20/1996. (VII. 26.) NM rendelet

az otthoni szakápolási tevékenységről

Az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 89/1990. (V. 1.) MT rendelet módosításáról szóló 114/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1] (1) Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység.

(2) Az otthoni hospice ellátás az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szakellátás.

(3) Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatokat az 1/A. számú melléklet tartalmazza.

(5) Otthoni szakápolási és otthoni hospice ellátási tevékenységet a 2. számú melléklet szerinti feltételek megléte esetén lehet végezni.

2. § (1) Szakápolási feladatokat az az ápoló láthat el, aki rendelkezik az alábbi szakképesítések valamelyikével:

a) diplomás ápoló vagy más egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező személy, amennyiben ápolói szakképesítése és ápolásban szerzett legalább 3 éves gyakorlata van,

b) ápoló (OKJ 60 4 3210 12 1 0 04),

c) szakápoló.

(2)[2] Az otthoni szakápolást végző szolgáltató és az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató szakmai vezetője főiskolai szintű diplomás ápolói, alapfokozatot nyújtó ápolói, egyetemi szintű vagy mesterfokozatot adó okleveles ápolói vagy egészségügyi főiskolán szerzett intézményvezetői, szakoktatói szakképzettséggel, illetve OKJ ápoló képesítéssel rendelkező ápoló lehet, aki legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató szakmai vezetője palliatív jártassággal rendelkező szakorvos is lehet.

(3)[3] Orvos által előírt

a)[4] gyógytornát egészségügyi főiskolai végzettséggel és legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező gyógytornász,

b)[5] ultrahang- és elektroterápiás kezelést legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező fizioterápiás asszisztens és/vagy gyógytornász,

c) beszédterápiát logopédus,

d)[6] dietoterápiát egészségügyi főiskolai végzettséggel és legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkező dietetikus,

e)[7]

végezhet.

(4)[8] Az otthoni hospice ellátás - a (2)-(3) bekezdésben foglaltakon túli - személyi feltételeit külön jogszabály tartalmazza.

3. §[9] (1) Az otthoni szakápolást és az otthoni hospice ellátást végzőt a működtető a 3. számú melléklet szerinti arcképes igazolvánnyal látja el. A tevékenységet csak arcképes igazolvánnyal rendelkező személy végezheti.

(2) Az otthoni szakápolási tevékenységet és az otthoni hospice ellátási tevékenységet végző ápoló feladatai ellátása során az általa ellátott személyekről a 4. számú melléklet szerinti ápolási dokumentációt vezeti (otthoni hospice ellátás esetén a logopédiai dokumentációs lap, otthoni szakápolás esetén a fájdalom felmérő lap kivételével).

(3) Az otthoni szakápolás és az otthoni hospice ellátás befejezésekor az ápolásért felelős szolgálat vezetője és az elrendelő orvos kiállítja az 5. számú melléklet szerinti otthoni szakápolást/otthoni hospice ellátást lezáró lapot, amelynek egy példányát a beteg részére átadja.

(4) Otthoni parenterális táplálás végzése esetén az ellátást végző orvos, illetve ápoló a 6. számú mellékletben meghatározott tartalommal vezeti az otthoni parenterális táplálás felmérő és követő lapját.

4. § Ez a rendelet 1996. augusztus 22. napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez

Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatok

1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása.

2. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.

3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.

4. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok.

5. Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése.[10]

6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.

7. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.[11]

8. Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:

- gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,

- mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,

- hely- és helyzetváltoztatás segítése.

9. Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása:[12]

- UH inhalálás, légzésterápia,

- szívó alkalmazása,

- oxigénterápia.

10. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.

11. A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása.[13]

12. Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.[14]

13. A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell:

- a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért,

- ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség teljesítését,

- rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.

14. Otthoni parenterális táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával.[15]

1/A. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez[16]

Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatok

1. Alap- és szakápolási tevékenységek

2. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok

3. Gyógytorna

4. Fizioterápia

5. Szociális tevékenységek szervezése

6. Diétás gondozás, tanácsadás

7. Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (melynek része a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felkészítése a hospice ellátásra)

8. Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (megelőző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás, orvosi tevékenység)

2. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez[17]

Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás működtetésének tárgyi feltételei

1. Működtetés központja:

1.1. irodahelyiség a legszükségesebb bútorokkal ellátva,

1.1.1. kommunikációs lehetőség: telefon vagy személyhívó,

1.1.2. számítógép, nyomtatóval,

1.2. védőruha.

2. Az otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás során használt anyagok és eszközök

2.1. Nővértáska tartozékai

2.1.1. Vérnyomásmérő

2.1.2. Phonendoscop

2.1.3. Garatlámpa (pupilla lámpa)

2.1.4. Steril egyszerhasználatos fecskendők

2.1.5. Streil tűk, szárnyas tűk, perifériás véna katéterek

2.1.6. Bőr-, kéz-, nyálkahártya-, eszköz dezinficiensek

2.1.7. Steril kötszerek

2.1.8. Steril ollók

2.1.9. Steril anatómiai csipesz

2.1.10. Stranguláló gumi

2.1.11. Ragtapasz

2.1.12. Vatta

2.1.13. Testhőmérő

2.1.14. Spatula

2.1.15. Mérőszalag

2.1.16. Vesetál

2.1.17. Védőruha, védőkötény, védősapka, cipővédő

2.1.18. Arcmaszk

2.1.19. Steril és nem steril gumikesztyű, fólia kesztyű

2.1.20. Egyszer használatos kéztörlő

2.1.21. Elsődleges veszélyes hulladék gyűjtő doboz

2.2. A szolgáltatónak rendelkeznie kell a következő eszközökkel:

2.2.1. Steril infúziós szerelékek

2.2.2. Steril szondák

2.2.3. Steril hólyag- és váladék leszívó katéterek

2.2.4. Steril katéter csúsztató

2.2.5. Steril beöntő felszerelés vagy beöntő felszerelés steril beöntő csővel

2.2.6. Infúziós pumpa (parenterális táplálás és hospice ellátás esetén)

2.2.7. Vizeletvizsgálati tesztcsík

2.2.8. Vércukorszintmérő tesztcsíkkal

2.2.9. Hajmosó felszerelés

2.2.10. Elektroterápiás készülékek: hordozható ingeráram készülék, hordozható terápiás UH készülék és kombinált készülékek - amennyiben a szolgáltató gyógytorna, fizioterápia szolgáltatást nyújt

2.2.11. Inhalátor

2.2.12. Hordozható váladékszívó

2.2.13. A használt sterilizálandó eszközök szállítására, mechanikus tisztítására, fertőtlenítésére szolgáló eszközök, tárolók - amennyiben a szolgáltató alkalmaz sterilizálandó eszközöket

2.2.14. Logopédiai eszközök - logopédiai szolgáltatás nyújtása esetén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint

2.2.15. Szögmérő és a gyógytornászok egyéb eszközei, amennyiben a szolgáltató gyógytorna, fizioterápia szolgáltatást nyújt

3. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez[18]

[19]
SZOLGÁLTATÓ:
_________________________
NÉV:
_________________________
fénykép
Szakképesítés:
_________________________
Működési engedély száma:
_________________________
NEAK szerződés száma:
_________________________
Dátum...........................................
................................................
aláírás

4. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez[20]

5. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez[21]

OTTHONI SZAKÁPOLÁST/OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁST LEZÁRÓLAP
Beteg neve: .................................................................................TAJ: ..........................................................................
A teljesített napok megoszlása: .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Az ápolás során bekövetkezett változások, elért eredmények: ......................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Javult funkciók: ............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Állapotromlás oka: .......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Kórházba kerülés oka, időpontja:..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Exitus oka, időpontja: ..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Ápolás befejezésének oka, időpontja: ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Igazolom, hogy a fent nevezett és általam kezelt beteg számára az előírt szakápolás/otthoni hospice szolgáltatások
teljesítése megtörtént, végrehajtását rendszeresen ellenőriztem.
Dátum: ...................................
.....................................................
az ápolásért felelős szolgálat
vezetőjének aláírása
Ellenőriztem, jóváhagyom:
Dátum: ...................................
P. H.
......................................................
az elrendelő orvos aláírása
.........................................................
beteg (törvényes képviselő) aláírása"

6. számú melléklet a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelethez[22]

OTTHONI PARENTERÁLIS TÁPLÁLÁS FELMÉRŐ ÉS KÖVETŐ LAP
tartalmi szempontok
1. A tápláltsági állapot felmérése
2. Táplálkozás felmérése
3. Ápolási anamnézis, szükséglet felmérése
4. Környezet felmérése
5. Családi támogatottság felmérése
6. A beteg együttműködő készségének felmérése
7. Terápiás terv:
a) Napi energiaszükséglet, alapanyagok aránya, speciális szükséglet
b) Enterális (napi kalória bevitel, mennyiség, minőség, napi beosztás)
c) Parenterális (alkalmankénti kalóriabevitel, összetétel: alapanyagok, vitaminok, nyomelemek, elektrolitok,
egyéb tápanyag farmakonok)
d) Tápláltsági állapot ellenőrzésének tervezett gyakorisága
e) Centrális vénás kanül ellenőrzésének gyakorisága
f) Centrális vénás kanül okozta lehetséges fertőzés ellenőrzésének gyakorisága és módja
8. Megvalósítás:
a) Alkalmanként bevitt tápoldat + kiegészítő vitaminok, nyomelemek, elektrolitok, egyéb tápanyag farmakonok,
infúziók
b) Ellenőrzés:
Testsúly
Egyéb tápláltsági paraméterek
Táplálkozás
Széklet
Vizelet
Laboratóriumi vizsgálatok: vér-, vizeletcukor, vérkép, albumin, kreatinin, carbamid, cholesterin, triglicerid,
májenzimek, alvadási faktorok, alkalikus phosphatase, cholinesterase, kreatin kinase, Na+, K+, Ca2+, Mg2+,
CRP, egyéb akut fázis fehérje
Csontdensitometria
Centrális vénás kanül
- Átjárhatóság
- A kanül bemenet környéke
- Haemocultura (feltételezett fertőzés esetén)
9. Tervezett vizitszám:
Dátum: ...........................................
P. H.
.........................................
szakápoló
..............................................
elrendelő orvos"

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.08.20.

[2] Megállapította a 15/2010. (IV. 9.) EüM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.07.08.

[3] Megállapította a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.01.

[4] Módosította az 58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[5] Módosította a 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.12.03.

[6] Módosította a 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.12.03.

[7] Hatályon kívül helyezte a 17/2010. (XII. 20.) NEFMI rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2010.12.25.

[8] Beiktatta a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.08.20.

[9] Megállapította a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 3. § - a. Hatályos 2009.08.20.

[10] A 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú mellékletének 5. pontja a 15/1999. (VI. 9.) EüM rendelet 1. számú melléklete 1. pont a) pontjának megfelelően módosított szöveg

[11] A 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú melléklete 7-8. pontja a 15/1999. (VI. 9.) EüM rendelet 1. számú melléklet 1. pont b) pontjának megfelelően módosított szöveg

[12] Megállapította a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.20.

[13] A 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú melléklet 11. pontja a 15/1999. (VI. 9.) EüM rendelet 1. számú melléklete 1. pont d) pontjának megfelelően módosított szöveg

[14] A 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú melléklet 12-13. pontját a 15/1999. (VI. 9.) EüM rendelet 1. számú melléklet 2. pontja iktatta be

[15] Beiktatta a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.01.

[16] Beiktatta a 26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.20.

[17] Megállapította az 58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[18] Megállapította az 58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[19] Módosította az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[20] Megállapította az 58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[21] Megállapította az 58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[22] Megállapította az 58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

Tartalomjegyzék