257/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény 16. §-ának (11) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Adathiány vagy hibás jelentés miatt a szolgáltató a pótlólagos elszámolás iránti igényét legfeljebb a teljesítés hónapját követő második hónap 10. napjáig küldheti meg. Az elszámolásra már beküldött adat javítása, illetve a technikai okokból feldolgozhatatlan adat pótlása az elszámoló által megküldött hibalista alapján, illetve a szolgáltató kezdeményezésére a teljesítés hónapját követő negyedik hónap 10. napjáig nyújtható be. A teljesítmények GYÓGY-INFOK és OEP által történő adatfeldolgozása során elkövetett hibák kijavítását az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott - az adott ellátásra vonatkozó elszámoláskor hatályban lévő - finanszírozási szabály hatályának idejére visszamenőleg kell elvégezni. A javított tételek elszámolása a hibás elszámolás időszakában érvényes forintértékkel történik."

2. §

A Kr. 6. §-a új (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2) és (3) bekezdések számozása (3) és (4) bekezdésekre változik:

"(2) Egy teljesítményegység forintértéke:

a) az e rendeletben előírt tételes díj,

b) az a) pont hiányában a trendszámításon alapuló teljesítmény szerint az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter által előre meghirdetett összeg,

c) az a) és b) pontokban foglaltak hiányában, a költségvetésben rendelkezésre álló havi keret és az országos teljesítmények hányadosa."

3. §

(1) A Kr. 6/A. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) A főigazgató által engedélyezett finanszírozási előleget az OEP a gyógyító-megelőző ellátás előirányzata működési költség előleg keretéből utalványozza, és a Kincstár folyósítja a szolgáltató részére. A finanszírozási előleg maximális összege - a (4) bekezdés és az 50. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatók kivételével - a szolgáltatónak az igénylést megelőző 12 havi finanszírozási összegből számított havi átlagösszeg 20 százaléka."

(2) A Kr. 6/A. §-a új (4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (4) és (5) bekezdések számozása (5) és (6) bekezdésekre változik:

"(4) Finanszírozás szempontjából új szolgáltató által vagy új kapacitáson nyújtott teljesítmény szerint finanszírozott szolgáltatások működési kiadásainak fedezetére utólagos elszámolással finanszírozási előleg folyósítható. Az előleg mértéke a finanszírozási szerződés szerinti kapacitás nagyságára és az ellátási formára jellemző országos havi átlagos teljesítménydíj 50 százaléka."

4. §

A Kr. új 6/B. és 6/C. §-sokkal egészül ki:

"6/B. § (1) Amennyiben az OEP ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató az adott ellátási esetet magasabb összeg finanszírozására jogosító jogcímen jelentette, akkor a szolgáltató az elszámolt, valamint a ténylegesen elvégzett és megfelelően dokumentált szolgáltatás finanszírozási értéke közötti különbözetet köteles megtéríteni az Eb. tv. 37. §-a (8) bekezdése szerint számított kamat összegével együtt.

(2) Amennyiben az OEP ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a szolgáltató az adott ellátási esetet tévesen alacsonyabb összeg finanszírozására jogosító jogcímen jelentette, az ellenőrzés megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételétől számított 30 napon belül a szolgáltató 5 évre visszamenőleg kezdeményezheti a különbözet megtérítését.

6/C. § (1) Az egészségügyi szolgáltató vagy annak önálló szervezeti egysége finanszírozásának megszűnését követően - végső elszámoláskor - a kiadások fedezetéül

a) amennyiben kizárólag teljesítményen alapuló finanszírozásban részesült, minden jelentett és elszámolható teljesítmény után, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott elszámolási szabályok szerinti,

b) amennyiben nem az a) pont szerint jogosult díjazásra, a szolgáltató a megszűnését megelőző 12 havi finanszírozási összegéből számított egyhavi átlag 70 százalékának megfelelő mértékű díjazásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltató vagy annak szervezeti egysége finanszírozásának jogutódlás nélküli megszűnése esetén a felek eltérő megállapodásának hiányában a teljesítményt ténylegesen nyújtó szolgáltatót illeti a díjazás.

(3) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti díjazásra a finanszírozott kapacitás belső átszervezése esetén nem jogosult."

5. §

(1) A Kr. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Folyamatos az ellátás, ha

a) a háziorvosi szolgálat orvosa a Hr.-ben meghatározott rendelési időben rendelőjében háziorvosi tevékenységet végez;

b) munkanaponként a háziorvosi szolgálat orvosa 8 órában az őt választó biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit;

c) munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott ápoló (gyermekápoló, asszisztens) 8 órában a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit; és

d) a háziorvosi szolgálat orvosa részt vesz a háziorvosi ügyeleti rendszerben, kivéve, ha az ügyeleti ellátásért felelős önkormányzat, önkormányzati társulás vagy annak egészségügyi intézménye nyilatkozik arról, hogy

da) a közreműködésre nem tart igényt, vagy

db) feladatátadási szerződés keretében más szolgáltatóval szerződést köt az érintett háziorvos által egyébként ellátandó ügyeleti feladatok teljes körének átadására."

(2) A Kr. 7. §-a új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezettek száma nem éri el felnőtt és vegyes lakosság esetén az 1200 főt, illetve gyermek lakosság esetén a 600 főt a (2) bekezdés c) pontban meghatározott ápoló (gyermekápoló, asszisztens) munkaidejét a bejelentkezett biztosítottak és felnőtt, illetve vegyes lakosság ellátása esetén az 1200 fő, gyermek lakosság ellátása esetén a 600 fő hányadosa szerint kell meghatározni. Amennyiben a bejelentkezett biztosítottak száma eléri vagy meghaladja a fenti biztosítottak számát az ápoló (gyermekápoló, asszisztens) munkaidejére a (2) bekezdés c) pontja az irányadó."

6. §

A Kr. 8. §-a új (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A területi ellátási kötelezettséggel érintett körzet lakosságszámát az előző év december 31-ei állapotnak megfelelően a települési önkormányzat jegyzője igazolja az OEP számára minden év január 31-éig, illetve körzethatár-módosítás miatt kezdeményezett szerződésmódosítással egyidejűleg."

7. §

A Kr. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) A háziorvosi szolgáltató a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az ambuláns napló adatai alapján a 4. számú melléklet szerint jelenti az általa nyújtott eseti ellátásokat a Pénztárnak kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón. Az OEP az adatokat összegyűjti, és az eseti ellátások így előálló számával elosztja az eseti ellátás díjazására rendelkezésre álló havi keretösszeget. A kapott összeg, de legfeljebb 500 forint, a tárgyhóban az egy eseti ellátásra kiutalható díj."

8. §

A Kr. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A háziorvosi szolgáltató a 2. számú melléklet szerinti adatokat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig jelenti a Pénztárnak."

9. §

(1) A Kr. 19. §-ának (3) bekezdésében a "24 Ft/fő" szövegrész helyébe a "25 Ft/fő" szövegrész lép.

(2) A Kr. 19. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(6) 20 százalékkal megemelt ügyeleti díj azon települések, fővárosban azon fővárosi kerületek esetén állapítható meg, ahol az önkormányzat jegyzője igazolja, hogy a településen tartózkodó személyek száma - az igazolás kiadását megelőző egy naptári évben két hónapon keresztül folyamatosan és tartósan - a településen lakóhellyel rendelkező személyek számának legalább kétszerese."

10. §

A Kr. 22. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Fogászati ügyeleti feladatok ellátására megyei jogú város, illetve egyéb város esetében a 23. § (3) bekezdése alapján, valamint e rendelet hatálybalépésekor is működtetett helyeken, továbbá a fővárosban 6 fogászati szolgálatra köthető finanszírozási szerződés. Új fogászati ügyeletre finanszírozási szerződés legalább 30 000 fő lakosságszám esetén köthető."

11. §

(1) A Kr. 23. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A fogászati alapellátási körzet lakosságszámát az előző év december 31-ei állapotnak megfelelően a települési önkormányzat jegyzője igazolja az OEP számára minden év január 31-éig, illetve körzethatár-módosítás miatt kezdeményezett szerződésmódosítással egyidejűleg."

(2) A Kr. 23. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A fogászati ügyelet alapdíja:

a) 50 000 lakosságszám alatti településen folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 4 óra helyszínen tartózkodással 163 000 Ft/hó,

b) 50 000-100 000 közötti lakosságszámú településen folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 5 óra helyszínen tartózkodással 190 000 Ft/hó,

c) 100 000 lakosságszám feletti településen folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszínen tartózkodással 221 000 Ft/hó."

12. §

A Kr. 29. §-a az alábbi h) ponttal egészül ki:

(29. § A járóbeteg-szakellátás finanszírozási szerződésében meg kell határozni:)

"h) az erre vonatkozó jogszabályi előírás esetén a szolgáltató által nyújtható szolgáltatások körét és/vagy mennyiségét."

13. §

A Kr. a következő 29/A. §-sal egészül ki:

"29/A. § (1) Az orvosi klinikai laboratóriumi és a mikrobiológiai tevékenység teljesítménydíjazása a járóbetegszakellátási előirányzaton belül az 5. számú mellékletben az e feladatra meghatározott elkülönített előirányzat terhére valósul meg.

(2) Az egy teljesítményegység forintértéke a 6. § (2) bekezdésének c) pontja alapján kerül megállapításra."

14. §[1]

A Kr. 31. §-ának (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(1) A 29. § e) pontja szerinti szolgáltatók az E. Alapban e feladatra elkülönített előirányzatból fix összegű díjazásban és az elvégzett tevékenység alapján teljesítménydíjazásban részesülnek.

(2)[2] (3) A teljesítménydíjazás a járóbeteg-szakellátás előirányzatának terhére történik, teljesítményegységének forintértéke megegyezik a járóbeteg-szakellátás teljesítményegységére megállapított forintértékkel. Az elszámolható teljesítmények kódját külön jogszabály tartalmazza."

15. §

A Kr. 32. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(5) Nem számolható el járóbeteg-szakellátási teljesítményként a fekvőbetegosztályon kezelés alatt álló beteg részére nyújtott CT, MRI vizsgálat, ideértve a fekvőbetegellátással összefüggésben a felvétel és az elbocsátás napján elvégzett vizsgálatot is."

16. §

(1) A Kr. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A betegszállítás finanszírozása havonta, a szabályosan utalványozott betegszállítás céljából megtett hasznos és többletkilométerek alapján történik. Hasznos kilométerenként számolható el egyedi betegszállítás esetén a beteg felvételének helye és a betegszállító utalványon megjelölt érkezési helye közötti legrövidebb útszakasz, kapcsolt szállítás esetén az első beteg felvétele és az utolsó beteg érkezési helye közötti legrövidebb, illetve indokolt esetben az attól eltérő, a betegszállítás szempontjából legelőnyösebb útszakasz. Az elvégzett teljesítményekről a szolgáltató a 16. számú melléklet szerinti adattartalommal - kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón - jelentést küld a Pénztárnak a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig. A beteg szállításáról a külön jogszabályban előírt adattartalmú, az utalvány adataival megegyező, hiánytalanul kitöltött adatlapot kell vezetni. Az éves költségvetésben egy hónapra rendelkezésre álló keretösszegből a (2) bekezdés szerinti díjazás és a 34. § (3) bekezdés szerint elkülönített összeg levonása után - az országos teljesítmények figyelembevételével - az OEP állapítja meg az egy kilométerre jutó országos forintértéket."

(2) A Kr. 33. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) Többletkilométerként több beteg együttes (kapcsolt) szállítása esetén a beteg felvételi és az utalványon megjelölt érkezési helye közötti legrövidebb útszakasz vehető figyelembe, a közösen megtett útszakasz kilométereinek 0,2-szerese számolható el többletteljesítményként. Kapcsolt szállítás esetén a hasznos és többletkilométerek a betegenként megtett kilométerek arányában oszlanak meg az egyes esetek között."

(3) A Kr. 33. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (4)-(6) bekezdések számozása (5)-(7) bekezdésekre változik:

"(4) Nem jelenthető teljesítményként az egészségügyi intézmény egy telephelyén belüli betegszállítás. A tartalékjárművel teljesített betegszállítás abban az esetben jelenthető, ha a finanszírozási szerződésben kapacitásként lekötött szállító járművet műszaki vagy egyéb ok miatt üzemen kívül kellett helyezni."

17. §

A Kr. 34. §-ának (2) bekezdésében a "4400 forint", illetve "6600 forint" szövegrészek helyébe a "4600 forint", illetve "6900 forint" szövegrészek lépnek.

18. §

A Kr. 35. §-ának (11) bekezdésében a "2000 forintos alapdíj" szövegrész helyébe a "2100 forintos alapdíj" szövegrész lép.

19. §

A Kr. 39. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A krónikus és a pszichiátriai aktív ellátás esetén az egy ellátási esetben a legfeljebb 72 óráig tartó megszakítás is beszámítható azzal, hogy a krónikus ellátás esetén a szolgáltató a megszakítás időtartamára az egyébként járó napidíj 70 százalékára jogosult, a pszichiátriai aktív ellátásnál az eset a tényleges bennfekvés tartama alapján számolható el."

20. §

(1) A Kr. 40. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(5) Egy intézményen belül az aktív osztályról a krónikus osztályra áthelyezett esetnél a normatív ápolási időt követően 7 napon, illetve, ha ez kevesebb a felső határnapon belül nem számolható el a krónikus osztályon nyújtott ellátás."

(2) A Kr. 40. §-a az alábbi új (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A szolgáltató köteles részjelentést adni, amennyiben az aktív osztályon történő ellátás időtartama a 2 hónapot eléri."

21. §

A Kr. 46. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) A szolgáltató a 18. számú melléklete szerinti adatokat megküldi a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a Pénztárnak. Az OEP a díjakat kiszámítja, és a tárgyhónapot követő hónapban az utalványt megküldi a Kincstárnak."

22. §

A Kr. 47. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"47. § A szerv-transzplantációs riadó jelentéséért és a szerv kivételéig történő donorellátásáért, ideértve a műtéti rendelkezésre állást is - amennyiben azt sikeres szervkivétel követi, a kivett szervek számától függetlenül - 380 000 forint díjazás jár, amelyből 20 százalék a szervtranszplantációs riadó koordinálását végző, erre a feladatra felhatalmazott szerv tevékenységének az ellenértéke. A szolgáltató a díj 80 százalékából biztosítja a szervkivételben közreműködő személyek megfelelő díjazását. A szervet átültetésre előkészítő munkacsoport tevékenységéért - ha azt transzplantáció követi - a finanszírozó szervenként (páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 200 000 forint, máj esetén 500 000 forint támogatást folyósít."

23. §[3]

24. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2)[4]

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időpontig a gondozóintézetek finanszírozása

a) 2002. január l-jétől 2002. március 31-ig a 2001. évi december havi díj 6,6 százalékkal megnövelt összegével,

b) 2002. április 1-jétől 2002. december 31-ig a 2002. évi március havi díj 80%-ának megfelelő összeggel,

c)[5] 2003. január 1-jétől a gondozóintézetek fix összegű díjazására rendelkezésre álló keret a 2002. év december havi díjnak a 2003. évi előirányzat-növekmény arányában növelt mértéke szerint kerül felhasználásra.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a

a) 30. §-a (6) bekezdésének első mondatában a "(4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "(5) bekezdésben",

b) 30. §-a (12) bekezdésének első mondatában a "27. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "6. § (2) bekezdésének b) pontja" szövegrész lép.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr.

a) 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete,

b) 6/A. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete,

c) 6/B. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete

d) 14. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete

lép.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr.

a) 4. §-a (2) bekezdésének 3. mondatában az "5., illetve" szövegrész,

b) 6/A. §-a (4) bekezdésének 2. mondata,

c) 27. §-ának (1) és (4) bekezdései,

d) 30 §-a (12) bekezdésének 2. mondata,

e) 31. §-ának (4) bekezdése, valamint

f) 48. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 257/2001. (XII. 19.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

Gyógyító-megelőző ellátások 2002. évi kiadási előirányzatai

Adatok millió forintban

Megnevezés2001. évi eredeti előirányzat2001. évi módosított előirányzat*Növekmény2002. évi előirányzat
1.2.3.4.
Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
Fix összeg8 252,08 150,0833,88 983,8
Területi pótlék446,0583,2—68,7514,5
Eseti ellátás díjazása345,6345,6—50,3295,3
Teljesítmény díjazása27 336,827 211,61 935,629 147,2
Ügyeleti szolgálat4 577,34 577,3134,04711,3
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen40957,740 867,72 784,443 652,1
Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem0,0
Iskola-egészségügyi ellátás1 203,21 221,362,81 284,1
Védőnői ellátás7 295,37 003,8972,37 976,1
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem886,1903,442,2945,6
MSZSZ: gyermekgyógyászat87,390,42,993,3
MSZSZ: nőgyógyászat71,874,81,776,5
2.Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen9 543,79 293,71 081,910 375,6
Megnevezés2001. évi eredeti előirányzat2001. évi módosított előirányzat*Növekmény2002. évi előirányzat
1.2.3.4.
3.Fogászati ellátás11 502,512 082,511,712 094,2
Gondozóintézeti gondozás0,0
Nemibeteg-gondozás1 004,31 053,2—144,0909,2
Tüdőgondozás3 849,34 143,6—658,03 485,6
Ideggyógyászati gondozás1 936,82 180,2—422,81 757,4
Onkológiai gondozás994,31 099,6—196,7902,9
Alkohológia és drogellátás680,6787,7—170,9616,8
4.Gondozóintézeti gondozás összesen8 465,39 264,3—1 592,47 671,9
Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás
Betegszállítás4 013,54 113,5343,04 456,5
Halottszállítás60,060,00,060,0
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás4 073,54 173,5343,04 516,5
6.Járóbeteg-szakellátás59 580,460945,46 715,267 660,6
Ebből: Laborkassza13 733,7
7.CT, MRI8 032,07 723,0700,28 423,2
8.Művesekezelés11 206,411 606,4353,411 959,8
9.Otthoni szakápolás1 462,81 462,8150,91 613,7
Fekvőbeteg-szakellátás
Aktív fekvőbeteg-szakellátás209 202,0214 925,09 148,7224 073,7
— Extrafinanszírozás200,0200,00,0200,0
Speciális fin. fekvőbeteg7 800,58 300,5166,08 466,5
Krónikus fekvőbeteg-szakellátás24 329,725 779,7189,025 968,7
Egyéb805,4805,416,4821,8
10.Fekvőbeteg-szakellátás összesen242337,6250 010,69 520,1259 530, 7
11.Működési költségelőleg355,5355,5-4,9350,6
12.Felmentéssel, végkielégítésseljáró kiadások591,9591,9-8,2583,7
Célelőirányzatok
Orvosspecifikus vények kiadása200,0268,0—60,1207,9
Felülvizsgáló orvosok díja353,6353,633,9387,5
Méltányossági alapon történő térítések135,0135,05,4140,4
Irányított betegellátás kiadásai500,0500,012,6512,6
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj0,0264,0—264,0
Munkahelyi pótlék fedezete0,0
13.Célelőirányzatok összesen1 188,61 520,6—272,21 248,4
ÖSSZESEN399 297,9409 897,919 783,1429 681,0
* Az évközi átcsoportosítás (május), valamint a 10 600 millió forint többletforrás-juttatás figyelembevételével.

2 számú melléklet a 257/2001. (XII. 19.) Korm. rendelethez

[6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

Ambuláns adatlap

1. Javítás2. Eredeti dátum
3. Eredeti szakrendelő:4. Eredeti dátum
5. Naplószám:6. Rendelő neve:
7. Rendelő azonosítója:8. Beküldő munkahely neve*:
9. Beküldő azonosítója:10. Térítési kategória:
11. Ellátást végző orvos kódja:12. Állampolgárság:
13. Személyazonosító jel:14. Személyazonosító típusa:
15. Beteg neve:16. Születési dátum:
17. Anyja neve:**
18. A beteg leánykori neve:**
19. Lakhely:**
20. Kezelés ideje:21. Beteg neme:22. Ellátás típusa:
23. Továbbküldés:24. Baleset minősítése:**
25. DIAGNÓZISOK**Kód
— 1
— 2
— 3
— 4
— 5
26. BEAVATKOZÁSOKKódMe
— 1
— 2
— 3
— 4
— 5
— 6
27. Laboratóriumi vizsgálat kérés*:
28. Képalkotó vizsgálat kérés*:29. CT — MRI — PET vizsgálat kérés*:
30. Fizioterápiás ellátásra utalás*:31. Útiköltség*:
32. Keresőképesség elbírálása*:33. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma*:
34. Felírt vények száma*:35. Felírt gyógyfürdő vények száma*:
36. MEGJEGYZÉS
* Kitöltése nem kötelező.
** Laboratóriumi munkahelynél kitöltése nem kötelező.

Dátum: ..................... év ........................ hó ...................... nap

..................................................................

az ellátásért felelős orvos

1. Javítás

0 = új rekord

1 = javító rekord az intézet kezdeményezésére

2 = javító rekord az Egészségbiztosító felhívására

2. Eredeti dátum

Javítás során a javítandó rekord eredeti ellátási dátuma

3. Eredeti szakrendelő

Javítás során a javítandó rekord eredeti szakrendelő kódja

4. Eredeti naplósorszám

Javítás során a javítandó rekord eredeti naplósorszáma

5. Naplósorszám

A beteg naplósorszáma (első 2 jegy kötetszám, 6 jegy köteten belüli sorszám)

6. Rendelő neve

Az ellátást végző rendelő neve

7. Rendelő azonosítója

Az ellátást végző rendelő kódja

8. Beküldő munkahely neve

9. Beküldő azonosítója

A beküldő munkahely kódja

10. Térítési kategória

1 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás

2 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

3 = államközi szerződés alapján ellátott járóbeteg

4 = nem biztosított járóbeteg

5 = menedékes járóbeteg

6 = fekvőbeteg részére végzett eljárás

9 = költségvetésből támogatott ellátás (Segítő Jobb)

A = befogadott külföldi állampolgár

D = menekült menedékes státusz kérelmező

E = elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás

F = a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozók ellátása[6]

11. Ellátást végző orvos kódja

Az orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma

12. Állampolgárság

Az állampolgárság jelölésére szolgál

13. Személyazonosító jel

Lásd: A kitöltési útmutatót

14. Személyazonosító típusa

0 = üres TAJ szám

1 = TAJ szám mező ki van töltve

2 = 1 évnél fiatalabb gyermek TAJ nélkül

3 = állampolgárság

4 = Segítő Jobb engedélyének száma

5 = menedékes igazolvány száma

15. A beteg neve

16. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

17. Anyja neve

A beteg anyjának a nevét kell megadni

18. A beteg leánykori neve

A beteg leánykori nevét kell megadni

19. Lakhely

A beteg lakhelye, az irányítószámmal együtt

20. Kezelés ideje

A kezelés dátuma. Az óra és perc mezők kitöltése csak sürgősségi ellátás során kötelező

21. A beteg neme

1 = férfi

2 = nő

22. Az ellátás típusa

1 = első szakellátás az adott betegséggel kapcsolatban

2 = visszarendelés

3 = szakorvosi konzílium

4 = elsősegélynyújtás

5 = tartósan gondozott beteg kontroll vizsgálata

6 = szűrés

7 = gondozásba vétel

8 = gondozott beteg ellátása

23. Továbbküldés

0 = továbbküldés nem történt

1 = más járóbeteg-szakrendelésre küldve

2 = háziorvosi szolgálathoz irányítva

3 = a beküldő háziorvoshoz irányítva

4 = meghalt

5 = saját szakorvosi rendelésre visszarendelve

6 = a beküldő szakrendeléshez visszairányítva

7 = fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalva

8 = házi szakápolásra utalva

24. Baleset minősítése

11 = üzemi munkahelyi baleset az üzem területén és/vagy munkavégzés közben

12 = üzemi baleset szolgálati úton

13 = üzemi baleset társadalmi vagy egyéb munkával összefüggő

14 = üzemi úti baleset közúton

15 = üzemi úti baleset nem közúton (belső út) 20 = foglalkozási megbetegedés

31 = háztartási baleset

32 = baleset sporttevékenység közben

33 = baleset közúti, nem üzemi

40 = közterületen történt nem üzemi, nem közúti baleset

41 = baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek

42 = idegenkezűség

43 = a fentiekbe nem sorolható egyéb baleset

25. Diagnózisok

Betegség kódolása BNO 10 szerint

26. Beavatkozások

Beavatkozások kódolása OENO kód szerint

Mennyiség (Me.)

A végzett beavatkozás mennyisége

27. Laborvizsgálat kérés

0 = nem történt laboratóriumi vizsgálat kérés

1 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok

2 = szerológia

3 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok és szerológia együtt (1+2)

4 = tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálat

5 = tenyésztés és rezisztencia vizsgálat

6 = izotóp laborvizsgálat (in vitro)

7 = izotóp laborvizsgálat (in vivo)

8 = vizsgálatkérés vérellátótól

9 = egyéb speciális laborvizsgálat

28. Képalkotó vizsgálat kérés

0 = nem történt vizsgálat

1 = csak mellkas röntgen vizsgálat

2 = egyéb natív röntgen vizsgálat

3 = kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)

4 = angiográfia

5 = többféle natív és/vagy kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)

6 = angiográfia és egyéb képalkotó vizsgálat együtt

7 = ultrahang

8 = izotóp

9 = egyéb képalkotó vizsgálat

29. CT - MRI - PET vizsgálat kérés

0 = nem történt

1 = CT vizsgálat kérés

2 = MRI vizsgálat kérés

3 = PET vizsgálat kérés

4 = CT - MRI - PET vizsgálat kombinációja

30. Fiziotherápiás vizsgálat kérés

0 = nem történt

1 = száraz egyéni therápia

2 = száraz csoportos therápia

3 = nedves egyéni therápia

4 = nedves csoportos therápia

5 = száraz és nedves együttes therápia

6 = elektrotherápia

7 = nedves és elektromos therápia együtt

8 = fény- és klímatherápia együtt

31. Útiköltség térítési igény

0 = útiköltség térítéssel kapcsolatos esemény nem történt

1 = az útiköltség térítés indokoltságát a rendelés igazolta

2 = szakorvosi rendelés útiköltség utalványt állított ki

3 = betegszállítás rendelése

32. Keresőképesség elbírálása

0 = keresőképesség elbírálása nem történt

1 = keresőképtelenség megállapítása korábban keresőképes személynél

2 = keresőképtelen személy kontrollja és további keresőképtelenség megállapítása

3 = keresőképtelen személy kontrollja és újbóli keresőképesség megállapítása

4 = keresőképtelenség lezárása halál miatt

5 = keresőképtelenség lezárása egyéb ok miatt

33. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma

A felírt gyógyászati segédeszköz vények számát kell megadni, beleértve a szemüveg rendelést is

34. Felírt vények száma

A felírt vények darabszámát kell megadni a gyógyászati segédeszköz és gyógyfürdő felírás kivételével

35. Felírt gyógyfürdő vények száma

A felírt gyógyfürdő vények számát kell megadni

3. számú melléklet a 257/2001. (XII. 19.) Korm. rendelethez

[6/B. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

Ellátó orvos bélyegzőszáma..........................................................................................................aláírása

Fogorvosi ambuláns napló

Sor- számDátum
Kezelés időpontja
Küldő szolgá-lati egység kódjaBeteg neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele
Állampol-gárság

Azonosító jel típusa
Születési év, hó, nap

Lakás
A kezelt fog jelzése

Fogfelszín jelzése
DiagnózisTérítési kategóriaFogorvosi beavatkozások kódja

Mennyisége
Megjegyzés

Térítési kategóriák: 01. Biztosított járóbeteg. 02. Menekült járóbeteg. 03. Államközi szerződés alapján, sürgős szükség esetén ellátott járóbeteg. 04. Nem biztosított járóbeteg. 05. Magyar biztosítással nem rendelkező menedékes. 06. Fekvőbeteg részére végzett vizsgálatok. 7. Biztosított térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében ellátott járóbeteg, amelynek jogcímei szerinti betűjelek: 7G = gyermek, 7I = Időskorú 60 év feletti, 7R = rokkant nyugdíjas, 7S = sürgősségi ellátás, 7T = terhes anya, 7K = közgyógyellátott, 7U = üzemi balesetes írandók be, 7B. egyéb alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelése. 08. Biztosított ellátásra egy évben belüli közúti baleset sérülése következményeként került sor. 09. Költségvetésből támogatott ellátás (Segítő Jobb). 0A. Befogadott külföldi állampolgár. 0D. Menekült, menedékes státuszt kérelmező. 0E. Elszámoláson alapuló, nemzetközi szerződés alapján történő ellátás.

Szolgáltató OEP kódja:

Szolgáltató neve: ..............................................................................

HAVI JELENTÉS A FOGÁSZATI RENDELÉS TELJESÍTMÉNYEIRŐL

A rekord felépítése

(egy rekord egy tevékenységkódot tartalmaz)

Megnevezés

1 elszámolt időszak (év, hó)

2 szolgálati egység kódja

3 küldő szolgálati egység kódja

4 kezelést végző orvos pecsétszáma

5 naplósorszám

6 kezelés dátuma (év, hó, nap)

7 kezelés időpontja (óra, perc)

8 állampolgárság

9 kezelt személy azonosítószáma

10 személyazonosító típusa

11 kezelt születési ideje (év, hó, nap)

12 térítési kategória

13 tevékenységkód (beavatkozás kód)

14 kezelt fog jelölése

15 kezelt fogfelszín jelölése

16 azonos tevékenységek db-száma

17 BNO kód (diagnózis)

18 táppénzbevétel szakorvosi indokkal (kód)

19 keresőképtelenség (kezdete-vége) dátuma

20 az OEP hibaszűrése miatt kizárt hiba kódja

A. file nevét az alábbi szabályok szerint kell képezni:

1. F"

2-5 "a működtető négyjegyű OEP kódja"

6-7 "a hónap sorszáma"

Dátum: ................ év ........................................ hó ............... nap

...............................................................................................

az ellátásért felelős orvos azonosítója és aláírása"

4. számú melléklet a 257/2001. (XII. 19.) Korm. rendelethez

[14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről

1. Kórház neve:
2. Az osztály neve4. Térítési kategória5. Személyazonosító típusa:
6.Személyazonosító jel:7. Törzsszám:
8. A beteg neve:9. Állampolgársága:
10. Anyja neve:11. Leánykori név:
12. A beteg neme:13. Születés dátuma:
14. A kísért beteg törzsszáma:15. Családi állapota:
16. Lakhely:
17. Beküldő munkahely kódja:18. A felvétel jellege:19. Típusa:
20. A felvétel időpontja:21. FEOR kód:
22. A távozás időpontja:23. A beteg sorsa:
24. Az ellátó orvos kódja:
25. DIAGNÓZISOKTKódMD
— 11
— 23
— 3
— 4
— 5
— 6
— 7
— 8
— 9
— 10
— 11
— 12
— 13
— 14
— 15
— 16
26. BEAVATKOZÁSOK
MegnevezésIInt./oszt.kódAnaest. o.DátumJONSFATKódLdb
— 1
— 2
— 3
— 4
— 5
— 6
— 7
— 8
— 9
— 10
Onkológiai adatok:SÉVVKTNMSÉVVKTNMSÉVVKTNM
28. Újszülött súlya (g):29. Baleset minősítése:
30. Felhasználói mezők:123456789101112131415161718192021222324252627282930

I. Kórház neve

Az ellátást végző kórház neve

2. Osztály neve

A mezőbe az ellátást végző osztály neve kerül

3. Azonosító

Az ellátást végző kórház, osztály azonosítója, amelyet a 32/1997. (X. 28) NM rendelet szerint az ÁNTSZ ad ki

4. Térítési kategória

1. magyar biztosítás alapján végzett ellátás

2. magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

3. államközi szerződés alapján végzett ellátás

4. egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult személyek térítésköteles ellátása

5. magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

9. külföldön élő magyarok kp-i költségvetéséből támogatott ellátása (Segítő Jobb)

A befogadott külföldi állampolgár

D menekült, menedékes státuszt kérelmező

E elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás

F a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozók ellátása[7]

5. Személyazonosító típusa

0 = TAJ szám mező nincs kitöltve

1 = TAJ mező ki van töltve

2 = 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3 = állampolgárság

4 = Segítő Jobb engedélyének száma

5 = menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6 = ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg

6. Személyazonosító Jel

7. Törzsszám

A beteg 9 jegyű torzsszámát kell megadni

8. A beteg neve

A beteg nevét kell beírni

9. Állampolgárság

A beteg állampolgárságát kell megadni

10. Anyja neve

A beteg édesanyjának a nevét kell megadni

11. Leánykori név

A beteg leánykori nevét kell megadni

12. A beteg neme

l férfi

2. nő

13. Születési dátum

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

14. A kísért beteg törzsszáma

15. A beteg családi állapota

1. hajadon v. nőtlen

2. házas v. élettársa van

3. elvált v. különélő

4. özvegy

16. Lakhely

A beteg lakhelyének irányítószáma és címe (utca, házszám)

17. Beküldő munkahely kódja

A beutaló munkahely kódját kell megadni

18. A felvétel jellege

1. más kórházból visszahelyezve

2. más kórházból áthelyezve

3 intézeten belüli fekvőbeteg-ellátó szervezeti egységből áthelyezve

4 0háziorvos, egyéb alapellátó beutalta

5. más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

6 saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

7. beutaló nélkül, mentővel

8. beutaló nélkül

9. saját osztály visszarendelte

A. adaptációs szabadságról visszavéve

B. egyéb felvétel

C. az előző rekord folytatása

19. A felvétel típusa

A Felvétel típusa az egészségügyi ellátás szempontjából l sürgős ellátás

2. nem sürgős ellátás

3. egynapos ellátás

B. Felvétel típusa jogi elbírálás alapján

1. saját kérésre (önkéntes)

2 bírósági szemlére kötelezett (nem önkéntes)

20. A felvétel ideje

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal)

21. FEOR kód

A FEOR kódot kell megadni

22. A távozás időpontja

A távozás időpontja, az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak exitált betegnél kötelező

23. A beteg további sorsa

1. belső kórházi áthelyezés

2. más kórházba történő áthelyezés 3 otthonába bocsátva

4. meghalt

5. rész-számla

6. otthonába adaptációs szabadságra bocsátva

7. önkényesen távozott

8. szociális otthonba távozott

9 egyéb

A otthoni szakápolásra átadva

B. otthoni szakápolásra javasolt

C. folytató rekord következik

24. Ellátó orvos kódja

Az orvos pecsétnyomójának száma

25. Diagnózisok

BNO típusa (T)

l ápolást indokló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség

2. áthelyezést indokló fődiagnózis

3. ápolást indokló fődiagnózis

4 szövődmény

5. kísérő betegség

6. halál közvetlen oka a klinikus szerint

7. kórbonctani alapbetegség

8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint

9. kórbonctani kísérő betegség

A megelőző ok a kórbonctan szerint

B. a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint

C. nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében

D. egyéb szövődmény a kezelés következtében

E. sérülések és mérgezések külső okai

K. kiegészítő kód a "*" jelű BNO kóddal a "3" típusú diagnózisra

M. daganatos megbetegedések morphológiai kódja

V. az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők

Kód

A betegség kódolása BNO 10 szerint

Nosocomiális stádium (M)

G. gyaníthatóan nosocomiális fertőzés

V. valószínűleg nosocomiális fertőzés

B. bizonytalan nosocomiális fertőzés

E epidémia részeként

N. nosocomiális járvány

J. járvány (epidémia)

Oldaliság (D)

S. bal oldali szerv

D. jobb oldali szerv

U. mindkét oldalon lévő szerv

26. Beavatkozások

Intézet típus (I)

1. saját intézetben

2. idegen intézetben

Int./oszt kód

Műtétet végző intézet vagy osztály kódja

Anaestéziai osztály kódja

Az anaestéziát végző osztály kódja

Beavatkozás jellege (J)

A. akut műtét

V. választott időpontban végzett műtét

Operatőr (O)

1. osztályvezető főorvos

2. egyéb vezető beosztású orvos

3. egyéb szakorvos

4. nem szakorvos

Nosocomiális környezet (N)

A. aseptikus környezet

B. fakultatív szeptikus környezet

C. szeptikus környezet

D. igen szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S)

1. sebgyógyulás per prímám intentionem

2. nem fertőzött seroma, haematoma

3. sebgennyesedés

4. varrat insufficientia

5. folyamatban levő, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fertőzés (F)

1. nosocomiális fertőzés nem volt

2. nosocomiális fertőzés tortént

Anaesthesia technikája (A)

OENO kódok

Beavatkozás típusa (T)

1. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatt végzett beavatkozás

2. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatti további beavatkozás

3. kísérő betegség iniattvégzett beavatkozás

4. szövődmény miatt végzett beavatkozás

5. donorból történő szervkivétel

6. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

7. beteg által vásárolt implantátum

8. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

9. promóciós implantátum

A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum[8]

Kód

A műtét vagy beavatkozás OENO kódja

Oldaliság (L)

S. bal oldali beavatkozás

D. jobb oldali beavatkozás

U. mindkét oldalon végzett beavatkozás

27. Onkológiai adatok

S Azon diagnózis sorszáma az adatlapon, amelyhez az onkológiai szakmai adatok kapcsolódnak

ÉV. A daganatos megbetegedés felfedezése éve

V. A diagnózist alátámasztó legmagasabb értékű (kódjelü) vizsgálat típusa

1 = csak klinikai vizsgálat

2 = röntgen vagy más képalkotó vizsgálat

3 = endoscopos vizsgálat szövettan nélkül

4 = exploratio szövettan nélkül

5 = speciális cytológiai haematológiai vizsgálat

6 = szövettan áttétből

7 = szövettan primer daganatból

8 = szövettan kórbonctani vizsgálat kapcsán

9 = ismeretlen

K. A daganat kiterjedése, ha ez az első gyógykezelés

1 = in situ

2 = kiindulási szerven belül marad

3 = környező szövetekre, szervekre terjed

4 = regionális nyirokcsomókba áttétet ad

5 = távoli szervbe áttétet ad

6 = nem körülírható (rendszer-betegség)

T.

N.

M.

A nemzetközi TNM kategorizálás az Országos Onkológiai Intézet által kiadott előírás szerint.

28. Újszülött súlya

Újszülött testsúlya felvételkor grammban

29. Baleset minősítése

11 = üzemi munkahelyi baleset az üzem területén és (vagy munkavégzés közben

12 = üzemi baleset szolgálati úton

13 = üzemi baleset társadalmi vagy egyéb munkával összefüggő

14 = üzemi úti baleset közúton

15 = üzemi úti baleset nem közúton (belső út)

20 = foglalkozási megbetegedés

31 = háztartási baleset

32 = baleset sporttevékenység közben

33 = baleset közúti, nem üzemi

40 = közterületen tortént, nem üzemi, nem közúti baleset

41 = baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek

42 = idegenkezűség

43 = a fentiekbe nem sorolható egyéb baleset

30. Felhasználói mezők

Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérően kell kitölteni

Lábjegyzetek:

[1] Később lép hatályba. Hatályos 2004.01.01.

[2] Még eredeti hatálybalépése előtt hatályon kívül helyezte a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 27. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2003.12.31.

[3] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 27. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2003.12.31.

[5] Megállapította a 293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. § -a. Hatályos 2003.02.01.

[6] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2002/14. száma. Megjelent 2002.01.30.

[7] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2002/14. száma. Megjelent 2002.01.30.

[8] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2002/14. száma. Megjelent 2002.01.30.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére