Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

A rendelet hatálya a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabály által meghatározott veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésére és a vizsgáztatásra, valamint a névjegyzékbe vételre terjed ki.

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §

(1)[7] A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók névjegyzékébe vétel díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, az összeg befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

(2) A díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza, annak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

(3)[8] A névjegyzékbe vételért a díjat az Építési és Közlekedési Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára kell befizetni.

(4)[9] A fizetett díj az Építési és Közlekedési Minisztérium saját bevétele, melynek elszámolásánál és nyilvántartásánál az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell betartani.

(5) A rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint 31. §-ának (7) bekezdésében,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben, valamint 82. §-ában

foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

(6)[10] Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

8. §

(1)[11] A vizsgák díjait a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló rendelet tartalmazza.

(2) A vizsgadíjat a vizsgázó a vizsgát szervező képzőszerv számlájára fizeti be.

(3)[12] Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, és a távolmaradást a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint nem menti ki, újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

(4) Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

(5)[13]

9. §

(1) Ez a rendelet 2002. március 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Parlament és a Tanács a veszélyes áru közúti, vasúti és belvízi szállítási biztonsági tanácsadó minimális vizsgakövetelményeiről szóló, 2000/18/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Dr. Fónagy János s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelethez[14]

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó névjegyzékbe vételének díjai

Ft/db
1. Névjegyzékbe vétel alágazatonként6 688
2. Az érvényesség öt évre szóló meghosszabbítása2 299
3. A fellebbezés díja azonos az eljárások I. fokú díjával

2. számú melléklet a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelethez[15]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[2] Hatályon kívül helyezte a 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 17. §-a. Hatálytalan 2014.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 17. §-a. Hatálytalan 2014.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 17. §-a. Hatálytalan 2014.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 17. §-a. Hatálytalan 2014.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 17. §-a. Hatálytalan 2014.07.01.

[7] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[8] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[9] Módosította a 11/2023. (VI. 23.) ÉKM rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2023.06.26.

[10] Beiktatta a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 22. § -a. Hatályos 2005.11.01.

[11] Megállapította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 23. §-a. Hatályos 2022.08.06.

[12] Módosította a 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2017.04.25.

[13] Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 24. § a) pontja. Hatálytalan 2022.08.06.

[14] Megállapította a 39/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 1. § - a. Hatályos 2005.06.19.

[15] Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 24. § b) pontja. Hatálytalan 2022.08.06.

Tartalomjegyzék