172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 134. §-ának c) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 58. §-ában foglaltakra, a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1] A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) az egységes társadalombiztosítási nyilvántartások keretében, az Mpt. 106. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, 119. § (3) bekezdésében és 120. §-ában előírt feladatai végrehajtásához - a Tbj. 41. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint 50. §-ában foglaltak figyelembevételével - nyilvántartást vezet a magánnyugdíjpénztárak [a továbbiakban: pénztár(ak)] tagjairól (a továbbiakban: központi nyilvántartás).

A pénztártagok központi nyilvántartásával összefüggő feladatok

2. §[2] (1) A központi nyilvántartás a tagok társadalombiztosítási azonosító jelét (a továbbiakban: TAJ-szám), adóazonosító jelét - azok hiányában útlevélszámát -, a pénztár azonosítót és a foglalkoztatók (e rendelet alkalmazásában ideértve az egyéni vállalkozót is) adószámát, illetve a foglalkoztatónak minősülő magánszemélyek adóazonosító jelét alkalmazva biztosítja a pénztártagok pénztárak szerinti nyilvántartását, továbbá a befizetések nyilvántartását a pénztárak által szolgáltatott adatok alapján. A központi nyilvántartás a pénztárak adatszolgáltatása alapján tartalmazza a pénztártagok egyéni számlájára vonatkozó adatokat, valamint az adóhatóság rendszeres adatszolgáltatása alapján az egyéni nyugdíjjárulék számlára vonatkozó adatokat.

(2) A központi nyilvántartás tartalmazza a pénztárak által az Mpt.-ben, valamint az adóhatóság által az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben előírt kötelezettségeik teljesítésével szolgáltatott azon adatokat, amelyekből megállapítható:

a) a tagot (közvetve a foglalkoztatót vagy más személyt vagy szervezetet) terhelő tagdíjbevallási és -befizetési kötelezettség folyamatos teljesítése,

b) a tag egyéni számlájának folyamatos alakulása,

c) a tag nyugdíjba vonulásakor a magánnyugdíjrendszerben eltöltött tagsági jogviszonyának időtartama, valamint a választott, az Mpt.-ben meghatározott szolgáltatás típusa,

d) az Mpt. 119. § (3) bekezdés e) pontja szerinti - a magánnyugdíj-pénztári tagdíj 2010. október 31-én hatályos mértékével számított - nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségek teljesítése és a befizetett nyugdíjjárulék mértéke.

(3) A központi nyilvántartásnak biztosítania kell aTbj. 42. § (1) bekezdése szerinti adatokat kezelő igazgatási szervekkel, valamint az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-vel (a továbbiakban: ÁKK) való kommunikációt, az adatok biztonságos tárolását, továbbítását, az adatok adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő felhasználását.

3. § (1)[3] A központi nyilvántartás a pénztárak és az állami adóhatóság rendszeres és eseti adatszolgáltatási kötelezettségére épül. A központi nyilvántartásban tárolt adatok egyeztetése, ellenőrzése, a hiányzó adatok pótlása érdekében elrendelt eseti adatszolgáltatás tartalmát, formáját és a teljesítés módját a Felügyelet határozza meg, és elektronikus úton küldi meg a pénztárak és az állami adóhatóság részére.

(2) Az adatszolgáltatás alapjául szolgáló bizonylatoknak alakilag és tartalmilag hiteleseknek, megbízhatóaknak és helytállóknak kell lenniük.

(3)[4] A pénztárak által alkalmazandó belépési nyilatkozat adattartalmát és az általuk készített adatszolgáltatás részletes tartalmát a melléklet határozza meg.

(4)[5]

(5)[6] Az adatszolgáltatásokat elektronikus úton a Felügyelet által a Pénzügyi Közlönyben közzétett adatszerkezetnek megfelelő jelentések szerint kell teljesíteni.

A foglalkoztatók adatszolgáltatási kötelezettségei

4. §[7] (1)[8]

(2)[9]

(3)[10] A foglalkoztató az általa alkalmazott pénztártagokra vonatkozóan első ízben 1998. január 1-jétől, majd azt követően rendszeresen, a Tbj. 50. § (1) bekezdésében foglaltak szerint vallja be és fizeti meg a tagdíjat (tagdíjkiegészítést) annak a magánnyugdíjpénztárnak a részére, ahol a pénztártag tagsági jogviszonya fennáll.

A pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségei

5. §[11] (1)[12] A pénztárak a belépési nyilatkozat záradékolásával egyidejűleg közlik a Felügyelettel a tárgyhóban belépett, másik pénztártól átlépett új tagjaik adatait, továbbá a tagsági jogviszony változásával egyidejűleg közlik a pénztártag tagsági viszonyában bekövetkező változásokat és annak okát.

(2)[13] A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagra (ideértve a teljes összegű rokkantsági nyugellátás miatt visszalépő pénztártagokat, valamint a teljes összegű hozzátartozói nyugellátás megállapítását kérő kedvezményezetteket is) vonatkozó adatszolgáltatást a tagsági jogviszony megszűnésével, legkésőbb az egyéni számlakövetelésnek a nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére történő átutalásával egyidejűleg kell teljesíteni.

(3)[14] A tagdíjak bevallásának, megfizetésének követése érdekében a pénztárak havonta, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által teljesített adatszolgáltatás beérkezését követő hónap 15. napjáig továbbítják a Felügyeletnek a foglalkoztatók által teljesített tagdíjbevallásra vonatkozó feldolgozott adatokat, kiegészítve a foglalkoztató(k) által a tag(ok) javára ténylegesen befizetett, a bevallás és a jogszabályi előírások alapján jóváírt tagdíj (tagdíj-kiegészítés) összegére vonatkozó adatokkal.

(4)[15]

(5)[16] A pénztárak havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig közlik a Felügyelettel a tárgyhónapra vonatkozóan megállapított, az Mpt. 27. §-a szerinti járadékszolgáltatások és az Mpt. 28. §-a szerinti egyösszegű kifizetések 1. számú melléklet 5. pontjában meghatározott adatait.

(6)[17] A pénztárak évente, a tárgyévet követő év június 30-áig teljesítik a pénztártag egyéni számláján felhalmozott összegre vonatkozó adatszolgáltatásukat. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény alapján visszalépő tagok vonatkozásában a pénztárak az egyéni számlán felhalmozott követelésre vonatkozóan eseti adatszolgáltatásra kötelezettek, a visszalépő tagokkal való elszámolás fordulónapját követő hó 15. napjáig.

(7)[18] Az (1)-(6) bekezdések szerinti adatszolgáltatások információtartalmát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, részletes tartalmát és szabályait a Felügyelet "Adatszolgáltatási Rend" keretében határozza meg. Az adatszolgáltatások részletes szerkezetét, valamint az adatszolgáltatások utólagos helyesbítésére vonatkozó eljárást a Felügyelet határozza meg, és a honlapján, valamint a Pénzügyi Közlönyben közzéteszi.

(8)[19] Az (1)-(6) bekezdések szerinti adatszolgáltatásokat a pénztár elektronikus úton teljesíti.

5/A. §[20]

5/B. §[21] Az 5. § szerinti adatszolgáltatás végrehajtásához szükséges értelmező rendelkezéseket, a részletes útmutatót és az előírt nyomtatvány mintáját a Felügyelet által kiadott, a Pénzügyi Közlönyben közzé tett adatszolgáltatási rend tartalmazza.

5/C. §[22] A magánnyugdíjpénztárak nyilvántartása a Felügyelet engedélye alapján elektronikus vagy optikai adathordozón is megőrizhető, ha az alkalmazott módszer biztosítja a nyilvántartás összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetőleg kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.

A központi nyilvántartás adatszolgáltatási kötelezettsége

6. §[23][24] (1) Az Mpt. 120/A. § (1) bekezdése alapján a központi nyilvántartás adataihoz a magánnyugdíjpénztárak részére biztosított hozzáférés keretében

a) a hozzáféréshez használandó jogosultságokat és informatikai eszközöket a Felügyelet bocsátja a pénztárak rendelkezésére,

b) a pénzárak a rendelkezésükre bocsátott jogosultságokat és informatikai eszközöket kizárólag a központi nyilvántartáshoz történő hozzáférésre használhatják fel,

c) a pénztárak a hozzáférés keretében birtokukba jutott adatokat és információkat kötelesek az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelni,

d) a hozzáférés technikai szabályairól a Felügyelet által kiadott Adatszolgáltatási Rend, a jogosultságok kiosztásának és visszavonásának eljárási szabályairól pedig a központi nyilvántartás ügyviteli, üzemeltetési és adatvédelmi szabályzata rendelkezik.

(2)[25] A Felügyelet a központi nyilvántartásból a tagdíjbevételek alakulásáról, a tagdíjfizetésre kötelezettekről a minisztériumok, a Magyar Nemzeti Bank, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, valamint egyéb állami szervek részére egyedi azonosításra alkalmatlan információt szolgáltat.

7. §[26] A központi nyilvántartás az Mpt. 123. § (12) bekezdése szerinti adatszolgáltatást az érintett pénztártagok írásbeli tájékoztatása érdekében eseti adatszolgáltatásként, az Mpt. 120/A. § (9) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a pénztári adatszolgáltatások beérkezését követő hónap 10. napjáig teljesíti.

7/A. §[27]

Adatbiztonság

8. §[28] A Felügyelet a központi nyilvántartással kapcsolatos feladatai körében köteles olyan technikai és szervezési intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani, adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely biztosítja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt előírások és az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényesülését.

Átmeneti és záró rendelkezések

9. §[29] (1)[30] A pénztártagok központi nyilvántartásba vételének érdekében a pénztárak az általuk alkalmazott belépési nyilatkozatokon legalább az 1. számú melléklet 1. pontjában felsorolt adatokat kötelesek feltüntetni.

(2)[31] A pénztártag a tagsági jogviszony létrejöttét igazoló okiratot 15 napon belül köteles valamennyi foglalkoztatója részére bemutatni.

(3)[32]

(4)[33]

(5)[34]

(6)[35]

10. § A nemzetbiztonsági szolgálatok adatszolgáltatásaikat külön megállapodás alapján teljesítik.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez[36]

1. A belépési nyilatkozat adattartalma:[37]

- Pénztártag természetes személyazonosító adatai[38]

- Pénztártag TAJ száma, adóazonosító jele, külföldi állampolgár pénztártag útlevélszáma, tartózkodási jogát igazoló okmány száma[39]

-[40]

-[41]

- Pénztártag állampolgársága (magyar, külföldi, hontalan)

-[42]

-[43]

- Pénztár megnevezése

- Pénztár azonosítója

- Pénztártag lakóhelye (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

- Pénztárba jelentkezés jogcíme

= 01: pályakezdő 1998. június 30. és 2001. december 31. között,

= 02: önként választó 1997. szeptember 1. és 1999. augusztus 31. között,

= 03: más pénztárból átlépő,

= X1: irányított 1998. június 30. és 2001. december 31. között,

= 04: 2002. január 1. és 2002. december 31. között magán-nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyt létesítő pályakezdő,

= 05: 2002. január 1. és 2002. december 31. között a Tb-rendszerből átlépő,

= 06: Tb-ből állapotjavulás miatt pénztárat választó,

= 07: a 30. életévét 2003. január 1-jén még be nem töltött önkéntes belépő (2003. január 1. és 2003. december 31. közötti belépések esetén),

= 08: a Tb-rendszerből átlépő olyan személy, aki 1998. június 30. és 2003. január 1. között vált első alkalommal biztosítottá, és 2002. december 31-én nem volt pénztártag,

= 09:

= 10: 2003. január 1-jétől, továbbá az EU-csatlakozást követően tagságra kötelezett olyan pályakezdő, aki választott pénztárat,

= 11: 2003. január 1-jétől, továbbá az EU-csatlakozást követően olyan pályakezdő személy, akinek tagságra kötelezése irányítás útján történik,

= 12: Magyarország EU-csatlakozását követően, a Tbj. 4. § o) pontjának 3. alpontja szerinti önkéntes döntéssel pénztártagsági jogviszonyt létesítő személy, 2005. december 31-ig használható,

= 13: 2005. július 1-jét követően az Mpt. 3. § (2) bekezdésének c) pontja szerint önkéntes döntéssel pénztártagsági jogviszonyt létesítő - a Tbj. 4. § z) pontjának hatálya alá tartozó - harmadik állam polgára,

= 14:2005. július 1-jét követően az Mpt. 3. § (2) bekezdésének c) pontja szerint önkéntes döntéssel pénztártagsági jogviszonyt létesítő hontalan személy,

= 15: a 30. életévét még be nem töltött önkéntes belépő (2006. január 1-jét követően használható),

= 16: első ízben Magyarországon létesített nyugdíjbiztosítási jogviszony alapján történő önkéntes belépés (2006. január 1-jétkövetően használható) .

- Pénztártag aláírása

- Foglalkoztató/egyéni vállalkozó megnevezése

- Foglalkoztató/egyéni vállalkozó címe (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

- Foglalkoztató/egyéni vállalkozó adószáma/TAJ száma

- Foglalkoztató/egyéni vállalkozó cégszerű aláírása

- Magánnyugdíjpénztár neve

- Magánnyugdíjpénztár azonosítója

- Magánnyugdíjpénztár pénzforgalmi jelzőszáma

- Magánnyugdíjpénztár számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának megnevezése[44]

- Magán-nyugdíjpénztári tagság kezdete (év, hónap, nap)

- Magánnyugdíjpénztár záradékolása, aláírása

2. A pénztártagsági jogviszony létesítéséhez, módosulásához és megszűnéséhez kapcsolódó adatok:

- Pénztártag természetes személyazonosító adatai[45]

- Pénztártag TAJ száma, adóazonosító jele, külföldi állampolgár pénztártag útlevélszáma[46]

-[47]

-[48]

- Pénztártag állampolgársága

-[49]

-[50]

- Pénztár megnevezése

- Pénztár azonosítója

- Pénztárválasztás jogcímkódja

- Egyéb, az adatszolgáltatást azonosító kódok

- A pályakezdők tagsági jogviszonya elutasításának oka

3. A tagdíjbevallásokhoz kapcsolódó adatok:

- Foglalkoztató/egyéni vállalkozó adószáma/adóazonosító jele/TAJ száma

- Foglalkoztató/egyéni vállalkozó megnevezése

- Vonatkozási időszak (év/hónap vagy év/negyedév vagy év)

- Járulékalap

- Levont kötelező tagdíj

- Foglalkoztatói tagdíj-kiegészítés összege

- Foglalkoztatói tagdíj-kiegészítés mértéke

- Munkavállalói tagdíj-kiegészítés összege

- Munkavállalói tagdíj-kiegészítés mértéke

- Egyéb bevallás összege (késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék összege)

- Egyéb bevallás jogcíme (késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék)

4. A tagdíjbefizetésekhez kapcsolódó adatok:

- Vonatkozási időszak

- Megfizetett kötelező tagdíj

- Megfizetett foglalkoztatói tagdíj-kiegészítés összege

- Foglalkoztatói tagdíj-kiegészítés mértéke

- Megfizetett munkavállalói tagdíj-kiegészítés összege

- Munkavállalói tagdíj-kiegészítés mértéke

- Egyéb befizetés összege (késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék)

- Egyéb befizetés jogcíme (késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék)

5. A pénztár által megállapított nyugdíjpénztári szolgáltatások és egyösszegű kifizetések adatai:

- A szolgáltatást vagy egyösszegű kifizetést igénybe vevő személy azonosító adatai (neve, TAJ száma, adóazonosító jele/útlevélszáma, születési helye, születési dátuma, anyja neve, leánykori neve, lakóhelye: település neve, irányítószáma, közterület neve, jellege, házszám)[51]

- A szolgáltatás vagy egyösszegű kifizetés igénybevételének jogalapja (saját jogon a nyugdíjkorhatár elérésekor, saját jogon a Tny. szerint megállapított rokkantsági nyugellátás igénybevétele esetén, kedvezményezetti jogon)

- A Tny. szerint megállapított nyugellátás igénybevételének időpontja

- Kedvezményezettként igénybe vett szolgáltatás vagy egyösszegű kifizetés esetén a felhalmozó pénztártag azonosítója (TAJ száma, adóazonosító jele/útlevélszáma)[52]

- A választott járadékszolgáltatás vagy egyösszegű kifizetés típusa (az Mpt. 27. §-a és 28. §-a alapján)

- A választott járadékszolgáltatást vagy egyösszegű kifizetést nyújtó/teljesítő szervezet részére a PSZÁF által kiadott azonosító

- A választott járadékszolgáltatás vagy egyösszegű kifizetés igénybevételének kezdete (egyösszegű szolgáltatásnál, kifizetésnél az időpontja)

- Egyéb, az adatszolgáltatást azonosító technikai adatok

6. Az egyéni számlán felhalmozott összegre vonatkozó adatok:

- Pénztártag neve

- Pénztártag TAJ száma, adóazonosító jele vagy útlevélszáma[53]

- Tárgyév (elszámolási időszak alapján)

- Tárgyévben bevallott és az egyéni számlán jóváírt összes kötelező tagdíj

- Tárgyévben bevallott és az egyéni számlán jóváírt összes munkavállalói tagdíj-kiegészítés

- Tárgyévben bevallott és az egyéni számlán jóváírt összes munkáltatói tagdíj-kiegészítés

- Tárgyévben befizetett és az egyéni számlán jóváírt összes kötelező tagdíj

- Tárgyévben befizetett és az egyéni számlán jóváírt összes munkavállalói tagdíj-kiegészítés

- Tárgyévben befizetett és az egyéni számlán jóváírt összes munkáltatói tagdíj-kiegészítés

- Tárgyévben bevallott és az egyéni számlán jóváírt összes késedelmi és önellenőrzési pótlék

- Tárgyévben befizetett és az egyéni számlán jóváírt összes késedelmi és önellenőrzési pótlék

- Tárgyévben jóváírt hozam

- Hozamkiegyenlítés tárgyévi összege

- Egyéni számlára tárgyévben történt átcsoportosítás

- Egyéni számláról tárgyévben történt átcsoportosítás

- A tagi követelés nyilvántartási záróértéke tárgyév december 31-én

- A tagi követelés piaci értéke tárgyév december 31-én

7. az adóhatóság által az egyéni nyugdíjjárulék számla vezetéséhez teljesített adatszolgáltatás adattartalma:[54]

1. a Tbj. 44. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett adatai (neve, székhelye, adóazonosító száma),
2. a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító száma,
3. a magánszemély természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága,
4.a magánszemély adóazonosító jele,
5.a biztosításban töltött idő tartama, az alkalmazás minősége, jogcímének kódja, valamint a magánszemély nyugdíjas státusa, az arányos szolgálati idő naptári napjainak száma,
6.a társadalombiztosítási (nyugdíj-biztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci) járulék és a korkedvezmény-biztosítási járulékalapja, összege,
7.a nyugdíjjárulék (magánnyugdíj-pénztári tagdíj) alapját képező jövedelem, a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege, illetőleg a levont nyugdíjjárulék (magánnyugdíj-pénztári tagdíj és a pénztártag, illetőleg a foglalkoztató által vállalt tagdíj-kiegészítés) összege,
9.a természetbeni egészségbiztosítási, a pénzbeli egészségbiztosítási és a munkaerő-piaci járulékok levonása és/vagya nyugdíjjárulék-levonás (magánnyugdíj-pénztári tagdíjlevonás) elmaradásának oka,
10.a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartama, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, illetőleg az ezen időtartamra vonatkozó társadalombiztosítási (nyugdíj-biztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci) járulék, a levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék (magán-nyugdíjpénztári tagdíj, a pénztártag, illetőleg
a foglalkoztató által vállalt tagdíj-kiegészítés) alapja és összege,
11.a gyermekgondozási díj(gyed), gyermekgondozási segély (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), ápolási díj, munkanélküli-ellátás folyósításának időtartama, az ellátás összege, és az abból levont nyugdíjjárulék (magán-nyugdíjpénztári tagdíj, a pénztártag által vállalt tagdíj-kiegészítés) összege, illetőleg a levonás elmaradásának oka,
12.a biztosítás szüneteléséről vagy munkabérrel ellátatlanság idejéről, ennek jogcímkódja,
13.a foglalkozás FEOR számáról, a heti munkaidő tartamáról, a korkedvezményre jogosító munkakör tartama,
14.az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje (munkaórában),
15. a tárgyhónapban létesített magánnyugdíj-pénztári tagsági viszony kezdete és a magánnyugdíjpénztár azonosító kódja, a tárgyhónapban, a pénztártag más pénztárba történő átlépése esetén a tárgyhónapot megelőző hónapban megszűnt magánnyugdíj-pénztári tagsági viszony utolsó napja és a magánnyugdíjpénztár-azonosító kódja, a hónap utolsó napján fennálló magánnyugdíj-pénztári tagság és a magánnyugdíjpénztár azonosító kódja, a magánnyugdíj-pénztári tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépése napja,
24. a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja Tbj. 31. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választásáról,
26. a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 31. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választásáról."
27.a tárgyhóban az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerint foglalkoztatott munkavállaló esetében, e foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér - a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén
a kifizetett (nettó) munkabér együttes - összege, és a foglalkoztatás napja (napjai),
28.a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási járulékalapjáról és összegéről

2. számú melléklet a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez[55]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.12.23.

[2] Megállapította a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.12.23.

[3] Megállapította a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.23.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 120. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Az 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § 4. bekezdését a 64/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 26. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte

[6] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 118. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Megállapította a 265/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2006.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatálytalan 2010.12.23.

[9] Hatályon kívül helyezte a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatálytalan 2010.12.23.

[10] Módosította a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2010.12.23.

[11] Megállapította a 210/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2001.01.01.

[12] Megállapította a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.12.23.

[13] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 45. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[14] Megállapította a 236/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatálytalan 2010.12.23.

[16] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 119. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[17] Megállapította a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.12.23.

[18] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 119. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[19] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 119. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 236/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[21] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 119. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[22] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 119. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 236/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[24] Beiktatta a 330/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[25] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 119. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[26] Megállapította a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2011.05.31.

[27] Hatályon kívül helyezte a 258/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2002.01.01. Rendelkezéseit azonban alkalmazni kell azon személyek esetében, akik a 2002. január 1-jét megelőzően hatályos jogszabályok szerint, 1998. június 30-át követően váltak pályakezdő biztosítottá; A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1321. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[28] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 119. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[29] Az 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 9. § 1. bekezdése a 204/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. §-ának megfelelően módosított szöveg

[30] Módosította a 335/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatályos 2009.01.01.

[31] Beiktatta a 258/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1321. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[33] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1321. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[34] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1321. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[35] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1321. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[36] Megállapította a 115/2005. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2005.07.01.

[37] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 120. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[38] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 119. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[39] Módosította a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2007.07.01.

[40] A korábbi szövegsort hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 120. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[41] A korábbi szövegsort hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 120. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[42] A korábbi szövegsort hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 120. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[43] A korábbi szövegsort hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 120. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[44] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[45] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 119. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[46] Módosította a 236/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[47] A korábbi szövegsort hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 120. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[48] A korábbi szövegsort hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 120. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[49] A korábbi szövegsort hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 120. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[50] A korábbi szövegsort hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 120. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[51] Módosította a 236/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[52] Módosította a 236/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[53] Módosította a 236/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[54] Beiktatta a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.12.23.

[55] Hatályon kívül helyezte a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatálytalan 2010.12.23.

Tartalomjegyzék