29/2001. (III. 2.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény 16. §-ának (11) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 73. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. §-ának (4)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (6)-(7) bekezdések számozása (7)-(8) bekezdésre változik:

"(4) Újszülött ellátásának jelentése TAJ-szám hiányában a születést követő 6. hónap utolsó napjáig, továbbá ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy elhalálozását megelőző ellátásának és boncolásának jelentése az OEP által meghatározott elvek szerinti informatikai kód alkalmazásával történik.

(5) Abban az esetben, ha az ellátott személy vagy hozzátartozója a TAJ-számot igazoló okmányt az ellátást követő 15 napon belül nem mutatja be, az ellátást végző szolgáltató az OEP-nél kezdeményezi a TAJ-szám rendelkezésre bocsátását az ellátott személy azonosítására szolgáló, rendelkezésre álló adatok (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme) megküldésével. Az OEP-től megkapott TAJ-számon történik meg a teljesítmény jelentése.

(6) Ismeretlen, TAJ-számmal és a személy azonosítására szolgáló adatokkal nem rendelkező beteg esetén - az újszülött kivételével - annak adatlapját kell megküldeni az OEP-nek. A szolgáltatások kifizetésére a Pénztár által elvégzett ellenőrzést követően kerülhet sor. Amennyiben a Pénztár az ellenőrzést az adatlap megküldésétől számított 60 napon belül nem végzi el, a szolgáltató részére ki kell fizetnie a nyújtott szolgáltatásért járó díjazást."

2. §

A Kr. 5. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a bekezdés az alábbi szövegrésszel egészül ki:

"Az elszámolásra már beküldött adat javítása, illetve a technikai okokból feldolgozhatatlan adat pótlása az elszámoló által megküldött hibalista alapján a teljesítés hónapját követő negyedik hónap 10. napjáig nyújtható be. A teljesítmények GYÓGYINFOK és OEP által történő adatfeldolgozása során elkövetett hibák kijavítását az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott - az adott ellátásra vonatkozó elszámoláskor hatályban lévő - finanszírozási szabály hatályának idejére, de legfeljebb az elszámolás évének kezdőnapjáig visszamenőleg kell elvégezni."

3. §

A Kr. az alábbi új 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) Az Éb. tv. 35. §-ának (4) bekezdése szerinti finanszírozási előleg folyósításának kérelmezésekor be kell-mutatni az előleg szükségességének részletes indokolását és az intézkedési tervet.

(2) A finanszírozási előleg folyósításáról vagy a kérelem elutasításáról az OEP főigazgatója dönt. A finanszírozási előlegben részesített szolgáltatókról és az előleg összegéről az OEP havonta tájékoztatja az egészségügyi minisztert és a pénzügyminisztert.

(3) A főigazgató által engedélyezett finanszírozási előleget az OEP a gyógyító-megelőző ellátás előirányzata működési költség előleg keretéből utalványozza, és a Kincstár folyósítja a szolgáltató részére. A finanszírozási előleg maximális összege - az 50. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatók kivételével - a szolgáltatónak az igénylést megelőző 12 havi finanszírozási összegből számított havi átlagösszeg 20 százaléka.

(4) A finanszírozási előleget a tárgyévben vissza kell fizetni. A működési költség előleg keret év végi maradványa a 2001. évben a gondozóintézeti gondozás előirányzat összegét növeli.

(5) Ha a Pénztár ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a finanszírozási előleget nem a kérelemben megjelölt célra használta fel, az előlegnek még fennmaradt részét az egészségügyi intézmény részére járó finanszírozási összegből az Eb. tv. rendelkezése szerint számított kamatokkal együtt levonja."

4. §

A Kr. 7. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(2) Folyamatos az ellátás, ha a háziorvosi szolgálat orvosa]

"c) részt vesz a háziorvosi ügyeleti rendszerben, kivéve, ha az ügyeleti ellátásért felelős önkormányzat, önkormányzati társulás vagy annak egészségügyi intézménye nyilatkozik arról, hogy

ca) a közreműködésre nem tart igényt, vagy

cb) feladatátadási szerződés keretében más szolgáltatóval szerződést köt az érintett háziorvos által egyébként ellátandó ügyeleti feladatok teljes körének ellátására."

5. §

A Kr. 11. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdés szerinti degresszió alkalmazása alól mentesítést kap az a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálat, amelyhez bejelentkezett biztosítottak száma nem haladja meg a területi ellátásra kijelölt körzet lakosságszámát, és

a) ahol a körzet egy vagy több önálló település teljes közigazgatási területére is kiterjed, és a körzet székhelyén összesen legfeljebb két azonos típusú területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálat működik, vagy

b) a településen más területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálat nem működik."

6. §

A Kr. 12. §-a (3) bekezdésének harmadik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott praxis a 14. § (2)-(4) bekezdése szerinti fix összegű díj 60 százalékára jogosult."

7. §

A Kr. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A háziorvosi szolgáltató, a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján -a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az alábbi fix összegű díjra jogosult:

a) felnőtt körzet esetén, ha a körzetfelnőtt lakosainak száma

aa) nem éri el az 1200 főt 116 000 Ft,

ab) 1200 és 1 500 fő között van 111 000 Ft,

ac) 1500 fő felett van 90 000 Ft;

b) gyermekkörzet esetén, ha a körzet gyermek lakosainak száma

ba) nem éri el a 600 főt 126 000 Ft,

bb) 600 és 800 fő között van 121 000 Ft,

bc) 800 fő felett van 100 000 Ft;

c) vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma

ca) nem éri el az 1200 főt 122 000 Ft,

cb) 1200 és 1500 fő között van 116 000 Ft,

cc) 1500 fő felett van 96 000 Ft."

8. §

(1) A Kr. 22. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(2) A finanszírozóval kötött - területi ellátási kötelezettség nélküli - szerződés alapján a fogászati ellátást nyújtó szolgálat működtetésének finanszírozására:]

"c) a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KöViM) vagy az általa ellátandó feladat ellátására szervezett, fogászati ellátást is biztosító egészségügyi szolgáltató legfeljebb 100 szolgálatra,"

(2) A Kr. 22. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) Az egyetemi képzés és továbbképzés keretében nyújtott fogászati alapellátás finanszírozása heti 30 órás rendelési időre, az egyetem és az OEP között létrejött szerződés alapján történik. Az egyes egyetemeknél finanszírozható fogászati szolgálatok száma:

a) Semmelweis Egyetem, Budapest 20,

b) Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 6,

c) Szegedi Tudományegyetem.Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Centrum 6,

d) Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 6."

(3) A. Kr. 22. §-ának (5) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:

"Nem köthető új fogászati alapellátási szolgálatra finanszírozási szerződés, ha az új szolgálat létesítése következtében az ellátással érintett település területén lévő finanszírozott szolgálatra jutó lakosságszám felnőtt szolgálat esetén 4000, vegyes szolgálat esetén 3600, gyermekszolgálat esetén 1500 fő alá csökken."

9. §

A Kr. 24. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Az OEP által finanszírozott fogászati szolgálat a rendelésen megjelenő biztosítottnak a külön jogszabályban meghatározott fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozásokat térítésmentesen köteles nyújtani. A 22. § (5) bekezdés b) pontja szerinti személyt - a beteg első megjelenésekor - el kell látni, ezt követően további ellátásra a területi ellátási kötelezettségre kijelölt szolgálathoz kell utalni."[1]

10. §

A Kr. 30. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3)-(11) bekezdések számozása (4)-(12) bekezdésre változik:

"(3) A gondozóintézetek, valamint a gondozást végző részlegek a 6/A. melléklet szerinti napi betegforgalmi adatokat kötelesek szolgáltatni. Az adatokat kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megküldeni a finanszírozónak."

11. §

(1) A Kr. 32. §-ának (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:

"A CT vagy MRI berendezés használatához kötött, az R. 2. számú mellékletében meghatározott beavatkozások Pénztárhoz történő jelentése kizárólag a készülékkel rendelkező munkahely kódján történhet."

(2) A Kr. 32. §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) A fekvőbeteg-intézmény szakorvosa által a fekvőbeteg-szakellátással összefüggésben rendelt CT, MRI vizsgálat járóbeteg-szakellátási tevékenységként nem finanszírozható."

12. §

A Kr. 33. §-ának (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:

"A tartalékjárművel teljesített betegszállítás abban az esetben számolható el, ha a finanszírozási szerződésben kapacitásként lekötött szállító járművet műszaki vagy egyéb ok miatt üzemen kívül kellett helyezni."

13. §

A Kr. 34. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben említett halottszállításért közigazgatási határon belül legfeljebb 4400 forint, közigazgatási határon túli esetben legfeljebb 6600 forint szállítási díj illeti meg az (1) bekezdés szerinti intézetet, amennyiben a költséget igazoltan kifizette. A teljesítés hónapjának az igazolt kifizetés időpontját keli tekinteni."

14. §

A Kr. 35. §-ának (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(8) Az otthoni szakápolás rendelése legfeljebb 14 vizitre szólhat, amely ismételt orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - esetenként további három alkalommal megismételhető. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást követően ismételt szakápolás új elrendelő lap kitöltésével rendelhető el. A szakápolás újabb megbetegedés esetén 14 vizitre ismételten elrendelhető, amely orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - esetenként további három alkalommal megismételhető."

15. §

A Kr. 36. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3)-(5) bekezdések számozása (4)-(6) bekezdésre változik:

"(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl jelentés és finanszírozás szempontjából fekvőbeteg-ellátási esetnek minősül a biztosított részére az R.-ben meghatározott intézményben nyújtott - az R. 9. számú mellékletében meghatározott - beavatkozás, amennyiben a beteget a felvétel napján, de legkésőbb 24 órán belül hazabocsátották (egynapos beavatkozás)."

16. §

(1) A Kr. 37. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) A krónikus betegellátás szakmai csoportosítási szempontjait, súlyozási szorzóit és a jelentési kódokat a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozási szerződésben vállalt rehabilitációs szakfeladat mellett a krónikus ellátási szakfeladat és ápolási szakfeladat is, illetve a krónikus ellátási szakfeladat mellett az ápolási szakfeladat is - az adott szakfeladatnak megfelelő szorzó alapján - finanszírozható, amennyiben a feladat(ok) ellátására az egészségügyi szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik. A krónikus ellátások egységnyi teljesítményének számításához betegségcsoportonként kialakított szorzókat az egészségügyi miniszter rendeletben állapíthatja meg."

(2) A Kr. 37. §-a (4) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Az intézmény az aktív és a krónikus, a nappali kórházi, a kúraszerű, illetve az egynapos beavatkozási esetekről, továbbá a kórházban elhunyt beteg boncolásáról - a 14. számú melléklet szerinti adattartalommal-a tárgyhót követő hónap 10. napjáig jelentést küld a GYÓGYINFOK-nak."

17. §

A Kr. 38. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) Az aktív és a krónikus fekvőbeteg-szakellátás teljesítmény szerinti finanszírozása előre meghatározott országos díjjal történik. Az országos díjat akkor kell változtatni, ha az éves előirányzat keretén belül az egyenletes, kiszámítható finanszírozás biztosítása azt indokolja. A változást az OEP kezdeményezésére az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter közös közleményben teszi közzé. A tárgyév utolsó hónapjában az átcsoportosítások figyelembevételével rendelkezésre álló havi előirányzatnak a teljesítmények szerinti felosztásával kell a kifizetéseket teljesíteni."

18. §

(1) A Kr. 40. §-ának (2) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:

"Önálló finanszírozási esetnek minősül a kórházban meghalt beteg boncolása is."

(2) A Kr. 40. §-ának (8) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:

"Az intenzív osztályon a hosszú ellátási eset napi díja a krónikus ellátás napi alapdíjának a négyszerese."

19. §

A Kr. 45. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi szövegrész számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a finanszírozás összegének kiegészítésére irányuló igényt-részletes költségkimutatással együtt - a szolgáltató a befejezett kezelést követő 30 munkanapon belül nyújthatja be."

20. §[2]

21. §[3]

22. §

(1) Ez a rendelet 2001. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr.

a) 14. §-a (4) bekezdésének utolsó mondatában a "b)-d)" szövegrész helyébe a "b) vagy d)",

b) 19. §-a (3) bekezdésének ba) pontjában az "1,7" szövegrész helyébe az "1,8", bb) pontjában az "1,5" szövegrész helyébe az "1,7", bc) pontjában az "1,4" szövegrész helyébe az "1,5",

c) 23. §-ának (4) bekezdésében a "KHVM" szövegrész helyébe a "KöViM",

d) 23. §-ának (8) bekezdésében "az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.)" szövegrész helyébe "az R.",

e) 30. §-ának (7) bekezdésében a "járóbeteg-szakellátást" szövegrész helyébe az "egészségügyi szolgáltatást"

szövegrész lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr. 8. számú mellékletének 1. pontja helyébe az "1. Addiktológiai, alkohol- és drogfüggő betegek rehabilitációja 1,2" szövegrész lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg. a Kr. 14. számú melléklete 4. Térítési kategória pontja az "E = elszámolásra vonatkozó nemzetközi szerződés alapján történő ellátás" alponttal egészül ki.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr:

a) 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú,

b) 6/A. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú,

c) 8. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú,

d) 10. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú

melléklete lép.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr.

a) 17. §-ának (4) bekezdése,

b) 22. §-ának (6) bekezdése,

c) 25. §-ának (2) bekezdése,

d) 28. §-a,

e) 30. §-ának (10) bekezdése,

f) 36. §-a (2) bekezdésének c) pontja, valamint

g) 50. §-ának (4) és-(10)-(13) bekezdése hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 29/2001. (III. 2.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

Megnevezés2000. évi
eredeti
előirányzat
2000. évi
törvény
szerint
módosított
előirányzat
Bérnövek-
mény*
Fejlesztés2001.évi
előirányzat
Index
%-ban
1.2.3.4.5.(=5./1.)
1.Háziorvosi ellátás
2.fix összeg7 761,07 761,0491,08 252,0106,3%
3.területi pótlék446,0446,00,0446,0100,0%
4.eseti ellátás díjazása256,0256,089,6345,6135,0%
5.teljesítmény díjazás24 209,024 209,03 127,827 336,8112,9%
7.ügyeleti szolgálat4 070,04 070,0507,34 577,3112,5%
8.1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti szolgálat
összesen
36 742,036 742,04 215,740 957,7111,5%
9.Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
10.iskola-egészségügyi ellátás1089,01089,0114,21203,2110,5%
11.védőnői szolgálat6 602,06 602,0693,37 295,3110,5%
12.anya-, gyermek- és csecsemővédelem802,0802,084,1886,1110,5%
13.gyermekgyógy. MSZ.SZ79,079,08,387,3110,5%
14.nőgyógy. MSZ.SZ66,066,05,871,8108,8%
15.2. Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
összesen
8 638,08 638,0905,79 543,7110,5%
16.3. Fogászati ellátás10 411,010 411,01091511502,5110,5%
17.Gondozóintézeti gondozás
18.nemibeteg-gondozás909,0909;095,31 004,3110,5%
19.tüdőgondozás3 484,03 484,0365,33 849,3110,5%
20.pszichiátriai gondozás. 1753,01753,0183,81936,8110,5%
21.onkológiai gondozás900,0900,094,3994,3110,5%
22.alkohol- és drogbetegek ellátása616,0616,064,6680,6110,5%
23.4. Gondozóintézeti gondozás összesen7 662,07 662,0803,38 465,3110,5%
24.5. Betegszál. és halottszállítás orvosi rendel-
vényre
3 687,03 687,0386,54 073,5110,5%
25.6. Járóbeteg-szakrendelés + szakambulancia51757,051 757,07 823,459 580,4115,1%
27.7. CT, MRI7 270,07 270,0762,08 032,0110,5%
28.8. Művesekezelés10143,010143,01063,411206,4110,5%
29.9. Házi szakápolás1324,01324,0138,81 462,8110,5%
30.Fekvőbeteg-szakellátás
31.aktív fekvőbeteg-ellátás188 923,0188 923,020 279,0209 202,0110,7%
extrafinanszírozás150,0150,050,0200,0133,3%
32.speciális finanszírozású feladat7 594,07 594,0206,57 800,5102,7%
33.krónikus fekvőbeteg-ellátás21 872,021 872,02 457,724 329,7111,2%
34.egyéb ellátás729,0729,076,4805,4110,5%
35.10. Fekvőbeteg-szakellátás összesen219 268,0219 268,023 069,6242 337,6110,5%
36.11. Működési költség előle360,4360,4–4,9355,598,6%
37.12. Felmentéssel, végkielégítéssel járó
kiadások
600,0600,0–8,1591,998,7%
,
38.Célelőirányzatok
39.vény200,0200,00,0200,0100,0%
40.felülvizsgáló orvosok díja320,0320,033,6353,6110,5%
41.méltányossági térítések135,0135,00,0135,0100,0%
42.irányított betegellátás kiadásai286,0286,00,0214,0500,0174,8%
43.13. Célelőirányzatok összesen941,0941,033 6214,01 188,6126,3%
14. Egyszeri bérjuttatás14 942,0
44.MINDÖSSZESEN358 803,4373 745,440 280,5214,0399 297,9111,3%

* A "Bérnövekmény" oszlop nem tartalmazza a munkáltatói járulék két százalékpontos csökkenésének megtakarító hatását.

2. számú melléklet a 29/2001. (III. 2.) Korm. rendelethez

[6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Kom. rendelethez]

Ambuláns adatlap

1. Javítás:2. Eredeti dátum:
3. Eredeti szakrendelő:4. Eredeti naplósorszám:
5. Naplósorszám:6. Rendelő neve:
7. Rendelő azonosítója:8. Beküldő munkahely neve:*:
9. Beküldő azonosítója:10. Térítési kategória:
11. Ellátást végző orvos kódja:12. Állampolgárság:
13. Személyazonosító jel:14. Személyazonosító típusa:
15. Beteg neve:16. Születési dátum:
17. Anyja neve**:
18. A beteg leánykori neve**:
19. Lakhely**:
20. Kezelés ideje:21. Beteg neme:22. Ellátás típusa:
23. Továbbküldés:24. Baleset minősítése**:
25. DIAGNÓZISOK**Kód
–1
–2
–3
–4
–5
26. BEAVATKOZÁSOKKódMe.
–1
-2
–3
–4
–5
–6
27. Laboratóriumi vizsgálat kérés*:
28. Képalkotó vizsgálat kérés*:29. CT–MRI-PET vizsgálat kérés*:
30. Fizioterápiás ellátásra utalás*:31. Útiköltség*:
32. Keresőképesség elbírálása*33. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma*:
34. Felírt vények száma*35. Felírt gyógyfürdő vények száma*:
36. MEGJEGYZÉS

* Kitöltése nem kötelező.

** Laboratóriumi és gondozóintézeti munkahelyeknél kitöltése nem kötelező.

Dátum: .......... év ........................................... hó .......... nap

........................................

az ellátásért felelős orvos

1. Javítás
0 =új rekord
1 =javító rekord az intézet kezdeményezésére
2 =javító rekord az Egészségbiztosító felhí-
vására
2. Eredeti dátum
Javítás során a javítandó rekord eredeti ellátási
dátuma.
3. Eredeti szakrendelő
Javítás során a javítandó rekord eredeti szakren-
delõ kódja.
4. Eredeti naplósorszám
Javítás során a javítandó rekord eredeti napló-
sorszáma.
5. Naplósorszám
A beteg naplósorszáma.
6. Rendelő neve
Az ellátást végzõ rendelõ neve.
7. Rendelő azonosítója
Az ellátást végzõ rendelő kódja.
8. Beküldő munkahely neve
9. Beküldő azonosítója
A beküldő munkahely kódja.
10. Térítési kategória
1 =magyar biztosítás alapján végzett ellátás
2 =magyar biztosítással nem rendelkező me-
nekült ellátása
3 =államközi szerződés alapján ellátott járó-
beteg
4=nem biztosított járóbeteg
5 =menedékes járóbeteg
6 =fekvőbeteg
4 =költségvetésből támogatott ellátás (Segítő
Jobb)
A =befogadott külföldi állampolgár
D =menekült menedékes státusz kérelmező
E =elszámoláson alapuló nemzetközi szer-
ződésalapján történő ellátás
11. Ellátást végző orvos kódja
Az orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma.
12. Állampolgárság
Az állampolgárság jelölésére szolgál.
13. Személyazonosító jel
Lásd a kitöltési útmutatót.
14. Személyazonosító típusa
0 =üres TAJ-szám
1 =TAJ-szám mező ki van töltve
2 =1 évnél fiatalabb gyermek TAJ-szám
nélkül
3 =állampolgárság
4 =Segítő Jobb engedélyének száma
5 =menedékes igazolvány száma
15. A beteg neve
16. Születési dátuma
A beteg születési dátuma évszázaddal együtt.
17. Anyja neve
A beteg anyjának a nevét kell megadni.
18. A beteg leánykori neve
A beteg leánykori nevét kell megadni.
19. Lakhely
A beteg lakhelye, az irányítószámmal együtt.
20. Kezelés ideje
A kezelés dátuma. Az óra és perc mezők kitöl-
tése csak sürgősségi ellátás során kötelező.
21. A beteg neme
1 =férfi
2 =
22. Az ellátás típusa
1 =első szakellátás az adott betegséggel kap-
csolatban
2 =visszarendelés
3 =szakorvosi konzílium
4 =elsősegélynyújtás
5 =tartósan gondozott beteg kontrollvizsgá-
lata
23. Továbbküldés
0 =továbbküldés nem történt
1 =más járóbeteg-szakrendelésre küldve
2 =háziorvosi szolgálathoz irányítva
3 =a beküldő háziorvoshoz irányítva
4 =meghalt
5 =saját szakorvosi rendelésre visszarendelve
6 =a beküldő szakrendeléshez visszairányítva
7 =fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalva
8 =házi szakápolásra utalva
24. Baleset minősítése
11 =üzemi munkahelyi baleset az üzem terü-
letén és/vagy munkavégzés közben
12 =üzemi baleset szolgálati úton
13 =üzemi baleset társadalmi vagy egyéb
munkával összefüggő
14 =üzemi úti baleset közúton
15 =üzemi úti baleset nem közúton (belső út)
20 =foglalkozási megbetegedés
31 =háztartási baleset
32 =baleset sporttevékenység közben
33 =baleset, közúti, nem üzemi
40 =közterületen történt, nem üzemi, nem
közúti baleset
41 =baleset feltételezhető, de a körülményei
nem ismertek
42 =idegenkezűség
43 =a fentiekbe nem sorolható egyéb baleset
25. Diagnózisok
Betegség kódolása BNO–10 szerint.
26. Beavatkozások
Beavatkozások kódolása OENO kód szerint.
Mennyiség (Me.)
A végzett beavatkozás mennyisége.
27. Laborvizsgálat kérés
0 =nem történt laboratóriumi vizsgálat kérés
1 =labor- (haematológia vércsoport) és ké-
miai vizsgálatok
2 =szerológia
3 =labor- (haematológia vércsoport) és ké-
miai vizsgálatok és szerológia együtt
(1+2)
4 =tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálat
5 =tenyésztés és rezisztencia vizsgálat
6 =izotóp laborvizsgálat (in vitro)
7 =izotóp laborvizsgálat (in vivo)
8 =vizsgálat kérés vérellátótól
9 =egyéb speciális laborvizsgálat
28. Képalkotó vizsgálat kérés
0 =nem történt vizsgálat
1 =csak mellkas röntgen vizsgálat
2 =egyéb natív röntgen vizsgálat
3 =kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (ki-
véveangiográfia)
4 =angiográfia
5 =többféle natív és/vagy kontrasztanyagos
röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)
6 =angiográfia és egyéb képalkotó vizsgálat
együtt
7 =ultrahang
8 =izotóp
9 =egyéb képalkotó vizsgálat
29. CT–MRI–PET vizsgálat kérés
0 =nem történt
1 =CT vizsgálat kérés
2 =MRIvizsgálat kérés
3 =PET vizsgálat kérés
4 =CT–MRI–PET vizsgálat kombinációja
30. Fizioterápiás vizsgálat kérés
0 =nem történt
1 =száraz egyéni terápia
2 =száraz csoportos terápia
3 =nedves egyéni terápia
4 =nedves csoportos terápia
5 =száraz és nedves együttes terápia
6 =elektroterápia
7 =nedves és elektromos terápia együtt
8 =fény- és klímaterápia együtt
31. Útiköltség-térítési igény
0 =útiköltség-térítéssel kapcsolatos ese-
mény nem történt
1 =az útiköltség-térítés indokoltságát a ren-
delés igazolta
2 =szakorvosi rendelés útiköltség utalványt
állított ki
3 =betegszállítás rendelése
32. Keresőképesség elbírálása
0 =keresőképesség elbírálása nem történt
1 =keresőképtelenség megállapítása koráb-
ban keresõképes személynél
2 =keresőképtelen személy kontrollja és to-
vábbi keresőképtelenség megállapítása
3 =keresőképtelen személy kontrollja és új-
bóli keresőképesség megállapítása
4 =keresőképtelenség lezárása halál miatt
5 =keresőképtelenség lezárása egyéb ok
miatt
33. Felírt gyógyászati segédeszköz vények
száma
A felírt gyógyászati segédeszköz vények számát
kellmegadni; beleértve a szemüvegrendelést is.
34. Felírt vények száma
A felírt vények darabszámát kell megadni a gyó-
gyászati segédeszköz és gyógyfürdő felírás kivé-
telével.
35. Felírt gyógyfürdő vények száma
A felírt gyógyfürdő vények számát kell megadni.

3. számú melléklet a 29/2001. (III. 2.) Korm. rendelethez (8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethezJ

Krónikus ellátások

KódjaMegnevezéseSzorzója
00001Ápolási osztályon végzett ellátás0,9
00002-Krónikus ellátási szakfeladat ~1,2
00003Rehabilitációs szakfeladat1,5
00004Hospice ellátás1,1
00005Alkohol- és drogfüggők rehabilitációja1,2
00006Tetraplég osztályi ellátás3,0
00007Speciális rehabilitáció-(koponya-, gerinc-, agysérültek
és szeptikus betegek ellátása)3,0
00008Légzési rehabilitáció (gépi)5,0

4. számú melléklet a 29/2001. (III. 2.) Korm. rendelethez

[10. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

Szolgáltató OEP kódja Elszámolási lap sorszáma:

Egyéni elszámoló lap

Otthoni szakápolást végző szolgálat

neve: .......................................................................................................... telefon: ..................................................

címe: ..........................................................................................................................................................................

A szakápolásért felelős szakápoló neve: ...................................................................................................................

Elszámolási időszak: .................................................................................................................................................

A beteg neve: ................................................................................................... Neme1 Férfi Nő

címe: ..........................................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jele

Születési adatai: ..................... év ........................................... hó ........................ nap

Fekvőbeteg-intézeti ápolást indokló diagnózis (BNO-10)◊

Kórházi kezelés időtartama .......................................................-tól ............................................................-ig◊

Alapbetegség: (BNO-10)*

Kísérő betegség(ek) (BNO-10)**

Szakápolást indokló fődiagnózis (BNO-10)**

Ellátást befolyásoló tényezők (Z00-Z99)

Szakápolásba vétel időpontja: .......................... év ........................................... hó ................... nap

Ápolási eset lezárásának időpontja: ...................... év ..........................................: hó ........................ nap

Elrendelt vizitek száma: .......................................... Eddig elszámolt vizitek száma: .........................................

Teljesített vizitek megoszlásai

SzakápolásTól-ig dátum1–14 vizit15-től vizit
A beteg teljes ápolásra szorult.....................................vizitszámvizitszám
segítségre szorult.....................................vizitszámvizitszám
önellátó.....................................vizitszámvizitszám
Szakirányú terápiás szolgáltatás
Gyógytorna: A beteg teljes ápolásra szorult.....................................vizitszámvizitszám
segítségre szorult.....................................vizitszámvizitszám
Fizioterápia: A beteg teljes ápolásra szorult.....................................vizitszámvizitszám
segítségre szorult.....................................vizitszámvizitszám
Logopédia....................................:vizitszámvizitszám
Hospice ellátásban részesült: ............................................................................... vizitszám
Vizitek, a tevékenység numerikus jel szerinti összege: .......................... db ..................... db

Az elszámolt időszakra elvégzett szakápolás / szakirányú terápiás szolgáltatás a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú melléklete szerint. (A betegnél elrendelt és teljesített feladatok a hónap folyamán.)

123456
789101112

Területi pótlék1 igen nem

Dátum: ................. év ...................................... hó ............... nap

................................................................ P. H. ................................................................

szolgáltató cégszerű aláírása ellátást végző(k) aláírása

◊ A megfelelő aláhúzandó.

1 Kitöltése minden esetben kötelező. Adatai: a jelenlegi ellátást indokló diagnózis miatti utolsó kórházi kezelésre vonatkoznak.

* Az otthoni szakápolásban ellátásra kerül(í beteg állapotát jellemző azon-orvosi diagnózis, amely az a szakápolást indokló fődiagnózis alapjául szolgált. kialakulásához közvetlenül és döntő mértékben hozzájárult.

** Az otthoni szakápolásban ellátásra kerülő beteg állapotát az alapdiagnózison kívül jellemző azon egyéb orvosi diagnózisok, amelyek vagy az orvosi alapbetegség, vagy annak következtében alakultak ki, vagy az orvosi alapdiagnózissal párhuzamosan fennálló megbetegedések orvosi kísérő/szövődményes megbetegedésnek tekinthetjük.

*** Azt a betegséget kell feltüntetni, amely a szakápolást indokolja, azaz amelyhez az ellátási eset kapcsán nyújtott szolgáltatások tartoznak.

Lábjegyzetek:

[1] A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet.

[2] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére