41/1998. (IX. 11.) BM rendelet

egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 251. §-ának (1) bekezdésében, 342. §-ának (2) bekezdésében; a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének b) pontjában; a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) a minisztériumi egységként működő Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára, a Rendvédelmi Szervek Felügyeleti Főosztályára (a továbbiakban együtt: egyéb szervek), valamint az e szervekhez rendszeresített hivatásos beosztásokra berendelt hivatásos állományúakra;"

(2) Az R. következő rendelkezései hatályukat vesztik:

- 3. §-a (3) bekezdésének i) pontja;

- 8. §-a (2) bekezdésének a) pontja, valamint c) pontjában az a) pontra való hivatkozás;

- 9. és 10. §-a, valamint a 9. § előtti cím;

- 24. §-ának (1) bekezdése;

- 28. §-a (1) bekezdésében "A rendvédelmi helyettes államtitkár a 9. §-ban" szövegrész, valamint e § (2) és (3) bekezdése;

- 39. §-ának (1) és (3) bekezdése;

- 40. §-a (4) bekezdésének e) pontjában az első két francia bekezdés;

- 1. számú melléklete II. fejezetének B. pontjában a "Rendvédelmi Felügyelet" szövegrész;

- 3. számú mellékletének a "Rendvédelmi Felügyelet" és a "Rendvédelmi Helyettes Államtitkár Titkársága" című táblázat.

2. § Az egyes elismerések adományozására jogosultak köréről, az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 21/1997. (III. 19.) BM rendelet 14. §-a (1) bekezdésének a "rendészeti helyettes államtitkár" megjelölése helyébe a "Felügyeleti és Ellenőrzési Hivatal vezetője" szövegrész lép.

3. § A Határőrség magasabb harckészültségbe helyezésének és mozgósításának elveiről szóló 3/1998. (II. 4.) BM rendelet 7. §-ának (2) bekezdésében és 8. §-ában a "felügyeletet ellátó helyettes államtitkár" szövegrész helyébe a "Felügyeleti és Ellenőrzési Hivatal vezetője" szövegrész lép.

4. §[1] A fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet melléklete 8. §-ának g) pontjában a hetedik francia bekezdés szövegében a "rendvédelmi helyettes államtitkár" szövegrész, valamint a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet 31. §-ának a) pontja hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Lábjegyzetek:

[1] A 41/1998. (IX. 11.) BM rendelet 4. §-a a 84/1998. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg