305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről

A Kormány a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. §-a (2) bekezdése f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] A rendelet hatálya kiterjed az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó munkáltatókra és a gyermek születése esetén járó munkaidő-kedvezményre jogosult munkavállalóira.

(2)[2] Az (1) bekezdésben megjelölt munkáltatók által a munkavállalóik részére a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 89. §-ában, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 96. §-ában biztosított 5 munkanap munkaidő-kedvezmény idejére járó távolléti díj és munkáltatói közteher összege a munkáltató részére a központi költségvetésből kerül megtérítésre.

(3)[3] A munkavállaló a munkáltatójának a munkaidőkedvezmény igényléséhez bemutatja a gyermek születési anyakönyvi kivonat, illetve halva született gyermek esetén a halottvizsgálati bizonyítvány eredeti példányát, és írásban nyilatkozik arról, hogy szülői felügyeletet gyakorló vérszerinti vagy örökbefogadó apa, ezt a jogát nem szünetelteti, nem szüntette meg.

(4)[4] A munkáltató a munkaidő-kedvezmény igénybevételéről olyan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az igénybevevő nevét, a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, a távolléti díj kiszámításának módját, összegét és a számított közterheket. A nyilvántartás mellékleteként a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatnak és anyakönyvi kivonat, valamint a halottvizsgálati bizonyítvány fénymásolatának megőrzése a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások figyelembevételével a munkáltató feladata.

(5) Ha a munkavállaló a munkaidő-kedvezményre jogosító időtartamon belül munkahelyet változtat, az új munkáltatójánál akkor jogosult a munkaidő-kedvezmény igénybevételére, ha igazolja, hogy az előző munkáltatónál a munkaidő-kedvezményt részben vagy egészben még nem vette igénybe. Erről az előző munkáltató a munkavállaló kérésére 3 munkanapon belül köteles igazolást kiadni.

2. §

(1)[5] Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltatóknak az apákat megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítése iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnak az igénylő székhelye vagy telephelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtaniuk. Az Igazgatóság a benyújtott kérelmeket elbírálja, és ellátja a folyósítás feladatait.

(2)[6] Az Igazgatóság ellenőrzi az apát megillető munkaidő-kedvezmény alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti díj és annak közterheinek jogszerűségét, elszámolását. A jogtalanul, illetve magasabb összegben elszámolt összeg megtérítéséről fizetési meghagyással intézkedik.

3. §[7]

Az apákat megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítésének forrása a központi költségvetés.

4. §[8]

(1)[9] A munkáltató az apát megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon évente 4 alkalommal - március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig - kérelmezheti. Az Igazgatóság a benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik a kimutatott összeg átutalásáról.

(2) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4/B. §-ának (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhely az R. 27/A. §-a szerinti elszámolásban mutatja ki a tárgyhónapban számfejtett és kifizetett munkaidő kedvezményre járó távolléti díj összegét és annak közterheit.

5. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépése napján lép hatályba, e rendelet alapján a távolléti díj megtérítése a 2002. december 1-jén, vagy azt követően született gyermekre való tekintettel igényelhető.

(2) Az apákat megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítése 2003-ban a XXII. Pénzügyminisztérium 25. "Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és térítések" cím, 1. "Családi támogatások" alcím, 5. "Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése" jogcímcsoport alatti kiadási előirányzatból kerül biztosításra.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Kiss Elemér s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[2] Módosította a 420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[3] Módosította a 117/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése. Hatályos 2009.06.28.

[4] Módosította a 117/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése. Hatályos 2009.06.28.

[5] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[6] Módosította a 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 86. § m) pontja. Hatályos 2003.06.30.

[7] Módosította a 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2011.07.08.

[8] Megállapította a 394/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. § - a. Hatályos 2008.01.01.

[9] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (37) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.