9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet

a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a közlekedési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott - az első fokon illetékes közlekedési hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság) által végzett - közigazgatási szolgáltatási eljárásokért az alább felsorolt körben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:

a) a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély kiadása,

b) a személytaxi-vezetői vagy személygépkocsis személyszállító-vezetői igazolvány kiadása, kérelemre történő módosítása, cseréje, pótlása,

c) az R. 8. § (3) bekezdésében és az R. 17. § (5) bekezdésében meghatározott vagyoni biztosíték felhasználásához szükséges hatósági jóváhagyás kiadása,

d) a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély adataiban bekövetkezett változás miatt az engedély cseréje, pótlása,

e) a közlekedési hatóság által a személygépkocsira rendszeresített jel és azonosító szám kérelemre történő pótlása,

f) a személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi műszaki alkalmassági vizsgálata, amely magában foglalja a műszaki alkalmassági vizsgálat keretében elvégzett forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálatot is.

g)[2] a személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra vonatkozó engedély kivonat kiadása, cseréje, pótlása,

h)[3] önálló diszpécserszolgálati tevékenységnek a vállalkozás részére történő engedélyezése,

i)[4] önálló diszpécserszolgálati tevékenység végzésére kiadott engedély kérelemre történő módosítása, cseréje, pótlása.

(2)[5] Az igazgatási szolgáltatás díj mértéke az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárásért 5 591 Ft, b)-e) pontjában meghatározott eljárásért 1 118 Ft.

(2a)[6] Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott műszaki alkalmassági vizsgálatért az időszakos vizsgálat alapdíjaként meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegének másfélszerese.

(2b)[7] Az igazgatási szolgáltatás díj mértéke

a) az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott eljárásért 3 400 Ft,

b) az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eljárásért 16 200 Ft,

c) az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott eljárásért 1 900 Ft.

(3)[8] A (2), (2a) és (2b) bekezdés szerinti hatósági eljárási díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. A díjak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

2. §

(1)[9] A fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával.

(2)[10] Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

2/A. §[11]

(1)[12] A visszatérítéséről a jogorvoslati eljárás során hozott döntés véglegessé válását követő tizenöt napon belül kell gondoskodni.

(2) Amennyiben a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg kiutalását kéri. A díj visszatérítését az eljáró hatóság tizenöt napon belül a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a postai címre kiutalással teljesíti.

2/B. §[13]

Túlfizetés esetén az eljáró hatóság a díjtöbbletet kérelemre vagy hivatalból tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

3. §[14]

(1)[15] Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezőjének a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell az Építési és Közlekedési Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára befizetnie, illetve átutalnia. A díj befizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(2)[16] A befizetett díj az Építési és Közlekedési Minisztérium bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(3)[17]

4. §

A rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat,

b)[18] a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. § (2) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,

d)[19] a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

5. §

(1) Ez a rendelet 2000. november 1-jén lép hatályba, a már folyamatban lévő eljárásokat a korábbi rendelkezések szerint kell befejezni.

(2)[20]

Melléklet a 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelethez[21]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.08.07.

[2] Beiktatta a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.09.06.

[3] Beiktatta a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.09.06.

[4] Beiktatta a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.09.06.

[5] Megállapította a 36/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 1. § - a. Hatályos 2005.06.19.

[6] Beiktatta a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.08.07.

[7] Beiktatta a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.09.06.

[8] Módosította a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2015.09.06.

[9] Szerkezetét módosította a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 19. § -a. Hatályos 2005.11.01.

[10] Beiktatta a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 19. § -a. Hatályos 2005.11.01.

[11] Beiktatta a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.08.07.

[12] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[13] Beiktatta a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.08.07.

[14] Megállapította a 60/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 2. § -a. Hatályos 2002.01.01.

[15] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[16] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[17] Hatályon kívül helyezte a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[18] Módosította a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2015.08.07.

[19] Módosította a 45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2015.08.07.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 41. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 97/2006. (XII. 28.) GKM rendelet 17. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

Tartalomjegyzék