232/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet

az egységes hírközlési hatóságról, valamint egyes hírközlést érintő jogszabályok módosításáról

A postáról szóló, módosított 1992. évi XLV. törvény 12/A. §-ának (2) bekezdésében, a távközlésről szóló, módosított 1992. évi LXXII. törvény 19. §-ának (2) bekezdésében, és a frekvenciagazdálkodásról szóló, módosított 1993. évi LXII. törvény 7. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 87-88. §-ában foglaltakra -, a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A postáról szóló törvény (a továbbiakban: Pt.) a távközlésről szóló törvény (a továbbiakban: Tt.) és a frekvenciagazdálkodásról szóló törvény (a továbbiakban: Ft.) alapján a hírközléssel összefüggő állami feladatok körében a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő önálló központi hivatal, továbbá területi szervei (hírközlési hatóság) feladatait a Hírközlési Főfelügyelet, valamint területi szervei, a Budapesti Hírközlési Felügyelet (a továbbiakban: BHF) és a területi felügyeletek (a továbbiakban: felügyeletek) látják el.

A Hírközlési Főfelügyelet

2. § A Hírközlési Főfelügyelet (a továbbiakban: Főfelügyelet):

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv;

b) székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.;

postacím: 1525 Budapest, Pf. 75;

c) illetékessége az ország egész területére kiterjed;

d) vezetőjét (elnökét) - a Ft. 5/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján - a miniszter nevezi ki, és menti fel;

e) szervezeti és működési szabályzatát a miniszter hagyja jóvá;

f) köztisztviselőit a Főfelügyelet vezetője nevezi ki.

3. §

A Főfelügyelet feladatai

(1) A Főfelügyelet hatósági jogkörében, valamint a hatósági jogalkalmazási és felügyeleti tevékenység irányítása körében

a) a Pt. 13. §-ának (2) bekezdése, a Tt. 9. §-ának (2) bekezdése alapján jóváhagyja a postai és távközlési szervezetek üzletszabályzatát;

b) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtt.) 103. §-ának (1) bekezdése alapján kijelöli a műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező vagy vele szerződött távközlési szervezet részére a műsorszórási célú frekvenciát, illetőleg az Rtt. 104. §-ának (2) bekezdése alapján kiadja a műsorszóró adó rádióengedélyét;

c) másodfokon jár el a BHF és a felügyeletek által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálásánál, továbbá - a külön jogszabályok szerint - gyakorolja másodfokú szakhatósági és szabálysértési hatósági jogkörét;

d) irányítja a távközlési szolgáltatók ellenőrzését;

e) az egységes jogalkalmazás érdekében - a jogszabályok és szabványok keretei között ügyfelekre nem kiterjedő hatállyal - megállapítja a hatósági eljárásban alkalmazott vizsgálatok és ellenőrzések műszaki szakmai követelményeit és módszereit.

(2) A Főfelügyelet egyéb nyilvántartási, felügyeleti tevékenysége körében

a) a BHF és a felügyeletek felettes szerve, irányítja és ellenőrzi azok tevékenységét;

b) biztosítja a hírközlési statisztikai információrendszer működését és a külön jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetését, egyes közérdekű adatok közzétételét;

c) a hírközlési ágazat hatósági jellegű szakképzései tekintetében - külön jogszabályban meghatározott szakmai képzések és szakképesítések követelményrendszere alapján - meghatározza a szaktanfolyamok tantárgyait, tanterveit, vizsgakövetelményeit, kinevezi a vizsgabiztosokat, lebonyolítja a vizsgáztatást, felügyeli és ellenőrzi a tanfolyami képzést.

(3) A Főfelügyelet a hírközlés országos jelentőségű szakfeladataival összefüggő és egyéb hírközlési igazgatási feladatok körében

a) a zártcélú távközlő hálózatok létesítésének, összekapcsolásának, fejlesztésének, korszerűsítésének, megszüntetésének előkészítése során a külön jogszabályban meghatározott hálózatgazdákkal egyeztetést végez;

b) az Ft., a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata, valamint a nemzetközi egyezmények és nemzetközi megállapodások alapján gazdálkodik a rendelkezésre álló frekvenciákkal;

c)[1] előkészíti a távközlő hálózatokban használható azonosítókkal való gazdálkodásra vonatkozó normatív rendelkezéseket, elkészíti és közzéteszi a nem közcélú távközlő hálózatokban használható azonosítókra vonatkozó feltételeket, a Kormány és a miniszter hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatokat kivéve, továbbá meghatározott nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően gazdálkodik az azonosítókkal, elvégzi a szükséges belföldi és nemzetközi koordinációt.

d) felméri és folyamatosan elemzi a hírközlési és az ehhez kapcsolódó informatikai piac működését, tájékoztatja a miniszert a Kormány hírközlés-politikájának érvényesüléséről, jelzi a hírközlés biztonságát veszélyeztető körülményeket, és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre;

e) a hírközlési és ehhez kapcsolódó informatikai igények és a piac gazdasági elemzésére alapozottan javaslatot dolgoz ki a minisztérium részére a hírközlés politikai, valamint a hírközléssel és az információs stratégiájával kapcsolatos nemzeti célok megfogalmazására vagy ezek módosítására;

f) figyelemmel kíséri és elemzi a hírközlés szabályozottságát, a hírközlési piac résztvevőinek jogkövető magatartását, és indokolt esetben a résztvevők bevonásával javaslatot dolgoz ki a szabályozás módosítására;

g) figyelemmel kíséri az Európai Unió hírközléssel és információs hálózatokkal kapcsolatos közösségi jogszabályait, feltárja a hatályos és a készülő magyar jogszabályok rendelkezéseitől való eltéréseket, és javaslatot dolgoz ki a szükséges jogharmonizációra;

h) operatív nemzetközi koordináló tevékenységet folytat a hírközlés területén;

i) koordinálja a távközlő hálózatok alapvető műszaki terveinek módosítására vagy kiegészítésére irányuló javaslatokat;

j) képviselői és szakértői révén részt vesz a Magyar Szabványügyi Testület hírközlési és EMC szabványosítási feladatait ellátó nemzeti szabványosító műszaki bizottságának munkájában, e szakterületen figyelemmel kíséri a nemzetközi és európai szabványosítási tevékenységet, kezdeményezi a nemzetközi és európai szabványok hazai bevezetését, nyilvántartja a hírközlésre és az EMC-re vonatkozó nemzeti szabványokat, javaslatot tesz egyes szabványok kötelezően alkalmazandóvá nyilvánítására;

k) a Minisztérium irányításával részt vesz a Nemzeti Akkreditáló Testület hírközlési akkreditálási feladatainak végrehajtásában, kezdeményezi a hatósági eljárásokhoz szükséges vizsgálatok, tanúsítások [a Tt. 19/A. §-ának (3) bekezdése] és ellenőrzések műszaki-szakmai követelményeinek meghatározását, közreműködik a megfelelőség igazolására vonatkozó eljárás szabályainak kialakításában;

l) irányítja az ágazati minőség-felügyeleti munkát;

m) a külön jogszabályok keretei között együttműködik a fogyasztóvédelmi szervezetekkel és a kamarákkal;

n) a Minisztérium irányításával részt vesz a Rtt.-ben meghatározott feladatok teljesítésében;

o) előkészíti a koncessziós szerződéseket és ellátja a koncessziós pályázatok lebonyolításával, az érvényes koncessziós szerződések kezelésével kapcsolatos - külön jogszabályban megállapított - feladatokat;

p) szakértőként közreműködik a távközlési szolgáltatások koncessziós pályázati Értékelő Bizottságában;

q) rádiómérő-ellenőrző és zavarelhárító szolgálatot tart fenn;

r) operatív frekvencia koordinációt folytat belföldi, nemzetközi és kormányzati területeken, bejelenti és bejegyezteti a koordinált frekvenciákat a Nemzetközi Távközlési Egyesületnél, és más nemzetközi szervezeteknél;

s) együttműködik a kormányzati frekvencia felhasználó szervekkel és - külön jogszabályok alapján - a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatallal;

t) külön jogszabály alapján eljárva végzi a hírközlés egyes honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági vonatkozású feladatait, valamint az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatást;

u) ellátja a hírközlési célú fejezeti kezelésű előirányzat-csoport nyilvántartásainak vezetését, a támogatási szerződések előkészítését és teljesülésük ellenőrzését.

(4) A Főfelügyelet az (1)-(3) bekezdésben megjelölt feladatok közül - az (1) bekezdés a)-c) pontjai kivételével - egyes, a jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok ellátásába a területi szerveit is bevonhatja.

(5) A Főfelügyelet és területi szervei a Főfelügyelet számlájára beszedik a külön jogszabályokban meghatározott hatósági díjakat (frekvencialekötési és használati díj, eljárási díj, minőség-felügyeleti díj), költségtérítéseket és bírságokat.

A FELÜGYELETEK

4. §

A Budapesti Hírközlési Felügyelet feladatai

(1) A BHF

a) a Főfelügyelet irányítása alatt, teljes hatósági jogkörrel rendelkező területi költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Főfelügyelet látja el;

b) illetékessége - jogszabályokban meghatározott hatáskörében- az ország egész területére, továbbá Budapest és Pest megye területére terjed ki;

c) vezetőjét - pályázat alapján - a Főfelügyelet vezetője nevezi ki, és menti fel. Köztisztviselői tekintetében a kinevezés és felmentés kivételével - amely jogkör gyakorlása a Főfelügyelet vezetőjét illeti meg - a munkáltatói jogokat a BHF vezetője gyakorolja;

d) szervezeti és működési szabályzatát a Főfelügyelet vezetője hagyja jóvá.

(2) A BHF első fokú hatósági hatáskörében a következő - e rendeletben és egyéb külön jogszabályokban foglalt - feladatokat látja el:

a) postai, távközlési hatósági feladatai

1. az országos, a kettős vagy több felügyelet illetékességi területét érintő (regionális), illetőleg Budapest vagy Pest megye területén a postai, illetőleg távközlési szolgáltatások engedélyezése, a bejelentésköteles szolgáltatások nyilvántartásba vétele;

2. az 1. pontban említett távközlési szolgáltatások hatósági minőségfelügyelete;

3. a különcélú hálózat ideiglenes közcélú igénybevételének elrendelése;

4. kettő vagy több felügyeleti illetékességi területét, Budapest vagy Pest megye területét érintő nyomvonal jellegű távközlési létesítmények, sajátos építményfajták (Tt. Mellékletének 24. pontja) engedélyezése;

5. az engedélyezési hatáskörébe tartozó távközlési építmény üzemben tartási feltételeinek, a műszaki előírások és egyéb követelmények megtartásának ellenőrzése, az engedélyes kötelezése a megállapított hibák, hiányosságok határidőre történő megszüntetésére;

6. az engedélyezési hatáskörébe tartozó engedélyhez kötött távközlési építmények engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon való létesítése esetén a végleges fennmaradási engedély kiadása vagy a távközlési építmény átalakításának vagy lebontásának elrendelése. Az átalakítási munkák befejezéséig ideiglenes fennmaradási engedély kiadása;

7. külön jogszabályban országos jelentőségűnek minősített, illetőleg kettő vagy több felügyelet illetékességi területét, továbbá Budapest vagy Pest megye területét érintő - a Tt. 26. §-ának (3) bekezdése alapján - a közcélú szolgáltató kérelmére létesítményeken szolgalmi vagy más használati jog (vezetékjog) határozatban történő alapítása;

8. külön jogszabályban országos jelentőségűnek minősített, kettő vagy több felügyelet illetékességi területét, Budapest vagy Pest megye területét érintő - a Tt. 26. §-ának (4) bekezdése alapján - közcélú távközlési szolgáltató által használt alépítményben, létesítményen használati jog létesítésében, az együttműködés feltételeinek kialakításában való közreműködés, vagy kérelemre a szerződés létrehozása;

9. országos, illetőleg kettő vagy több felügyelet illetékességi területét, Budapest vagy Pest megye területét érintő különcélú távközlő hálózat közcélú hálózattal történő összekapcsolásának engedélyezése;

10. országos, illetőleg kettő vagy több felügyelet illetékességi területét, Budapest vagy Pest megye területét érintő különcélú távközlő hálózat más különcélú hálózattal történő összekapcsolásának engedélyezése;

11. országos, illetőleg kettő vagy több felügyelet illetékességi területét, Budapest vagy Pest megye területét érintő közcélú hálózati szerződésekkel kapcsolatosan az ajánlat minősítése, az esetlegesen hiányzó műszaki feltételek megállapítása, kérelemre a szerződés létrehozása - külön jogszabályban foglaltak szerint - a zártcélú hálózatgazda kezdeményezésére meghatározott kötelezettségek megállapítása;

12. az Alapvető Műszaki Tervekben foglaltaktól eltérő megoldások és paraméterek ideiglenes alkalmazásának eseti jóváhagyása;

13. az engedélyezési hatáskörébe tartozó jogerős elvi építési, építési és használatbavételi, valamint a végleges és ideiglenes fennmaradási engedélyekről nyilvántartás vezetése;

14. országos, illetőleg kettő vagy több felügyelet illetékességi területét, Budapest vagy Pest megye területét érintő távközlő hálózatok szolgáltatás-hozzáférési pontjainak hatósági engedélyezése;

15. a távközlő berendezések és postai bérmentesítő gépek típusjóváhagyása, forgalomba hozatalának, rendszeresítésének - a külön jogszabályok alapján történő - engedélyezése;

16. a jogosulatlanul távközlési szolgáltatást végzők kötelezése a szolgáltatás nyújtásának abbahagyására vagy az utólagos engedélyezésre irányuló eljárás kezdeményezésére;

17. jogszabályban, hatósági engedélyben, koncessziós szerződésben, üzletszabályzatban foglaltaktól való eltérés esetében - a szakirányú ellenőrzés alapján - a távközlési szolgáltató kötelezése az eltérés megszüntetésére, eredménytelenség esetében a hatósági engedély visszavonása, a jogszabályokban meghatározott szankciók alkalmazása, illetőleg javaslattétel a miniszter részére a koncessziós szerződés felbontására;

b) frekvenciagazdálkodással összefüggő hatósági feladatai

1. adatszolgáltatás nyújtása frekvenciahatósági ügyek kezdeményezéséhez, tervezéséhez;

2. az Rtt. 103. §-a (1) bekezdésében foglalt esetet kivéve frekvenciakijelölési határozat kiadása, rádiótávközlő berendezés fejlesztéséhez, gyártáshoz, egyedi előállításához, forgalomba hozatalához, behozatalához, megszerzéséhez és tulajdonjogának átruházásához;

3. az Rtt. 103. §-a (1) bekezdésében foglalt esetet kivéve frekvenciakijelölési határozat kiadása rádiótávközlő hálózat fejlesztéséhez, létesítéséhez és telepítéséhez;

4. az Rtt. 104. §-a (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve rádióengedély kiadása rádiótávközlő hálózat vagy rádióberendezés üzembe helyezéséhez, üzemben tartásához és próbaüzemeltetéséhez;

5. általános rádióengedélynek minősülő rádióengedélyek kiadása;

6. nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezés forgalomba hozatalához hozzájárulás megadása;

7. műsorvevő készülékek és rádióberendezések belföldi kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő gyártásának engedélyezése (ideértve a rádióberendezés egyedi előállítását is);

8. külföldi megrendelésre gyártott műsorvevő készülékek és rádióberendezések belföldi kereskedelmi forgalomba hozatalának engedélyezése;

9. amatőr rádióengedély kiadása;

10. az Ft. 19. §-ának (2) bekezdése alapján az amatőr és más rádiók kezelői alkalmassági vizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátása, rádióamatőr vizsgára vizsgabizottság kijelölése, a vizsgákról bizonyítvány kiadása, a vizsgázott rádióamatőrök nyilvántartása.

c)[2] az azonosítókkal kapcsolatos hatósági feladatai

1. az azonosítók kérelemre történő lekötése;

2. az azonosító kijelölése;

3. az azonosítók használatának ellenőrzése;

4. a lekötött, illetőleg kijelölt azonosítók nyilvántartásának vezetése, közzététele, a nyilvánosság biztosítása.

5. §

A felügyeletek feladatai

(1) A felügyeletek a Főfelügyelet irányítása alatt, teljes hatósági jogkörrel rendelkező területi költségvetési szervek, amelyek pénzügyi-gazdasági feladatait a Főfelügyelet látja el.

(2) A felügyeletek felsorolását és illetékességi területét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Irányítására, vezetőjének kinevezésére, köztisztviselőivel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlására, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására a 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A felügyelet első fokú hatáskörben, a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott illetékességi területén, az ahhoz tartozó primer körzetben a következő - e rendeletben és egyéb külön jogszabályokban foglalt - feladatokat látja el:

a) a postahatósági feladatok

1. a postai szolgáltatások végzésének engedélyezése és a szolgáltatás minőségének ellenőrzése;

2. a jogosulatlanul nyújtott postai szolgáltatást végzők kötelezése a szolgáltatás abbahagyására vagy utólagos engedélyezésére irányuló eljárás kezdeményezésére;

3. a jogszabályban, hatósági engedélyben, koncessziós szerződésben, a postai szolgáltató kötelezése az eltérés megszüntetésére, vagy eredménytelenség esetén a hatósági engedély visszavonása, illetőleg javaslattétel a koncessziós szerződés felbontására, a jogszabályokban meghatározott szankciók alkalmazására;

b) a távközlési hatósági feladatok

1. a Tt. 26. §-ának (3) bekezdése alapján közcélú távközlési szolgáltató kérelmére szolgalmi vagy más használati jog (vezetékjog) határozatban történő alapítása, a szerződés létrehozása, jogszabályban meghatározott esetekben a zártcélú hálózatgazdák kezdeményezésére a szolgáltató kötelezése;

2. a szolgáltatásra irányuló jogosultság és kötelezettség határozattal történő megállapítása, a jogerős határozatok nyilvántartása;

3. az illetékességi területébe tartozó szolgáltatási engedélyek kiadása, a bejelentésköteles szolgáltatások nyilvántartásba vétele;

4. távközlési szolgáltatások minőségfelügyelete;

5. a Tt. 26. §-ának (4) bekezdése alapján a közcélú távközlési szolgáltató által használt alépítményben, létesítményen használati jog létesítéséhez, - előzetes egyeztetés után - a működés meghatározásában való közreműködés, vagy kérelemre a szerződés létrehozása;

6. a primer körzetekben a közcélú távbeszélő szolgáltatást nyújtó szolgáltatókhoz benyújtott távbeszélő állomás iránti igények nyilvántartásának és teljesítésének ellenőrzése, jogszabálysértés esetében a szolgáltató kötelezése a szabálytalan intézkedés megszüntetésére és a jogszabály szerinti eljárásra;

7. a különcélú távközlő hálózat közcélú hálózattal történő összekapcsolásának engedélyezése;

8. a különcélú távközlő hálózat más különcélú hálózattal történő összekapcsolásának engedélyezése;

9. a közcélú hálózati szerződésekkel kapcsolatosan az ajánlat minősítése, az esetlegesen hiányzó műszaki feltételek megállapítása, a szerződés kérelemre történő létrehozása, továbbá - külön jogszabályban foglaltak szerint - a zártcélú hálózatgazda kezdeményezésére, meghatározott kötelezettségek megállapítása;

10. távközlési építmény (Tt. Melléklet 24. pontja) elvi építési, építési engedélyek kiadása, illetőleg megtagadása;

11. engedély alapján épített távközlési építmény használatbavételi engedélyének kiadása, illetve annak megtagadása;

12. a távközlési építmény üzemben tartási feltételeinek, a műszaki előírások és egyéb követelmények megtartásának ellenőrzése, a megállapított hibák, hiányosságok határidőre történő megszüntetésére való kötelezés;

13. engedélyhez kötött távközlési építmények engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon való létesítése esetén a végleges fennmaradási engedély kiadása, a távközlési építmény átalakításának vagy lebontásának elrendelése. Az átalakítási munkák befejezéséig ideiglenes fennmaradási engedély kiadása;

14. a jogerős elvi építési és használatbavételi, valamint a végleges és ideiglenes fennmaradási engedélyekről nyilvántartás vezetése;

15. a távközlő hálózatok szolgáltatás-hozzáférési pontjainak hatósági engedélyezése;

16. távközlő berendezések használatbavételének, üzemeltetésének engedélyezése;

17. a jogosulatlanul távközlési szolgáltatást végzők kötelezése a szolgáltatás nyújtásának abbahagyására, vagy az utólagos engedélyezésre irányuló eljárás kezdeményezésére;

18. jogszabályban, hatósági engedélyben, koncessziós szerződésben, üzletszabályzatban foglaltaktól való eltérés esetében - a szakirányú ellenőrzés alapján - a távközlési szolgáltató kötelezése az eltérés megszüntetésére, eredménytelenség esetében a hatósági engedély visszavonása, a jogszabályokban meghatározott szankciók alkalmazása, illetőleg javaslattétel a miniszter részére a koncessziós szerződés felbontására;

c) a frekvenciagazdálkodással összefüggő hatósági feladata

1. rádióberendezések és műsorvevő készülékek lepecsételése, erről igazolás kiadása;

2. rádió vagy televízió műsorvételét, távközlő berendezés üzemét, illetve a környezetet zavaró elhagyott antenna eltávolításának elrendelése;

3. vételzavar okának felkutatása érdekében vizsgálat lefolytatása;

4. vételzavar elhárítására kötelezés;

5. nagyfrekvenciás - 50 VA-nál nagyobb teljesítményű - villamos berendezés üzemben tartási engedélyének kiadása;

6. nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezés forgalomba hozatalához hozzájárulás megadása.

A felügyeletek szakhatósági és egyéb feladatai

6. § A felügyeletek illetékességi területüknek megfelelően - a külön jogszabályok alapján - szakhatóságként járnak el.

7. § A felügyeletek - a külön jogszabályban meghatározott szabálysértési ügyben - első fokú szabálysértési hatóságként járnak el.

Vállalkozási feladatok

8. § (1) Főfelügyelet és területi szervei alaptevékenységüket kiegészítő tevékenységként olyan vállalkozási tevékenységet folytathatnak, amely nem akadályozza a külön jogszabályokban és e jogszabályban megállapított hatósági, állami és ellenőrzési feladataik ellátását.

(2) A vállalkozási tevékenységek felsorolását és mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

9. § (1) Ez a rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az egységes hírközlési hatósági szerv létesítéséről, valamint egyes hírközlést érintő jogszabályok módosításáról szóló 142/1993. (X. 13.) Korm. rendelet , továbbá az Előfizetői Távgépíró Szabályzat kiadásáról szóló 5/1958. (IX. 24.) KPM rendelet és az ezt módosító, az Előfizetői Távgépíró Szabályzat és a Távíródíjszabás egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről szóló 1/1964. (II. 4.) KPM rendelet , valamint az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/1990. (IV. 30.) KöHÉM rendelet 3. §-a hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) villamos vezetékekre vonatkozó vezetékjogról szóló, a 3/1969. (VI. 25.) NIM rendelettel, a 12/1969. (III. 11.) Korm. rendelettel, a 15/1970. (XI. 18.) NIM rendelettel, az 1030/1971. (VII. 8.) Korm. határozattal, az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel, az 1971. évi I. törvénnyel, a 10/1972. (XII. 19.) NIM rendelettel, a 10/1979. (VII. 17.) NIM rendelettel, a 18/1979. (XII. 13.) NIM rendelettel, a 2/1982. (I. 20.) IpM rendelettel, az 1983. évi 8. és 26. törvényerejű rendelettel, a 127/1989. (XII. 19.) MT rendelettel, az 1990. évi LXV. törvénnyel, az 1990. évi LXXXIII. törvénnyel, a 142/1993. (X. 13.) Korm. rendelettel, a 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelettel, valamint a 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel módosított 1/1967. (IV. 28.) NIM rendelet melléklete II. fejezetének utolsó előtti bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hatáskörüket, érdekeltségüket érintően meghívandók:)

(a hírközlést érintő kérdésekben)

"b) a több felügyelet illetékességi területét érintő nagyfeszültségű és földelt nagyfeszültségű vezeték esetében a Budapesti Hírközlési Felügyelet;"

b) a nyomvonal jellegű távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló, a 16/1981. (XII. 28.) KPM rendelettel, a 10/1983. (VI. 30.) KPM-ÉVM együttes rendelettel, a 6/1988. (VIII. 5.) MP rendelkezéssel, a 127/1989. (XII. 19.) MT rendelettel, a 29/1993. (X. 26.) KHVM rendelettel, az 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 15/1980. (VII. 25.) KPM-ÉVM együttes rendelet 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A több területi hírközlési felügyelet illetékességi területét érintő ügyben első fokon a Budapesti Hírközlési Felügyelet jár el."

c) a Rádió- és Televíziószabályzat kiadásáról szóló, a 27/1979. (XII. 30.) KPM rendelettel, a 16/1981. (XII. 28.) KPM rendelettel, a 14/1983. (VI. 30.) KPM rendelettel, a 3/1987. (XII. 27.) MP rendelkezéssel, az 1/1988. (II. 23.) MP rendelkezéssel, a 4/1989. (II. 17.) KöHÉM rendelettel, a 128/1989. (XII. 19.) MT rendelettel, a 14/1990. (IV. 30.) KöHÉM rendelettel, a 7/1991. (III. 2.) PM rendelettel és az 1996. évi I. törvénnyel módosított 7/1973. (XII. 27.) KPM rendelet

ca) 1. §-ának (2) bekezdése, továbbá a rendelet Melléklete 10. § (2) bekezdésének b) pontja és a (3) bekezdése, a 11. § (3) bekezdésének második mondata, a 19. §-ának (2) bekezdése, a 22. §-ának (9) bekezdése, a 24. §-ának (8) bekezdése, a 25. §-ának (2) bekezdése, a 29. §-a, a 30. §-ának (3) bekezdése, a 47. §-a hatályát veszti;

cb) a 11. § (1) és (3) bekezdésében, a 13. § (6) bekezdésében, a 16. § (2) és (3) bekezdésében, a 17. §-ban, a 18. § (1) bekezdésében, a 19. § (4) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdésében, a 24. § (1), (3) és (6) bekezdésében, a 30. §-ának (2) bekezdésében, a 35. § (1) bekezdésében a "Hírközlési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Budapesti Hírközlési Felügyelet" lép;

cc) a 13. § (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő szövegrész lép:

"(2) A rádióengedély kiadása iránti kérelmet a Budapesti Hírközlési Felügyelethez kell benyújtani."

cd) a 13. § (5) bekezdésében a "területi hírközlési felügyelet" szövegrész helyébe az "illetékes hírközlési felügyelet" szövegrész lép;

ce) a 13. § (7) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

"(7) Az eljáró hatóság a rádióengedélyben meghatározott feltételeket frekvenciagazdálkodási okból, közérdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja. Az engedélyesnek a módosítás iránti kérelmét - a rádióengedéllyel együtt - az eljáró hatósághoz kell benyújtania."

cf) a 19. § (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

"(5) Az engedélyes a pecsétet a területi felügyelet hozzájárulásával távolíthatja el. A hozzájárulás iránti kérelmet a területi felügyelethez kell benyújtani."

cg) a 22. § (10) bekezdése helyébe a következő szövegrész lép:

"(10) A rádióamatőr engedélyeket a Budapesti Hírközlési Felügyelet adja ki. A kérelemhez csatolni kell a külföldi igazgatás által kiadott amatőr rádióengedély hiteles másolatát."

ch) a 24. § (2) bekezdés b) pontjában a "postaigazgatás" szövegrész helyébe "igazgatás" szövegrész lép;

ci) a 25. § (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

"(4) Antennát - az építésügyi jogszabályok, valamint a vonatkozó szabványok és biztonsági előírások megtartása mellett - úgy kell létesíteni, hogy

a) az ingatlan állagát ne veszélyeztesse, és használatát ne zavarja,

b) már meglévő antenna használhatóságát, a televízió- és rádióműsorok vételét, illetőleg más rádióberendezés üzemét ne zavarja."

cj) a 24. § (4) bekezdésében és a 27. § (4) bekezdésében a "Hírközlési Főfelügyelet" [11. § (1) bek.] helyébe "Budapesti Hírközlési Felügyelet" szövegrész lép;

ck) a 35. § (2) és (3) bekezdésében "Hírközlési Főfelügyelet" szövegrész helyébe "az illetékes területi felügyelet" szövegrész lép;

cl) a 46. § (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi mondat lép:

"(1) A Budapesti Hírközlési Felügyelet és a területi hírközlési felügyeletek a helyszínen ellenőrizhetik"

d) A távközlő hálózatok összekapcsolásáról, együttműködésének engedélyezéséről, valamint a hálózati szerződésekről szóló 158/1993. (XI. 11.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében, 4. §-ának (1) bekezdésében, a "Hírközlési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Budapesti Hírközlési Felügyelet" szövegrész lép. Továbbá a rendelet lábjegyzete az alábbiak szerint változik: a 2. pont helyébe "Tt. mellékletének 11. pontja", a 7. és a 11. pont helyébe "a Tt. mellékletének 4. pontja" lép, egyidejűleg a lábjegyzet 3., 6. és 9. pontja hatályát veszti.

e) Az egyes távközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 48/1997. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében, 6. §-ának (1) és (2) bekezdésében "a Hírközlési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Budapesti Hírközlési Felügyelet" szövegrész lép.

1. számú melléklet a 232/1997. (XII. 12.) Korm. rendelethez

A Budapesti Hírközlési Felügyelet és a területi hírközlési felügyeletek illetékességi területe

2. számú melléklet a 232/1997. (XII. 12.) Korm. rendelethez

A Hírközlési Főfelügyelet és területi szervei által vállalkozásban végezhető tevékenységek

22.1. Kiadói tevékenység

22.3. Egyéb sokszorosításból: hang- és képfelvételek, számítástechnikai információt hordozók sokszorosítása

72.2. Szoftverkészítés, -szaktanácsadás

72.3. Adatfeldolgozás

72.4. Adatbanki tevékenység

74.2. Mérnöki tevékenység, tanácsadásból oktatást kiegészítő tevékenység

74.83. Titkári, fordítói tevékenységből: tolmácsolás, fordítás

80.4. Felnőtt- és egyéb oktatásból: iskolarendszeren kívüli szakirányú felnőtt és egyéb oktatás

A Hírközlési Főfelügyelet és területi szervei vállalkozási tevékenységéből származó bevétele nem haladhatja meg éves költségvetése tervezett összkiadásának 20%-át.

Lábjegyzetek:

[1] A 232/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. § 3. bek. c) pontja a 75/2000. (V. 31.) Korm. rendelet 17. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[2] A 232/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § 2. bek. c) pontját a 75/2000. (V. 31.) Korm. rendelet 17. § 2. bekezdése iktatta be

Tartalomjegyzék