266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Formatervezési Tanácsról

A magyar nemzetgazdaság versenyképességének a formatervezés eszközeivel történő erősítése, a hazai formatervezési kultúra fejlesztése, valamint a formatervező alkotók helyzetének javítása érdekében a Kormány a Magyar Formatervezési Tanács (a továbbiakban: MFT) feladatairól, szervezetéről és működéséről, továbbá megalakításáról a következőket rendeli el:

Az MFT feladatai

1. §

(1) Az MFT a hazai formatervezés fejlesztésére irányuló kormányzati stratégia összehangolt kidolgozásáért felelős és annak végrehajtásában közreműködő - tanácsadó, illetve érdek- és véleményegyeztetésre szolgáló - testület.

(2) Az MFT a következő feladatokat látja el:

a) figyelemmel kíséri és értékeli a hazai formatervezés helyzetének, illetve gazdasági jelentőségének alakulását, a formatervezéssel kapcsolatos fogyasztói és vállalkozói ismeretekben, illetve elvárásokban és követelményekben bekövetkezett változásokat, valamint a formatervezés nemzetközi fejlődési irányait;

b) javaslatot tesz a Kormány középtávú, átfogó formatervezési politikájára, figyelemmel a gazdaságstratégiai, kutatás-fejlesztési, innovációs, tudomány- és technológiapolitikai, környezetpolitikai, illetve oktatási és kulturális politikai célkitűzésekre;

c) hozzájárul a b) pontban említett formatervezési politika végrehajtásának összehangolásához, ennek érdekében intézkedéseket kezdeményez az érintett kormányzati szerveknél vagy e szervek útján a Kormánynál;

d) közreműködik a formatervezés hazai intézményrendszerének fejlesztésében, elősegíti a formatervezők és a vállalkozások - különösen a kis- és középvállalkozások - kapcsolatteremtését, kölcsönös tájékozódását és együttműködését, megfelelő intézkedéseket kezdeményez a vállalkozások, illetve a fogyasztók igényeinek és a formatervezés választékának, illetve fejlődési irányainak hatékonyabb összeegyeztetése érdekében;

e) a formatervezési tevékenységet előmozdító programokat, pályázatokat, kiállításokat és más rendezvényeket kezdeményez, szervez vagy támogat;

f) gondoskodik a formatervezéssel kapcsolatos ismeretek összehangolt terjesztéséről, a hazai formatervezési kultúra fejlesztéséről, valamint a formatervezők iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteinek gyarapításáról;

g) elősegíti - különösen az adó- és pénzügyi szabályozás területén - olyan feltételek kialakítását, amelyek a vállalkozásokat arra ösztönzik, hogy az innovációs folyamatokban, a termékfejlesztésben, a gyártásban és a kereskedelemben nagyobb mértékben, hatékonyabban vegyék igénybe a formatervezés eszközeit;

h) állást foglal, javaslatot tesz és intézkedéseket kezdeményez az érintett kormányzati szerveknél és felsőoktatási intézményeknél a formatervezők képzésének kérdéseiben, elősegíti a formatervezés és az ergonómia szakmakultúrájának fejlődését;

i) előmozdítja a magyar formatervezés nemzetközi ismertségének és elismertségének javítását, valamint a hazai formatervezőknek a nemzetközi együttműködésbe való bekapcsolódását;

j) kialakítja és működteti a nemzeti formatervezési díjak adományozásának rendszerét, javaslatot tesz az erkölcsi és anyagi elismerés más formáira, valamint ösztöndíjak létesítésére.

(3) Az MFT a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatának teljesítése érdekében vizsgálatokat végeztet el és elemzéseket készíttet; a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatának teljesítése érdekében intézményalapítást vagy -átalakítást kezdeményezhet.

(4) Az MFT felkérésre véleményezi a formatervezést érintő jogszabály, illetve kormány-előterjesztés tervezetét.

(5)[1] Az MFT javaslatot tesz a Vállalkozási Célelőirányzat és a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram, valamint a Széchenyi Terv pályázati prioritásaival összhangban álló, a kis- és középvállalkozások formatervezési támogatását célzó évenkénti pályázatok kiírására és felkérésre részt vesz azok lebonyolításában.

(6)[2] Az MFT javaslatára a nemzeti formatervezési díjak adományozásának rendjére vonatkozó szabályzatot az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá.

Az MFT szervezete

2. §

(1) Az MFT legfeljebb tizenöt tagú - a formatervezési tevékenységhez kötődő szakértelemmel rendelkező személyekből álló - testület. A kormányzati képviselők száma nem érheti el az MFT taglétszámának a felét.

(2)[3] Az MFT-nek hivatalból tagja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) elnöke.

(3)[4] Az MFT egy-egy tagját - a Hivatal elnöke véleményének figyelembevételével - a miniszter, az iparügyekért felelős miniszter és a felsőoktatásért felelős miniszter jelöli.

(4)[5] Az MFT tagjainak kinevezésére a Hivatal elnöke tesz - a (3) bekezdésben foglaltak szerint jelöltekre is kiterjedő - javaslatot. A javaslat összeállításához véleményt kér az érintett szakmai és érdekképviseleti szervezetektől.

(5)[6] Az MFT tagjait a miniszter nevezi ki hároméves időtartamra. A kinevezés két alkalommal további három-három évre meghosszabbítható.

(6) A tagság megszűnik:

a) a határozott idő elteltével,

b) lemondással,

c) felmentéssel,

d) a képviselet ellátására jogosító tisztség megszűnésével,

e) a tag halálával.

3. §

(1)[7] Az MFT elnöke a Hivatal elnöke.

(2) Az MFT tagjai közül egy vagy több elnökhelyettest választhat.

(3) Az MFT a feladatai ellátása érdekében - szükség szerint - szakbizottságokat alakíthat. A szakbizottságok munkájában való részvételre - tagjain kívül - felkérhet formatervező alkotókat, illetve a formatervezés területén működő vállalkozókat, oktatókat és más szakembereket is.

Az MFT működése

4. §

(1) Az MFT - a miniszter által jóváhagyott - három évre szóló program és éves munkatervek alapján látja el feladatait. Programját és éves munkaterveit az 1. § (2) bekezdésének b) pontjában említett formatervezési politikával összhangban alakítja ki.

(2) Az MFT a saját maga által megállapított és a miniszter által jóváhagyott ügyrend szerint működik.

(3) Az MFT évente legalább négyszer ülésezik. Üléseit az MFT elnöke hívja össze és vezeti.

(4)[8] Az MFT elnöke évente beszámol az MFT tevékenységéről a miniszternek.

(5) Az MFT-t az elnök képviseli. A programot, az éves munkatervet és az ügyrendet, valamint az éves és a hároméves beszámolót az MFT elnöke terjeszti fel a miniszternek jóváhagyásra.

(6)[9] Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal szervezeti egységeként működő Iroda látja el. Az MFT és az Iroda működésével kapcsolatos költségeket a Hivatal költségvetése tartalmazza.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[10]

(3)[11]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 227. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[2] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 228. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[3] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[4] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 30. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[5] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[6] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 228. § c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[7] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[8] Módosította a 174/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § f) pontja. Hatályos 2008.07.01.

[9] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1016. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1016. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére