12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet

egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 2., 5., 6. és 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 4. alcím tekintetében a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 5. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 9. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím és az 1. melléklet tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. § A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a) 11/A. § (1) és (3) bekezdésében, 11/B. § (2) bekezdésében, a 15/A. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdésében, a 16/B. § (3) bekezdésében és a 19/A. § (11) bekezdésében a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal" szöveg,

b) a 16/B. § (1) bekezdésben és a 19/A. § (6) bekezdésben a "közlekedési hatóság" szövegrészek helyébe a "közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal" szöveg

lép.

2. Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosítása

2. § Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy a közlekedési hatóság számviteli bizonylatának kézbesítésétől számított 8 napon belül)

"a) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) vagy a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá a b) pontban foglalt kivétellel a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal útügyi közlekedési feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által lefolytatott hatósági eljárás esetében az NFM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által lefolytatott, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése és (6) bekezdés 2. pontja szerinti hatósági eljárás esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal 2. számú mellékletben meghatározott, a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára,"

(kell befizetni.)

3. A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosítása

3. § A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "hatáskörrel rendelkező hatóság részére" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára" szöveg,

b) a 2. § (2) bekezdésében az "az eljáró hatóság bevétele" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bevétele" szöveg

lép.

4. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet módosítása

4. § A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

a) 7. § (3) bekezdésében a "közlekedési hatóságnak" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak" szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében az "az eljáró közlekedési hatóság" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szöveg, a "külön jogszabály4" szövegrész helyébe az "az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet" szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében a "külön jogszabályban5" szövegrész helyébe a "közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben" szöveg,

d) 8. § (5) bekezdésében a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szöveg

lép.

5. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

5. § A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "az illetékes kiadó hatóság külön jogszabályban1 meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlájára" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az "az engedélyt, okmányt kiadó hatóság" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szöveg

lép.

6. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása

6. § (1) A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: 91/2004. GKM rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1. számú melléklet I. fejezet 7. pontjában meghatározott díjat a jármű forgalmazójának a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1) bekezdésben feltüntetett számlája javára kell befizetni."

(2) A 91/2004. GKM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 14. § (2) bekezdés a), b), d), e) és g) pontjában, továbbá 10. számú mellékletében megállapított közúti ellenőrzési feladatok, valamint a 15. §-ban megállapított telephelyi ellenőrzési feladatok költségfedezetét az 1. számú melléklet I. fejezet 4.4-4.5. alpontjában meghatározott alapdíj, valamint az 5.1-5.5. alpontjában meghatározott pótdíj közlekedési hatóság által beszedett összegének 35%-a szolgálja, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a nyilvántartásaiból kimutathatóan e feladat ellátására köteles fordítani."

(3) A 91/2004. GKM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közúti gépjárművek környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos irányító, szabályozó és fejlesztő, valamint a felügyeleti és ellenőrzési feladatok költségfedezetét az 1. számú melléklet II. Fejezet 1.1. pontjában és az 1.2. pontjában meghatározott és beszedett díjak 20%-a, és az (1) bekezdésben meghatározott a közlekedési hatóság által beszedett, illetve a tanúsító szervezetek által befizetett összegből, felülvizsgálatonként 236 Ft szolgálja (a továbbiakban: környezetvédelmi hozzájárulás). A környezetvédelmi hozzájárulás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 10032000-00290713-38100004 számú számláját illeti meg, amelynek 50%-át át kell vezetni a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290737-50000005 fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára."

(4) A 91/2004. GKM rendelet 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290737-50000005 fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára átvezetett összeget:"

(5) A 91/2004. GKM rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a környezetvédelmi hozzájárulásból a (3) bekezdéssel nem érintett összeget kizárólag a környezetvédelmi vizsgálati rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezetére, és ezen belül különösen az ellenőrző eszközök és technológia fejlesztése, valamint a közlekedési hatóság környezetvédelmi feladatainak ellátását biztosító informatikai rendszer fejlesztése céljainak jogszabályban meghatározott állami feladatai költségfedezetére fordíthatja."

(6) A 91/2004. GKM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "közlekedési hatóságot" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "közlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti a 91/2004. GKM rendelet 1. számú melléklet III. fejezet 2. pontja.

7. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

7. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 8. számú melléklet 7.5.1. pontjában a "közlekedési hatóság a" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg lép.

8. A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

8. § A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdésében a "vasúti igazgatási szervnek a honlapján közétett" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú" szöveg lép.

9. A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

9. § A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdésében

a) a "69. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "79/F. § (6) bekezdésében" szöveg,

b) a "vasúti igazgatási szervnek a honlapján közétett" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú" szöveg

lép.

10. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosítása

10. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "közlekedési hatóság kincstárnál" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében a "közlekedési hatóságot" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot" szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében az "az eljáró közlekedési hatóság" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szöveg,

d) 1. § (4) bekezdésében az "az eljáró hatóságot" szöveg helyébe az "a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot" szöveg

lép.

11. A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása

11. § A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: 78/2015. NFM rendelet) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelethez

A 78/2015. NFM rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(Számlaszám)
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal)10027006-00335948-00000000

Tartalomjegyzék