246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvény 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 12. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MFT Kr.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az MFT javaslatára a nemzeti formatervezési díjak adományozásának rendjére vonatkozó szabályzatot a kormányzati tudománypolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá."

2. § Az MFT Kr. 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MFT legfeljebb 9 tagú - a formatervezési tevékenységhez kötődő szakértelemmel rendelkező személyekből álló - testület. A kormányzati képviselők száma nem érheti el az MFT taglétszámának a felét.

(2) Az MFT-nek hivatalból tagja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke.

(3) Az MFT egy-egy tagját - a Hivatal elnöke véleményének figyelembevételével - a miniszter, az iparügyekért felelős miniszter, a felsőoktatásért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter jelöli."

3. § (1) Az MFT Kr. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az MFT éves munkaterv alapján látja el feladatait, amelyet az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti formatervezési politikával összhangban alakít ki, és tájékoztatásul megküld a miniszter részére.

(2) Az MFT a saját maga által megállapított ügyrend szerint működik."

(2) Az MFT Kr. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az MFT-t az elnök képviseli.

(6) Az MFT működésével kapcsolatos feladatokat a Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság szervezeti egységeként működő Iroda látja el. Az MFT működésével kapcsolatos költségeket a Hivatal költségvetése tartalmazza."

4. § Az MFT Kr. a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § Az MFT testületi tagoknak az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódKr.) hatálybalépésekor fennálló megbízatása a MódKr. hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik."

5. § Hatályát veszti az MFT Kr.

a) 1. § (5) bekezdése,

b) 4. § (3) bekezdése.

2. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában az "Eötvös Loránd Kutatási" szövegrész helyébe a "Magyar Kutatási" szöveg lép.

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 124. § (3) bekezdésében az "az Eötvös Loránd Kutatási" szövegrész helyébe az "a Magyar Kutatási" szöveg,

b) 1. melléklet I. pont 29. pontjában az "az Eötvös Loránd Kutatási" szövegrészek helyébe az "a Magyar Kutatási" szöveg

lép.

4. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. § A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § A doktori képzés követelményeit és a doktori fokozat megszerzésének feltételeit úgy kell megállapítani, hogy a doktorandusz tudományos kutatói tevékenységét és annak társadalmi-gazdasági hasznosulását, így különösen annak innovációs jellegét is figyelembe kell venni."

5. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

9. § A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet] 17. és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"17. § Az OTDT döntéseinek és operatív feladatainak végrehajtását az OTDT Titkársága bonyolítja le, vezetője az OTDT által választott titkár.

18. § A tudományos diákköri kiválósági rendszer, a nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjak fedezetét, az OTDT és az OTDT Titkárság működéséhez szükséges forrást, továbbá az OTDK előkészítése és lebonyolítása támogatásának forrását az OTDT részére az NKFI Alap költségvetésében kell megtervezni."

10. § A 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében a "legalább" szövegrészek helyébe a "legfeljebb" szöveg lép.

6. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés 10. pontjában az "az Eötvös Loránd Kutatási" szövegrész helyébe az "a Magyar Kutatási" szöveg lép.

7. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. § A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az NKFI Alapból támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy, egyéni vállalkozó és természetes személy részére, valamint a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti magyar nyelvű képzést biztosító felsőoktatási intézményhez kapcsolódó kutatási és innovációs tevékenység támogatásához nyújtható."

13. § A 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"50. § (1) Az NKFI Alap éves programstratégiája (a továbbiakban: programstratégia) költségvetési évre vonatkozóan határozza meg az NKFI Alap előirányzata terhére meghirdetésre kerülő kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati felhívások (a továbbiakban: pályázati felhívás) megnevezését, rövid ismertetését, az adott pályázati felhívásra előirányzott költségvetési keretet, valamint - amennyiben a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter arról rendelkezik - az adott pályázati felhívás tekintetében kijelölt lebonyolító szervet. A programstratégiában nem kell külön szerepeltetni a KFItv. 13. § (3) bekezdése szerinti egyedi kérelemre odaítélhető keretösszeget.

(2) A programstratégiát az NKFI Alap kezelő szerve készíti elő és - a KFItv. 12. § (2) bekezdésére figyelemmel - terjeszti a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter elé jóváhagyásra.

(3) A programstratégia megvalósításáról az NKFI Alap kezelő szervének vezetője gondoskodik, azzal, hogy a programstratégiától - a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter egyetértésével - az NKFI Alap éves kiadási előirányzatának 15%-át meg nem haladó mértékben eltérhet. Az ezt meghaladó mértékű eltéréshez az NKFI Alap kezelő szerve az (1) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel előkészíti a programstratégia módosítását, amelyet a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter hagy jóvá. Az eltérés nem eredményezheti az NKFI Alap éves kiadási előirányzatának túllépését."

8. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

14. § A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 16. pontjában az "az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH)" szövegrész helyébe az "a Magyar Kutatási Hálózat" szöveg,

b) 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat A:5-A:7 mezőjében az "ELKH" szövegrész helyébe a "Magyar Kutatási Hálózat" szöveg

lép.

9. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítása mellett ellátja az alábbi feladatokat:

az Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatokat kezelő szerv minőségében ellátott feladatai keretében)

"ca) közzéteszi a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által jóváhagyott pályázati kiírást, és megszervezi a döntéshozatal előkészítésével kapcsolatos feladatokat,"

(2) A 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítása mellett ellátja az alábbi feladatokat:)

"e) részt vesz az uniós társfinanszírozásban megvalósuló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz kutatás-fejlesztésre és innovációra fordított forrásai tekintetében felmerülő egyes feladatok - különösen projektfejlesztési szolgáltatások nyújtása - ellátásában,"

(3) A 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítása mellett ellátja az alábbi feladatokat:)

"i) közreműködik az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs céljainak elérésében, így különösen a kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogram hazai feladatainak ellátásában, és ellátja az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogrammal kapcsolatos nemzeti kapcsolattartói feladatait,"

(4) A 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés k)-q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítása mellett ellátja az alábbi feladatokat:)

"k) országos kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programok - ideértve az Alapot is - programstratégiájának és tervezésének megalapozását szolgáló elemzéseket, értékeléseket, koncepciókat készít, nyomon követi és értékeli a támogatási programokat,

l) támogatja az elektronikus információs adatbázisok és könyvtárak fejlesztését,

m) közreműködik a hallgatói kiválóság, a tehetséggondozás, valamint az oktatói és kutatói kiválóság támogatása és ösztönzése kormányzati feladatainak ellátásában,

n) ellátja a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács titkárságának feladatait,

o) ellátja a mindenkori hazai intelligens szakosodási stratégia kidolgozásával, végrehajtásának nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos szakmai feladatokat, ennek keretében nyomon követi és értékeli a közfinanszírozással megvalósuló tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs programokat, biztosítja a kapcsolódó vállalkozói tényfeltárás folyamatát, és ellátja az ezzel összefüggő disszeminációs feladatokat,

p) ellátja a kutatási és technológiai infrastruktúrák monitorozási feladatait, továbbá minősítési rendszert biztosít a Magyarország területén működő, nemzetközi szinten jelentős kutatási infrastruktúrák számára, amely minősítés a vonatkozó támogatási felhívások esetében a minősítés meghatározott időszaka alatt felhasználható,

q) előmozdítja a nyílt tudomány kezdeményezéseket."

(5) A 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése a következő r) és s) ponttal egészül ki:

(A Hivatal a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítása mellett ellátja az alábbi feladatokat:)

"r) ellátja a kutatási-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos szakértői feladatokat,

s) ellátja a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFI tv.) 6. §-ában foglaltak alapján a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat,"

(6) A 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:

(A Hivatal a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítása mellett ellátja az alábbi feladatokat:)

"t) ellátja a Kutatási Kiválósági Tanács titkárságának feladatait, valamint a KFI tv. 10/F. §-a szerinti feladatokat."

(7) A 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Hivatal együttműködik az NKFI Alap kezelésében a KFI tv. 11. § (3) bekezdése szerint közreműködő gazdasági társasággal."

16. § (1) A 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

"3/A. A Nemzeti Innovációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatai

5/A. § (1) A Nemzeti Innovációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIÜ Zrt.) - az állam 100%-os tulajdonában és a Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságként - az NKFI Alap kezelésével összefüggő alábbi feladatokat látja el:

a) a kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma koordinálásával összefüggő feladatai keretében

aa) közreműködik a Kormány kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájára vonatkozó döntésének előkészítésében és annak megvalósításában,

ab) az innovációs ökoszisztéma szereplői - különösen az induló, a hasznosító, valamint az innovatív vállalkozások - teljesítményének és versenyképességének erősítése, nemzetközi piacra lépésük elősegítése, valamint a pályázói eredményesség növelése érdekében innovációs - különösen projektfejlesztési - szolgáltatásokat és támogatásokat nyújt, szakértői hálózatot alakít ki és működtet, valamint elősegíti az innovációs ökoszisztémában való tájékozódást,

ac) előmozdítja a kutatás-fejlesztési és innovációs szereplők közötti együttműködéseket, kapcsolatot tart a minisztériumokkal, kutató-tudásközvetítő szervezetekkel, szakmai és pénzügyi támogatást nyújtó szervezetekkel, továbbá szakmai szervezetekkel és testületekkel,

ad) elősegíti a kutató-tudásközvetítő rendszerekben keletkező tudományos és kutatási eredmények társadalmi és gazdasági hasznosítását és az ehhez kapcsolódó iparjogvédelmi aktivitást, különös tekintettel a magas kockázatú, magas hozamú projektekre,

ae) a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel kapcsolatos adatok elemzésével összefüggő feladatai keretében adatgyűjtést és adatrendszerezést végez, valamint stratégiai és egyedi elemzéseket, értékeléseket, koncepciókat készít, javaslatot tesz az adatvagyon hasznosítási lehetőségeire,

af) az NKFI Alapból meghirdetett pályázati felhívásokkal összefüggő feladatai keretében

1. közreműködik az NKFI Alap programstratégiájában meghatározott egyes pályázati felhívások lebonyolításában, valamint ellátja az általa kezelt felhívások tekintetében a kezelő szervi feladatokat,

2. közreműködik nyertes pályázatok nyomon követésében és szakmai mentorálásában,

ag) a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel összefüggő egyéb feladatai keretében

1. közreműködik a hallgatói kiválóság, a tehetséggondozás, valamint az oktatói és kutatói kiválóság támogatásában és ösztönzésében,

2. közreműködik a felsőoktatási képzések és a felsőoktatási intézmények képzési tartalmának megújításában,

ah) közreműködik a kutatási-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos szakértői feladatok ellátásában,

ai) közreműködik az országos kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programok - ideértve az NKFI Alapot is - programstratégiájának és tervezésének megalapozását szolgáló elemzések, értékelések, koncepciók készítésében, valamint a támogatási programok nyomon követésében és értékelésében;

b) az innovációs kultúra elterjesztésével kapcsolatos feladatai keretében

ba) egységes innovációs ökoszisztéma honlapot működtet,

bb) támogatja a tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel közvetlenül összefüggő konferenciák, szakkiállítások szervezését, kiadványok megjelentetését és az innovációs célú díjak - különösen a Magyar Formatervezési Díj - adományozását,

bc) népszerűsíti a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzési és tudományterületet, a vállalkozói attitűdöt és a fiatalok vállalkozóvá válását, különösen a Hungarian Startup University program működtetésén, valamint a sikertörténetek bemutatásán keresztül,

bd) közreműködik az iparjogvédelmi tudatosság elterjedésének elősegítésében.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (2) bekezdésére figyelemmel a NIÜ Zrt. e rendelet szerinti feladatait közfeladatként látja el.

(3) Feladatai ellátása során a NIÜ Zrt. együttműködik az ágazati kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet illetően a feladatkörében eljáró államigazgatási szervvel, a Magyar Tudományos Akadémiával, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságával és más kutatás-fejlesztéssel és innovációval foglalkozó szervezetekkel és intézményekkel."

(2) A 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdés b) pontja a következő be) alponttal egészül ki:

[A Nemzeti Innovációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIÜ Zrt.) - az állam 100%-os tulajdonában és a Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságként - az NKFI Alap kezelésével összefüggő alábbi feladatokat látja el:

az innovációs kultúra elterjesztésével kapcsolatos feladatai keretében:]

"be) ellátja a Magyar Formatervezési Tanács Iroda feladatait."

17. § A 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 5. § (5) bekezdésében az "érintett miniszterrel, államigazgatási szervvel" szövegrész helyébe az "államigazgatási szervvel" szöveg,

b) 5. § (5) bekezdésében az "az Eötvös Loránd Kutatási" szövegrész helyébe az "a Magyar Kutatási" szöveg,

c) 5/A. § (3) bekezdésében az "az Eötvös Loránd Kutatási" szövegrész helyébe az "a Magyar Kutatási" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a.

10. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés 9. pontjában az "az Eötvös Loránd Kutatási" szövegrész helyébe az "a Magyar Kutatási" szöveg lép.

11. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

20. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 130. § (2) bekezdés c) pontjában az "az Eötvös Loránd Kutatási" szövegrész helyébe az "a Magyar Kutatási" szöveg lép.

12. Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

21. § Hatályát veszti az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet.

13. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-8. §, a 11. §, a 14. §, a 15. § (5) bekezdése, a 16. § (2) bekezdése, a 17. § b) és c) pontja és a 19-21. § 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 15. § (6) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék