64/1998. (III. 31.) Korm. rendelet

egyes társadalombiztosítási jogszabályok módosításáról

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 58. §-ában, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, továbbá a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 134. §-ában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb.tv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 4/A., 4/B. és 4/C. §-okkal egészül ki:

"4/A. § A járulékalap megállapításánál a Tbj. 4. §-ának k) pontjában meghatározott, járulékalapot képező jövedelmet akkor is számításba kell venni, ha annak kifizetésére a biztosítási jogviszony megszűnését követően kerül sor.

4/B. § Nem szünetel a biztosítása Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és f) pontjaiban említett biztosítottnak, ha

a) sorkatonai szolgálatot (ideértve a polgári szolgálatot is), illetőleg tartalékos vagy póttartalékos szolgálatot teljesít, vagy

b) táppénzben részesül.

4/C. § (1) A biztosítással járó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján kifizetett, járulékalapot képező jövedelmet a Tbj. 24. § (2) bekezdésében meghatározott járulékfizetési felső határig úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére a biztosítással járó jogviszony megszűnése napján került volna sor.

(2) A foglalkoztatott a Tbj. 7. § (2) bekezdésében említett végkielégítés után, a végkielégítés kifizetése napján érvényes, a Tbj. 24. § (2) bekezdésében meghatározott járulékfizetési felső határ naptári napi összege figyelembevételével a biztosítás fennállásának időtartamára fizet egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a Tbj. 5. § (1) bekezdésének a), illetőleg b) pontjában említett munkaviszony jellegű jogviszony megszűnése esetében, a munkavégzés alóli felmentés időtartamára kifizetett, járulékalapot képező jövedelem utáni járulékfizetésre is."

2. § Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) A Tbj. 25. §-ában említett saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott személy, a Tbj. 4. §-ának f) pontjában meghatározott ellátás megállapításának kezdő napját követően történő foglalkoztatása (továbbfoglalkoztatása) alapján kifizetett, járulékalapot képező jövedelme után nem fizet egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot.

(2) Az a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott személy, akinek biztosítási jogviszonya a Tbj. 4. §-ának f) pontjában meghatározott ellátás megállapításának kezdő napján és azt követően is folyamatosan fennáll és foglalkoztatójától az ellátás megállapításának napjáig történő foglalkoztatása alapján az említett napon, illetőleg azt követően járulékalapot képező jövedelemben részesül, e jövedelmet a Tbj. 24. § (2) bekezdésében meghatározott járulékfizetési felső határ megállapításánál úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére az ellátás megállapításának kezdő napját megelőző napon került volna sor."

3. § Az R. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § A Tbj. 4. § o) pontjában meghatározott, a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó természetes személy tagdíjfizetési kötelezettsége a tagsági viszonyának az Mpt. 22. §-a szerinti létrejötte napját követő hónap első napjától áll fenn."

4. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A Tbj. 49. § (6) bekezdésének c) pontjában említett foglalkoztatónak a Tbj. 49. § (2) bekezdése szerinti adatok hitelességét okirattal kell igazolnia."

5. § Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § A foglalkoztató székhelye szerint illetékes MEP a magánnyugdíjpénztár, illetőleg a Pénztárfelügyelet megkeresésére a saját nyilvántartásával egyezteti a foglalkoztató adatait, és arról tájékoztatja a megkeresőt."

6. § Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § A Tbj. 49. § (6) bekezdés c) pontjában említett foglalkoztatónak és a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján egészségbiztosítási járulékfizetésre kötelezettnek az illetékes MEP a bejelentést követően folyószámlaszámot állapít meg, és erről - az OEP által rendszeresített nyomtatványon - 15 napon belül értesíti a bejelentőt."

7. § Az R. 17. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az igazgatási szerv a járulékbevallás teljesítési határidejére halasztást engedélyez a foglalkoztató részére, úgy ez az engedély a foglalkoztatónak a Tbj. 51. § (1) bekezdése szerint teljesítendő bevallására is érvényes. Az engedély egy másolati példányát a foglalkoztató a magánnyugdíjpénztárhoz teljesítendő, az engedély kézhezvételét követően esedékes bevalláshoz mellékeli."

8. § Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § A közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató egyéni vállalkozó a tanulói jogviszonyát a vállalkozói tevékenység kezdetét követő 15 napon belül, ezt követően évente szeptember 30-áig az oktatási intézmény által kiállított igazolással köteles az illetékes MEP-nél igazolni."

9. § Az R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § A magánnyugdíjpénztár a foglalkoztató székhelye szerint illetékes MNYI kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató esetén a MEP-et értesíti, ha a foglalkoztató a tagdíjbevallásnak nem vagy nem megfelelően tett eleget. Az értesítéshez a magánnyugdíjpénztár csatolja az intézkedéshez szükséges okiratok másolatát."

10. § Az R. 21. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MNYI. illetőleg a MEP a magánnyugdíjpénztártól érkezett megkeresést megvizsgálja, és lefolytatja a Tbj. 54. §-a szerinti eljárást. Az igazgatási szerv az általa kibocsátott fizetési meghagyásban a követelés jogosultjaként az eljárást kezdeményező magánnyugdíjpénztárt jelöli meg. A fizetési meghagyás egy példányát meg kell küldeni a jogosult magánnyugdíjpénztárnak.

(2) Ha a foglalkoztató a bevallott tagdíjat, illetőleg a jogerős fizetési meghagyással kirótt összeget nem vagy nem teljes összegben fizette be, a tartozás végrehajtására a magánnyugdíjpénztár a foglalkoztató székhelye szerint illetékes MEP-et keresi meg."

11. § (1) Az R. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A foglalkoztatónak az általa foglalkoztatott biztosítottról a TAJ-szám megjelölésével bejelentést kell tennie a biztosítás kezdetéről, megszűnéséről, illetve a biztosítás szünetelésének időtartamáról. A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató bejelentésének ki kell terjednie a biztosítás megszűnését követően folyósított táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási segélyre is. A bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy a biztosított pénztártag-e. Amennyiben a biztosított pénztártag, akkor a bejelentésben meg kell jelölni a pénztár nevét és azonosítóját is. A bejelentést az illetékes MEP-hez a biztosítás kezdetét, megszűnését, a szünetelés kezdetét, befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő hónap 10. napjáig kell benyújtani."

(2) Az R. 22. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A megyei (fővárosi) munkaügyi központnak a TAJ-szám megjelölésével bejelentést kell tennie a polgári szolgálatot teljesítő személyekről, a polgári szolgálat kezdetéről, megszűnéséről, valamint a polgári szolgálat félbeszakításának kezdetéről és befejezéséről."

12. § Az R. 23. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A települési önkormányzat jegyzője köteles bejelenteni azt a személyt is, akinek a szociális rászorultságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján a polgármester megállapította. A bejelentést a döntés jogerőre emelkedését követő hónap 10. napjáig kell teljesíteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a jogosultságot milyen időtartamra állapították meg."

13. § Az R. 24. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben említett szerveknek a felsorolt jogcímek kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentést az azt követő hónap 10. napjáig kell teljesíteniük.

(3) A nyugdíjbiztosítási ellátásban - ideértve a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásban részesülőket - előnyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, továbbá az öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi özvegyi járadékban, átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, bányászati dolgozók egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékban, továbbá nemzeti gondozási díjban, pótlékban részesülők esetén, a hadigondozotti pénzellátás folyósításának beszüntetése esetén a nyugdíjfolyósító szervek bejelentési kötelezettségének teljesítésére az ONYF, illetve a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság megállapodást köt az OEP-pel."

14. § Az R. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § (1) A 22-25. §-okban előírt bejelentést a bejelentésre kötelezett szervek (személyek) az OEP által rendszeresített nyomtatványon vagy a MEP által rendelkezésre bocsátott számítógépes program (informatikai utasítás) felhasználásával mágneses lemezen teljesítik. A mágneses lemezen történő bejelentés esetén az adathordozóhoz kísérőlevelet kell mellékelni, amely tartalmazza a bejelentésre kötelezett nevét, folyószámlaszámát (törzsszámát), valamint a bejelentett személyek számát, továbbá a nyilatkozatot arról, hogy a bejelentett adatok a bejelentő nyilvántartásával megegyeznek.

(2) A MEP igazgatója a 22-24. §-okban meghatározott bejelentés teljesítésének határidejét meghosszabbíthatja, legfeljebb a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig."

15. § Az R. 28. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 19. § szerinti adatszolgáltatási és megfizetési kötelezettséget a TÁKISZ (FÁKISZ) számfejtési körébe tartozó önkormányzatok és intézmények vonatkozásában a TÁKISZ-ok (FÁKISZ) teljesítik."

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

16. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tny.R.) 40. §-ának (6) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Munkanapnak számít - a heti pihenőnapok kivételével - az a nap is, amelyen a mezőgazdasági szövetkezeti tag)

"j) illetőleg tagságának fennállása alatt munkaviszonyban állt vagy egyéb jogcímen is biztosított volt, továbbá e jogviszonyok alapján táppénzben (baleseti táppénzben) részesült."

17. § A Tny.R. a következő 59/A. §-sal egészül ki:

"59/A. § A szolgálati időnek azt a tartamát, amely alapján nyugellátást (baleseti rokkantsági nyugdíjat) állapítottak meg, csak akkor lehet figyelembe venni, ha a már megállapított nyugellátásra való jogosultság megszűnt."

18. §[1]

A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

19. § A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pka.) 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pénztárak és a foglalkoztatók által készített adatszolgáltatás részletes tartalmát a melléklet határozza meg."

20. § A Pka. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

"(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti adatszolgáltatásokat a foglalkoztatók vagy papíralapú adathordozón vagy mágneses adathordozón és kinyomtatott formában küldik meg a Pénztárfelügyeletnek."

21. § A Pka. 5. §-a a következő (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

"(5) Amennyiben az (1) és (3)-(4) bekezdések szerinti adatszolgáltatások adatainak utólagos módosítása szükséges, úgy azt a pénztár külön adatszolgáltatás keretében a Pénztárfelügyelet által meghatározott módon teljesíti.

(6) Az (1) és (3)-(5) bekezdések szerinti adatszolgáltatásokat a pénztár elektronikus adatátvitellel teljesíti. Az elektronikus adatátvitellel megküldött adatszolgáltatások kinyomtatott példányát a pénztár a rá irányadó szabályok szerint megőrzi."

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

22. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § Utazási költségtérítésre jogosult a biztosított abban az esetben is, ha az Eb.tv. 13. §-ának c) pontjában és 14. §-ának (4) bekezdésében említett orvosszakértői vizsgálatra utalták vagy rendelték be."

23. § A Vhr. a következő 31/A. §-sal egészül ki:

"31/A. § Az Eb.tv. 50. § (2) bekezdésének alkalmazásánál biztosítottnak kell tekinteni a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeket is."

Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló, többször módosított 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendeletnek - a 13/1998. (I. 30.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított - 7/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A háziorvosi szolgálat a bejelentkezett biztosítottak után 1998. március 1-jétől az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet II. fejezete szerinti, az előírt életkorban és gyakorisággal végzett teljes körű szűrési tevékenységért - számítógépes adathordozón, kísérőjegyzékkel együtt átadott negyedévenkénti jelentése esetén - a (2) bekezdésben meghatározott díjazásban részesül. A bejelentést a negyedévet követő hónap 5. napjáig - első alkalommal 1998. április 5-ig - az illetékes MEP-nek kell megküldeni."

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 202/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 202/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenleg hatályos szöveg megjelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az egészségügyi hozzájárulást a baleseti járulékra előírt rendelkezések szerint köteles bevallani és befizetni."

Vegyes és záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet - a 4. és 6. §-ok kivételével - a kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg az R. 21. §-ának (3) bekezdése és 22. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a "(polgári szolgálatot teljesítők)" szövegrész, továbbá c) pontja, a Tny.R. 27. §-ának (2) bekezdése, továbbá a Pka. 3. §-a (3) bekezdésének második mondata és 3. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) E rendelet 4. és 6. §-a 1998. június 16. napján lép hatályba. Az R. 11. §-a 1998. július 1. napjával hatályát veszti.

(3) Az R. 14. §-ának (2) bekezdésében "Tbj. 49. §-ának (6) bekezdése" a "Tbj. 49. §-ának (10) bekezdése" szövegrészre, az R. 17. §-ának (3) bekezdésében "A MEP-hez teljesítendő" szövegrész a "Mágneses lemezen elkészített" szövegrészre, az R. 23. §-ának (1) bekezdésében "az ellátás megállapítását, illetőleg a folyósítás megszűnését követő 15 napon belül" szövegrész "az ellátás megállapítását, illetőleg a folyósítás megszűnését a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig." szövegrészre, az R. 28. §-ának (6) bekezdésében a jogszabályi hivatkozás "19. §"-ról "22. §"-ra, a Vhr. 12. §-ának (4) bekezdésében "az Eb.tv. 27. §-ának (2) bekezdésében" szövegrész "az Eb.tv. 27. §-ában" szövegrészre változik.

(4) 1998-ban

a) a Tbj. 29. §-ában - a (6) bekezdés kivételével - említett összesítő bevallás benyújtására nem kötelezett egyéni vállalkozó, bejelenti és egyidejűleg igazolja azt az időtartamot, amely idő alatt gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül, keresőképtelen és táppénzben nem részesül, továbbá katonai (polgári) szolgálatot teljesít, vagy fogvatartott, kivéve, ha a gyermeknevelési támogatás, illetve az ápolási díj folyósítása alatt tevékenységét folytatja,

b) az R. 17. §-ának (1) bekezdése szerinti bevallásokat az OEP, illetőleg a PF által rendszeresített nyomtatványon vagy mágneses lemezen, elsősorban postai úton kell benyújtani a MEP-hez, illetve a magánnyugdíjpénztárhoz."

(5) A Tbj. 29. §-a (1)-(5) bekezdésének hatálya alá tartozó magánnyugdíjpénztár tag egyéni vállalkozó 1998. évben a magánnyugdíjpénztári tagdíjat a tárgyhót követő hó 10. napjáig köteles bevallani és megfizetni.

(6) A Tbj. 29. §-a (6) bekezdésének hatálya alá tartozó magánnyugdíjpénztár tag egyéni vállalkozó 1998. évben a magánnyugdíjpénztári tagdíjat a tárgynegyedévet követő hó 10. napjáig köteles bevallani és megfizetni. A bevallást havi bontásban kell elkészíteni. Az egyéni vállalkozó nyilatkozhat úgy a magánnyugdíjpénztárnak, hogy a tagdíjat havonta, a tárgyhót követő hó 10. napjáig vallja be és fizeti meg.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § g) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére