10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet

a légijárművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §[1]

(1) A rendelet hatálya a gazdasági célú légi közlekedési tevékenységet (Lt. 71. § 27. pontja) végző gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

(2) Az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet e rendelettel együttesen alkalmazandó.

Értelmező rendelkezések

2. §

1.[2]

2. vezető: a gazdasági társaság vezetője, vezető tisztségviselője, az egyéni vállalkozó;[3][4]

3. szakmai irányító: a külön jogszabályban meghatározott légi és földi üzemeltetésért, a szakszemélyzet képzéséért, a légijármű karbantartásért és a minőségbiztosításért felelős vezető személy.

Tevékenységi engedély

3. §

(1) A gazdasági célú légiközlekedési tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyt (a továbbiakban: tevékenységi engedély) a légiközlekedési hatóság kérelemre adja ki.

(2)[5]

4. §[6]

5. §[7]

Pénzügyi teljesítőképesség

6. §[8]

7. §[9]

A légi fuvarozó köteles a mérlegfordulónaptól számított 180 napon belül a légiközlekedési hatósághoz benyújtani az előző üzleti év könyvvizsgáló által ellenőrzött és záradékkal ellátott beszámolóját.

8. §[10]

9. §

(1)[11] A megfelelő pénzügyi teljesítőképesség bizonyítható:

a)[12] az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében foglaltak esetében a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával,

b)[13] az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdése és 8. cikk (8) bekezdése esetében vagyoni biztosítékkal,

c) az adó-, vám és járulékfizetési kötelezettség tekintetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolásokkal.

(2)[14] A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a vállalkozónak a külön jogszabályban meghatározott beszámolója, annak hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás alapján kell tanúsítania az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében foglaltak teljesülését. A légiközlekedési hatóság a vállalkozótól kérheti bármely, a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló dokumentum bemutatását.

(3)[15] Az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdésében és 8. cikk (8) bekezdésében meghatározott összegnek megfelelő vagyoni biztosíték lehet a pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített pénzösszeg, a pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, a garanciaszerződés vagy Magyarország területén biztosítási tevékenység végzésére jogosult biztosító intézettel kötött biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést legalább 1 évi időtartamra kell megkötni. A légi fuvarozó legkésőbb a szerződés lejártáig köteles igazolni, hogy a szerződést meghosszabbította, vagy más pénzügyi intézménnyel, biztosítóintézettel új szerződést kötött.

(4)[16] Ha a légiközlekedési hatóság az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el, a légifuvarozónak - megalapozott üzleti terv alapján - könyvvizsgálói nyilatkozattal kell tanúsítania, hogy meghatározott időn belül nagy valószínűséggel várható a pénzügyi feltételek ismételt teljesítése. Az ideiglenes engedély lejártáig a légifuvarozó köteles igazolni a pénzügyi feltételek meglétét. Az a légifuvarozó, aki a pénzügyi feltételek teljesítésére haladékot kapott, a kérelme benyújtásától számított 5 éven belül erre irányuló kérelmet ismételten nem nyújthat be.

Kérelem

10. §[17]

(1)[18] A 3. § (1) bekezdésében meghatározott kérelmet - a gazdasági célú légiközlekedési tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább 2 hónappal - írásban kell a légiközlekedési hatósághoz benyújtani.

(2) A tevékenységi engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl tartalmaznia kell az alábbiakat:

a)[19] a kérelmező központi ügyintézésének helye, telefonszáma, cégjegyzékben nyilvántartott kérelmező esetében továbbá cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma,

b) a tervezett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység leírása,

c) a vezető és a szakmai irányító szakmai gyakorlata.

(3) A kérelemhez - a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a következőket kell csatolni:

a)[20] a tevékenység végzésének jogszerűségét bizonyító okirat (pl. alapító okirat) hiteles másolata, és - a 11. §-ban foglaltak kivételével - az aláírásra jogosult közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya,

b) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az Lt. 23/B. § (3) bekezdés b)-f) pontjában foglaltak alapján személyes megbízhatósága nincs kizárva,

c) a pénzügyi teljesítőképességre vonatkozóan az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott üzleti terv, továbbá a 9. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott igazolások eredeti példánya vagy hiteles másolata,

d) a biztosítási kötelezettségre vonatkozóan az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkében, valamint a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló 2004. április 21-i 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott felelősségbiztosításról szóló igazolás,

e) a (2) bekezdés c) pontjában foglaltak tekintetében az érintett személyeknek a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozata.

(4)[21] Ha a kérelmező a kérelemhez az adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettség tekintetében a 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolásokat nem csatolja, a légiközlekedési hatóság - az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt - megkeresi a nyilvántartást vezető szervet.

11. §[22]

Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, a légiközlekedési hatóság a cégkivonatot, valamint - ha a kérelmező a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza - az iratot, a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

A tevékenységi engedély tartalma

12. §

(1)[23] A tevékenységi engedély a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl a következőket tartalmazza:

a) a légifuvarozó központi ügyintézésének helye,

b) a vezető és a szakmai irányító neve,

c) az engedélyezett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység,

d) egyéb feltételek.

(2) A tevékenységi engedélyt a légiközlekedési hatóság magyar és angol nyelven adja ki.

(3)[24] A légiközlekedési hatóság a kiadott tevékenységi engedélyekről nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján közzétesz. A nyilvántartás a következőket tartalmazza:[25]

a) a légifuvarozó neve és székhelye,

b) a légifuvarozó levelezési címe, telefonszáma és faxszáma,

c) az engedélyezett tevékenység.

13. §

(1)[26] A légifuvarozónak az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (5) bekezdése szerinti bejelentéshez csatolnia kell a bejelentésben foglaltakat igazoló okiratokat, nyilatkozatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bejelentés alapján a légiközlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt módosíthatja, vagy a feltételek hiánya esetén visszavonhatja.

A tevékenységi engedély felfüggesztése és visszavonása

14. §

(1) A légiközlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt felfüggeszti, ha a légifuvarozó

a) akadályozza a légiközlekedési hatóság által végzett ellenőrzést, az akadályozás megszűnéséig,

b)[27] a 7. §-ban foglalt kötelezettségének az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül sem tesz eleget, annak teljesítéséig.

(2) A légiközlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt visszavonja, ha

a)[28] a légifuvarozó az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az e rendeletben foglalt feltételeket ismételten nem teljesíti, vagy ezeket súlyosan megsérti,

b)[29]

c)[30] a légifuvarozó az engedélyezett gazdasági célú légiközlekedési tevékenységet - legalább hat hónapon át - nem gyakorolja,

d) a légifuvarozó a szolgáltatást nem az elvárható színvonalon végzi,

e) a 15. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettség határidejének elmulasztása esetén, amennyiben igazolási kérelmet nem terjesztenek elő, vagy azt elutasították.

A gazdasági célú légiközlekedési tevékenység ellenőrzése

15. §

(1)[31]

(2)[32]

(3) Ha az ellenőrzés során a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a légifuvarozó

a) nem teljesíti a tevékenységi engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeket,

b) a légifuvarozó az engedélyben foglaltaktól eltérően végzi a tevékenységét

3 hónapot meg nem haladó határidő tűzésével kötelezi a hiányosságok megszüntetésére, illetve az engedélyben foglaltaknak megfelelő működésre.

Záró rendelkezések

16. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2002. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet 6. §-ának (2) bekezdése, 7. §-ának (3) bekezdése, 8. §-ának (2) bekezdése és a rendelet mellékletei 2004. január 1-jén lépnek hatályba.

(3)[33]

17. §[34]

Ez a rendelet a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Fónagy János s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelethez[35]

2. számú melléklet a 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelethez[36]

3. számú melléklet a 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelethez[37]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 1. § - a. Hatályos 2010.03.19.

[2] Hatályon kívül helyezte a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[3] * A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188. § (1) bekezdés. ** A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 21. § (1) bekezdés.

[4] * A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188. § (1) bekezdés. ** A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 21. § (1) bekezdés.

[5] Hatályon kívül helyezte a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[6] Hatályon kívül helyezte a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[7] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.19.

[8] Hatályon kívül helyezte a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[9] Megállapította a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 2. § - a. Hatályos 2010.03.19.

[10] Hatályon kívül helyezte a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[11] Megállapította a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[12] Módosította a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[13] Módosította a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[14] Módosította a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[15] Módosította a 12/2014. (III. 14.) NFM rendelet 8. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[16] Megállapította a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.03.19.

[17] Megállapította a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.03.19.

[18] Módosította a 28/2010. (XII. 22.) NFM rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[19] Megállapította a 3/2013. (I. 29.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[20] Megállapította a 3/2013. (I. 29.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[21] Módosította a 3/2013. (I. 29.) NFM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[22] Beiktatta a 3/2013. (I. 29.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[23] Megállapította a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[24] Megállapította a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.11.01.

[25] A felvezető szöveget megállapította a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[26] Megállapította a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 6. § - a. Hatályos 2010.03.19.

[27] Megállapította a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[28] Megállapította a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[29] Hatályon kívül helyezte a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.19.

[30] Módosította a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[31] Hatályon kívül helyezte a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.19.

[32] Hatályon kívül helyezte a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[33] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 8. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[34] Beiktatta a 14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 8. § - a. Hatályos 2010.03.19.

[35] Hatályon kívül helyezte a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[36] Hatályon kívül helyezte a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[37] Hatályon kívül helyezte a 104/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

Tartalomjegyzék