129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet

az egyéni vállalkozói igazolványról

A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításáról szóló 2000. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 25. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § Ez a rendelet határozza meg

a) az egyéni vállalkozói igazolvány kiadására, visszavonására, cseréjére vonatkozó eljárás részletes szabályait;

b) a kérelem, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány formáját és adattartalmát;

c) az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozók nyilvántartására és a központi nyilvántartásból történő adatszolgáltatás rendjére irányuló szabályokat.

Az egyéni vállalkozói igazolvány

2. § (1) Az egyéni vállalkozói igazolvány (a továbbiakban: igazolvány), közokirat, amely érvényességének fennállásáig közhitelesen igazolja a benne feltüntetett - egyéni vállalkozással összefüggő - adatokat.

(2) Az igazolványt az egyéni vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) vállalkozási jogának igazolására a személyazonosító igazolványával vagy személyazonosságát igazoló más hatósági okmánnyal együtt használhatja fel.

(3) Az igazolvány törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap formáját adattartalmát a rendelet 1. számú melléklete, a pótlap(ok) formáját és adattartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az igazolvány törzslap része a Tv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl tartalmazza az igazolvány sorszámát, a kiállítás keltét, a kiállító hatóság megnevezését.

3. § Érvénytelen az igazolvány, ha a vállalkozó

a) meghalt, lakóhelye új lakóhely létesítése nélkül megszűnt;

b) nem magyar állampolgár, és magyarországi tartózkodásra való jogosultsága megszűnt;

c) az igazolványát a vállalkozó székhelye szerint illetékes, az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott - körzetközponti feladatokat ellátó - települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban: körzetközponti jegyező) visszaadta;

d) igazolványát a körzetközponti jegyző jogerősen visszavonta;

e) igazolványának érvényessége a Tv. 25. §-ának (4) bekezdése alapján lejárt;

f) tevékenységének gyakorlására vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan, elveszett, megrongálódott, meghamisították.

4. §[1] Az igazolványra, mint biztonsági okmányra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok megtartásának ellenőrzésére az igazságügyi és rendészeti miniszter jogosult.

Az eljárás szabályai

5. § Az igazolvány kiadására, visszavonására, cseréjére, nyilvántartására irányuló eljárásban első fokon a vállalkozó székhelye szerint illetékes körzetközponti jegyző jár el.

A kérelem

6. § Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelemnek a 3. számú mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

7. § (1) A kérelemhez mellékelni kell az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt - külföldi kérelmező esetében a büntetlenségét igazoló okirat hiteles magyar fordítását - is.

(2) A kérelemhez mellékelt okiratokat eredetiben vagy az eredetiről készített hivatalos másolatban, külföldön kiállított okiratot hiteles magyar fordításban kell csatolni.

(3) Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, a vállalkozó köteles az adatváltozást bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően módosítani.

8. § (1) A vállalkozó a körzetközponti jegyzőnél nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül köteles bejelenteni. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kell kérni.

(2) Ha a vállalkozó az igazolvány cseréjét az (1) bekezdésben foglaltak szerint kérte, a megváltozott adatokat igazoló okiratokat csatolni kell.

(3) Az igazolvány pótlását kell kérni, ha az elveszett, ellopták vagy megrongálódott. Ebben az esetben a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani azzal az eltéréssel, hogy a kérelemhez az előírt mellékleteket nem kell csatolni. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a megrongálódott igazolványt le kell adni.

(4) A körzetközponti jegyző a vállalkozó bejelentésére az igazolványt hivatalból kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.

A határozat

9. § (1) Az igazolvány kiadása, cseréje vagy pótlása iránti kérelmet a körzetközponti jegyző az igazolvány kiadásával teljesíti. A kiadott igazolvány nyilvántartási számát a kiadás sorrendje szerint kell megállapítani.

(2) A körzetközponti jegyző az igazolvány kiadását, cseréjét, pótlását határozattal tagadja meg, ha az igazolvány kiadásának e rendeletben vagy külön jogszabályban meghatározott feltételei hiányoznak vagy a vállalkozó már rendelkezik igazolvánnyal.

(3) Az igazolvány visszavonásáról a körzetközponti jegyző határozatban rendelkezik.

10. § (1) Az igazolványt a személyazonosság személyazonosító igazolvánnyal vagy személyazonosságot igazoló más hatósági okmánnyal történő ellenőrzését követően a vállalkozónak kell átadni.

(2) A személyesen át nem vett igazolványokat - az átvételre való felhívást követően - a körzetközponti jegyző az igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a nyilvántartáson való feltüntetéséről.

Az igazolvány birtokban tartása

11. § (1) Az igazolványt a vállalkozó köteles sértetlenül megőrizni. Az érvényesség megszűnését követően haladéktalanul le kell adni a körzetközponti jegyzőnek.

(2) A megrongálódott és a cserélt igazolványt a pótláskor, illetőleg az új igazolvány kiadásakor le kell adni.

(3) Akinek az igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elvesztette, illetőleg aki az elveszettnek vélt igazolványát megtalálta köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb tudomására jutástól számított három munkanapon belül a körzetközponti jegyzőnél bejelenteni.

Nyilvántartás, adatszolgáltatás

12. §[2] A körzetközponti jegyző, illetve az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv (a továbbiakban: nyilvántartást vezető szerv) a Tv. 4/A. § (1) bekezdésben felsorolt adatokon túl kezeli a következő adatokat:

a) az igazolvány kiállításának helyét és keltét, a kiállító hatóság megnevezését;

b) az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét;

c) az igazolvány visszavonásának és az igazolvány érvénytelenségének tényét.

13. § (1)[3] A 12. §-ban meghatározott adatokról a körzetközponti jegyző értesíti a nyilvántartást vezető szervet.

(2)[4] A nyilvántartást vezető szerv a Tv. 4/A. § (5) bekezdésében meghatározott célból és ideig kezeli az adatokat.

14. § (1)[5] A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásából (a továbbiakban: központi nyilvántartás) megkeresésre vagy internetes közigazgatási szolgáltató rendszeren keresztül egyedi vagy csoportos adatszolgáltatást teljesít. Az adatszolgáltatási kérelem adattartalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Egyedi adatszolgáltatásnak az minősül, ha az adatkérő a vállalkozó nevének és székhelyének, vagy egyéb azonosításra alkalmas adatának a kérelemben történő feltüntetése mellett egy vállalkozó nyilvántartott adatait kéri. Egyéb esetekben az adatszolgáltatás csoportos.

(3)[6] Az adatszolgáltatás teljesíthető papíron, mágneses adathordozón, közvetlen hozzáférés biztosításával vagy elektronikus közigazgatási szolgáltatás igénybevételével.

15. § (1) Az adatszolgáltatás teljesítéséről adatszolgáltatási nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az adatszolgáltatási nyilvántartás tartalmazza

a) az adatigénylő nevét vagy megnevezését, lakóhelyének vagy székhelyének, telephelyének címét, továbbá az adatigénylő szerv nevében eljáró személy nevét vagy egyedi azonosítóját,

b) a továbbított adatok körének megnevezését és az adattovábbítás időpontját,

c) annak a vállalkozónak a nevét, akire nézve az adatszolgáltatást kérték,

d) az adatszolgáltató köztisztviselő nevét.

(3) Az adatszolgáltatási nyilvántartásba bejegyzett adatot az adatszolgáltatástól számított öt évig kell kezelni.

(4) Az érintett személy az adatszolgáltatási nyilvántartásból jogosult megismerni, hogy mely adatszolgáltatások alanya volt.

16. §[7] A nyilvántartást vezető szerv, valamint a körzetközponti jegyző technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint az ellenőrzési rendszer kialakításával gondoskodik a kezelt adatok jogosulatlan megváltoztatása vagy törlése, illetőleg a sérülés vagy a megsemmisülés elleni védelemről.

16/A. §[8]

Átmeneti rendelkezések

17. §[9] (1) Ha az igazolvány érvényessége a Tv. 25. §-ának (4) bekezdése alapján szűnik meg, és az igazolvány cseréjét 2003. február 15-ét megelőzően erre tekintettel kérik - feltéve, hogy az igazolványba bejegyzett adatokban nem következett be változás -, a cserére a pótlásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a vállalkozó az (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követően az igazolvány cseréjére irányuló kérelmet nyújt be, a kérelem tárgyában az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell eljárni.

18. §[10]

Záró rendelkezések

19. §[11] Ez a rendelet 2000. november 1-jén lép hatályba.

20. §[12]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelethez

Vállalkozói igazolvány törzslap
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY EV 123 456
Vállalkozó neve: ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Adószáma: ....................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: ..................................................................................................................................
Fő tevékenységi köre:
........................................................................................................................................................................
Kelt: ...............................................................................................................................................................
Kiállító hatóság: ..........................................................................................................................................
JEGYZŐJE
Leánykori neve: ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Születési helye: ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Születési ideje: .............................................................................................................................................
Állampolgárság: ..........................................................................................................................................
Székhelye:

....................... .......................................... ................
Irányítószám Város, község Kerület

............................ .......................................... ................
Közterület neve Közterület jellege Házszám

......................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

Megjegyzés:
....................................................................................................................................................................................
Az igazolványt az egyéni vállalkozó vállalkozási jogának igazolására a személyazonosító igazolvánnyal
vagy személyazonosságát igazoló más hatósági okmányával együtt használhatja fel.
Tevékenységi körök
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... ........................................................................................................................................
..................... ........................................................................................................................................
..................... ........................................................................................................................................
Vállalkozó telephelyei (fióktelephelyei):

......... ..................... .......................................... ................
No. Irányítószám Város, község Kerület

............................ .......................................... ................
Közterület neve Közterület jellege Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
......... ..................... .......................................... ................
No. Irányítószám Város, község Kerület

............................ .......................................... ................
Közterület neve Közterület jellege Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
......... ..................... .......................................... ................
No. Irányítószám Város, község Kerület

............................ .......................................... ................
Közterület neve Közterület jellege Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

2. számú melléklet a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelethez

Vállalkozói igazolvány pótlap
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY PÓTLAP

Sorszám: 1234567
Vállalkozói igazolvány száma: ................................................................................................................
Név: ...........................................................................................................................................................
Adószáma: ................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: ..............................................................................................................................
Tevékenységi körök
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... ........................................................................................................................................
..................... ........................................................................................................................................
..................... ........................................................................................................................................
Tevékenységi körök
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... .........................................................................................................................................
..................... ........................................................................................................................................
..................... ........................................................................................................................................
..................... ........................................................................................................................................
Vállalkozó telephelyei (fióktelephelyei):

......... ..................... .......................................... ................
No. Irányítószám Város, község Kerület

............................ .......................................... ................
Közterület neve Közterület jellege Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
......... ..................... .......................................... ................
No. Irányítószám Város, község Kerület

............................ .......................................... ................
Közterület neve Közterület jellege Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
......... ..................... .......................................... ................
No. Irányítószám Város, község Kerület

............................ .......................................... ................
Közterület neve Közterület jellege Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
......... ..................... .......................................... ................
No. Irányítószám Város, község Kerület

............................ .......................................... ................
Közterület neve Közterület jellege Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
......... ..................... .......................................... ................
No. Irányítószám Város, község Kerület

............................ .......................................... ................
Közterület neve Közterület jellege Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
......... ..................... .......................................... ................
No. Irányítószám Város, község Kerület

............................ .......................................... ................
Közterület neve Közterület jellege Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

3. számú melléklet a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelethez

Kérelem
az egyéni vállalkozói igazolvány
kiadásához, cseréjéhez, pótlásához
I.
Általános kérdéscsoport
1. Az egyéni vállalkozó
a) családi és utóneve (utónevei):
b) leánykori neve:
c) anyja neve:
d) születési helye és ideje:
Figyelem! Az adatokat a személyazonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más hatósági okmány adatai alapján kell kitölteni. Nem magyar állampolgár esetén a születési hely szerinti ország megnevezését is kérjük feltüntetni.
e) állampolgárság:
Figyelem! Nem magyar állampolgár esetén a magyarországi tartózkodásra jogosító engedély számát és a kiállító hatóság megnevezését is kérjük feltüntetni.
f) bejelentett lakóhelye: irányítószám helység neve
kerület száma közterület neve
közterület jellege (pl. út, utca) házszám (helyrajzi szám)
emelet ajtó
g) levelezési címe: irányítószám helység neve
kerület száma közterület neve
közterület jellege (pl. út, utca) házszám (helyrajzi szám)
emelet ajtó
Postafiókja:
Figyelem! Amennyiben a vállalkozásnak a székhelytől eltérő olyan levelezési címe is van, ahová a feladott küldemények kézbesíthetők, kérjük a rovatokat töltse ki.
h) meghatalmazottjának neve, lakóhelye (székhelye)
Figyelem! Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szerint a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának nevét és lakóhelyét (székhelyét) is be kell jelenteni az állami adóhatósághoz.
i) adóazonosító jele:
10 jegyű adóazonosító jel. Amennyiben nem rendelkezik az azonosító jellel, azt az adatlapon szereplő adatok alapján a vállalkozói igazolványt kiállító körzetközponti jegyző kéri meg.
j) adószám:
k) Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
II.
A kérelem benyújtásának jogalapja és célja
a) a kérelem benyújtásának jogalapja és célja:
Figyelem! E rovatban kell feltüntetni, hogy a vállalkozó az igazolvány kiadását saját jogán vagy a vállalkozás folytatására való jogosultság alapján kéri. A vállalkozó özvegye, továbbá özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse, illetve cselekvőképességének elvesztése esetén törvényes képviselője - ha megfelel a törvényben előírt feltételeknek - a vállalkozó elhalálozása, illetőleg cselekvőképességének elvesztése időpontjától számított három hónapon belül a körzetközponti jegyzőnek történő bejelentés alapján folytathatja a vállalkozást.
b) a kérelem benyújtásának célja:
Figyelem! Ebbe a rovatba kell bejegyezni, hogy a kérelem az igazolvány kiadására, cserjéjére vagy pótlására irányul.
[13]
III.
A vállalkozásra vonatkozó kérdéscsoport
a) tevékenység megnevezése és SZAKMAKÓD száma:
Figyelem! A SZAKMAKÓD rovatba a megfelelő kódokat írja be, a tevékenység megnevezése mezőbe pedig a tevékenység KSH és az APEH által meghatározott megnevezését. Először a főtevékenységet kell meghatározni. Főtevékenységnek azt a tevékenységet kell tekinteni, amelyből a legmagasabb árbevétel várható.
b) statisztikai számjel:
Figyelem! Amennyiben nem rendelkezik statisztikai számjellel, azt az adatlapon szereplő adatok alapján a vállalkozó igazolványt kiállító körzetközponti jegyző kéri meg.
c) székhely (az engedély száma és kelte, az engedélyt kiállító hatóság
megnevezése): irányítószám helység neve
kerület száma közterület neve
közterület jellege (pl. út, utca) házszám (helyrajzi szám)
emelet ajtó
az engedély száma és kelte:
az engedélyt kiállító hatóság megnevezése:
Figyelem! Székhelynek minősül a központi ügyintézés helye. Amennyiben a székhelyén Ön engedélyhez kötött vagy egyéb szakvizsgaköteles tevékenységet kíván folytatni (pl. jövedéki termék forgalmazása), a székhely szerint illetékes önkormányzat, illetve hatóság által kiállított érvényes engedély(ek), továbbá a tevékenység végzéséhez előírt szakvizsga-bizonyítvány(ok) beszerzése szükséges.
d) telefon- és telefaxszám:
e) székhely (az engedély száma és kelte, az engedélyt kiállító hatóság
megnevezése): irányítószám helység neve
kerület száma közterület neve
közterület jellege (pl. út, utca) házszám (helyrajzi szám)
emelet ajtó
az engedély száma és kelte:
az engedélyt kiállító hatóság megnevezése:
Figyelem! Telephely a vállalkozó tevékenysége gyakorlásának helye, mely a székhelytől különböző címen van, de ugyanazon körzetközponti jegyző illetékességi területére esik.
Fióktelep a vállalkozó azon telephelye, amely más körzetközponti jegyző illetékességi területén fekszik, mint a vállalkozó székhelye, és a helyi adókról szóló törvény hatálya alá tartozik.
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében meghatározott tevékenységeket telepen vagy építményben, építményrészben csak telepengedély alapján lehet megkezdeni. A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjétől kell kérni.
f) vállalkozói igazolvány száma, nyilvántartási szám:
g) munkavégzés módja:
Figyelem!
A munkavégzés módja:
- főfoglalkozás: akinek az egyéni vállalkozás mellett nincs semmiféle egyidejűleg fennálló jogviszonya;
- munkaviszony mellett (heti 36 órát elérő): akinek munkaviszonyában, szövetkezetnél fennálló munkaviszony jellegű
jogviszonyában heti munkaideje a 36 órát eléri;
- munkaviszony mellett (heti 36 órát el nem érő): akinek munkaviszonyában, szövetkezetnél fennálló munkaviszony
jellegű jogviszonyában heti munkaideje a 36 órát nem éri el, illetőleg egyéb jogviszony alapján biztosított (pl.
megbízási, bedolgozói jogviszony stb.);
- nyugdíjas: saját jogon nyugdíjban részesülő, illetve az az özvegyi nyugdíjban részesülő, aki a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte;
- oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok mellett: közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán folytat tanulmányokat.
h) foglalkoztatottak létszáma:
[14]
IV.
Az adózásra vonatkozó kérdéscsoport
1. Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: törvény) alapján az általános forgalmi adót:
a) 22-29. §-a szerint az általános szabályok szerint
b) 60-61. §-a szerint a bolti kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási mód alapján
c) 52-54. §-a szerint a kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási mód alapján
d) 30. § (3) bekezdése alapján tárgyi adómentesség helyett adófizetési kötelezettséget választok
e) 62-64. és a 64/B. §-a alapján a különbözet szerinti adózási mód alkalmazásával
f) 64/A. § (1) bekezdése alapján a különbözet szerinti adózási mód alkalmazása során a törvény 7. számú mellékletben rögzített számítási módszerrel állapítom meg
g) 57. §-a szerint mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett adófizetési kötelezettséget választok
h) 65-66. §-a szerint az idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási szabályok alapján
2. A törvény alapján
a) 30. § (1) bekezdés szerint kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytatok
b) 49. §-a szerint alanyi adómentességet választok
c) 55-56. §-a szerint mezőgazdasági tevékenységet folytatok és termékértékesítés során a kompenzációs felár érvényesítési jogommal élek
d) 30. § (2) bekezdés szerint tárgyi adómentes tevékenységet folytatok
3. A személyi jövedelemadóról szóló, módosított 1995. évi CXVII. törvény alapján
3.1. átalányadózást
a) nem választom
b) választom
3.2. tételes átalányadózást
a) nem választom
b) választom
................................................................................
helység, év, hónap, nap
..........................................................
vállalkozó aláírása
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 45. §-a (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, ha az egyéni vállalkozó tagságra kötelezett pályakezdőnek minősül, az egyéni vállalkozói igazolvány kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az általa választott magánnyugdíj-pénztárba belépni. Az egyéni vállalkozó akkor minősül pályakezdőnek, ha e vállalkozói tevékenysége az első társadalombiztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya és ebben az időpontban még nem töltötte be a 42. életévét. Az alap- és középfokú nevelési-oktatási, valamint a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű képzés keretében tanulmányait folytató személy a hallgatói, tanulói jogviszonyát követően létesített első biztosítási jogviszonya tekintetében minősül pályakezdőnek.

4. számú melléklet a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelethez[15]

Kérelem az egyedi, csoportos adatszolgáltatáshoz (elektronikus űrlap)

I. Az adatszolgáltatást kérelmező

1. Neve, lakóhelye/székhelye
2. Jogi személy képviselőjének neve, lakóhelye
II. Egyedi adatszolgáltatáshoz
1. A vállalkozó neve
2. A vállalkozó székhelye
3. A vállalkozó egyéb ismert adatai
III. Csoportos adatszolgáltatáshoz
1. Csoportképző ismérvek

IV. Az igényelt adatszolgáltatás típusa

1. Kivonat (összes nyilvános aktuális adat)

2. Jegyzék (elektronikus nyilvántartásban szereplő aktuális és történeti adatok listája)

3. Igazolvány adatok (érvényes vállalkozói igazolványban szereplő adatok)

Figyelem! Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők központi nyilvántartása teljeskörűen 2002. július 1-jétől tartalmazza az egyéni vállalkozók adatait.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 127. pontja. Hatályos 2008.05.01.

[2] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[3] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[4] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[5] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[6] Megállapította a 184/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.07.03.

[7] Módosította a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[9] Megállapította a 144/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.06.28.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1158. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1158. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1158. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése 21. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[14] Módosította a 258/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[15] Megállapította a 184/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.07.03.

Tartalomjegyzék