256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről

A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 47. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 5. §-ára, a következőket rendeli el:

1. §[1]

(1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, az e rendelet mellékletében kijelölt, körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője a polgármesteri hivatal részeként működtetett okmányiroda (a továbbiakban: okmányiroda) útján, az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatait.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okmányiroda az e rendelet mellékletében foglalt illetékességi területén végzi:

a)[2]

b)[3]

c) mindazon feladatait, amelyre vonatkozóan jogszabály kifejezetten így rendelkezik.

(3) Hivatalból indult-az 1. § (1) bekezdésben megjelölt feladataival összefüggő - eljárásra az az okmányiroda illetékes, amelynek területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van.

1/A. §[4]

A Kormány közlekedési igazgatási hatóságként a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

2. §[5]

(1) Az ország területére kiterjedő illetékességgel:

a) a "DT" és a "CK" betűjelű különleges rendszámtáblával, illetve az ilyen rendszámtáblával már ellátott jármüvek esetében a "V" betűjelű ideiglenes, vagy a "C" kezdő betűjelű különleges, valamint a "CD" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával kapcsolatos eljárás a Budapest XIV. kerületi Önkormányzat Okmányirodájának hatáskörébe tartozik,

b) a "V" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával, üzemben tartói jog változásával, valamint az üzemben tartó és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága által kezdeményezett forgalomból történő kivonással kapcsolatos eljárást a Budapest XIX. kerületi Önkormányzat Okmányirodája végzi.

c)[6] a muzeális jellegű járművek forgalomba helyezésével és az OT betűjelű különleges rendszámtábla kiadásával, valamint a versenycélú járműnek minősített jármű forgalomból történő kivonásával és az "SP" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával kapcsolatos eljárásban a Központi Okmányiroda jár el.

(2)[7] A megye területére kiterjedő illetékességgel a "P" és "Z" betűjelű ideiglenes rendszámtáblákkal kapcsolatos eljárás a megyeszékhelyen működő okmányiroda, Pest megyében és Budapesten a megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel a közúti közlekedési nyilvántartási szervnél (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe tartozik.

(3) A közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű üzemeltetési jellegével, annak változásával, valamint az ilyen jellegű járművek üzemben tartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos közlekedési igazgatási feladatokat a területi közlekedési hatóság székhelyén működő okmányiroda a megyére kiterjedő illetékességgel, Pest megyében és Budapesten a megye, illetve a főváros területére kiterjedő illetékességgel a Hivatal végzi.

2/A. §[8]

(1) Okmányiroda létesítését, megszüntetését és illetékességi területének módosítását

a) a települési önkormányzat képviselő-testülete a közigazgatási informatikáért felelős miniszternél,

b) a közigazgatási informatikáért felelős miniszter a Kormánynál

kezdeményezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezéshez csatolni kell

a)[9] a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének támogató nyilatkozatát,

b) a települési önkormányzat képviselő-testületének okmányiroda létesítésére irányuló kezdeményezése esetén a képviselő-testület nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

ba)[10] biztosítja a kulturált ügyfélfogadáshoz és az okmányirodai feladatok ellátásához szükséges ügyintézési helyszínt, valamint biztosítja az okmányiroda folyamatos feladatellátását,

bb) biztosítja a személyi és a tárgyi feltételek megteremtésének pénzügyi fedezetét,

bc) átvállalja az okmányiroda működtetésének azon - külön megállapodásban rögzített - költségeit, amelyek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: KEKKH) terhelik,

bd) a normatív támogatás rendszeres folyósításáig az okmányirodát saját pénzeszközeiből és a c) pont szerinti megállapodás alapján őt megillető támogatásból működteti,

c) a települési önkormányzat képviselő-testületének okmányiroda létesítésére irányuló kezdeményezése esetén az illetékességi terület változása következtében érintett okmányirodákat működtető települési önkormányzatok képviselő-testületeivel kötött megállapodást az okmányirodák után járó normatív támogatás - összegének változatlanul hagyásával megállapított - felosztásáról.

(3)[11] A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve abban az esetben adja ki az (1) bekezdés szerinti kezdeményező számára a (2) bekezdés a) pontja szerinti támogató nyilatkozatot, ha a kistérségben érintett önkormányzatok egyetértenek a kezdeményezéssel, és az okmányirodák illetékességi területeinek kistérségi területbeosztással való összhangja továbbra is fennáll.

(4) A KEKKH helyszíni felmérés keretében vizsgálja meg a kezdeményező által az ügyfélfogadáshoz és az okmányirodai feladatok ellátásához biztosított ügyintézési hely szín megfelelőségét.

(5) A települési önkormányzat képviselő-testületének az okmányiroda létesítésére, megszüntetésére vagy illetékességi területének módosítására irányuló kezdeményezését a közigazgatási informatikáért felelős miniszter, a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter véleményezi. A kezdeményezés támogatása esetén az okmányiroda létesítésére vonatkozó javaslatot a közigazgatási informatikáért felelős miniszter e rendelet módosításaként terjeszti elő.

(6) Okmányiroda megszüntetésére csak naptári év fordulójával, a folyó év június 30-ig benyújtott kezdeményezés alapján kerülhet sor.

2/B. §[12]

(1) Az okmányiroda működéshez szükséges forrásokat a központi költségvetés a normatív állami hozzájárulások között biztosítja. A normatív támogatás - a 2/A. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt támogatást leszámítva - az annak alapjául szolgáló ügyszámok költségvetési törvényben foglaltak szerinti első számbavételét követő évtől illeti meg az okmányirodát működtető települési önkormányzatot.

(2) Ha az okmányiroda létesítésére nem a települési önkormányzat képviselő-testületének kezdeményezése alapján kerül sor, az okmányiroda létesítésének költségeit, továbbá a normatív támogatás folyósításáig szükséges működtetési költségeket a KEKKH költségvetésében esetileg biztosítja a központi költségvetés.

2/C. §[13]

Az okmányirodák működését és illetékességi területét a közigazgatási informatikáért felelős miniszter legalább kétévenként felülvizsgálja.

3. §[14]

E rendelet és melléklete 2001. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k,

miniszterelnök

Melléklet a 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez[15]

1. BARANYA MEGYE

Bóly

Harkány

Komló

Mohács

Pécs

Pécsvárad

Sásd

Sellye

Siklós

Szentlőrinc

Szigetvár

Villány

1.1. Bóly Okmányiroda

Babarc

Belvárdgyula

Borjád

Bóly

Hásságy

Kisbudmér

Liptód

Máriakéménd

Monyoród

Nagybudmér

Olasz Pócsa,

Szajk

Szederkény

Töttös

Versend

1.2. Harkány Okmányiroda

Harkány

1.3. Komló Okmányiroda

Bodolyabér

Egyházaskozár

Hegyhátmaróc

Hosszúhetény

Kárász

Komló

Köblény

Liget

Magyaregregy

Magyarhertelend

Magyarszék

Mánfa

Máza

Mecsekpölöske

Szalatnak

Szárász

Szászvár

Tófű

Vékény

1.4. Mohács Okmányiroda

Bár

Bezedek

Dunaszekcső

Erdősmárok

Feked

Geresdlak

Görcsönydoboka

Himesháza

Homorúd

Ivándárda

Kisnyárád

Kölked

Lánycsók

Lippó

Majs

Maráza

Mohács

Nagynyárád

Palotabozsok

Sárok

Sátorhely

Somberek

Szebény

Székelyszabar

Szűr

Udvar

Véménd

1.5. Pécs Okmányiroda

Abaliget

Aranyosgadány

Áta

Bakonya

Baksa

Birján

Bogád

Bosta

Cserkút

Egerág

Ellend

Görcsöny

Gyód

Husztót

Keszü

Kisherend

Kovácsszénája

Kökény

Kővágószőlős

Kővágótőttős

Kozármisleny

Lothárd

Magyarsarlós

Nagykozár

Ócsárd

Orfű

Pécs

Pécsudvard

Pellérd

Pogány

Regenye

Romonya

Szalánta

Szemely

Szilvás

Szőke

Szőkéd

Tengeri

Téseny

1.6. Pécsvárad Okmányiroda

Apátvarasd

Berkesd

Erdősmecske

Erzsébet

Fazekasboda

Hidas

Kátoly

Kékesd

Lovászhetény

Martonfa

Mecseknádasd

Nagypall

Óbánya

Ófalu

Pereked

Pécsvárad

Szellő

Szilágy

Zengővárkony

1.7. Sásd Okmányiroda

Alsómocsolád

Ág

Bakóca

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Bikal

Felsőegerszeg

Gerényes

Gödre

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisvaszar

Mágocs

Mekényes

Meződ

Mindszentgodisa

Nagyhajmás

Oroszló

Palé

Sásd

Szágy

Tarrós

Tékes

Tormás

Varga

Vásárosdombó

Vázsnok

1.8. Sellye Okmányiroda

Adorjás

Baranyahidvég

Besence

Bogádmindszent

Bogdása

Csányoszró

Drávafok

Drávaiványi

Drávakeresztúr

Drávasztára

Felsőszentmárton

Gilvánfa

Hegyszentmárton

Hirics

Kákics

Kemse

Kisasszonyfa

Kisszentmárton

Kórós

Lúzsok

Magyarmecske

Magyartelek

Markóc

Marócsa

Nagycsány

Okorág

Ózdfalu

Páprád

Piskó

Sámod

Sellye

Sósvertike

Vajszló

Vejti

Zaláta

1.9. Siklós Okmányiroda

Alsószentmárton

Babarcszőlős

Beremend

Bisse

Csarnóta

Cún

Diósviszló

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Egyházasharaszti

Garé

Gordisa

Ipacsfa

Kásád

Kémes

Kisdér

Kisharsány

Kiskassa

Kistapolca

Kistótfalu

Kovácshida

Márfa

Matty

Nagyharsány

Nagytótfalu

Old

Pécsdevecser

Peterd

Rádfalva

Siklós

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Szaporca

Szava

Tésenfa

Túrony

Újpetre

Vokány

1.10. Szentlőrinc Okmányiroda

Bicsérd

Boda

Bükkösd

Cserdi

Csonkamindszent

Dinnyeberki

Gerde

Gyöngyfa

Helesfa

Hetvehely

Kacsóta

Királyegyháza

Okorvölgy

Pécsbagota

Sumony

Szentlőrinc

Szabadszentkirály

Szentkatalin

Velény

Zók

1.11. Szigetvár Okmányiroda

Almamellék

Almáskeresztúr

Bánfa

Basal

Boldogasszonyfa

Botykapeterd

Bürüs

Csebény

Csertő

Dencsháza

Endrőc

Gyöngyösmellék

Hobol

Horváthertelend

Ibafa

Katádfa

Kétújfalu

Kisdobsza

Kistamási

Magyarlukafa

Merenye

Molvány

Mozsgó

Nagydobsza

Nagypeterd

Nagyváty

Nemeske

Nyugotszenterzsébet

Patapoklosi

Pettend

Rózsafa

Somogyapáti

Somogyhárságy

Somogyhatvan

Somogyviszló

Szentdénes

Szentegát

Szentlászló

Szigetvár

Szörény

Szulimán

Teklafalu

Tótszentgyörgy

Várad

Vásárosbéc

Zádor

1.12. Villány Okmányiroda

Illocska

Ivánbattyán

Kisjakabfalva

Kislippó

Lapáncsa

Magyarbóly

Márok

Palkonya

Villány

Villánykövesd

2. BÁCS-KISKUN MEGYE

Baja

Bácsalmás

Izsák

Jánoshalma

Kalocsa

Kecel

Kecskemét

Kerekegyháza

Kiskunfélegyháza

Kiskunhalas

Kiskőrös

Kiskunmajsa

Kunszentmiklós

Lajosmizse

Solt

Soltvadkert

Szabadszállás

Tiszakécske

2.1. Baja Okmányiroda

Bácsszentgyörgy

Bácsbokod

Bácsborsód

Baja

Bátmonostor

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Rém

Sükösd

Szeremle

Vaskút

2.2. Bácsalmás Okmányiroda

Bácsalmás

Bácsszőlős

Csikéria

Katymár

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Tataháza

2.3. Izsák Okmányiroda

Izsák

Fülöpszállás

2.4. Jánoshalma Okmányiroda

Borota

Jánoshalma

Kéleshalom

Mélykút

2.5. Kalocsa Okmányiroda

Bátya

Drágszél

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Dusnok

Fajsz

Foktő

Géderlak

Hajós

Homokmégy

Kalocsa

Miske

Ordas

Öregcsertő

Szakmár

Újtelek

Uszód

2.6. Kecskemét Okmányiroda

Ágasegyháza

Ballószög

Helvécia

Jakabszállás

Kecskemét

Ladánybene

Lakitelek

Nyárlőrinc

Orgovány

Szentkirály

Városföld

2.7. Kerekegyháza Okmányiroda

Fülöpháza

Kerekegyháza

Kunbaracs

2.8. Kecel Okmányiroda

Kecel

Császártöltés

2.9. Kiskunfélegyháza Okmányiroda

Bugac

Bugacpusztaháza

Fülöpjakab

Gátér

Kiskunfélegyháza

Kunszállás

Pálmonostora

Petőfiszállás

Tiszaalpár

2.10. Kiskunhalas Okmányiroda

Balotaszállás

Harkakötöny

Imrehegy

Kelebia

Kiskunhalas

Kisszállás

Kunfehértó

Pirtó

Tompa

Zsana

2.11. Kiskunmajsa Okmányiroda

Csólyospálos

Jászszentlászló

Kiskunmajsa

Kömpöc

Móricgát

Szank

2.12. Kiskőrös Okmányiroda

Akasztó

Csengőd

Kaskantyú

Kiskőrös

Páhi

Soltszentimre

Tabdi

2.13. Kunszentmiklós Okmányiroda

Dunavecse

Kunadacs

Kunpeszér

Kunszentmiklós

Szalkszentmárton

Tass

2.14. Lajosmizse Okmányiroda

Felsőlajos

Lajosmizse

2.15. Solt Okmányiroda

Apostag

Dunaegyháza

Dunatetétlen

Harta

Solt

Újsolt

2.16. Soltvadkert Okmányiroda

Bócsa

Soltvadkert

Tázlár

2.17. Szabadszállás Okmányiroda

Szabadszállás

2.18. Tiszakécske Okmányiroda

Tiszakécske

Tiszaug

3. BÉKÉS MEGYE

Battonya

Békés

Békéscsaba

Dévaványa

Elek

Füzesgyarmat

Gyomaendrőd

Gyula

Mezőberény

Mezőhegyes

Mezőkovácsháza

Orosháza

Sarkad

Szarvas

Szeghalom

Tótkomlós

Vésztő

3.1. Battonya Okmányiroda

Battonya

Dombegyház

Kisdombegyház

Magyardombegyház

3.2. Békés Okmányiroda

Békés

Bélmegyer

Murony

Tarhos

3.3. Békéscsaba Okmányiroda

Békéscsaba

Csabaszabadi

Doboz

Kétsoprony

Telekgerendás

3.4. Dévaványa Okmányiroda

Dévaványa

Ecsegfalva

3.5. Elek Okmányiroda

Elek

Lőkösháza

3.6. Füzesgyarmat Okmányiroda

Bucsa

Füzesgyarmat

Kertészsziget

3.7. Gyomaendrőd Okmányiroda

Gyomaendrőd Hunya

3.8. Gyula Okmányiroda

Gyula

Kétegyháza

Szabadkígyós

Újkígyós

3.9. Mezőberény Okmányiroda

Csárdaszállás

Kamut

Köröstarcsa

Mezőberény

3.10. Mezőhegyes Okmányiroda

Mezőhegyes

3.11. Mezőkovácsháza Okmányiroda

Almáskamarás

Dombiratos

Kaszaper

Kevermes

Kunágota

Magyarbánhegyes

Medgyesbodzás

Medgyeségyháza

Mezőkovácsháza

Nagybánhegyes

Nagykamarás

Pusztaottlaka

Végegyháza

3.12. Orosháza Okmányiroda

Csanádapáca

Csorvás

Gádoros

Gerendás

Kardoskút

Nagyszénás

Orosháza

Pusztaföldvár

3.13. Sarkad Okmányiroda

Biharugra

Geszt

Körösnagyharsány

Kötegyán

Méhkerék

Mezőgyán

Sarkad

Sarkadkeresztúr

Újszalonta

Zsadány

3.14. Szarvas Okmányiroda

Békésszentandrás

Csabacsüd

Kardos

Kondoros

Örménykút

Szarvas

3.15. Szeghalom Okmányiroda

Körösladány

Szeghalom

3.16. Tótkomlós Okmányiroda

Békéssámson

Tótkomlós

3.17. Vésztő Okmányiroda

Körösújfalu

Vésztő

Okány

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE[16]

Borsodnádasd

Cigánd

Edelény

Ernőd

Encs

Felsőzsolca

Gönc

Kazincbarcika

Mezőcsát

Mezőkövesd

Miskolc

Ózd

Putnok

Sajószentpéter

Sárospatak

Sátoraljaújhely

Szendrő

Szerencs

Szikszó

Tiszaújváros

Tokaj

4.1. Borsodnádasd Okmányiroda

Arló

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

Járdánháza

4.2. Cigánd Okmányiroda

Alsóberecki

Bodroghalom

Cigánd

Dámóc

Felsőberecki

Karcsa

Karos

Kisrozvágy

Lácacséke

Nagyrozvágy

Pácin

Révleányvár

Ricse

Semjén

Tiszacsermely

Tiszakarád

Zemplénagárd

4.3. Edelény Okmányiroda

Abod

Balajt

Becskeháza

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Boldva

Borsodszirák

Damak

Edelény

Égerszög

Hangács

Hegymeg

Hidvégardó

Irota

Jósvafő

Komjáti

Ládbesenyő

Lak

Nyomár

Perkupa

Szakácsi

Szendrőlád

Szin

Szinpetri

Szögliget

Szőlősardó

Teresztenye

Tomor

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tomaszentjakab

Varbóc

Ziliz

4.4. Ernőd Okmányiroda

Bükkaranyos

Ernőd

Harsány

Kisgyőr

4.5. Encs Okmányiroda[17]

Abaújalpár

Abaújkér

Alsógagy

Arka

Baktakék

Beret

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Büttös

Csenyéte

Csobád

Detek

Encs

Fáj

Fancsal

Felsőgagy

Forró

Fulókércs

Gagyapáti

Garadna

Gibárt

Hernádbűd

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádvécse

Ináncs

Kány

Keresztéte

Krasznokvajda

Litka

Méra

Novajidrány

Pamlény

Pere

Perecse

Pusztaradvány

Szalaszend

Szászfa

Szemere

4.6. Felsőzsolca Okmányiroda

Alsózsolca

Arnót

Berzék

Bőcs

Felsőzsolca

Gesztely

Hernádkak

Hernádnémeti

Köröm

Muhi

Onga

Ónod

Sajóhídvég

Sajólád

Sajópálfala

Sajópetri

4.7. Gönc Okmányiroda

Abaújvár

Fony

Gönc

Göncruszka

Hejce

Hernádcéce

Hernádszurdok

Hidasnémeti

Kéked

Korlát

Mogyoróska

Pányok

Regéc

Telkibánya

Tornyosnémeti

Vilmány

Vizsoly

Zsujta

4.8. Kazincbarcika Okmányiroda

Aggtelek Alsószuha

Alsótelekes

Bánhorváti

Berente

Dédestapolcsány

Dövény

Felsőkelecsény

Felsőnyárád

Felsőtelekes

Imola

Izsófalva

Jákfalva

Kazincbarcika

Kánó

Kurityán

Mályinka

Múcsony

Nagybarca

Ormosbánya

Ragály

Rudabánya

Rudolftelep

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókaza

Szuhafő

Szuhakálló

Tardona

Trizs

Vadna

Zádorfalva

Zubogy

4.9. Mezőcsát Okmányiroda

Ároktő

Gelej

Igrici

Mezőcsát

Tiszadorogma

Ti szakeszi

Tiszatarján

4.10. Mezőkövesd Okmányiroda

Bogács

Borsodgeszt

Borsodivánka

Bükkábrány

Bükkzsérc

Cserépfalu

Cserépváralja

Csincse

Egerlövő

Kács

Mezőkeresztes

Mezőkövesd

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Négyes

Sály

Szentistván

Szomolya

Tard

Tibolddaróc

Tiszabábolna

Tiszavalk

Vatta

4.11. Miskolc Okmányiroda

Bükkszentkereszt

Kistokaj

Mályi

Miskolc

Nyékládháza

Répáshuta

Sajósenye

Sajóvámos

Szirmabesenyő

4.12. Ózd Okmányiroda

Bánréve

Borsodbóta

Bükkmogyorósd

Csernely

Csokvaomány

Domaháza

Farkaslyuk

Hangony

Hét

Kissikátor

Lénárddaróc

Nekézseny

Ózd

Sajónémeti

Sajópüspöki

Sáta

Uppony

4.13. Putnok Okmányiroda

Dubicsány

Gömörszőlős

Kelemér

Királd

Putnok

Sajómercse

Sajóvelezd

Serényfalva

4.14. Sajószentpéter Okmányiroda

Alacska Kondó

Parasznya

Radostyán

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajókápolna

Sajókeresztúr

Sajólászlófalva

Sajószentpéter

Varbó

4.15. Sárospatak Okmányiroda

Bodrogolaszi

Erdőhorváti

Györgytarló

Háromhuta

Hercegkút

Kenézlő

Komlóska

Makkoshotyka

Olaszliszka

Sárazsadány

Sárospatak

Tolcsva

Vajdácska

Vámosújfalu

Viss

Zalkod

4.16. Sátoraljaújhely Okmányiroda

Alsóregmec

Bózsva

Felsőregmec

Filkeháza

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Hollóháza

Kishuta

Kovácsvágás

Mikóháza

Nagyhuta

Nyíri

Pálháza

Pusztafalu

Sátoraljaújhely

Vágáshuta

Vilyvitány

4.17. Szendrő Okmányiroda

Debréte

Galvács

Martonyi

Meszes

Rakaca

Rakacaszend

Szalonna

Szendrő

Szuhogy

Viszló

4.18. Szerencs Okmányiroda

Abaújszántó

Alsódobsza

Baskó

Bekecs

Golop

Legyesbénye

Mád

Megyaszó

Mezőzombor

Monok

Prügy

Rátka

Sima

Sóstófalva

Szerencs

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Tállya

Tiszalúc

Újcsanálos

4.19. Szikszó Okmányiroda

Abaújlak

Abaújszolnok

Alsóvadász

Aszaló

Felsődobsza

Felsővadász

Gadna

Gagybátor

Gagyvendégi

Halmaj

Hernádkércs

Homrogd

Kázsmárk

Kiskinizs

Kupa

Léh

Monaj

Nagykinizs

Nyésta

Rásonysápberencs

Selyeb

Szentistvánbaksa

Szikszó

4.20. Tiszaújváros Okmányiroda

Girincs

Hejőbába

Hejőkeresztúr

Hejőkürt

Hejőpapi

Hejőszalonta

Kesznyéten

Kiscsécs

Nagycsécs

Nemesbikk

Oszlár

Sajóörös

Sajószöged

Szakáld

Tiszapalkonya

Tiszaújváros

4.21. Tokaj Okmányiroda

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Csobaj

Erdőbénye

Szegi

Szegilong

Taktabáj

Tarcal

Tiszaladány

Tiszatardos

Tokaj

5. CSONGRÁD MEGYE

Csongrád

Hódmezővásárhely

Kistelek

Makó

Mindszent

Mórahalom

Szeged

Szentes

5.1. Csongrád Okmányiroda

Csanytelek

Csongrád

Felgyő

Tömörkény

5.2. Hódmezővásárhely Okmányiroda

Hódmezővásárhely

Mártély

Székkutas

5.3. Kistelek Okmányiroda

Baks

Balástya

Csengele

Kistelek

Ópusztaszer

Pusztaszer

5.4. Makó Okmányiroda

Ambrózfalva

Apátfalva

Csanádalberti

Csanádpalota

Ferencszállás

Földeák

Királyhegyes

Kiszombor

Klárafalva

Kövegy

Magyarcsanád

Makó

Maroslele

Nagyér

Nagylak

Óföldeák

Pitvaros

5.5. Mindszent Okmányiroda

Mindszent

5.6. Mórahalom Okmányiroda

Ásotthalom Bordány

Forráskút

Mórahalom

Öttömös

Pusztamérges

Ruzsa

Üllés

Zákányszék

5.7. Szeged Okmányiroda

Algyő

Deszk

Dóc

Domaszék

Kübekháza

Röszke

Sándorfalva

Szatymaz

Szeged

Tiszasziget

Új szentiván

Zsombó

5.8. Szentes Okmányiroda

Árpádhalom

Derekegyház

Eperjes

Fábiánsebestyén

Nagymágocs

Nagytőke

Szegvár

Szentes

6. FEJÉR MEGYE[18]

Aba

Adony

Bicske

Dunaújváros

Enying

Ercsi

Gárdony

Mór

Polgárdi

Sárbogárd

Székesfehérvár

6.1. Aba Okmányiroda

Aba

Csősz

Káloz

Sárkeresztúr

Sárosd

Sárszentágota

Seregélyes

Soponya

Tác

6.2. Adony Okmányiroda

Adony

Beloiannisz

Besnyő

Iváncsa

Kulcs

Perkáta

Pusztaszabolcs

Szabadegyháza

6.3. Bicske Okmányiroda

Alcsútdoboz

Bicske

Bodmér

Csabdi

Csákvár

Etyek

Felcsút

Gánt

Mány

Óbarok

Szár

Tabajd

Újbarok

Vál

Vértesacsa

Vértesboglár

6.4. Dunaújváros Okmányiroda

Baracs

Daruszentmiklós

Dunaújváros

Előszállás

Kisapostag

Mezőfalva

Nagykarácsony

Nagyvenyim

Rácalmás

6.5. Enying Okmányiroda

Dég

Enying

Lajoskomárom

Lepsény

Mezőkomárom

Szabadhidvég

6.6. Ercsi Okmányiroda

Baracska

Ercsi

Gyúró

Kajászó

Martonvásár

Ráckeresztúr Tordas

6.7. Gárdony Okmányiroda

Gárdony

Kápolnásnyék

Nadap

Pázmánd

Velence

Zichyújfalu

6.8. Mór Okmányiroda

Bakonycsernye

Balinka

Bodajk

Csákberény

Csókakő

Kincsesbánya

Magyaralmás

Mór

Nagyveleg

Pusztavám

Sőréd

6.9. Polgárdi Okmányiroda

Füle

Kisláng

Kőszárhegy

Mátyásdomb

Mezőszentgyörgy

Polgárdi

6.10. Sárbogárd Okmányiroda

Alap

Alsószentiván

Cece

Hantos

Igar

Mezőszilas

Nagylók

Sárbogárd

Sáregres

Vajta

6.11. Székesfehérvár Okmányiroda

Bakonykuti

Csór

Fehérvárcsurgó

Isztimér

Iszkaszentgyörgy

Jenő

Lovasberény

Moha

Nádasdladány

Pákozd

Pátka

Sárkeresztes

Sárkeszi

Sárszentmihály

Sukoró

Szabadbattyán

Székesfehérvár

Úrhida

Vereb

Zámoly

7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Csorna

Fertőd

Győr

Kapuvár

Mosonmagyaróvár

Pannonhalma

Sopron

Tét

7.1. Csorna Okmányiroda[19]

Acsalag

Bágyogszovát

Barbacs

Bezi

Bogyoszló

Bősárkány

Cakóháza

Csorna

Dör

Egyed

Farád

Fehértó

Győrsövényház

Jobaháza

Kóny

Maglóca

Magyarkeresztúr

Markotabödöge

Páli

Pásztori

Potyond

Rábacsanak

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábatamási

Rábcakapi

Sopronnémeti

Szany

Szil

Szilsárkány

Tárnokréti

Vág

Zsebeháza

7.2. Fertőd Okmányiroda

Agyagosszergény

Fertőd

Fertőboz

Fertőendréd

Fertőhomok

Fertőszentmiklós

Fertőszéplak

Hegykő

Hidegség

Petőháza

Sarród

7.3. Győr Okmányiroda[20]

Abda

Bőny

Börcs

Dunaszeg

Dunaszentpál

Enese

Gönyű

Győr

Győriadamér

Győrújbarát

Győrújfalu

Győrzámoly

Ikrény

Kisbajcs

Koroncó

Kunsziget

Mezőörs

Nagybajcs

Nagyszentjános

Nyúl

Öttevény

Pér

Rábapatona

Rétalap

Töltéstava

Vámosszabadi

Vének

7.4. Kapuvár Okmányiroda

Babót Beled

Cirák

Dénesfa

Edve

Gyóró

Himod

Hövej

Kapuvár

Kisfalud

Mihályi

Osli

Rábakecöl

Szárföld

Vadosfa

Vásárosfalu

Veszkény

Vitnyéd

7.5. Mosonmagyaróvár Okmányiroda

Ásványráró

Bezenye

Darnózseli

Dunakiliti

Dunaremete

Dunasziget

Feketeerdő

Halászi

Hédervár

Hegyeshalom

Jánossomorja

Károlyháza

Kimle

Kisbodak

Lébény

Levél

Lipót

Máriakáinok

Mecsér

Mosonmagyaróvár

Mosonszentmiklós

Mosonszolnok

Mosonudvar[21]

Püski

Rajka

Újrónafő

Várbalog

7.6. Pannonhalma Okmányiroda

Bakonygyirót

Bakonypéterd

Bakonyszentlászló

Écs

Fenyőfő

Győrasszonyfa

Győrság

Lázi

Nyalka

Pannonhalma

Pázmándfalu

Ravaszd

Románd

Sikátor

Táp

Tápszentmiklós

Tarjánpuszta

Veszprémvarsány

7.7. Sopron Okmányiroda

Ágfalva

Csáfordjánosfa

Csapod

Csér

Ebergőc

Egyházasfalu

Fertőrákos

Gyalóka

Harka

Iván

Kópháza

Lövő

Nagycenk

Nagylózs

Nemeskér

Pereszteg

Pinnye

Pusztacsalád

Répceszemere

Répcevis

Röjtökmuzsaj

Sopron

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Szakony

Újkér

Und

Völcsej

Zsira

7.8. Tét Okmányiroda[22]

Árpás

Bodonhely

Csikvánd

Felpéc

Gyarmat

Gyömöre

Győrszemere

Kajárpéc

Kisbabot

Mérges

Mórichida

Rábacsécsény

Rábaszentmihály

Rábaszentmiklós

Sobor

Sokorópátka

Szerecseny

Tényő

Tét

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Balmazújváros

Berettyóújfalu

Biharkeresztes

Debrecen

Derecske

Hajdúböszörmény

Hajdúdorog

Hajdúhadház

Hajdúnánás

Hajdúszoboszló

Komádi

Létavértes

Nádudvar

Nyíradony

Polgár

Püspökladány

Téglás

Tiszacsege

Vámospércs

8.1. Balmazújváros Okmányiroda

Balmazújváros

Egyek

Hortobágy

8.2. Berettyóújfalu Okmányiroda

Bakonszeg

Berettyóújfalu

Csökmő

Darvas

Esztár

Furta

Gáborján

Hencida

Mezőpeterd

Mezősas

Pocsaj

Szentpéterszeg

Tépe

Váncsod

Vekerd

Zsáka

8.3. Biharkeresztes Okmányiroda

Ártánd

Bedő

Berekböszörmény

Biharkeresztes

Bojt

Nagykereki

Told

8.4. Debrecen Okmányiroda

Debrecen

Hajdúsámson

8.5. Derecske Okmányiroda

Derecske

Hajdúbagos

Kismarja

Konyár

Mikepércs

Sáránd

8.6. Hajdúböszörmény Okmányiroda

Hajdúböszörmény

8.7. Hajdúdorog Okmányiroda

Hajdúdorog

8.8. Hajdúhadház Okmányiroda

Hajdúhadház

8.9. Hajdúnánás Okmányiroda

Hajdúnánás

8.10. Hajdúszoboszló Okmányiroda

Ebes

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Nagyhegyes

8.11. Komádi Okmányiroda

Komádi

Körösszegapáti

Körösszakái

Magyarhomorog

Újiráz

8.12. Létavértes Okmányiroda

Álmosd

Bagamér

Hosszúpályi

Kokad

Létavértes

Monostorpályi

8.13. Nádudvar Okmányiroda

Nádudvar

8.14. Nyíradony Okmányiroda

Nyíradony

8.15. Polgár Okmányiroda

Folyás

Görbeháza

Polgár

Tiszagyulaháza

Újszentmargita

Újtikos

8.16. Püspökladány Okmányiroda

Báránd

Bihardancsháza

Biharnagybajom

Bihartorda

Földes

Kaba

Nagyrábé

Püspökladány

Sáp

Sárrétudvari

Szerep

Tetétlen

8.17. Téglás Okmányiroda

Bocskaikert

Téglás

8.18. Tiszacsege Okmányiroda

Tiszacsege

8.19. Vámospércs Okmányiroda

Fülöp

Nyíracsád

Nyírábrány

Nyírmártonfalva

Újléta

Vámospércs

9. HEVES MEGYE[23]

Bélapátfalva

Eger

Füzesabony

Gyöngyös

Hatvan

Heves

Lőrinci

Pétervására

9.1. Bélapátfalva Okmányiroda

Balaton

Bátor

Bekölce

Bélapátfalva

Bükkszentmárton

Egerbocs

Egercsehi

Hevesaranyos

Mikófalva

Mónosbél

Nagyvisnyó

Szilvásvárad

Szúcs

9.2. Eger Okmányiroda[24]

Andornaktálya

Demjén

Eger

Egerbakta

Egerszalók

Egerszólát

Feldebrő

Felsőtárkány

Kerecsend

Maklár

Nagytálya

Noszvaj

Novaj

Ostoros Szarvaskő Tarnaszentmária Verpelét

9.3.Füzesabony Okmányiroda[25]

Aldebrő

Besenyőtelek

Dormánd

Egerfarmos

Füzesabony

Kál

Kápolna

Kompolt

Mezőszemere

Mezőtárkány

Nagyút

Poroszló

Sarud

Szihalom

Tófalu

Újlőrincfalva

9.4. Gyöngyös Okmányiroda[26]

Abasár

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Pálosvörösmart

Szűcsi

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek

9.5.Hatvan Okmányiroda[27]

Boldog

Csány

Ecséd

Hatvan

Heréd

Hort

Kerekharaszt

Nagykökényes

9.6. Heves Okmányiroda

Átány

Boconád

Erdőtelek

Erk

Heves

Hevesvezekény

Kisköre

Kömlő

Pély

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tenk

Tiszanána

Zaránk

9.7. Lőrinci Okmányiroda

Apc

Lőrinci

Petőfíbánya

Rózsaszentmárton

Zagyvaszántó

9.8. Pétervására Okmányiroda

Bodony

Bükkszék

Bükkszenterzsébet

Erdőkövesd

Fedémes

Istenmezeje

Ivád

Kisfüzes

Mátraballa

Mátraderecske

Parád

Parádsasvár

Pétervására

Recsk

Sirok

Szajla

Szentdomonkos

Tarnalelesz

Terpes

Váraszó

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Jászapáti

Jászárokszállás

Jászberény

Jászfényszaru

Karcag

Kisújszállás

Kunhegyes

Kunszentmárton

Martfű

Mezőtúr

Szolnok

Tiszaföldvár

Tiszafüred

Törökszentmiklós

Túrkeve

Újszász

10.1. Jászapáti Okmányiroda

Jászapáti

Jászivány

Jászkisér

Jászladány

Jászszentandrás

10.2. Jászárokszállás Okmányiroda

Jászágó

Jászárokszállás

Jászdózsa

10.3. Jászberény Okmányiroda

Alattyán Jánoshida

Jászalsószentgyörgy

Jászberény

Jászboldogháza

Jászfelsőszentgyörgy

Jászjákóhalma

Jásztelek

10.4. Jászfényszaru Okmányiroda

Jászfényszaru

Pusztamonostor

10.5. Karcag Okmányiroda

Berekfürdő

Karcag

Kunmadaras

10.6. Kisújszállás Okmányiroda

Kenderes Kisújszállás

10.7. Kunhegyes Okmányiroda

Kunhegyes

Tiszabura

Tiszagyenda

Tiszaroff

Tomajmonostora

10.8. Kunszentmárton Okmányiroda

Csépa

Cserkeszőlő

Kunszentmárton

Öcsöd

Szelevény

Tiszainoka

Tiszakürt

Tiszasas

10.9. Martfű Okmányiroda

Martfű

Rákócziújfalu

10.10. Mezőtúr Okmányiroda

Kétpó

Mesterszállás

Mezőhék

Mezőtúr

10.11. Szolnok Okmányiroda

Besenyszög

Csataszög

Hunyadfalva

Kőtelek

Nagykörű

Rákóczifalva

Szajol

Szolnok

Tiszajenő

Tiszasüly

Tiszavárkony

Tószeg

Vezseny

Zagyvarékas

10.12. Tiszaföldvár Okmányiroda

Cibakháza

Nagyrév

Tiszaföldvár

10.13. Tiszafüred Okmányiroda

Abádszalók

Nagyiván

Tiszaderzs

Tiszaigar

Tiszafüred

Tiszaörs

Tiszaszentimre

Tiszaszőlős

10.14. Törökszentmiklós Okmányiroda

Fegyvernek

Kengyel

Kuncsorba

Örményes

Tiszabő

Tiszapüspöki

Tiszatenyő

Törökszentmiklós

10.15. Túrkeve Okmányiroda

Túrkeve

10.16. Újszász Okmányiroda

Szászberek

Új szász

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Dorog

Esztergom

Kisbér

Komárom

Nyergesújfalu

Oroszlány

Tata

Tatabánya

11.1. Dorog Okmányiroda

Annavölgy

Bajna

Csolnok

Dág

Dorog

Epöl

Kesztölc

Leányvár

Máriahalom

Nagysáp

Piliscsév

Sárisáp

Tokod

Tokodaltáró

Úny

11.2. Esztergom Okmányiroda

Dömös

Esztergom

Mogyorósbánya

Pilismarót

Tát

11.3. Kisbér Okmányiroda

Aka

Ácsteszér

Ászár

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bársonyos

Csatka

Császár

Csép

Ete

Kerékteleki

Kisbér

Réde

Súr

Tárkány

Vérteskethely

11.4. Komárom Okmányiroda

Almásfüzitő

Ács

Bana

Bábolna

Csém

Kisigmánd

Komárom

Mocsa

Nagyigmánd

11.5. Nyergesújfalu Okmányiroda

Bajót

Lábatlan

Nyergesújfalu

Süttő

11.6. Oroszlány Okmányiroda

Bokod

Dad

Kecskéd

Kömlőd

Oroszlány

Szákszend

11.7. Tata Okmányiroda

Baj

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Kocs

Naszály

Neszmély

Szomód

Tardos

Tata

Vértestolna

11.8. Tatabánya Okmányiroda

Gyermely

Héreg

Környe

Szárliget

Szomor

Tarján

Tatabánya

Várgesztes

Vértessomló

Vértesszőlős

12. NÓGRÁD MEGYE

Balassagyarmat

Bátonyterenye

Pásztó

Rétság

Salgótarján

Szécsény

12.1. Balassagyarmat Okmányiroda[28]

Balassagyarmat

Becske

Bercel

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Csesztve

Csitár

Debercsény

Dejtár

Drégelypalánk

Érsekvadkert

Galgaguta

Herencsény

Hont

Hugyag

Iliny

Ipolyszög

Ipolyvece

Magyarnándor

Mohora

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Őrhalom

Patak

Patvarc

Szanda

Szécsénke

Szügy

Terény

12.2. Bátonyterenye Okmányiroda

Bátonyterenye

Dorogháza

Kisbárkány

Lucfalva

Márkháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraterenye

Mátraverebély

Nagybárkány

Nagykeresztúr

Nemti

Sámsonháza

Szuha

12.3. Pásztó Okmányiroda

Alsótold

Bér

Bokor

Buják

Cserhátszentiván

Csécse

Ecseg

Egyházasdengeleg

Erdőkürt

Erdőtarcsa

Felsőtold

Garáb

Héhalom

Jobbágyi

Kálló

Kisbágyon

Kozárd

Kutasó

Mátraszőlős

Palotás

Pásztó

Szarvasgede

Szirák

Szurdokpüspöki

Tar

Vanyarc

12.4. Rétság Okmányiroda

Alsópetény

Bánk

Berkenye

Borsosberény

Diósjenő

Felsőpetény

Horpács

Keszeg

Kétbodony

Kisecset

Legénd

Nagyoroszi

Nézsa

Nógrád

Nógrádsáp

Nőtincs

Ősagárd

Pusztaberki

Rétság

Romhány

Szátok

Szendehely

Szente

Tereske

Tolmács

12.5. Salgótarján Okmányiroda[29]

Bárna

Cered

Egyházasgerge

Etes

Ipolytarnóc

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Karancsság

Kazár

Kishartyán

Litke

Mátraszele

Mihálygerge

Rákóczibánya

Salgótarján

Ságújfalu

Somoskőújfalu

Sóshartyán

Szalmatercs

Szilaspogony

Vizslás

Zabar

12.6. Szécsény Okmányiroda

Endrefalva

Hollókő

Ludányhalászi

Magyargéc

Nagylóc

Nógrádmegyer

Nógrádsipek

Nógrádszakái

Piliny

Rimóc

Szécsény

Szécsényfelfalu

Varsány

13. PESTMEGYE

Abony

Aszód

Budakeszi

Budaörs

Cegléd

Dabas

Dunaharaszti

Dunakeszi

Érd

Göd

Gödöllő

Gyál

Gyömrő

Monor

Nagykáta

Nagykőrös

Nagymaros

Pécel

Pilisvörösvár

Pomáz

Ráckeve

Százhalombatta

Szentendre

Szigetszentmiklós

Szob

Tököl

Tura

Vác

Vecsés

Veresegyház

Visegrád

13.1. Abony Okmányiroda

Abony

Jászkarajenő

Kőröstetétlen

Újszilvás

13.2. Aszód Okmányiroda

Aszód

Bag

Domony

Hévízgyörk

Iklad

Kartal

Verseg

13.3. Budakeszi Okmányiroda

Budajenő

Budakeszi

Nagykovácsi

Páty

Perbál

Remeteszőlős

Telki

Tök

Zsámbék

13.4. Budaörs Okmányiroda

Biatorbágy

Budaörs

Herceghalom

Törökbálint

13.5. Cegléd Okmányiroda

Albertirsa

Cegléd

Ceglédbercel

Csemő

Dánszentmiklós

Mikebuda

Tápiószőlős

Törtei

13.6. Dabas Okmányiroda

Dabas

Hernád

Inárcs

Kakucs

Örkény

Pusztavacs

Táborfalva

Tatárszentgyörgy

Újhartyán

Újlengyel

13.7. Dunaharaszti Okmányiroda

Dunaharaszti

Dunavarsány

Taksony

13.8. Dunakeszi Okmányiroda

Dunakeszi

Fót

13.9. Érd Okmányiroda

Diósd

Érd

Pusztazámor

Sóskút

Tárnok

13.10. Göd Okmányiroda

Göd

13.11. Gödöllő Okmányiroda

Csömör

Dány

Gödöllő

Kerepes

Kistarcsa

Mogyoród

Nagytarcsa

Szada

Vácszentlászló

Valkó

Zsámbok

13.12. Gyál Okmányiroda

Alsónémedi

Bugyi

Felsőpakony

Gyál

Ócsa

13.13. Gyömrő Okmányiroda

Ecser

Gyömrő

Maglód

Mende

Sülysáp

Úri

13.14. Monor Okmányiroda[30]

Bénye

Csévharaszt

Gomba

Káva

Monor

Monorierdő

Nyáregyháza

Péteri

Pilis

Vasad

13.15. Nagykáta Okmányiroda

Farmos

Kóka

Nagykáta

Pánd

Szentlőrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecső

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tóalmás

13.16. Nagykőrös Okmányiroda

Kocsér

Nagykőrös

Nyársapát

13.17. Nagymaros Okmányiroda

Kismaros

Nagymaros

Szokolya

Verőce

13.18. Pécel Okmányiroda

Isaszeg

Pécel

13.19. Pilisvörösvár Okmányiroda

Pilisborosjenő

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszántó

Pilisszentiván

Pilisvörösvár

Solymár

Tinnye

Üröm

13.20. Pomáz Okmányiroda

Budakalász

Csobánka

Pilisszentkereszt

Pomáz

13.21. Ráckeve Okmányiroda

Apaj

Áporka

Délegyháza

Dömsöd

Kiskunlacháza

Lórév

Majosháza

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

13.22. Százhalombatta Okmányiroda

Százhalombatta

13.23. Szentendre Okmányiroda

Leányfalu

Pilisszentlászló

Pócsmegyer

Szentendre

Szigetmonostor

Tahitótfalu

13.24. Szigetszentmiklós Okmányiroda

Halásztelek

Szigethalom

Szigetszentmiklós

13.25. Szob Okmányiroda

Bernecebaráti

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kemence

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Perőcsény

Tésa

Szob

Vámosmikola

Zebegény

13.26. Tököl Okmányiroda

Szigetcsép

Szigetszentmárton

Szigetújfalu

Tököl

13.27. Tura Okmányiroda

Galgahévíz

Tura

13.28. Vác Okmányiroda

Acsa

Csörög

Csővár

Galgagyörk

Kisnémedi

Kösd .

Penc

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Sződ

Sződliget

Vác

Vácduka

Váchartyán

13.29. Vecsés Okmányiroda

Üllő

Vecsés

13.30. Veresegyház Okmányiroda

Csornád

Erdőkertes

Galgamácsa

Őrbottyán

Vácegres

Váckisújfalu

Vácrátót

Veresegyház

13.31. Visegrád Okmányiroda

Dunabogdány

Kisoroszi

Visegrád

14. SOMOGYMEGYE

Balatonboglár

Balatonföldvár

Balatonlelle

Barcs

Csurgó

Fonyód

Kaposvár

Lengyeltóti

Marcali

Nagyatád

Nagybajom

Siófok

Tab

14.1. Balatonboglár Okmányiroda

Balatonboglár

Ordacsehi

14.2. Balatonföldvár Okmányiroda

Balatonföldvár

Balatonőszöd

Balatonszárszó

Balatonszemes

Bálványos

Kereki

Kőröshegy

Kötcse

Nagycsepely

Pusztaszemes

Szántód

Szólád

Teleki

14.3. Balatonlelle Okmányiroda[31]

Balatonlelle

Gamás

Karád

Látrány

Somogybabod

Somogytúr

Visz

14.4. Barcs Okmányiroda

Babócsa

Barcs

Bélavár

Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kálmáncsa

Kastélyosdombó

Komlósd

Lad

Lakócsa

Patosfa

Péterhida

Potony

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Somogyaracs

Szentborbás

Szulok

Tótújfalu

Vízvár

14.5. Csurgó Okmányiroda

Berzence

Csurgó

Csurgónagymarton

Gyékényes

Iharos

Iharosberény

Inke

Őrtilos

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogyudvarhely

Szenta

Zákány

Zákányfalu

14.6. Fonyód Okmányiroda[32]

Balatonfenyves

Fonyód

14.7. Kaposvár Okmányiroda

Alsóbogát

Bárdudvarnok

Baté

Bodrog

Bőszénfa

Büssü

Cserénfa

Csököly

Csorna

Csombárd

Ecseny

Edde

Felsőmocsolád

Fonó

Gadács

Gálosfa

Gige

Gölle

Hajmás

Hedrehely

Hencse

Hetes

Igal

Jákó

Juta

Kadarkút

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérő

Kaposszerdahely

Kaposújlak

Kaposvár

Kazsok

Kercseliget

Kisasszond

Kisgyalán

Kiskorpád

Kőkút

Magyaratád

Magyaregres

Mernye

Mezőcsokonya

Mike

Mosdós

Nagyberki

Orci

Osztopán

Patalom

Patca

Polány

Ráksi

Rinyakovácsi

Sántos

Simonfa

Somodor

Somogyaszaló

Somogygeszti

Somogyjád

Somogysárd

Somogyszil

Szabadi

Szenna

Szentbalázs

Szentgáloskér

Szilvásszentmárton

Taszár

Újvárfalva

Várda

Visnye

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

14.8. Lengyeltóti Okmányiroda

Buzsák Gyugy

Hács

Kisberény

Lengyeltóti

Öreglak

Pamuk

Somogyvámos

Somogyvár

Szőlősgyörök

14.9. Marcali Okmányiroda[33]

Balatonberény

Balatonkeresztúr

Balatonmáriafürdő

Balatonszentgyörgy

Balatonújlak

Böhönye

Csákány

Csömend

Főnyed

Gadány

Hollád

Hosszúvíz

Kelevíz

Kéthely

Libickozma

Marcali

Mesztegnyő

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nemesvid

Nikla

Pusztakovácsi

Sávoly

Somogyfajsz

Somogysámson

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyzsitfa

Szegerdő

Szenyér

Szőkedencs

Tapsony

Táska

Tikos

Varászló

Vése

Vörs

14.10. Nagyatád Okmányiroda

Bakháza

Beleg

Bolhás

Görgeteg

Háromfa

Kaszó

Kisbajom

Kutas

Lábod

Nagyatád

Nagykorpád

Ötvöskónyi

Rinyabesenyő

Rinyaszentkirály

Segesd

Somogyszob

Szabás

Tarany

14.11. Nagybajom Okmányiroda

Nagybajom

Pálmajor

14.12. Siófok Okmányiroda

Ádánd

Balatonendréd

Balatonszabadi

Nagyberény

Nyim

Ságvár

Siófok

Siójut

Som

Zamárdi

14.13. Tab Okmányiroda[34]

Andocs

Bábonymegyer

Bedegkér

Bonnya

Fiad

Kánya

Kapoly

Kára

Kisbárapáti

Lulla

Miklósi

Nágocs

Sérsekszőlős

Somogyacsa

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Szorosad

Tab

Tengőd

Törökkoppány

Torvaj

Zala

Zics

15. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Baktalórántháza

Csenger

Demecser

Dombrád

Fehérgyarmat

Ibrány

Kisvárda

Máriapócs

Mátészalka

Nagyecsed

Nagyhalász

Nagykálló

Nyírbátor

Nyíregyháza

Rakamaz

Tiszalök

Tiszavasvári

Újfehértó

Vásárosnamény

Záhony

15.1. Baktalórántháza Okmányiroda

Apagy

Baktalórántháza

Berkesz

Besenyőd

Laskod

Levelek

Magy

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkarász

Nyírkércs

Nyírmada

Nyírtass

Nyírtét

Ófehértó

Petneháza

Pusztadobos

Ramocsaháza

Rohod

15.2. Csenger Okmányiroda

Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Komlódtótfalu

Pátyod

Porcsalma

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamostatárfalva

Tyukod

Ura

15.3. Demecser Okmányiroda

Demecser

Kék

Székely

Gégény

Nyírbogdány

15.4. Dombrád Okmányiroda

Dombrád

Tiszakanyár

Új dombrád

15.5. Fehérgyarmat Okmányiroda

Botpalád

Cégénydányád

Csaholc

Császló

Csegöld

Darnó

Fehérgyarmat

Fülesd

Gacsály

Garbolc

Gyügye

Hermánszeg

Jánkmajtis

Kérsemjén

Kisar

Kishódos

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kölcse

Kömörő

Magosliget

Mánd

Méhtelek

Milota

Nábrád

Nagyar

Nagyhódos

Nagyszekeres

Nemesborzova

Olcsvaapáti

Panyola

Penyige

Rozsály

Sonkád

Szamossályi

Szamosújlak

Szatmárcseke

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszakóród

Tisztaberek

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Uszka

Vámosoroszi

Zajta

Zsarolyán

15.6. Ibrány Okmányiroda

Balsa

Buj

Gávavencsellő

Ibrány

Kemecse

Paszab

Tiszabercel

15.7. Kisvárda Okmányiroda

Ajak

Anarcs

Döge

Fényeslitke

Gyulaháza

Jéke

Kékcse

Kisvárda

Lövőpetri

Mezőladány

Nyírlövő

Pap

Pátroha

Rétközberencs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Tornyospálca

Újkenéz

15.8. Máriapócs Okmányiroda

Kisléta

Máriapócs

Nyírgyulaj

Pócspetri

15.9. Mátészalka Okmányiroda

Fülpösdaróc

Géberjén

Győrtelek

Hodász

Jármi

Kántorjánosi

Kocsord

Mátészalka

Nagydobos

Nyírcsaholy

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírparasznya

Ópályi

Ököritófülpös

Őr

Papos

Rápolt

Szamoskér

Szamosszeg

Vaja

15.10. Nagyecsed Okmányiroda

Fábiánháza

Mérk

Nagyecsed

Tiborszállás

Vállaj

15.11. Nagyhalász Okmányiroda

Beszterec

Nagyhalász

Tiszarád

Tiszatelek

Vasmegyer

15.12. Nagykálló Okmányiroda

Balkány

Biri

Bököny

Geszteréd

Kállósemjén

Nagykálló

Szakoly

15.13. Nyírbátor Okmányiroda

Bátorliget

Encsencs

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírlugos

Nyírmihálydi

Nyírpilis

Nyírvasvári

Ömböly

Penészlek

Piricse Terem

15.14. Nyíregyháza Okmányiroda

Kálmánháza

Kótaj

Nagycserkesz

Napkor

Nyíregyháza

Nyírpazony

Nyírtelek

Nyírtura

Sényő

15.15. Rakamaz Okmányiroda

Rakamaz

Tímár

Tiszanagyfalu

Szabolcs

15.16. Tiszalök Okmányiroda

Tiszaeszlár

Tiszalök

15.17. Tiszavasvári Okmányiroda

Szorgalmatos

Tiszadada

Tiszadob

Tiszavasvári

15.18. Újfehértó Okmányiroda

Érpatak

Újfehértó

15.19. Vásárosnamény Okmányiroda

Aranyosapáti

Barabás

Beregdaróc

Beregsurány

Csaroda

Gelénes

Gemzse

Gulács

Gyüre

Hetefejércse

Ilk

Jánd

Kisvarsány

Lónya

Márokpapi

Mátyus

Nagyvarsány

Olcsva

Tákos

Tarpa

Tiszaadony

Tiszakerecseny

Tiszaszalka

Tiszavid

Tivadar

Vámosatya

Vásárosnamény

15.20. Záhony Okmányiroda

Benk

Eperjeske

Győröcske

Komoró

Mándok

Tiszabezdéd

Tiszamogyorós

Tiszaszentmárton

Tuzsér

Záhony

Zsurk

16. TOLNA MEGYE

Bátaszék

Bonyhád

Dombóvár

Dunaföldvár

Paks

Simontornya

Szekszárd

Tamási

Tolna

16.1. Bátaszék Okmányiroda

Alsónána

Alsónyék

Báta '

Bátaszék

Pörböly

Sárpilis

Várdomb

16.2. Bonyhád Okmányiroda

Aparhant

Bátaapáti

Bonyhád

Bonyhádvarasd

Cikó

Grábóc

Györe

Izmény

Kakasd

Kisdorog

Kismányok

Kisvejke

Lengyel

Mórágy

Mőcsény

Mucsfa

Nagymányok

Nagyvejke

Tevel

Váralja

Závod

16.3. Dombóvár Okmányiroda

Attala

Csibrák

Csikóstőttős

Dalmand

Dombóvár

Döbrököz

Gyulaj

Jágónak

Kapospula

Kaposszekcső

Kocsola

Kurd

Lápafő

Nak

Szakcs

Várong

16.4. Dunaföldvár Okmányiroda

Dunaföldvár

16.5. Paks Okmányiroda

Bikács

Bölcske

Dunaszentgyörgy

Gerjen

Györköny

Kajdacs

Madocsa

Nagydorog

Németkér

Paks

Pálfa

Pusztahencse

Sárszentlőrinc

16.6. Simontornya Okmányiroda

Belecska

Kisszékely

Nagyszékely

Ozora

Pincehely

Simontornya

Tolnanémedi

16.7. Szekszárd Okmányiroda

Decs

Felsőnána

Harc

Kéty

Kistormás

Kölesd

Medina

Murga

Őcsény

Sióagárd

Szálka

Szedres

Szekszárd

Tengelic

Zomba

16.8. Tamási Okmányiroda[35]

Diósberény

Dúzs

Értény

Felsőnyék

Fürged

Gyönk

Hőgyész

Iregszemcse

Kalaznó

Keszőhidegkút

Koppányszántó

Magyarkeszi

Miszla

Mucsi

Nagykónyi

Nagyszokoly

Pári

Regöly

Szakadát

Szakály

Szárazd

Tamási

Udvari

Újireg

Varsád

16.9. Tolna Okmányiroda

Bogyiszló

Fadd

Fácánkert

Tolna

17. VAS MEGYE[36]

Celldömölk Csepreg

Körmend

Kőszeg

Őriszentpéter

Répcelak

Sárvár

Szentgotthárd

Szombathely

Vasvár

17.1. Celldömölk Okmányiroda

Boba

Borgáta

Celldömölk

Csönge

Duka

Egyházashetye

Jánosháza

Karakó

Keléd

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kenyeri

Kissomlyó

Köcsk

Mersevát

Mesteri

Nagysimonyi

Nemeskeresztúr

Nemeskocs

Ostffyasszonyfa

Pápoc

Szergény

Tokorcs

Vönöck

17.2. Csepreg Okmányiroda

Csepreg

Bük

Chernelházadamonya

Gór

Iklanberény

Lócs

Mesterháza

Nemesládony

Répceszentgyörgy

Sajtoskál

Simaság

Tompaládony

Tömörd

Tormásliget

17.3. Körmend Okmányiroda

Csákánydoroszló

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Katafa

Kemestaródfa

Körmend

Magyarnádalja

Magyarszecsőd

Molnaszecsőd

Nádasd

Nagykölked

Nagymizdó

Nemesrempehollós

Pinkamindszent

Rádóckölked

Szarvaskend

Vasalja

17.4. Kőszeg Okmányiroda

Bozsok

Cák

Gyöngyösfalu

Horvátzsidány

Kiszsidány

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Lukácsháza

Nemescsó

Ólmod

Peresznye

Pusztacsó

Velem

17.5. Őriszentpéter Okmányiroda

Bajánsenye

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Ispánk

Ivánc

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kisrákos

Kondorfa

Magyarszombatfa

Nagyrákos

Őrimagyarósd

Őriszentpéter

Pankasz

Szaknyér

Szalafő

Szatta

Szőce

Velemér

Viszák

17.6. Répcelak Okmányiroda

Csánig

Nick

Répcelak

Uraiújfalu

Vámoscsalád

17.7. Sárvár Okmányiroda

Bejcgyertyános

Bögöt

Bögöte

Csénye

Gérce

Hegyfalu

Hosszúpereszteg

Ikervár

Jákfa

Káld

Kenéz

Meggyeskovácsi

Megyehid

Nagygeresd

Nyőgér

Ölbő

Pecöl

Porpác

Pósfa

Rábapaty

Sárvár

Sitke

Sótony

Szeleste

Vásárosmiske

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Zsédeny

17.8. Szentgotthárd Okmányiroda

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Csörötnek

Felsőszölnök

Gasztony

Kétvölgy

Magyarlak

Nemesmedves

Orfalu

Rábagyarmat

Rátót

Rönök

Szakonyfalu

Szentgotthárd

Vasszentmihály

17.9. Szombathely Okmányiroda

Acsád

Balogunyom

Bozzai

Bucsu

Csempeszkopács

Dozmat

Felsőcsatár

Gencsapáti

Gyanógeregye

Horvátlövő

Ják

Kisunyom

Meszlen

Nárai

Narda

Nemesbőd

Nemeskolta

Perenye

Pornóapáti

Rábatöttös

Rum

Salköveskút

Söpte

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Szentpéterfa

Szombathely

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Torony

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécseny

Vasszilvágy

Vát

Vép

Zsennye

17.10. Vasvár Okmányiroda

Alsóújlak

Andrásfa

Bérbaltavár

Csehi

Csehimindszent

Csipkerek

Egervölgy

Gersekarát

Győrvár

Hegyhátszentpéter

Kám

Mikosszéplak

Nagytilaj

Olaszfa

Oszkó

Pácsony

Petőmihályfa

Püspökmolnári

Rábahidvég

Sárfimizdó

Szemenye

Telekes

Vasvár

18. VESZPRÉM MEGYE

Ajka

Balatonalmádi

Balatonfüred

Balatonfűzfő

Devecser

Herend

Pápa

Sümeg

Tapolca

Várpalota

Veszprém

Zirc

18.1. Ajka Okmányiroda

Ajka

Csehbánya

Halimba

Kislőd

Magyarpolány

Nyírád

Öcs

Szőc

Úrkút

Városlőd

18.2. Balatonalmádi Okmányiroda

Alsóörs

Balatonalmádi

Felsőörs

Lovas

Szentkirály szabadj a

18.3. Balatonfüred Okmányiroda

Aszófő

Balatonakaii

Balatoncsicsó

Balatonfüred

Balatonszepezd

Balatonszőlős

Balatonudvari

Csopak

Dörgicse

Monoszló

Óbudavár

Örvényes

Paloznak

Pécsely

Szentantalfa

Szentjakabfa

Tagyon

Tihany

Vászoly

Zánka

18.4. Balatonfűzfő Okmányiroda

Balatonfüzfő

Balatonkenese

Balatonfőkajár

Balatonvilágos

Csajág

Királyszentistván

Küngös

Litér

Papkeszi

Vilonya

18.5. Devecser Okmányiroda

Adorjánháza

Apácatorna

Bakonypölöske

Borszörcsök

Csögle

Dabrony

Devecser

Doba

Egeralja

Iszkáz

Kamond

Karakószörcsök

Kerta

Kisberzseny

Kiscsősz

Kispirit

Kisszőlős

Kolontár

Nagyalásony

Nagypirit

Noszlop

Oroszi

Pusztamiske

Somlójenő

Somlószőlős

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Tüskevár

Vid

18.6. Herend Okmányiroda

Bánd

Herend

Szentgál

18.7. Pápa Okmányiroda

Adásztevel

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszücs

Bakonytamási

Béb

Békás

Csót

Dáka

Döbrönte

Egyházaskesző

Farkasgyepű

Ganna

Gecse

Gic

Homokbödöge

Kemeneshőgyész

Kemenesszentpéter

Külsővat

Kup

Lovászpatona

Magyargencs

Malomsok

Marcalgergelyi

Marcaltő

Mezőlak

Mihályháza

Nagyacsád

Nagydém

Nagygyimót

Nagytevel

Nemesgörzsöny

Nemesszalók

Németbánya

Nóráp

Nyárád

Pápa

Pápadereske

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Takácsi

Ugod

Vanyola

Várkesző

Vaszar

Vinár

18.8. Sümeg Okmányiroda

Bazsi

Bodorfa

Csabrendek

Dabronc

Gógánfa

Gyepükaján

Hetyefő

Hosztót

Káptalanfa

Megyer

Nemeshany

Rigács

Sümeg

Sümegprága

Szentimrefalva

Ukk

Veszprémgalsa

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalameggyes

Zalaszegvár

18.9. Tapolca Okmányiroda

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonederics

Balatonhenye

Balatonrendes

Gyulakeszi

Hegyesd

Hegymagas

Kapolcs

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti

Kővágóörs

Köveskál

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Mindszentkálla

Monostorapáti

Nemesgulács

Nemesvita

Raposka

Révfülöp

Salföld

Sáska

Szentbékkálla

Szigliget

Taliándörögd

Tapolca

Uzsa

Vigántpetend

Zalahaláp

18.10. Várpalota Okmányiroda[37]

Berhida

Jásd

Ősi

Öskü

Pétfürdő

Tés

Várpalota

18.11. Veszprém Okmányiroda

Barnag

Hajmáskér

Hárskút

Hidegkút

Márkó

Mencshely

Nagyvázsony

Nemesvámos

Pula

Sóly

Tótvázsony

Veszprém

Veszprémfajsz

Vöröstó

18.12. Zirc Okmányiroda[38]

Bakonybél

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonyszentkirály

Borzavár

Csesznek

Csetény

Dudar

Eplény

Lókút

Nagyesztergár

Olaszfalu

Pénzesgyőr

Porva

Szápár

Zirc

19. ZALA MEGYE[39]

Hévíz

Keszthely

Lenti

Letenye

Nagykanizsa

Pacsa

Zalaegerszeg

Zalakaros

Zalalövő

Zalaszentgrót

19.1. Hévíz Okmányiroda

Alsópáhok

Cserszegtomaj

Felsőpáhok

Hévíz

Nemesbük

Rezi

Sármellék

Zalaköveskút

19.2. Keszthely Okmányiroda

Balatongyörök

Bókaháza

Esztergályhorváti

Gétye

Gyenesdiás

Karmacs

Keszthely

Szentgyörgyvár

Vállus

Várvölgy

Vindornyafok

Vindornyalak

Vonyarcvashegy

Zalaapáti

Zalaszántó

Zalavár

19.3. Lenti Okmányiroda

Alsószenterzsébet

Baglad

Barlahida

Belsősárd

Bödeháza

Csertalakos

Csesztreg

Csömödér

Dobri

Felsőszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Gutorfölde

Hernyék

Iklódbördőce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkateskánd

Kissziget

Kozmadombja

Külsősárd

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lovászi

Magyarföld

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Nemesnép

Nova

Ortaháza

Páka

Pördefölde

Pór szombat

Pusztaapáti

Ramocsa

Rédics

Resznek

Szécsisziget

Szentgyörgyvölgy

Szentpéterfölde

Szijártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

19.4. Letenye Okmányiroda

Bánokszentgyörgy

Bázakerettye

Becsehely

Borsfa

Bucsuta

Csörnyeföld

Kerkaszentkirály

Kiscsehi

Kistolmács

Lasztonya

Letenye

Lispeszentadorján

Maróc

Molnári

Murarátka

Muraszemenye

Oltárc

Petrivente

Pusztamagyaród

Semjénháza

Szentliszló

Szentmargitfalva

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Valkonya

Várfölde

Zajk

19.5. Nagykanizsa Okmányiroda

Belezna

Bocska

Börzönce

Csapi

Eszteregnye

Fityeház

Fűzvölgy

Gelsesziget

Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Murakeresztúr

Nagybakónak

Nagykanizsa

Nagyrécse

Nemespátró

Pölöskefő

Rigyác

Sormás

Surd

Szepetnek

Újudvar

Zalaszentbalázs

19.6. Pacsa Okmányiroda

Alsórajk

Bezeréd

Búcsúszentlászló

Dióskál

Egeraracsa

Felsőrajk

Misefa

Nagykapornak

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Orbányosfa

Pacsa

Padár

Pölöske

Pötréte

Szentpéterúr

Zalaigrice

Zalaszentmárton

Zalaszentmihály

19.7. Zalaegerszeg Okmányiroda

Alibánfa

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktüttös

Becsvölgye

Bocfölde

Böde

Boncodfölde

Csatár

Csonkahegyhát

Dobronhegy

Egervár

Gellénháza

Gombosszeg

Gősfa

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Kávás

Kemendollár

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadamos

Mi lej szeg

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Németfalu

Ormándlak

Pál fi szeg

Pethőhenye

Petrikeresztúr

Pókaszepetk

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Teskánd

Tófej

Vasboldogasszony

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalaegerszeg

Zalaistvánd

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlőrinc

Zalatárnok

19.8. Zalakaros Okmányiroda

Balatonmagyaród

Galambok

Garabonc

Gelse

Kerecseny

Kilimán

Kisrécse

Miháld

Nagyrada

Orosztony

Pat

Sand

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszentjakab

Zalaújlak

19.9. Zalalövő Okmányiroda

Csöde

Keménfa

Ozmánbük

Salomvár

Vaspör

Zalacséb

Zalaháshágy

Zalalövő

19.10. Zalaszentgrót Okmányiroda

Almásháza

Batyk

Döbröce

Dötk

Kallósd

Kehidakustány

Kisgörbő

Kisvásárhely

Ligetfalva

Mihályfa

Nagygörbő

Óhid

Pakod

Sénye

Sümegcsehi

Szalapa

Tekenye[40]

Tilaj

Türje

Vindornyaszőlős

Zalabér

Zalacsány

Zalaszentgrót

Zalaszentlászló

Zalavég

20. BUDAPEST FŐVÁROS

20.1. Okmányiroda Budapest I. kerület

Budapest I. kerület

20.2. Okmányiroda Budapest II. kerület

Budapest II. kerület

20.3. Okmányiroda Budapest III. kerület

Budapest III. kerület

20.4. Okmányiroda Budapest IV. kerület

Budapest IV. kerület

20.5. Okmányiroda Budapest V. kerület

Budapest V. kerület

20.6. Okmányiroda Budapest VI. kerület

Budapest VI. kerület

20.7. Okmányiroda Budapest VII. kerület

Budapest VII. kerület

20.8. Okmányiroda Budapest VIII. kerület

Budapest VIII. kerület

20.9. Okmányiroda Budapest IX. kerület

Budapest IX. kerület

20.10. Okmányiroda Budapest X. kerület

Budapest X. kerület

20.11. Okmányiroda Budapest XI. kerület

Budapest XI. kerület

20.12. Okmányiroda Budapest XII. kerület

Budapest XII. kerület

20.13. Okmányiroda Budapest XIII. kerület

Budapest XIII. kerület

20.14. Okmányiroda Budapest XIV. kerület

Budapest XIV. kerület

20.15. Okmányiroda Budapest XV. kerület

Budapest XV. kerület

20.16. Okmányiroda Budapest XVI. kerület

Budapest XVI. kerület

20.17. Okmányiroda Budapest XVII. kerület

Budapest XVII. kerület

20.18. Okmányiroda Budapest XVIII. kerület

Budapest XVIII. kerület

20.19. Okmányiroda Budapest XIX. kerület

Budapest XIX. kerület

20.20. Okmányiroda Budapest XX. kerület

Budapest XX. kerület

20.21. Okmányiroda Budapest XXI. kerület

Budapest XXI. kerület

20.22. Okmányiroda Budapest XXII. kerület

Budapest XXII. kerület

20.23. Okmányiroda Budapest XXIII. kerület

Budapest XXIII. kerület

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 38/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2005.03.18.

[2] Hatályon kívül helyezte a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.06.21.

[3] Hatályon kívül helyezte a 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[4] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 215. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[5] Megállapította a 38/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2005.03.18.

[6] Megállapította a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2012.10.22.

[7] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 216. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[8] Megállapította a 317/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.01.01.

[9] Módosította a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.09.01.

[10] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 215. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[11] Módosította a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.09.01.

[12] Beiktatta a 317/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.01.01.

[13] Beiktatta a 317/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.01.01.

[14] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1104. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[15] Megállapította a 38/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2005.03.18.

[16] Megállapította a 38/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[17] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[18] Megállapította a 38/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[19] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[20] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[21] Beiktatta a 26/2011. (III. 10.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatályos 2011.03.11.

[22] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[23] Megállapította a 38/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[24] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[25] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[26] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[27] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[28] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[29] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[30] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[31] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[32] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[33] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[34] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[35] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[36] Megállapította a 38/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[37] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[38] Megállapította a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.21.

[39] Megállapította a 317/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.01.01.

[40] Beiktatta a 26/2011. (III. 10.) Korm. rendelet 24. §-a. Hatályos 2011.03.11.

Tartalomjegyzék