazott kockázatkezelés módját,

c) intézkedési tervben rendelkezik az esetleges jogsértés következményeinek felszámolásáról."

(4) A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az engedélykérelmeket a Kormányhivatal elutasítja, a hatályos engedélyeket visszavonja a 428/2009/EK tanácsi rendelet 12. cikk (1) bekezdése és 12. cikk (2) bekezdése szerinti feltételek nem teljesülésén kívül abban az esetben, ha:]

"d) "Globális Exportengedéllyel rendelkezik, és exportellenőrzési rendszerét a Kormányhivatalhoz benyújtott Belső Ellenőrzési Programban meghatározott feltételektől eltérően működteti."

(5) A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek behozatalának, kivitelének és tranzitjának vámjogszabályokban meghatározottak szerinti ellenőrzésére, továbbá a kapcsolódó engedélyek, Nemzetközi Importigazolások kezelésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult.

(4) A vállalkozás köteles az ellenőrzést végzők számára a telephelyére történő bejutást biztosítani és a vizsgált tevékenységhez tartozó dokumentumokat átadni."

(6) A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormányhivatal százezer forinttól ötmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt, aki)

"d) "Globális Exportengedéllyel rendelkezik, és exportellenőrzési rendszerét a Kormányhivatalhoz benyújtott Belső Ellenőrzési Programban meghatározott feltételektől eltérően működteti;"

10. § A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

a) 14. § (4) bekezdésében és 15. § (6) bekezdésében az "Egyedi Exportengedélyben" szövegrész helyébe az "Egyedi Exportengedélyben és a Globális Exportengedélyben" szöveg,

b) 27. § (2) bekezdésében az "a közösségi vámjogszabályokban" szövegrész helyébe az "az uniós vámszabályokban" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdés b) pontja,

b) 3. § (4) bekezdése,

c) 10. § (4) bekezdés c) pontja és

d) 21. § (1) bekezdés b) pontja.

6. A nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

12. § A nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nukleáris transzfer engedély iránti kérelem esetében az OAH a szakhatósági állásfoglalás kialakítása során a 2-3. § és a 6. §, valamint a 9. § rendelkezései alkalmazásával jár el."

7. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra - ide nem értve a villamosenergia-ipari építményeket - vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokra és az azok lefolytatásához szükséges műszaki dokumentáció tartalmi követelményeire terjed ki."

14. § A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

15. § Hatályát veszti a 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése.

8. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet] 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

"3. bejelentett tanúsító szervezet: a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendelet (a továbbiakban: felvonó rendelet) hatálya alá tartozó felvonók esetében a felvonó rendeletben meghatározott, a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: gépek rendelet) hatálya alá tartozó berendezések esetében a gépek rendeletben meghatározott - Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) által kijelölt - tanúsító szervezet;"

(2) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

"6. felújított berendezés: az a berendezés - a fabetétes vezetősínű felvonók, valamint a tömegközlekedési mozgólépcsők kivételével -, amelynek legalább a meghajtógépét, vezérlését, biztonsági berendezéseit, továbbá - felvonók esetében - fülke- és aknaajtóit 20 évnél nem régebben új egységekre cserélték;"

(3) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § 10. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából

10. használatbavételi alkalmassági nyilatkozat:)

"a) új, személyszállításra is alkalmas felvonó esetében a felvonó rendelet által meghatározott, bejelentett szervezet által kiadott tanúsítvány vagy a tevékenységét a felvonó rendelet 10. számú vagy 11. számú melléklete szerint tanúsított felvonószerelő vállalkozás által készített végellenőrzési jegyzőkönyv alapján kiállított megfelelőségi nyilatkozat,"

(4) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § (1) Engedély nélkül létesített berendezés fennmaradását és használatbavételét a Hatóság a 23. §-ban meghatározott mértékű közigazgatási bírság kiszabása mellett engedélyezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti berendezés fennmaradása és használatbavétele iránti kérelemhez csatolandó műszaki dokumentáció összeállítása során az e rendeletben a létesítési dokumentáció tartalmára és a használatbavételi dokumentáció tartalmára vonatkozó követelményeket kell együttesen alkalmazni.

(3) A gyártó vagy a felelős forgalmazó az általa szállított és felszerelt (felszereltetett) berendezés tekintetében írásban nyilatkozik a tervezési követelményeknek való megfelelőségről.

(4) A kérelemhez csatolni kell a nyilvántartott szervezet írásbeli hozzájárulását a leállított berendezés újraindításához."

(5) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya alá tartozó felvonót, mozgólépcsőt, mozgójárdát úgy kell megtervezni, létesíteni, telepíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni és rendszeresen karbantartani, valamint megszüntetni (elbontani), hogy az megfeleljen az e rendeletben - és a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével - a vonatkozó szabványokban meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek."

(6) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 24. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A tervezői tevékenység folytatására és a tervezők továbbképzésére az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

17. § (1) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

18. § Hatályát veszti a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 6. melléklete.

9. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszter jogköre mérésügyi területen kiterjed:

a) a kötelező hitelesítésű mérőeszközökre vonatkozó előírások és bizonyítványok mintáinak kiadására,

b) mértékhitelesítő vizsgabizottság működtetésére, szakmai továbbképzések szervezésére,

c) a mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának törvényes tanúsítójellel való ellátására,

d) az etalonok országos etalonra való visszavezetettségének biztosítására,

e) a hitelesítésben való közreműködő koordinálására,

f) a hitelesítési tevékenység szakmai felügyeletére, módszertani útmutató kiadására."

(2) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter jogköre a műszaki biztonsági, valamint a sajátos építmények tekintetében az építésügyi területen magában foglalja:)

"e) az eljárásrendek, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók kiadását,"

(3) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő h) ponttal egészül ki:

(A miniszter jogköre a műszaki biztonsági, valamint a sajátos építmények tekintetében az építésügyi területen magában foglalja:)

"g) a műszaki biztonsági felügyeleti tevékenységekhez tartozó munkakörök szakterületére vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, szabványok ismeretét és a szakmai gyakorlati ismeretek meglétét igazoló szakvizsgához vizsgabizottság működtetését, valamint szakmai továbbképzések szervezését,

h) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának műszaki biztonsági tanúsítójellel és jogszabályban meghatározott hatósági igazolvány kiállításához rendszeresített okmánypapírral való ellátását."

(4) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A mérésügyi és műszaki biztonsági, valamint a műszaki biztonsági hatáskörbe tartozó sajátos építmények tekintetében gyakorolt építésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala biztosítja az általa üzemeltetett engedélyezési és nyilvántartási szakrendszerekhez, továbbá a szakmai irányításban való közreműködése során kiadott iránymutatásokhoz való hozzáférést a szakmai irányító miniszter és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala részére."

(5) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter ellátja)

"b) a megfelelőségértékelő szervezeteknek a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendelet, valamint a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet tekintetében történő kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos feladatokat."

(6) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A piacfelügyeleti eljárás a jogszabály szerinti egyes gazdasági célfelhasználásra szánt)

"k) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló kormányrendeletben foglaltaknak való megfelelőség"

(ellenőrzésére terjed ki.)

(7) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány mérésügyi hatóságként - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - első fokon az 1. melléklet szerinti, mérésügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

(8) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel ellátja:

a) a pénztárgépek forgalmazásának engedélyezésével kapcsolatos feladatokat és

b) az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések felügyeleti szolgáltatóinak engedélyezésével kapcsolatos feladatokat."

(9) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány - a (3) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel - műszaki biztonsági hatóságként az 1. melléklet szerinti, műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

(10) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti hatóság:]

"c) műszaki biztonsági hatóságként jár el a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet szerinti műszaki biztonsági hatósági eljárásokban a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott felvonókkal, mozgólépcsőkkel és mozgójárdákkal kapcsolatos hatósági eljárások kivételével,"

(11) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki)

"a) a hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételével, a nyilvántartás vezetésével, valamint az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezmények alkalmazásával,"

(kapcsolatos eljárásokban.)

(12) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki)

"e) a hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésével és felügyeletével,"

(kapcsolatos eljárásokban.)

(13) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a műszaki biztonsági hatóság jár el a következő berendezések, létesítmények tekintetében:)

"b) a nyomástartó berendezések és létesítmények, beleértve az autógáztöltő állomások berendezéseit is,"

(14) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott hegesztett szerkezetek gyártására, szerelésére, átalakítására vagy javítására való alkalmasság követelményeinek teljesítését a műszaki biztonsági hatóság által kijelölt tanúsító szervezetek igazolják."

(15) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § A hegesztett szerkezetek gyártása, helyszíni szerelése, átalakítása vagy javítása során ömlesztőhegesztési tevékenység megkezdésének, folytatásának előzetes feltétele az, hogy az ilyen tevékenységet folytatni kívánó gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdésével egyidejűleg bejelentést tesz a műszaki biztonsági feladatkörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala részére."

(16) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány - a (2) bekezdésben meghatározott körben - építésügyi hatóságként az 1. melléklet szerinti műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokon országos illetékességgel a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

(17) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24. § d)-f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Budapest Főváros Kormányhivatala)

"d) a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendelet, valamint a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet tekintetében történő kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos feladatok kivételével ellátja az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében - országos illetékességgel - a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat,

e) ellátja - országos illetékességgel - az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

ea) 29. cikk (1) bekezdése szerint a műszaki értékelést végző szervezetek, valamint

eb) 39. cikke és V. melléklet 2. pontja, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat,

f) ellátja - országos illetékességgel - a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervek kijelölésével kapcsolatos feladatokat,"

(18) A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy)

"k) a hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést végző gazdálkodó szervezet nyilvántartásba vételének feltételeire és a tevékenység folytatásának részletes szabályaira, a nyilvántartásba vétel rendjére, a gazdálkodó szervezetekről vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmára és a nyilvántartás vezetésére, valamint az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,"

(vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.)

20. § A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "e rendelet szerinti feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben" szövegrész helyébe az "e rendelet szerinti feladatköreinek - ide nem értve a 3. § (2) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott feladatköreit - gyakorlásával összefüggésben" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében a "Kormány" szövegrész helyébe a "Kormány országos illetékességgel eljáró" szöveg,

d) 3. § (1) bekezdésében a "kereskedelmi hatóságként" szövegrész helyébe az "országos illetékességű kereskedelmi hatóságként" szöveg,

e) 4. § (1) bekezdésében a "(2) bekezdésben meghatározott körben" szövegrész helyébe a "(2)-(4) bekezdésben meghatározott körben országos illetékességgel" szöveg,

f) 10. §-ában a "közraktározás-felügyeletként" szövegrész helyébe az "országos illetékességű közraktározásfelügyeletként" szöveg,

g) 13. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "műszaki biztonsági hatóságként" szövegrész helyébe az "országos illetékességű műszaki biztonsági hatóságként" szöveg,

h) 1. melléklet 2-13. pontjában a "mérésügyi alaptevékenységi és speciális eljárásokban" szövegrész helyébe a "mérésügyi eljárásokban" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése.

10. A napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet módosítása

22. § A napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő - kivéve, ha jogszabály rövidebb határidőt állapít meg - nyolc nap."

11. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez

1. A 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-
szám
MegnevezésA hitelesítés hatálya
(év)]
"5.Víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló
mérőrendszerek ásványolajtermék, sör, pezsgő és köztes termék, LPG, cseppfolyósított
kriogén gáz üzemanyag, alkoholtermék, tej mérésére
1"

2. A 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-
szám
MegnevezésA hitelesítés hatálya
(év)]
"16.folyamatos sűrűségmérők és sűrűség távadók2"

3. A 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 23. sorral egészül ki:

[Sor-
szám
MegnevezésA hitelesítés hatálya
(év)]
"23.Az I/5. pontba nem tartozó üzemanyagmérők1"

2. melléklet a 80/2018.(IV. 20.) Korm. rendelethez

A 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 1a. ponttal egészül ki:

"1a. Meglévő közforgalmú üzemanyag-töltőállomáson közforgalmú autógáz töltőállomás, -töltőhely technológiai berendezéseivel egybeépített, vagy a berendezés elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló műtárgy építésével, bővítésével, elmozdításával és bontásával összefüggő építési tevékenységek."

3. melléklet a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez

A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kivitelezési dokumentációnak az engedélyezési terveken és adatokon túl tartalmaznia kell az alábbiakat:)

"4. műszaki leírást, mely tartalmazza:

a) a berendezés főbb műszaki adatait, megengedett óránkénti indításainak, illetve hidraulikus ciklusainak számát, névleges és indítási áramfelvételét és a berendezésből származó elvezetendő hőteljesítményt,

b) a 24. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező nevét, címét, aláírását, az aláíró lapon a tervező névjegyzéki számát szakmagyakorlási jogosultságának igazolásaként, az általa tervezett dokumentáció(rész) megnevezését,

c) annak tervező általi kinyilvánítását, hogy:

ca) az általa tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak; biztosítja az élet- és vagyonbiztonság, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét;

cb) a felvonókra és mozgólépcsőkre (mozgójárdára) vonatkozó műszaki előírásoktól való eltérés nem vált szükségessé;

cc) a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű;

cd) a létesítési terv és a kivitelezési terv összhangban van;

ce) műemléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági engedély rendelkezésre áll; valamint

d) annak ismertetését, ha a létesítési dokumentációtól a kivitelezési dokumentáció eltér."

4. melléklet a 80/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelethez

I. A berendezések létesítésének műszaki-biztonsági dokumentációja

Építmény építési engedélyezési tervdokumentációjához a berendezésekre vonatkozóan, továbbá ezen berendezések létesítésének, áthelyezésének, felújításának, átalakításának és cseréjének műszaki-biztonsági dokumentációjához az alábbi dokumentumokat kell csatolni a kérelem, bejelentés részeként:

1. Felvonók esetében:

1.1. a helyszínrajzot;

1.2. az akna alaprajzát (vízszintes metszetét), az akna és a fülke méreteinek, a fülke- és az aknaajtók szabad nyílásának és tűzállósági határértékének feltüntetésével, legalább 1:25 méretarányban;

1.3. az akna függőleges metszetét, az emelőmagasság, a süllyeszték mélysége, a fejmagasság, a fülke, az aknaajtók szabadnyílás-méretének feltüntetésével, legalább 1:50 méretarányban;

1.4. a gép-, illetve (ha van) kerékhelyiség fő méreteit és az aknához viszonyított elhelyezkedését legalább 1:50 méretarányban;

1.5. a felvonó működéséből származó, az épületre átadódó erőhatások helyét, irányát és nagyságát az előírt dinamikus tényezők figyelembevételével, ezek számítását;

1.6. a forgalomszámítást (valamennyi személyszállító berendezés figyelembevételével);

1.7. az általános műszaki leírást;

1.8. a felvonó által kiszolgált és elfoglalt helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolását.

2. Mozgólépcső, valamint mozgójárda esetében:

2.1. a felülnézetet, valamint oldalnézetet az emelőmagasság, a lépcsőszélesség és az emelkedési szög feltüntetésével;

2.2. a berendezéstől származó, az épületre átadódó erőhatások helyét, nagyságát és irányát;

2.3. az általános műszaki leírást;

2.4. a forgalomszámítást (valamennyi személyszállító berendezés figyelembevételével).

3. Minden esetben a 24. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező 6. melléklet szerinti nyilatkozatát.

II. A berendezések műszaki-biztonsági használatbavételi dokumentációja

A berendezések műszaki-biztonsági használatbavételi dokumentációjához a következő dokumentumokat kell csatolni a kérelem, bejelentés részeként:

1. felvonó esetében a biztonsági berendezést gyártó és a felvonószerelő-vállalkozás nevét és címét, mozgólépcső, mozgójárda esetében a gyártó vagy a felelős forgalmazó nevét és címét tartalmazó dokumentumot;

2. a gyártó vagy a felelős forgalmazó nyilatkozatát arról, hogy az általa szállított és felszerelt (felszereltetett) berendezés megfelel az engedélyezett terveknek, továbbá a szükséges beállításokat és a legalább 24 órás próbaüzemeltetést elvégezte, és a berendezés a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas;

3. az üzemeltető (tulajdonos) nyilatkozatát arról, hogy a berendezés karbantartását és - ha szükséges - vezetését hogyan oldja meg;

4. a berendezés kivitelezési dokumentációját;

5. a használatbavételi alkalmassági nyilatkozatot.

III. A berendezések megszüntetésének műszaki-biztonsági dokumentációja

1. Amennyiben a felvonó bontásánál épületstatikai, állékonysági hatást is kell vizsgálni (például felvonótorony bontása), akkor a berendezés megszüntetésének dokumentációját az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az adott építményfajtára vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti tartalommal kell összeállítani.

2. Az 1. pontban meghatározott esetektől eltérő esetben a berendezések megszüntetési dokumentációjához az alábbi terveket kell csatolni a kérelem, bejelentés részeként:

2.1. Az építmény legalább 1:500 léptékű alaprajzát, azonosíthatóan az összes elbontandó és megmaradó berendezéssel, valamint megjelölve azokat, amelyek helyére új berendezés kerül (amennyiben értelmezhető).

2.2. Forgalomelemzési számítást abban az esetben, ha az építmény továbbra is fennmarad, és rendelkezik további működő felvonóval, mozgólépcsővel, mozgójárdával.

2.3. A bontáshoz tervezett technológiai leírást, amely tartalmazza a bontáshoz felhasználandó eszközöket, segédszerkezeteket, a műveletek sorrendjét, a közművezetékek leválasztási módját, a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat, valamint az elbontásra kerülő szerkezetek, anyagok további sorsának meghatározását."

Tartalomjegyzék